інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Центр колективного користування науковим обладнанням "Монокристальна дифрактометрична система SMART APEX II із CCD-детектором"

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр колективного користування науковим обладнанням
"Монокристальна дифрактометрична система SMART APEX II із CCD-детектором"
за науково-технічним напрямом
“Нові наукоємні функціональні матеріали, композити, покриття”

Посилання на .pdf файл положення

1. Створення Центру

1.1. Центр колективного користування науковим обладнанням "Монокристальна дифрактометрична система SMART APEX II із CCD-детектором" за науково-технічним напрямом НАН України “Нові наукоємні функціональні матеріали, композити, покриття” (далі - Центр) створюється на базі Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України (далі - Інститут) з метою найбільш раціонального використання унікальної коштовної монокристальної дифрактометричної системи зарубіжного виробництва SMART APEX II із CCD-детектором фірми Bruker (далі - Прилад). Виробник обладнання: - BRUKER AXS Advanced X-ray Solution GmbH. Адреса: Ostl. Rheinbruckenstr. 50, D-76187 Karlsruhe, Germany. Тeл.(0721) 595-2888, фaкс (0721) 595-4587, www.bruker-axs.com

1.2. Обгрунтовані пропозиції про створення Центру подано Інститутом до Відділення хімії НАН України (далі - Відділення). Разом з цим подано необхідні матеріали з інформацією про наявність в Інституті аналітичного обладнання, спеціалістів у галузі хімії комплексних сполук, кристалохімії та рентгеноструктурного аналізу (1 член-кореспондент НАН України, 1 кандидат наук, 1 інженер І категорії), а також здатність Інституту забезпечити необхідні умови для повноцінного колективного користування дифрактометричною системою та досвід використання подібного обладнання.

1.3. Інститут бере на себе зобов'язання забезпечити якісну та надійну роботу придбаного Приладу, його необхідне фахове обслуговування, умови оптимального використання робочого часу в інтересах наукових колективів академічних установ та регіонів України. Інститут зобов'язується не допускати штучних обмежень надання послуг іншим установам і організаціям НАН України.

1.4. Обгрунтовані пропозиції Відділення щодо створення в Інституті Центру направлено до Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України (далі - Комісія). Комісія розглядає пропозицію Відділення, приймає обгрунтоване рішення та подає його на затвердження Президії НАН України.

2. Структура, головні завдання та організація роботи Центру

2.1. Центр є надбанням Національної академії наук України. Прилад перебуває на балансі Інституту.

2.2. Центр входить до складу Інституту як науковий підрозділ, підпорядкований безпосередньо дирекції Інституту, без статусу юридичної особи. Центр має власну назву, яка разом з положенням про Центр затверджується Комісією.

2.3. Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на Приладі, який обслуговується висококваліфікованим персоналом, здатним його підтримувати у високоякісному робочому стані та надавати консультативні послуги.

2.4. Директор Інституту наказом призначає керівника та затверджує відповідний штат працівників Центру. Загальне та наукове керівництво роботою Центру покладається на керівника Центру.

2.5. Інститут щорічно звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення, а також, у разі необхідності, перед Комісією. В загальному річному звіті дані про роботу Центру подаються Інститутом окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення та до Комісії. Типова структура такого розділу розробляється Комісією.2.6. Бюро Відділення здійснює контроль і розглядає на своїх засіданнях питання роботи Центру. У випадку незадовільної роботи Центру Відділення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про зміну базової наукової установи, передання обладнання або припинення діяльності Центру.

2.6. Бюро Відділення здійснює контроль і розглядає на своїх засіданнях питання роботи Центру. У випадку незадовільної роботи Центру Відділення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про зміну базової наукової установи, передання обладнання або припинення діяльності Центру.

3. Порядок надання послуг

3.1. Інформація про Центр (Назва приладу, його основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна на ньому здійснити) має подаватись на Веб-сторінці Інституту. Така сама інформація, разом з даними про інші Центри колективного користування унікальним науковим обладнанням НАН України, подається на Веб-сторінці Президії НАН України.

3.2. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на Приладі Центру (далі - Замовники), двічі на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання Приладу Центру.

3.3. Бюро Відділення за поданням керівника Інституту затверджує загальний розподіл між Замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування Приладом Центру.

3.4. Директор Інституту своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення, визначає графік роботи Центру та Приладу, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи Інституту і потреб вчених НАН України у використанні Приладу.

3.5. При плануванні часу роботи Центру слід виходити з такого розподілу: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб Інституту, 3 години надається безкоштовно для Замовників, 2 години дозволяється надавати для платного використання Приладу Центру іншим установам, підприємствам та організаціям, які не підпорядковані НАН України, згідно з чинним законодавством. При роботі у дві зміни (12 годин робочого часу) рекомендується встановити такий розподіл часу у пропорції 5:4:3.

Використання часу роботи Приладу реєструється в робочих журналах, форма заповнення яких встановлюється Комісією.

3.6. При плануванні використання часу роботи Приладу директор Інституту може застосовувати інші співвідношення використання робочого часу для власних потреб та платних послуг, однак час безкоштовного колективного користування науковими приладами Центру залишається незмінним, тобто 3 години при 8-годинному робочому дні і 4 години при 12-годинному робочому дні.

3.7. Платні послуги з використання Приладу Центру для потреб інших замовників надаються згідно з чинним законодавством України.

3.8. Інститут забезпечує всі витрати, пов'язані з використанням Приладу Центру.

4. 3міна базової наукової установи, закриття Центру

4.1. У разі недотримання вимог даного Положення, незадовільної організації роботи Центру з боку Інституту щодо забезпечення колективного користування Приладом Центру для потреб науковців НАН України, або виникнення інших форс-мажорних обставин, Бюро Відділення подає Комісії пропозиції щодо передачі закріпленого за Центром обладнання іншій науковій установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.

4.2. Комісія розглядає пропозиції Відділення згідно з розділами 1 і 2 даного Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття Центру і подає його на затвердження Президії НАН України.
Директор ІЗНХ ім.В.І.Вернадського НАН України
академік НАН України
С.В.Волков