інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Дисертації

2023

Пантелеймонов Радислав Анатолійович тема «Електрохімічні властивості графен-графіт-металоксидних систем» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія

Дисертація


Медвежинська Ольга Володимирівна тема «Електрохімічне відновлення оксигеновмісних сполук вольфраму у розплавах на основі хлоридів натрію та кальцію» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія

Дисертація


Лісовський Іван Валерійович тема «Синтез і дослідження матеріалів для створення твердотільних літієвих акумуляторів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія

Дисертація


Смілик Віталій Олегович тема «Фотоелектрохімічні та електрохромні властивості вольфраматів і ванадатів вісмуту та міді» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія

Дисертація


2021

Торчинюк Павло Васильович тема «Синтез, структура та властивості плівкових матеріалів на основі органо- неорганічного перовськиту СН 3 NН 3 PbI 3» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 102 – Хімія

Дисертація


Селін Роман Олександрович тема «Синтез, будова та властивості трис-диоксиматних несиметричних та флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів заліза(II)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 102 – Хімія

Дисертація


Кравченко Олександр Володимирович тема «Термоелектричні властивості композиційних плівок Fe - C» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю - 02.00.04 – «фізична хімія».

Автореферат Дисертація Відгук Барчій Відгук Решетняк


Руденко Олександра Станіславівна тема «Зарядселективні композиційні мембрани на основі гідратованого діоксиду цирконію та оксинітрату вісмуту для електродіалізного вилучення іонів HCrO 4 - і F - з водних розчинів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 - фізична хімія.

Автореферат Дисертація Відгук Романова Відгук Мельник


Довбій Ян Михайлович, Синтез, будова та властивості фталоціанінових комплексів цирконію(IV) та гафнію(IV) з позаплощинно координованими β ‒ кетоєнольними хромофорними лігандами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Боровик Поліна Володимирівна, Синтез, будова та властивості координаційних сполук Ru(III), Rh(III), Pd(II), Pt(II) та Ag(I) з N-алілзаміщеними карботіамідами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Солопан Сергій Олександрович, Синтез, структура та властивості нанорозмірних магнітних систем на основі оксидних сполук зі структурами шпінелі та перовськіту. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 - неорганічна хімія – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2 Відгук-3


Пантелеєвоя Ольга Сергіївна, Синтез, будова та властивості сполук поліоксометалатних аніонів Мо та W з похідними пуринового та піперидинового рядів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Кулешов Сергій Володимирович, Електрохімічний синтез та електрокаталітичні властивості композитів на основі карбідів вольфраму. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.05 – електрохімія – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


2020

Вакаров Сергій Васильович, Cинтез і властивості несиметрично дизаміщених клатрохелатних комплексів Феруму (II). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Діамант Віктор Анатолійович, Фізико-хімічні властивості неводних розчинів біс(оксалато)боратів та біс(саліцилато)боратів лужних металів та амонію – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Чабан Марія Олександрівна, Особливості сорбції іонів Li+ композиційними сорбентами на основі діоксиду титану та Ti- i Mn-вмісної шпінелі. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Денисенко Ірина Миколаївна, Функціоналізація клатрохелатів заліза(II) Cu- та Pd- промотованими реакціями" – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


2019

Коломієць Євген Олександрович, Морфологічні особливості та сорбційні властивості аніонообмінних полімер-неорганічних композитів, які містять гідратовані оксиди багатовалентних металів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Сліпкань Анастасія Валеріївна, Синтез та властивості наночасток цирконій гідрофосфату, навантажених комплексними сполуками диренію(ІІІ). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Голіченко Олександр Анатолійович, Синтез, будова та властивості кластерних сполук ренію(III) з біологічною активністю. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2 Відгук-3


Хома Руслан Євгенійович, Кислотно-основна взаємодія та сульфоокиснення при хемосорбції оксиду сульфуру (IV) водними розчинами алкіламінів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2 Відгук-3


Суботін Владислав Володимирович, Синтез, будова та властивості координаційних халькогенгалогенідних сполук ренію(IV,V). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Галагуз Вадим Анатолійович, Синтез нанокомпозитів LiFePO4/С та фізико-хімічні властивості катодного матеріалу на їх основі. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


2018

Іваха Надії Борисівна, Синтез і властивості моно- та полімерних β -дикарбонільних комплексів Cu(II), Ni (II), Nd (III), Er (III), Yb (III). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2018.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Ізюмський Максим Сергійович, Термічна деструкція кластерних галогенокарбоксилатів диренію (ІІІ). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2018.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Міщенко Артем Максимович, Вплив природи замісників та електронної будови металу на склад, стійкість та властивості β-дикарбонільних комплексів лантанідів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2018.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Шлапа Юлія Юріївна, Синтез та властивості нанорозмірних часток і core/shell cтруктур на основі (La, Sr)MnO3”. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2018.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Іваненкo Олександр Петрович, Синтез будова та властивості фторидів рідкісноземельних елементів нижчих ступенів окиснення. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2018.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Зульфігаров Артур Олегович, Гетерометалічні комплексні сполуки 2Co-Ni з аміноспиртами: синтез, будова, електрокаталітичні властивості. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2018.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2 Відгук-3


2017

Пілецька К.О., Координаційні сполуки Re(І) з 9-метиладеніном, амінокислотами та похідними 1,2,4-триазолу. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2017.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Пилецкая К.А., Координационные соединения Re(І) с 9-метиладенином, аминокислотами и производными 1,2,4-триазола. Piletska K.O. Coordination compounds of Re(I) with a 9-methyladenine, aminoacids and 1,2,4-triazole derivatives.

Погоренко Ю.В., Електропровідність складних фторидів плюмбуму, стануму та рідкісноземельних елементів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2017.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Ходикіна М.О., Формування гетероструктур в системі неорганічний носій - нативний ферментний препарат класу оксидоредуктаз. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2017.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Ходыкина М.А., Формирование гетероструктур в системе неорганический носитель - нативный ферментный препарат класса оксидоредуктаз. Khodykina M.O. The formation of heterostructures in the system of inorganic carrier - native enzyme preparation of the class of oxidoreductases.

Орисик С.І., Координаційна хімія ряду 3d, 4d-металів з амбідентатними функціонально заміщеними гідразидами, імінами та карботіоамідами. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2017.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2 Відгук-3


Орысык C.И., Координационная химия ряда 3d, 4d-металлов с амбидентатными функционально замещенными гидразидами, иминами и карботиоамидами. Orysyk S.I. Coordination chemistry of series 3d, 4d-metals with ambident functional substituted hydrazides, imines and carbothioamides.

2016

Суслов О.М. Синтез, структура та властивості об’ємних та плівкових нелінійних матеріалів на основі сегнетоелектриків зі структурою перовськіту: Ba1-xSrxTiO3, BaTi1-xZrxO3 та AgNb1-xTaxO3. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2016.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Федоров Я.В. Координаційні сполуки Sm (III) та Eu (III) з ненасиченими β-дикетонами та металополімери на їх основі. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2016.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2Шпак А. Є. Фазовий склад оксидів систем Li – Mn – Co та Li – Mn – Ni і дослідження їх структурних та електрохімічних властивостей. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2016.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Репіч Г.Г. Синтез, будова та спектральні характеристики комплексів Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Pd(II), Pt(II), Ag(I) з похідними тіосечовини, гідразонів та тіосемикарбазонів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2015.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2