інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Центр рентгенографічних та імпедансометричних досліджень
полікристалічних матеріалів


Положення

1. Загальні положення
1.1. Центр колективного користування науковими приладами «Центр рентгенографічних та імпедансометричних досліджень полікристалічних матеріалів» (далі - Центр) створено на базі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (далі - Інститут) з метою раціонального використання сучасного та модернізованого обладнання, а саме: аналізатор імпедансу Impedance/Gain-phase Analyzer 1260A з діелектричним розширювачем 1296A Dielectric Interface, скануючий електронний мікроскоп SEC miniSEM SNE 4500MB з енергодисперсійним рентгенівським аналізатором EDAX Element PV6500/00 F, дифрактометри ДРОН-УМ, ДРОН-3М та ДРОН-4-07 (далі-Прилади).
1.2. Інститут загальної та неорганічної хімії НАНУ забезпечує умови колективного користування Приладами, маючи спеціалізовані приміщення, фахівців та накопичений досвід використання подібного обладнання.
1.3. Центр «Центр рентгенографічних та імпедансометричних досліджень полікристалічних матеріалів» бере на себе фахове обслуговування приладів та ефективне використання робочого часу в інтересах наукових установ і організацій НАН України.
1.4. Обґрунтовані пропозиції Відділення хімії НАН України (далі-Відділення) щодо створення в Інституті Центру та подальшому розвитку аналітичних можливостей методів Центру розглядається Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України (далі - Комісія). Комісія розглядає пропозицію Відділення, приймає рішення та подає його на затвердження Президії НАН України.

2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру
2.1. Центр є надбанням Національної академії наук України. Прилади перебувають на балансі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.
2.2. Центр входить до складу Інституту як науковий підрозділ, підпорядкований безпосередньо дирекції Інституту, без статусу юридичної особи. Центр має назву «Центр рентгенографічних та імпедансометричних досліджень полікристалічних матеріалів», яка разом з Положенням про Центр затверджується Комісією.
2.3. Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на Приладі, який обслуговується висококваліфікованим персоналом, здатним його підтримувати у високоякісному робочому стані та надавати консультативні послуги.
2.4. Директор Інституту наказом призначає керівника та затверджує відповідний штат працівників Центру. Загальне керівництво роботою Центру покладається керівника Центру. Наукове керівництво роботою Центру покладається на завідувача відділу хімії твердого тіла.
2.5. Інститут щорічно звітує про роботу Центру перед Відділенням, а також, у разі необхідності, перед Комісією. В загальному річному звіті дані про роботу Центру подаються Інститутом окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення та до Комісії.
2.6. Бюро Відділення здійснює контроль і розглядає на своїх засіданнях питання роботи Центру. У випадку незадовільної роботи Центру Відділення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про припинення діяльності Центру.

3. Порядок надання послуг
3.1. Інформація про Центр колективного користування науковими приладами «Центр рентгенографічних та імпедансометричних досліджень полікристалічних матеріалів» (тип Приладів, основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на Приладах, наданих для колективного користування) міститься на web-сторінках Інституту та Президії НАН України.
3.2. Наукові установи Відділення хімії НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на Приладах Центру (далі -Замовники), двічі на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання.
3.3. Відділення хімії НАН України за поданням директора Інституту затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування Приладами.
3.4. Директор Інституту своїм наказом визначає графік роботи Центру, встановлює кількість робочих змін на робочий день з урахуванням функціональних особливостей Приладів, режиму роботи Інституту і потреб вчених НАН України у використанні Приладів.
3.5. При плануванні часу роботи Центру дирекція керується пропорціями, вказаними в розпорядженні Президії НАН України №322 від 28.04.04: 3:3:2 (для 8 годин робочого часу), 5:4:3 (для 12 годин робочого часу), де відповідні цифри визначають час роботи Приладу для потреб Інституту, для інших установ та організацій НАН України (безкоштовно) та платного використання Приладів в інтересах установ, підприємств та організацій, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством.
3.6. Використання часу роботи Приладів реєструється в журналах, форма заповнення яких встановлюється Комісією.
3.7. При плануванні використання часу роботи Приладів з іншим співвідношенням часу для власних потреб та платних послуг дирекція Інституту виходить з того, що час безкоштовного колективного користування Приладом залишається незмінним.
3.8. Платні послуги з використанням Приладів Центру НАН України для потреб замовників надаються згідно чинного законодавства України.
3.9. Інститут забезпечує всі витрати, пов’язані з використанням Приладів Центру.

4. Зміна базової установи, закриття Центру
4.1. У разі недотримання вимог даного Положення, неналежної організації роботи Центру з боку Інституту із забезпечення колективного користування Приладами для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Відділення подає Комісії пропозиції щодо закриття Центру або передачі придбаних (модернізованих) НАН України Приладів, закріплених за Центром, іншій науковій Установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.
4.2. Комісія з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України розглядає пропозиції Відділення згідно з розділами 1 і 2 даного Положення, приймає рішення про закриття Центру або зміну базової наукової установи і подає його на затвердження Президії НАН України.

Директор
ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України
академік НАН України
В.І. Пехньо