інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Центр колективного користування науковим обладнанням "Монокристальна дифрактометрична система SMART APEX II із CCD-детектором"

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Olgerd O. Shtokvish, Lyudmila I. Koval and Vasyl I. Pekhnyo. Crystal structure of hexakis(µ2-4-tert-butoxy-4-oxobut-2-en-2-olato)trizinc. // Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2014, Volume E70, pages 483-485. CCDC 997496
 2. Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Пехньо В.І. Синтез та дослідження комплексів кобальту(ІІ) з естерами ацетооцтової кислоти первинних, вторинних і третинних спиртів. // Український хімічний журнал, 2015. – Т. 81. – № 11 – 12. – С. 92 – 98. CCDC 1543865
 3. Пехньо В.І., Козачкова О.М., Царик Н.В., Куценко І.П., Штоквиш О.О., Трачевський В.В. Будова та стійкість комплексів паладію (ІІ) з 1-амінобутиліден-1,1-бісфосфоновою кислотою// Український хімічний журнал, 2015. – Т. 81. – № 11 – 12. – С. 53 – 61.
 4. Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Дьяконенко В.В., Пехньо В.І. Структура комплексів кобальту(II) з трет-бутилацетоацетатом. // Український хімічний журнал, 2017. – Т. 83. – № 5 – 6. – С. 34 – 37. CCDC 1520474 CCDC 1520475
 5. Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Дьяконенко В.В., Пехньо В.І. // Будова комплексів NI (II) з циклогексил-, трет-бутил- та трет-амілацетоацетатом // Укр. хім. журн., 2018, т. 84, № 3, с. 13-19
 6. Dzyuba V.I., Koval L.I., Shtokvysh O.O., Trachevskii V.V. , Pekhnyo V.I. Lipophilic chloro-oxo-bis(hydroxamato)-vanadium(V) complexes: synthesis methods and structure // Polyhedron - 2020. – V.180. – 114421.
 7. O.M.Kozachkova N.V.Tsaryk O.O.Shtokvish V.I.Pekhnyo V.V.Trachevskii A.B.Rozhenko V.V.Dyakonenko Interaction between 2-pyrrolidine-1-hydroxymethane-1,1-diphosphonic acid and palladium(II) in aqueous solutions // Inorganica Chimica Acta – 2020. – V.505. – 114421.
 8. Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Пехньо В.І. Синтез та будова комплексу цинку з трет-бутилацетоацетатом. // Збірник тез ХІХ Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених, 7–11 вересня 2014, м. Одеса, С. 102.
 9. Коваль Л.І., Дзюба В.І., Ільницька О.Л., Штоквиш О.О., Пехньо В.І. Синтез та будова ліпофільних комплексів цинку з β-кетоестерами вищих спиртів. // Збірник тез наукової звітної сесії цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва», 18 грудня 2014, м. Київ, С. 15-16.
 10. Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Дьяконенко В.В., Пехньо В.І. Структура та властивості комплексів циклогексил- та трет-бутилацетоацетату з Co(II) та Ni(II) // Збірник тез Наукової конференції молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України, 17 – 18 листопада 2016 року, Київ, С. 56.
 11. Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Дьяконенко В.В., Пехньо В.І. Будова ряду комплексів естерів ацетооцтової кислоти в залежності від природи компонентів реакційного середовища. // Збірник тез Наукової конференції молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України, 16 – 17 листопада 2017 року, Київ, С. 16.
 12. Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Пехньо В.І. Закономірності будови і утворення моно- бі- і триядерних комплексів Co(II) з трет-бутилацетоацетатом // Збірка праць ХІІI всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, Харків 2-4 травня 2018 року, С. 69.
 13. Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Дьяконенко В.В., Пехньо В.І. Комплекс кобальту(II) з трет-амілацетоацетатом та нікотинамідом // Тези доповідей XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України 17-20 вересня 2018 р. м. Дніпро, С. 73
 14. Штоквиш О.О. Два шляхи утворення комплексу Кобальту(ІІ) з трет бутилацетоацетатом та піридином // Збірник тез доповідей XX Наукова молодіжна конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ХІМІЇ» 27-28 вересня 2018 р. Одеса, С. 96
 15. Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Железнова Л.І., Хоменко Б.С., Пехньо В.І. Термічні властивості ряду комплексів Co(ІІ) та Ni(ІІ) з естерами ацетооцтової кислоти // Збірник тез Наукової конференції молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України, 30 – 31 травня 2019 року, Київ.
 16. Коваль Л.И., Дзюба В.И., Штоквиш О.О., Пехньо В.И. Спосіб одержання біс-хелатних комплексів оксо-хлоро-ванадію(V) з N-алкіл- та N арилзаміщеними гідроксамовими кислотами із окситрихлориду ванадію(V). Патент України на корисну модель № 143308, Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 27.07.2020, Бюл. № 14