інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни


Науково-технологічний центр в Україні

Гранти співробітників Інституту отримані УНТЦ та інші міжнародні проекти.

1. Нові керамічні матеріали і пристрої на їх основі для систем зв'язку та автомобілебудування / Novel Ceramic Materials & Devices Based on Them for Communication Equipment & Automobile Engines (1998-2000).

2. Розробка та створення пристроїв довготривалого запам'ятовування та обробки інформаційних сигналів на основі нових феритових матеріалів / Development and construction of the long-term recording and data processing facilities on the basic of novel ferrite materials (1999-2001).

3. Прямий синтез нових комплексних сполук з цінними властивостями із виробів техніки, що підлягають конверсії/ Direct synthesis of novel complex compounds from (2000- 2002).

4. Синтез та електрофізичні властивості гетерозаміщених перовскітів з аномально високою зміною електроопору і чутливі• елементи на їх основі / Synthesis and electro-physical properties of the hetero-substituted perovskites with extraordinary high variation of electric resistance, and sensitive elements on their base (2000-2003).

5. Монокристали алмазу (5-10) мм, алмазні плівки, цілеспрямована зміна їх властивостей / Diamond monochrystals (5-10) mm, diamond films, aimed change of their properties (2000-2002).

6. Розробка технології електромембранних процесів та дослідних зразків обладнання очищення питної води цивільного призначення / Electromembrane Technological Process Investigation And Autonomous Modular Device Of Water Desalination Design For Civil Needs. (2002-2006).

7. Розробка наукових основ електрохімічної дезактивації металевих поверхонь / Development of scientific fundamentals for the electrochemical radioactive decontamination of metal surfaces (2002-2003).

8. Дешеві пристрої для прискореного запуску автотракторних дизелів / Cheap devices for quick start of automobile and tractor diesel engines (2002-2005).

9. Вибір та дослідження паливних та конструкційних матеріалів систем з розплавлено-сольовими бланкетами для керованої прискорювачами конверсії плутонію і ядерної трансмутації радіоактивних відходів / Research and Development of Fuel and Construction Materials for Accelerator Driven Plutonium Disposition and Nuclear Waste Transmutation Systems Using Molten Fluoride Blankets (2004 - 2005).

10. Розробка нової технології осадження та модифікації шарів на основі вуглецю для перспективних енергонакопичуючих приладів / Design of novel technology of carbon-based layers precipitation and modification for promising energy-accumulation devices (2001-2003).

11. Нові радіаційно стійкі складні халькогенідні та халькогенгалогенідні матеріали для оптоелектронної та нелінійної техніки / Novel radiation-resistant composite chalkogenide and chalcogen halide materials for electronic, optoelectronic and nonlinear equipment (2004-2005).

12. Багатошарові наноструктури з сегнетомагнітними властивостями як основа новітніх функціональних елементів електронної техніки / Multilayered ferroelectric- magnetic nanostructures as a basic for novel functional elements of electronic devices (2004-2007).

13. Текстурована кераміка на основі наноструктурованих релаксорних сегнетоелектриків / Textured ceramics based on nanostructured relaxor ferroelectrics. (20052007).

14. Випромінюючий електрод - аплікатор для ВЧ гіпертермії на основі діелектриків з високою проникністю / Radiating electrode - applicator for HF hyperthermia based on high-permittivity dielectrics (2006-2009).

15. Розробка керамічних напівпровідникових композитів на основі потрійних шпінелей нікелю, кобальту, марганцю і міді / Design of ceramic semiconductive composites based on ternary spinels of Ni, Co, Mn and Cu (2006-2007).

16. Нові матеріали для тонкоплівкових сонячних елементів на основі складних халькогенідів синтез, хімічний аналіз та спектральні характеристики / Novel thin-film materials for Solar Elements based on complex halogenides synthesis, analysis and spectral characteristics (2006 2007).

17. Компактні пристрої систем пального малолітражних автомобільних дизелів з високим показником економічності та екологічності / Compact devices of fuel systems of low-capacity automobile diesel engines with high-efficiency and environmental standards (2007-2010).

18. Розробка технології та дослідно-промислові випробування електрохімічної дезактивації технологічного обладнання / Development of technology and pilot runs for deactivation of technological equipment (2006-2008).

19. Самоорганізація наночасток і нанокристалічні матеріали на основі стабілізованого оксиду цирконію та титанату барію / Self-assembly of nanoparticles and nanocrystalline materials based on zirconium oxide and barium titanate (2007-2009).

20. Нові наноматеріали для тонкоплівкових сонячних елементів на основі складних халькогенідів / New nanomaterials for thin-film solar cells based on complex chalcogenides - synthesis, chemical analysis, spectroscopic characteristics (2007-2008).

21. Розробка технології та прототипів обладнання для електрохімічної радіологічної очистки індустріального обладнання / Development of technology and prototypes of equipment for the electrochemical radiological decontamination of industrial equipment (2007-2009).

22 .Розробка нового способу акумулювання водню під дією сонячного світла / Developing the new method of hydrogen accumulation under sunlight exposure (2006-2008).

23. Розробка технології для ліквідації екологічних наслідків транспортних аварій, військових конфліктів та терористичних актів / Development of the efficient technology for eliminating environmental aftermaths in transport, military conflicts and terrorism acts (2006-2008).

INTAS

1. Халькогенідні комплекси перехідних металів: синтез, структура і хімічні властивості молекулярних комплексів і твердих матеріалів / Chalcogenide Complexes of Transition Metals: Synthesis, Structure and Chemical Properties of Molecular Complexes and Solid Materials (1994, 1995-1997).

2. Рідинні кристали в іонних системах / Liquid Crystal in Ionic Systems (1995-1996).

3. Нові підходи до синтезу макроциклічних лігандів порфіринового та цикламного рядів / Novel approaches to the synthesis of porphyrine and cyclamne rows of macrocyclic ligands (1999-2000).

4. Сорбційні електроди для очищення та контролю навколишнього середовища / Sorption Electrodes for Environmental Decontamination and Environmental Control (1999-2000).

5. Нові нанокомпозитні матеріали на основі вуглецю, одержувані з карбідів / Novel carbon-based composite nanomaterials chemically produced from carbides (2001-2003)

6. Створення і властивості нових одно-, дво-, і тримірних полімерних кластерних ціанідних твердих речовин / Design and Properties of New Polymeric Cluster Cyanide Solids with One, Two- and Three-Dimensionality (2001-2003).

7. Дослідження електрохімічних та трибологічних властивостей промислових матеріалів для мікро- та нанотехнології /Studies of electrochemical and trybologic properties of commercial materials for micro- and nano-technology (2006-2007).

INCO

Полімерні матеріали на основі функціоналізованих циклодекстринів для очищення води / Polymeric materials based on fictionalized cyclodextrins for water decontamination. (2001- 2004).

NATO

1. NATO ARW On New Promising Electrochemical Systems for Rechargeable Batteries, Kiev, Ukraine, 1995.

2. NATO ARW On Green Industrial Applications of Ionic Liquids, Heraklion, Crete, 2000.

3. Removal of Heavy or Transition Metals from Dilute Process Solutions by Ion-Exchange Assisted Electrodialysis". 1999-2003.

4. Development of a separation process for boron removal from wastewater, 2005-2006.

5. Tantalum-Free Microwave Dielectric Resonators with Enhanced Quality Factor) 2005-2008.

HORIZON-MSCA-2022-SE-01

1. “DETMED - 101129879” “Novel Detector Concept for Medical Gamma Probe” DETMED_2024.pdf