інститут загальної та
неорганічної хімії

ім. в.і. вернадського
національної академії наук україни

ВІДДІЛ ЕЛЕКТРОХІМІЇ ТА
ФОТОЕЛЕКТРОХІМІЇ НЕМЕТАЛІЧНИХ СИСТЕМ

Напрямки роботи відділу

Напрямки Інституту, в рамках яких проводяться наукові дослідження відділу: електрохімія розплавлених, рідких та твердих електролітних і електродних систем.

Історія відділу

Член-кореспондент НАН України Г.Я. колбасов, зав. відділу "Електрохімії та фотоелектрохімії неметалічних систем"

У віддлі електрохімії та фотоелектрохімії неметалічних систем проводяться дослідження фотоелектрохімічних властивостей напівпровідникових матеріалів та оксидних систем, розробляються електрохімічні комірки для отримання і акумулювання «сонячного» водню, вивчається явище електрохромізму на оксидах металів та гібридних системах, досліджуються матеріали для електрохімічних та оптичних сенсорів, досліджуються електрохімічні властивості оксидів перехідних металів нестехіометричного складу та створюються матеріали на їх основі для сонячних колекторів та хімічних джерел струму.

Відділ заснований у 1998 р. під назвою “Фотоелектрохімія і хімічні джерела струму ім. академіка О.В. Городиського” (керівник д.х.н., проф. Г.Я. Колбасов) на базі наукових груп відділів електрохімії неметалічних систем, яким керував д.х.н., проф. О.Т. Васько, вторинних хімічних джерел струму та електродних процесів ім. А.В. Городиського (керівник д.х.н. Н.Д. Іванова), перезаряджуваних джерел струму (керівник д.х.н., проф.. В.З. Барсуков). Відділ бере свій початок від відділу електродних процесів, який було засновано в 1946 р. і першим його керівником був д.х.н. О. К. Кудра. У 1952 р. цей відділ було перейменовано на відділ гідрометалургії, який до 1970 р. очолював к.х.н. Д.П. Зосимович. З 1970 до 1992 р. відділом керував академік О.В. Городиський. У 2016 р. відділ було об’єднано з відділом «Електрохімічного синтезу в розплавах ім. академіка Ю.К. Делімарського») (керівник д.х.н., проф.. Панов Е.В.) і він одержав сучасну назву.

Фотоелектрохімічні дослідження у відділі були розпочаті з дослідження фоточутливості електродів на основі полікристалічних напівпровідникових сполук типу AIIBYI з метою створення фотоелектрохімічних перетворювачів сонячної енергії (ФЕХП). Розроблена теорія ФЕХП, що враховує генераційно-рекомбінаційні процеси і фотостимульований перенос носіїв заряду в об'ємі напівпровідникового електрода і на міжфазній межі поділу, розраховано розподілення іонних частинок в полісульфідних розчинах з різними значеннями співвідношення сірки до сульфіду натрію (Хs), які використовуються у ФЕХП регенеративного типу. Показано, що при великій інтенсивності освітлення і при Хs 2 стадією, що лімітує фотоелектрохімічний процес у системі CdSe - полісульфідний електроліт, є дифузія електроактивних частинок HS- до поверхні фотоелектроду; визначено механізм стабілізуючої дії додатків до полісульфідного розчину ФЕХП, таких як тіосульфат-іони та інш., які дають змогу використовувати фотоелектроди протягом тривалого часу.

Одним із перспективних напрямків досліджень у відділі є фотоелектрохімія наноструктурованих напівпровідникових матеріалів, включаючи напівпровідникові оксидні сполуки. Вивчалися фотоелектрохімічні процеси на наноструктурованих напівпровідникових сполуках типу AIIIBY і AIIBYI (GaAs, InP, CdSe, CdS, CdTe і їх твердих розчинів) і фотоелектрокаталіз на нанорозмірних частинках оксидів Ti, Zr, Hf, Zn. Наноструктурування напівпровідникових електродів проводилося шляхом модифікування їх поверхні нанорозмірними частинками металів (Pt, Pd, Zn, Ni) або напівпровідників (CdS, TiO2, TiO2-ZrO2). Результати, отримані на модифікованих електродах, показали, що наноструктурування поверхні призводить до значного посилення їх фоточутливості, визначено механізм цього ефекту.

Крім напівпровідникових електродів, фотоелектрохімічні процеси вивчалися також на електродах Cu, Rh, Li, Au, Sb, Pt, [15-18], на поверхні яких можуть існувати оксидні фазові шари, відбувається адсорбція компонент електроліту і їх хімічна взаємодія з металом. Склад поверхневого шару може змінюватися в залежності від потенціалу електрода і суттєво впливати на кінетику фотопереносу заряду через міжфазну межу поділу. Так, в катодній області потенціалів на ряді металів показано, що на класичний фотоемісійний процес накладається фотостимульований перенос заряду з поверхневого шару в електроліт або в метал, що проявлялося в появі додаткового фотоструму в довгохвильовій області спектра. Отримано, що практично на всіх вивчених металевих електродах внесок поверхневих фазових або адсорбційних шарів в фотоелектрохімічного кінетику дуже істотний. Ці результати показали, що фотоелектрохімічний метод є перспективним методом визначення стану поверхні електрода in situ.

Розвиток фотоелектрохімічних перетворювачів сонячної енергії у відділі відбувався за кількома напрямками. Так, в якості фотоелектродів перетворювачів регенеративного типу використовувалися високочутливі тонкі плівки монокристалічних сполук типу АIIIBY та АIIBYI. Використання методів хімічного модифікування поверхні цих сполук, що призводять до зменшення швидкості поверхневої рекомбінації, а також створення n+-n структур з тонкою n-областю, де істотно зменшуються процеси рекомбінації та синтез нанокомпозитів на основі цих сполук і графену дозволило отримати фотоелектроди, фоточутливі у широкому спектральному діапазоні. Розроблено фотоелектрохімічну систему з розділеними анодним і катодним просторами для отримання «сонячного» водню, що має переваги перед традиційними ФЕХП внаслідок високої ефективності отримання сонячного водню Кроме цього, вивчалися фотоелектрохімічні системи з накопиченням продуктів реакцій, які є одними з перспективних систем, що дозволяють максимально використовувати переваги фотоелектрохімічних перетворювачів, такі як простоту виготовлення і можливість акумулювання цих продуктів з метою їх подальші використання в електрохімічних процесах. Для синтезу фоточутливих матеріалів з метою отримання необхідних властивостей використовувалися в основному низькотемпературні методи, що відрізняються відносною простотою і низькою собівартістю їх отримання: це електрохімічний синтез, зокрема, імпульсний електроліз, золь-гель метод, фотоелектрохімічний метод, а також ряд хімічних методів. Ці матеріали були отримані в основному у вигляді плівок і електродних структур.

Розроблена фотоелектрохімічна система для отримання «сонячного» водню, важливою особливістю якої є можливість акумулювати отриманий водень на катоді, оминаючи стадію одержання газоподібного водню. Спільно з співробітниками Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича показано, що для такої системи перспективно використати в якості катоду сплави, що утворюють сполуки з воднем – металогідриди (МН); такі сплави забезпечують тривале зберігання водню для його подальшого використання. Показано, що одним із перспективних способів використання акумульованого в такій системі водню є оборотна фотокомірка - фотоаккумулятор, що використовує акумульований водень для енергозабезпечення споживачів за відсутності освітлення.

Розроблено метод катодного осадження електрохромних аморфних плівок триоксиду вольфраму з високими характеристиками, придатних для використання в електрохромних індикаторах і оптичних сенсорах; показано, що електрохромний ефект в α-WO3 пов'язаний з послідовним заповненням електронами трьох перекритих електронних зон, утворених дискретними d-рівнями W-центрів, лігандне оточення яких має різне число кінцевих атомів кисню. Встановлено, що використання імпульсного режиму осадження плівок приводить до перерозподілу контрасту їх забарвлення в область видимого світла за рахунок появі в їх складі аніонів полівольфраматів розміром 1 нм, а введення в їх структуру молекул окисно-відновних барвників спричиняє підвищенню електрохромного забарвлення в широкій спектральній області. Електрохромні композитні плівки MоО3 -WO3 також одержували методом катодного осадження. Ці плівки володіють сильною залежністю спектру електрохромного ефекту від потенціалу внаслідок симбатного забарвлення компонент композиту, а також їх високого контрасту поглинання. Ефективний електрохромних матеріал, який забарвлюється в анодній області потенціалу, було отримано на основі оксидно-гідрооксидних плівок нікелю. Катодне осадження використано для отримання плівок оксиду ніобію. які володіють значним електрохромним ефектом в видимій ділянці спектру при інтеркаляції іонів літію. На основі цих досліджень встановлена можливість управління спектром пропускання і високими значеннями оптичної щільності і швидкості забарвлення-знебарвлення тонких (0,5-1 мкм) електрохромних плівок, що робить їх перспективними для створення кольорових електрохромних стекол і індикаторів, електрохромних дисплеїв, оптичних фільтрів з регульованою смугою пропускання і модуляторів світла.

Проведені розробки електрохімічних сенсорів кисню, розчиненого в рідких середовищах, зокрема, в біологічних рідинах. Необхідність у використанні сенсорів розчиненого кисню як для промислово-технологічних цілей, так і для застосування в медичній практиці, зростає з року в рік. Особливо актуальними стають ці розробки при контролі динаміки насичення вільним киснем крові при ураженні легенів вірусами, зокрема, коронавірусум, для проведення ефективного лікування. Якщо для технологічних цілей вже є розробки, які по ряду параметрів задовольняють споживачів, то для медичних цілей таких розробок вкрай мало, хоча потреба в них велика. Активними матеріалами робочих електродів в таких сенсорах були матеріали, що містять наночастинки і нанотрубки оксидів титану і цинку, які модифікувалися La, Nd та іншими елементами. Було встановлено, що висока електрокаталітична активність модифікованих наноматеріалів багато в чому пов'язана з високим негативним потенціалом дна зони провідності наноструктурованих модифікованих плівках. Отримані матеріали мали добре виражений дифузійний струм відновлення кисню. Розроблено також методику спільного аналізу концентрації кисню та токсичних елементів у рідинах методом інверсійної вольтамперометрії з використанням електрохімічних мультисенсорів. Ці мультисенсори необхідні для використання у медицині при лікуванні гострих отруєнь токсичними елементами (Se, Cr, Со, Pb та інш.), коли необхідно проводити швидкий аналіз їхнього вмісту в крові та визначати в ній концентрацію кисню для запобігання швидкового росту спричиненої ними гіпоксії, а також при визначенні концентрації токсичних елементів у водному середовищі, оскільки вони становлять велику небезпеку для організмів. Розроблена методика дозволяє одночасно контролювати процес біологічного споживання кисню у водному середовищі, оскільки ці речовини гальмують утилізацію кисню. Встановлено, що максимальна чутливість сенсору до багатьох елементів у рідинах вища, ніж гранично допустима їх концентрація і складала, наприклад, для Se(IV)- (0,7-1,4)•10-3 мг/л, Co(ІІ)- 0,03 мг/л, Cr(VI)- 0,02 мг/л, Cu(II) – 0,3 мг/л, а чутливість до кисню складала (2-3)•10-3 мг/л. На основі цих електродів виготовлені діючі макети електрохімічних сенсорів двух типів: для экспрес-аналіза малого объема біологічних рідин і для промислово-технологічного призначення, випробування яких показали їх перспективність для практичного застосування.

Також проведені розробки оптичних сенсорів вибухонебезпечних та токсичних газів, таких як водень, СО і хлор. Серед цих сенсорів є сенсори для візуального визначення небезпечної концентрації цих газів, а також високочутливі сенсори з виносною оптоволоконною головкою. Як індикаторні елементи тут використані гібридні матеріали на основі електрохромних оксидів металів і деяких барвників, які підсилюють газохромний ефект. Запропоновано механізм газохромного ефекту у воднево-повітряному середовищі для плівок WO3/Pt(Pd), який полягає у тому, що на металі встановлюється стаціонарний потенціал, що відповідає рівності на її поверхні струму окиснення водню і струму відновлення кисню. Було показано, що наявність структури α- Ni(OH)2 у плівках на основі β-модифікації Ni(OH)2 сприяє прискоренню газохромних процесів їх знебарвлення СО за рахунок покращених умов амбіполярної дифузії протонів та електронів в об’ємі плівок. Плівки WO3 / Pt були чутливі від 0.01 об.% до 35 об.% водню, плівки NiOОH - від 0,1 об.% до 95 об.% СО і плівки Ni (OH)2 - від 0,01 до 12 об .% хлору в повітрі. Переваги розроблених мультисенсоров на основі цих матеріалів перед відомими в їх вибухобезпеці, оскільки застосовувалися оптичні схеми реєстрації сигналів, а також, одночасно, в їх високої чутливості, яка перевершувала в декілька разів відомі пристрої.

У відділі проводився електрохімічний синтез порошків, а також наноструктурних плівок оксидів перехідних металів з розупорядкованою структурою, призначених в основному в якості катодних матеріалів хімічних джерел струму (ХДС) і мініатюрних акумуляторів. Нестехіометрія в таких матеріалах виникає в процесі синтезу сполук і пов'язана з утворенням дефектів їх структури. Розроблено досить простий метод електрохімічного синтезу сполук оксидного характеру відтвореного складу, що відкриває широкі можливості зміни складу і властивостей цих сполук в результаті варіювання параметрами електролізу. Оксидні сполуки, що одержуються в такий спосіб, мають змішану провідність - іонну і електронну, характеризуються сильно розупорядкованою структурою, можуть бути отримані у вигляді порошків і плівок оксидів Cr, Cu, Mn, Со та ін. У складі цих сполук міститься вода і ОН-група, наявність яких сприяє утворенню редокс-систем типу Men+1 / Men, що в значній мірі визначає каталітичну і електрохімічну активності сполук оксидного характеру і швидкість електрохімічних процесів, що протікають за їхньої участі. Показано, що застосування цих сполук в якості катодних матеріалів ХДС призводить до збільшення їх питомих електричних характеристик, збільшує швидкість масопереносу в твердій фазі, тобто реалізуються вищі щільності струму, зростають коефіцієнти дифузії носіїв заряду, а в тверду фазу (катодний матеріал) впроваджується більша кількість літію або протонів). Такі електродні матеріали перспективні при розробці неординарних гнучких ХДС, що застосовуються для портативних комп'ютерів, кредитних карток та інш. Тонкоплівкові електроди (товщина плівки складає 5-12 мкм) становлять особливий інтерес для перезаряджуваних джерел струму. У них протони або іони літію дифундують на коротку відстань, в зв'язку з чим розрядно-зарядні процеси здійснюються за більш короткі проміжки часу в порівнянні з такими для звичайних електродів. Показано, що в синтезованому електрохімічним способом матеріалі на основі допованих літієм нестехіометричних оксидів металів спостерігається більш висока іонна складова провідності, ніж сума провідності основних компонентів. Такі композитні матеріали проявляли високу каталітичну активність у реакції розкладання H2O2 та показали високі характеристики як катодні матеріали для тонкоплівкового літій-іонного акумулятора. Ці матеріали виявились також перспективним для застосування в якості селективних покриттів для сонячних колекторів. Так, в порівнянні з іншими покриттями вони мали високий коефіцієнт поглинання сонячного світла - 98,5% та високу адгезію до елементів сонячних колекторів на основі нержавіючої сталі, міді, нікелю і алюмінію.

В області електрохімії розплавлених солей створено основи електрохімії найважливіших для теорії та практики розплавів сольових систем: встановлені електрохімічні ряди металів та термодинамічні властивості розплавлених солей, створені методичні основи експериментального вивчення кінетики і механізму електродних реакцій, визначені кінетичні параметри реакцій в нітратних, хлоридних, фторидних розплавах за участю багатьох деполяризаторів. Було розвинуто теорію електролізу сольових розплавів, на базі якої створені нові технологічні процеси рафінування чорнового свинцю та отримання чистих металів Pb, Bi, Sn, Ag, гальванічні покриття Sn, Zn, Cd, Al, синтез неметалів (чистий кремній, силіциди, карбіди, нітриди та інші). Відділ електрохімії розплавлених солей (керівник академік Ю.К. Делімарський) було визнано провідним науковим центром в галузі вивчення сольових розплавів; при ІЗНХ АН УСРСР було створено Наукову раду Академії наук СРСР по фізичній хімії іонних розплавів та твердих електролітів.

Наприкінці 90-х років започатковано новий науковий напрям – рідиннофазовий синтез при невисоких температурах (400 оС) нових нанокристалічних функціональних матеріалів для хімічних газових сенсорів (допований SnO2), літій (натрій)- іонних джерел струму (заміщені оксиди перехідних металів Fe, Ni, Mn, Cr, V), для вуглецевих матеріалів широкого призначення – багатостінні вуглецеві нанотрубки, графени. Матеріали отримані із рідиннофазового середовища на основі розплавів солей або етиленгліколів та електролізом сольових розплавів із вуглеграфітовим електродом. Розроблено матеріали для газового сенсору на основі нанокристалів SnO2 із поверхневими домішками металів Pd, Pt, Mo, Co, які є чутливими до 0,1 ppm парів VOCs (легколеткі органічні сполуки) групи токсичних і вибухонебезпечних сполук; час відгуку сенсору 5-8 секунд.

Розроблюється новий композитний сенсорний матеріал на основі отриманих рідиннофазовим синтезом кристалів SnO2/M (M=Pd, Mo, Pt) і електролізом сольових розплавів – нановуглецю, графену, трубок), який характеризується високою чутливістю до парів VOCs. Створення такого композиту є необхідним кроком при вирішенні проблеми надто високого опору основного матеріалу.

В макеті літій-іонного акумулятору перспективну роботу показав розроблений катод на основі нанокристалічного LiFePO4: зворотня ємність 145 мАгод/г; кулонівська ефективність 0,98, ЕДС 4,0 В. На стадії дослідної перевірки знаходяться електродні матеріали для натрій-іонного акумулятора на основі оксиду NaCrO2 , заміщеного Fe, V.

Сучасний склад відділу

Завідувач відділу
Колбасов Геннадій Якович
Провідний науковый співробітники
Панов Едуард Васильович
Старшій наукові співробітник
Воробець Віра Стефанівна Данилов Михайло Олегович Зайченко Віктор Миколайович
Мальований Сергій Миронович Русецький Ігор Анатолійович Фоманюк Сергій Станіславович
Науковий співробітник
Чивіков Сергій Володимирович
Молодший науковий співробітник
Обловатна Світлана Ярославівна

Реалізовані проекти відділу

1. Проект УНТЦ №5335 „ Одержання та акумулювання «сонячного» водню в електрохімічній системі з високою ефективністю” Production and storage of solar hydrogen in a photoelectrochemical system with high efficiency 2011-2014 р.

2. Проект УНТЦ №4418 „Нанопорувато структуровані аморфні середовища для інформаційних технологий”. «Nanovoid-structured photorefractive amorphous media for information technologies» 2008 – 2010 р..

3. Проект УНТЦ №4123 „Розробка нового методу акумулювання водню під дією сонячного світла” Developing the new method of hydrogen accumulation under sunlight exposure 2006-.2008 р.

Проекти, які відділ виконує на теперішній час

1. Бюджетна тема Відділення хімії НАНУ “Синтез, електрохімічні, фотоелектрохімічні та електрохромні властивості нанокомпозитів і гетероструктур на основі графену, халькогенідів, оксидів, ванадатів ряду металів та фосфатів і силікатів Li-Fe”, 2019-2023 р.

2. Проект „Портативні фотоелектрохімічні комірки з акумулюванням водню” Цільової програми наукових досліджень НАН України «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення» 2019 -2021р.

3. Проект “Електрохімічні мультисенсори нового покоління для експрес-аналізу малих концентрацій токсичних елементів та кисню в рідких середовищах” Комплексної науково-технічної програми НАН УКРАЇНИ «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій. 2018 - 2022 р.

4. Проект "Розробка газочутливого матеріала на основі допованих нанокристалів SnO2 і хімічного мультисенсору на пари токсичних легколетких органічних сполук” Комплексної науково-технічної програми НАН УКРАЇНИ «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій. 2018 - 2022 р.

5. Проект «Створення та властивості композитних наноматеріалів і гетероструктур на основі кластерів поліоксометалатів, оксидів, халькогенідів металів та вуглецевих структур для альтернативної енергетики, електрохромних та сенсорних систем». 2020-2024 р.

Нагороди відділу

Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України Колбасов Геннадій Якович 16.07.2018 р., наказ №790-к.

Найбільш значимі та цитовані статті

Публікації 2018-2024

2018 р.

Статті
1. A.G. Belous, G.Y. Kolbasov, L.L. Kovalenko, Y.I. Boldyrev, S.D.Kobylianska. All-solid-stat battery based on ceramic oxide electrolytes with perovskite and NASICON structure // Journal of Solid State Electrochemistry. (2018) 22:2315–2320, https://doi.org/10.1007/s10008-018-3943-x.

2. V. Galaguz, S. Malovanyi, E. Panov. J. Serb. Chem. Soc. – 2018. – 83(5). – P.540-547

3. G. Sokolsky, L. Zudina, E. Boldyrev, O. Miroshnikov N. Gauk, O. Kiporenko. ORR Electrocatalysis on Cr3+, Fe2+, Co2+-Doped Manganese(IV) Oxides // Acta Physica Polonica A , 2018, V.133, №4, С. 1097-1102.

4. Smilyk V.O., Fomanyuk S.S., Rusetsky I.A., Kolbasov G.Yа. Photoelectrochemical properties of films based on TiO2 nanotubes modified with BiVO4 and V2O5 // French-Ukrainian Journal оf Chemistry (2018, volume 6, issue 1 рр. 157-166)

5. Геннадій Колбасов, Ігор Русецький, Іван Слободянюк, Лариса Щербакова, Михайло Данилов, Віталій Смілик, Юрій Солонін / Модифіковані електроди на основі графенових матеріалів для отримання «сонячного» водню // Збірник наукових праць 8-го Українського з'їзду з електрохімії Львів, 4-7 червня 2018 р., Частина 2 , с. 288-290.

6. C.C. Фоманюк, В.О. Смілик, Г.Я. Колбасов. Хеміхромні властивості плівок NiOOH в розчинах формальдегіду // Хімія, фізика та технологія поверхні. 2018. Т. 9. № 1. С. 74-79.

7. Г.Колбасов, В.Воробець, С.Обловатна С.Карпенко , Н.Смірнова, О.Ліннік. Електродні матеріали для електрохімічного мультисенсора селену та кисню//VIII Український з’їзд з електрохімії, 4-7 червня 2018року, м.Львів, Збірник наукових праць, С.291-293.

8. В.О. Смілик, С.С. Фоманюк, І.А. Русецький, Г.Я. Колбасов Оптичні та фотоелектрохімічні властивості плівок на основі нанотрубок TiO2 та BiVO4 / Український хімічний журнал, 2018, т. 94 №4, с. 109-113.

9. Фоманюк С.С. Смілик В.О., Русецький І.А., Колбасов Г.Я. Електроосадження та фотоелектрохімічні властивості плівок BIVO4/WO3. // Збірник наукових праць 8-го Українського з'їзду з електрохімії Львів, 4-7 червня 2018 р., Частина 2 , с.377-379.

10. Болдирєв Є.І. , Фоманюк С.С.Колбасов Г.Я. Наноструктурований композитний матеріал на основі оксидних сполук хрому та молібдену, допованих літієм // Збірник наукових праць 8-го Українського з'їзду з електрохімії, Львів, 4-7 червня 2018 р., Частина 2 с.380-381.

11. В.А. Галагуз, С.М. Мальований, Е.В. Панов. Питання хімії і хімічної технології – 2018. – 9(3). – С. 202-206

12. С.М. Мальований, В.А. Галагуз, Е.В. Панов, О.О. Генкіна. Рідиннофазовий синтез нанокристалів МоО3 та властивості анодного матеріалу на їх основі. Укр.хім.журн. – 2018. – 84(4) – С. 75-80.

13. С.М. Мальований, В.А. Галагуз*, Е.В. Панов. Раманівська спектроскопія нанокомпозиту LiFePO4/C та його електрохімічні властивості.// VIII український зїзд з електрохімії, Львів, 4-7 червня 2018 року. Збирник наукових праць.Частина 2.–С. 335-337.

14. С.М. Мальований, В.А. Галагуз*, Е.В. Панов, О. О. Генкіна, Т. С. Глущак. Синтез нанокомпозитів С/Fe3O4, С/Fe2CrO4, C/Li0,5Fe1,5CrO4, C/MoO3 та властивості анодних матеріалів на їх основі.// VIII український зїзд з електрохімії , Львів, 4-7 червня 2018 року. Збирник наукових праць, Частина 2.–С. 338-340.


Патенти
1. А. Г. Белоус, Г. Я. Колбасов, Є. І. Болдирев, Л. Л., Коваленко, С.Д. Кобилянська, Г.В. Сокольський. Літієвий акумулятор на основі твердого електроліту титанату лантану-літію. Патент України на Корисну модель № 113655 від 10.02.2018.

2. А. Г. Белоус, Г. Я. Колбасов, Є. І. Болдирев, Л. Л., Коваленко, С.Д. Кобилянська, Г.В. Сокольський. Літієвий акумулятор на основі твердого електроліту з структурою NASICON. Патент України на Корисну модель №127256 від 25.07.2018.

Тези
1. Г.Я. Колбасов. Функціональні наноматеріали для альтернативної енергетики, сенсорних та електрохромних систем / ХХ Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України. 17-20 вересня 2018 р., м. Дніпро. Тези доповідей, с. 122.

2. I. A. Rusetskyi, L. G. Shcherbakova, M. O. Danilov, I. A. Slobodyanyuk, G. Ya. Kolbasov, S. S. Fomanyuk, Yu. M. Solonin Accumulation of "Solar" Hydrogen in the Photoelectrochemical System Based on CdSe Photoanode and MH Cathode. ABAF 19. Brno 2018. Chez Rebublic. Program P. 9.

3. N.Smirnova, I. Petrik, O. Linnik, A. Eremenko, V. Vorobets, G. Kolbasov. Effect of metal ions doping in TiO2 films on their electro- and photocatalytic activity/Ukrainian conference with international participation «Chemistry, physics and technology of surface Kyiv (Ukraine). - 2018. - P. 154.

4. Linnik O., Ihnatiuk D., Smirnova N., Vorobets V., Kolbasov G. Electrocatalytic investigation of Pt/TiO2 and N/Pt/TiO2 electrodes synthesized by sol-gel method // International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" (NАNО-2018). Abstract Book.- Kyiv – 2018. - P. 380.

2019 р.

Статті
I. A. Rusetskyi., M. O. Danilov., S. S. Fomanyuk., I. A. Slobodyanyuk., V. S. Vorobets., G. Ya. Kolbasov, Photoelectrochemical properties of the composites based on TiO2 nanotubes, CdSe and graphene oxide// Research on chemical intermediates, – 2019. – V.45, №8 – Р. 4121–4132

2. Fomanyuk S.S., Smilyk V.О., Kolbasov G.Ya., Rusetskyi I.A. Optical properties of NiOOH films in formaldehyde solutions // Chemical Papers. DOI 10.1007/s11696-019-00900-z.

3. Nataliia Chorna, Nataliia Smirnova, Vera Vorobets, Gennadiy Kolbasov, Oksana Linnik. Nitrogen doped iron titanate films: photoelectrochemical, electrocatalytic, photocatalytic and structural features// Applied Surface Science. – 2019.– V. 473. – P. 343–351

4. Smilyk V.О., Fomanyuk S.S., Kolbasov G.Ya., Rusetskyi I.A., Vorobets V.S. Electrodeposition, optical and photoelectrochemical properties of BiVO4 and BiVO4/WO3 films // Research on chemical intermediates, – 2019. –V.45, №8 – Т №45 – Р. 4149–4161

5. M.O. Danilov, I.A. Rusetskii, I.A. Slobodyanyuk, G.I. Dovbeshko, O.Y. Khyzhun, V.V. Strelchuk, G.Ya. Kolbasov. A Facile Electrochemical Method for Graphene Nanoplatelets Preparation Using Multi-walled Carbon Nanotubes. Fuel cells, 2019, Volume 19, Issue 3, P. 202-210.

6. M.O. Danilov, I.A. Rusetskii, G.I. Dovbeshko, S.S. Fomanyuk, G.Ya. Kolbasov. Electrochemical Synthesis Partially Unzipped Multi-Walled Carbon Nanotubes as Electrode Materials for Fuel Cells. In: Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 20th ABAF. Edds: Jiří Vondrák, Marie Sedlaříková, Vítězslav Novák, Petr Bača. Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology. 2019, P. 106-109.

7. Zaichenko V.N., Slobodyanyuk I.A., Rusetskii I.A. MHD-effect under interaction of the external magnetic field with electrolytical hydrogen and oxygen bubbles. / Magnetohydrodynamics, 2018, Vol. 54 No. 4, pp. 417–426.

8. V..Vorobets, G.Ya.Kolbasov, S.Ya.Oblovatna, O.O.Salamakha, S.V.Karpenko, I.A.Rusetskyi. Synthesis, photo- and electrocatalytic properties of nanostructured Ce-TiO2 films// Ukrainian Chemistry Journal.– 2019, Т. 85, № 9. – C 58-64.

9. Смілик В.О., Фоманюк С.С., Колбасов Г.Я., Русецький І.А. Фотоелектрохімічні властивості плівок на основі ванадатів вісмуту та міді // Український хімічний журнал – 2019 – Т.85, №10. doi: 10.33609/0041-6045.85.10.2019

10.В.С. Воробець, С.С. Фоманюк, Г.Я. Колбасов, Н.П. Смірнова, О.П. Ліннік. Визначення концентрації Cu(ІІ) у водному середовищі з використанням Інверсійного електрохімічного методу// Укр. Хім. Журн., –2019. – Т. 85, № 8.–C. 5-11.

11. Данилов М.О., Русецкий И.А., Довбешко Г.И., Николенко А.С.,Фоманюк, С.С., Колбасов Г.Я. Получение частично раскрытых углеродных нанотрубок для кислородного электрода. Укр. Хім. Журн., – 2019. – Т. 85, №10.

12. Л.Г. Щербакова, І.А. Русецький, Д.В. Патлун, М.О. Данилов, С.С. Фоманюк, В.О. Смілик, М.О. Лапа, В.С. Воробець, Г.Я. Колбасов, Ю.М. Солонін. Електрохімічна паливна комірка з фотоелектродом та системою МН / повітряний електрод. // Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті: Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-16 травня 2019 р.).- К.: Інтерсервіс, 2019, с. 181-185.

13. В.А. Галагуз, С.М. Мальований, Е.В. Панов Синтез нанокристалів LiFePO4 в середовищі іонної рідини з використанням нвч-нагріву // Укр.хім.журн., №9, 2019

14. С.М. Мальований. Катодні матеріали для натрій-йонних вторинних джерел струму зі структурами, похідними від структури кам’яної солі // Укр.хім.журн., №10, 2019.

Патенты
1. Патент України на корисну модель № 136515 Розтоп для отримання багатостінних вуглецевих нанотрубок при електролізі карбонатних розплавів. Панов Е. В., Лапшин В. Ф., Давидов А. М., Мальований С. М., Смаглій О. В.. Опубліковано 27.08.2019, бюл. № 16/2019

2. Патент України на корисну модель № 137402 Розтоп для отримання багатостінних вуглецевих нанотрубок в хлоридних розплавах. Панов Е. В., Лапшин В. Ф., Давидов А. М., Мальований С. М., Смаглій О. В. Опубліковано 25.10.2019, бюл. №20/2019

Тези доповідей
1. Смілик В.О., Фоманюк С.С., Колбасов Г.Я. Фотоелектрохімічні властивості плівок на основі ванадату вісмуту та міді // Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України (30 травня 2019 року): збірник тез доповідей. – Київ, 2019. – С. 18 - усний

2. V.S.Vorobets, G.Ya.Kolbasov, S.Ya.Oblovatna, O.O.Salamakha, S.V.Karpenko, I.A.Rusetskyi. Synthesis, photo- and electrocatalytic properties of nanostructured TiO2-Ce films// Ukrainian Conference with International participation. “Chemistry, physics and technology of Surface”, 15-17 May, 2019, Kyiv, Ukraine. Book of abstracts, P.203.-стенд.

3. Medyk I.A., Vorobets V.S., Kolbasov G.Ya. , Oblovatna S.Ya., Karpenko S.V. Electrocatalytic and photoelectrochemical properties of Y-TiO2 nanostructured films// International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” 27-30 August, 2019, Lviv, Ukraine. Book of abstracts, P.271. стенд.

4.M.O. Danilov, I.A. Rusetskii, G.I. Dovbeshko, S.S. Fomanyuk, G.Ya. Kolbasov. Electrochemical Synthesis Partially Unzipped Multi-Walled Carbon Nanotubes as Electrode Materials for Fuel Cells. The 20th International Conference on Advanced Batteries,Accumulators, Fuel Cells and Special Electrochemical Technologies. Chez Republic Brno, 2019. Program of Lectures and Posters. P. 8. – усний

5. Garashchenko A.Yu., Vorobets V.S., Kolbasov G.Ya. Synthesis of nanostructured TiO2 films modified by La and their electrocatalytic properties// International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” 27-30 August, 2019, Lviv, Ukraine. Book of abstracts, P.567.-стенд.

2020 р.

Статті
1. I. A. Rusetskyi., M. O. Danilov., S. S. Fomanyuk., I. A. Slobodyanyuk., V. S. Vorobets., G. Ya. Kolbasov, Photoelectrochemical properties of the composites based on TiO2 nanotubes, CdSe and graphene oxide// Research on chemical intermediates, – 2019. – V.45, №8 – Р. 4121–4132

2. Fomanyuk S.S., Smilyk V.О., Kolbasov G.Ya., Rusetskyi I.A. Optical properties of NiOOH films in formaldehyde solutions // Chemical Papers. DOI 10.1007/s11696-019-00900-z.

3. Nataliia Chorna, Nataliia Smirnova, Vera Vorobets, Gennadiy Kolbasov, Oksana Linnik. Nitrogen doped iron titanate films: photoelectrochemical, electrocatalytic, photocatalytic and structural features// Applied Surface Science. – 2019.– V. 473. – P. 343–351

4. Smilyk V.О., Fomanyuk S.S., Kolbasov G.Ya., Rusetskyi I.A., Vorobets V.S. Electrodeposition, optical and photoelectrochemical properties of BiVO4 and BiVO4/WO3 films // Research on chemical intermediates, – 2019. –V.45, №8 – Т №45 – Р. 4149–4161
5. M.O. Danilov, I.A. Rusetskii, I.A. Slobodyanyuk, G.I. Dovbeshko, O.Y. Khyzhun, V.V. Strelchuk, G.Ya. Kolbasov. A Facile Electrochemical Method for Graphene Nanoplatelets Preparation Using Multi-walled Carbon Nanotubes. Fuel cells, 2019, Volume 19, Issue 3, P. 202-210.

6. M.O. Danilov, I.A. Rusetskii, G.I. Dovbeshko, S.S. Fomanyuk, G.Ya. Kolbasov. Electrochemical Synthesis Partially Unzipped Multi-Walled Carbon Nanotubes as Electrode Materials for Fuel Cells. In: Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 20th ABAF. Edds: Jiří Vondrák, Marie Sedlaříková, Vítězslav Novák, Petr Bača. Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology. 2019, P. 106-109.

7. Zaichenko V.N., Slobodyanyuk I.A., Rusetskii I.A. MHD-effect under interaction of the external magnetic field with electrolytical hydrogen and oxygen bubbles. / Magnetohydrodynamics, 2018, Vol. 54 No. 4, pp. 417–426.

8. V..Vorobets, G.Ya.Kolbasov, S.Ya.Oblovatna, O.O.Salamakha, S.V.Karpenko, I.A.Rusetskyi. Synthesis, photo- and electrocatalytic properties of nanostructured Ce-TiO2 films// Ukrainian Chemistry Journal.– Т. 85, № 9. – C 58-64.

9. Смілик В.О., Фоманюк С.С., Колбасов Г.Я., Русецький І.А. Фотоелектрохімічні властивості плівок на основі ванадатів вісмуту та міді // Український хімічний журнал – 2019 – Т.85, №10. doi: 10.33609/0041-6045.85.10.2019

10.В.С. Воробець, С.С. Фоманюк, Г.Я. Колбасов, Н.П. Смірнова, О.П. Ліннік. Визначення концентрації Cu(ІІ) у водному середовищі з використанням Інверсійного електрохімічного методу// Укр. Хім. Журн., –2019. – Т. 85, № 8.–C. 5-11.

11. Данилов М.О., Русецкий И.А., Довбешко Г.И., Николенко А.С.,Фоманюк, С.С., Колбасов Г.Я. Получение частично раскрытых углеродных нанотрубок для кислородного электрода. Укр. Хім. Журн., – 2019. – Т. 85, №10.

12. Л.Г. Щербакова, І.А. Русецький, Д.В. Патлун, М.О. Данилов, С.С. Фоманюк, В.О. Смілик, М.О. Лапа, В.С. Воробець, Г.Я. Колбасов, Ю.М. Солонін. Електрохімічна паливна комірка з фотоелектродом та системою МН / повітряний електрод. // Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті: Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-16 травня 2019 р.).- К.: Інтерсервіс, 2019, с. 181-185.

13. В.А. Галагуз, С.М. Мальований, Е.В. Панов Синтез нанокристалів LiFePO4 в середовищі іонної рідини з використанням нвч-нагріву // Укр.хім.журн., №9, 2019

14. С.М. Мальований. Катодні матеріали для натрій-йонних вторинних джерел струму зі структурами, похідними від структури кам’яної солі // Укр.хім.журн., №10, 2019

.

Патенты
1. Патент України на корисну модель № 136515 Розтоп для отримання багатостінних вуглецевих нанотрубок при електролізі карбонатних розплавів. Панов Е. В., Лапшин В. Ф., Давидов А. М., Мальований С. М., Смаглій О. В.. Опубліковано 27.08.2019, бюл. № 16/2019

2. Патент України на корисну модель № 137402 Розтоп для отримання багатостінних вуглецевих нанотрубок в хлоридних розплавах. Панов Е. В., Лапшин В. Ф., Давидов А. М., Мальований С. М., Смаглій О. В. Опубліковано 25.10.2019, бюл. №20/2019

Тези доповідей
1. Смілик В.О., Фоманюк С.С., Колбасов Г.Я. Фотоелектрохімічні властивості плівок на основі ванадату вісмуту та міді // Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України (30 травня 2019 року): збірник тез доповідей. – Київ, 2019. – С. 18 - усний

2. V.S.Vorobets, G.Ya.Kolbasov, S.Ya.Oblovatna, O.O.Salamakha, S.V.Karpenko, I.A.Rusetskyi. Synthesis, photo- and electrocatalytic properties of nanostructured TiO2-Ce films// Ukrainian Conference with International participation. “Chemistry, physics and technology of Surface”, 15-17 May, 2019, Kyiv, Ukraine. Book of abstracts, P.203.-стенд.

3. Medyk I.A., Vorobets V.S., Kolbasov G.Ya. , Oblovatna S.Ya., Karpenko S.V. Electrocatalytic and photoelectrochemical properties of Y-TiO2 nanostructured films// International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” 27-30 August, 2019, Lviv, Ukraine. Book of abstracts, P.271. стенд.

4.M.O. Danilov, I.A. Rusetskii, G.I. Dovbeshko, S.S. Fomanyuk, G.Ya. Kolbasov. Electrochemical Synthesis Partially Unzipped Multi-Walled Carbon Nanotubes as Electrode Materials for Fuel Cells. The 20th International Conference on Advanced Batteries,Accumulators, Fuel Cells and Special Electrochemical Technologies. Chez Republic Brno, 2019. Program of Lectures and Posters. P. 8. – усний

5. Garashchenko A.Yu., Vorobets V.S., Kolbasov G.Ya. Synthesis of nanostructured TiO2 films modified by La and their electrocatalytic properties// International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” 27-30 August, 2019, Lviv, Ukraine. Book of abstracts, P.567.-стенд.

2021 р.

Статті
1. O. V. Perlova, I. S. Ivanova, Yu. S. Dzyazko, M. O. Danilov, I. A. Rusetskii, G Ya. Kolbasov. Сорбція сполук U(VI) неорганічними композитами, що містять частково розкриті вуглецеві нанотрубки. Хімія, фізика та технологія поверхні, 2021, 12 (1), 18-31. https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/575

2. M.O. Danilov, S.S. Fomanyuk, G.I. Dovbeshko, O.P. Gnatyuk, I.A. Rusetskyi, G.Ya. Kolbasov. Graphene Quantum Dots from Partially Unzipped Multi-Walled Carbon Nanotubes – Promising Materials for Oxygen Electrodes. Journal of The Electrochemical Society, 2021, V.168(4). DOI: 10.1149/1945-7111/abf4b3 Q1

3. G.V. Sokolsky, Ye.I. Boldyrev, N.D. Ivanova, S.V. Ivanov, G.Ya. Kolbasov, G. Lazzara, L.V. Zudina, N.V. Gayuk, S.V. Chivikov. Effects of electrolyte doping on electrodeposited nanostructured manganese oxide and chromium oxide //Surface and Coatings Technology. – 2020. – V. 402 P. 126211 DOI: 10.1016/j.surfcoat.2020.126211, Q1

4. Ihnatiuk D., Vorobets V., Šihor M., Tossi C., Kolbasov G., Smirnova N., Tittonen I., Eremenko A., Kočí K., Linnik O. (2021) Photoelectrochemical, photocatalytic and electrocatalytic behavior of titania films modified by nitrogen and platinum species. Applied Nanoscience. 10.1007/s13204–021–01690–1. Scopus, WoS. IF=2.88 (2019), Q2

5. V.N.Zaichenko. I.O.Slobodyanyuk. I.A.Rusetskyi. Creation of the forced convection at water electrolysis by means of external magnetic field.// Magnetohydrodynamics. Vol.56 (2020). №4. pp. 303-315. – Q2

6. V.S.Vorobets, G.Ya.Kolbasov, I.A.Medyk, A.Yu.Harashchenko, S.V.Karpenko, S.Ya.Oblovatna, N.G.Antoniuk. Synthesis, Photo- and Electrocatalytic Properties of Nanostructured Y-TiO2 Films // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2021.–Vol. 57, No.5.– Р.535–541. Scopus, WoS. IF=0.87 (2020), Q3.

7. Смілик В. О., Фоманюк С. С., Колбасов Г. Я., Русецький І. А., Данілов М. О. (2021). Електрохромні властивості вольфраматів вісмуту та нікелю Украинский химический журнал, 87(1), 3-12. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.01.2021.3-12

8. Фоманюк С.С., Смілик В.О., Русецький І.А., Данилов М.О., Колбасов Г.Я. Електроди на основі нанокомпозиту BiVO4/WO3 для фотоелектрохімічної системи з отриманням водню. Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті: матеріали ХХII міжнародної науково-практичної конференції (Редактори: Кудря С.О., Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В., Рєпкін О.О., Кузнєцов М.П., Васько П.Ф., Морозов Ю.П., Головко В.М., Будько В.І., Клюс В.П., Клюс С.В., Яценко Л.В.) (Київ, 20-21 травня 2021 р.).- К.: Інтерсервіс, 2021, с. 592-596.

9. С.С. Фоманюк, В.О. Смілик, І.А. Русецький, М.О. Данилов, Г.Я. Колбасов Електрохромні та хеміхромні властивості плівок гідроксиду нікелю. Електрохімія сьогодення: здобутки, проблеми та перспективи: колективна монографія. – Київ: МПБП «Гордон», 2021. - с. 94-95.

10. С.С. Фоманюк, В.О. Смілик, І.А. Русецький, М.О. Данилов, Г.Я. Колбасов Електрохромні та хеміхромні властивості плівок гідроксиду нікелю. Електрохімія сьогодення: здобутки, проблеми та перспективи: колективна монографія. – Київ: МПБП «Гордон», 2021. - с. 94-95.

11 Романовская Н.И. Влияние условий синтеза на фотоэлектрохимические и электрокаталитические свойства TiO2-наноструктур и TiO2-Au-нанокомпозитов / Романовская Н.И., Манорик П.А., Воробец В.С., Колбасов Г.Я., Ермохина Н.И., Кишеня Я.В., Сотник С.А., Яремов П.С., Полищук А.В. // Электронная обработка материалов.– 2021. – Т.57, №4.– С.1–14. https://doi.org/10.52577/eom.2021.57.4.01

12 Медик І.А. Електроди для визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Zn(II) методом інверсійної вольтамперометрії / І.А.Медик, В.С.Воробець, Г.Я.Колбасов [та ін.] // Електрохімія сьогодення: здобутки, проблеми та перспективи: ІХ Український з’їзд з електрохімії, 21-23 вересня 2021р.: колективна монографія – К.2021. – С.146–147.

13 В.О. Смілик, С.С. Фоманюк, В.С. Воробець [та ін.] Фотоелектрохімічні властивості композиту та гетероструктури BiVO4/WO3 / // Електрохімія сьогодення: здобутки, проблеми та перспективи: ІХ Український з’їзд з електрохімії, 21-23 вересня 2021р.: колективна монографія – К.2021. – С. 62–63

14 Smilyk , V., Fomaniyk, S., Kolbasov , G., Rysetskiy , I., & Danilov , M. (2021). PHOTOELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF FILMS BASED ON BISMUTH AND COPPER VANADATES. Ukrainian Chemistry Journal – 2021 – V.87(1) – P.3-12. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.01.2021.3-12

15 Русецький І.А., Данилов М.О., Фоманюк С.С., Смілик В.О., Колбасов Г.Я. фотоелектрохімічні властивості гібридних композитів на основі g-C3N4 для електродів сонячних елементів с.158-160 Електрохімія сьогодення: здобутки, проблеми та перспективи: колективна монографія. – Київ: МПБП «Гордон», 2021. - 191 с. ISBN 978-966-8398-64-3 (стендова доповідь)

16 Фоманюк С.С., Смілик В.О., Русецький І.А., Данилов М.О., Колбасов Г.Я. Електрохромні та хеміхромні властивості плівок гідроксиду нікелю. Електрохімія сьогодення: здобутки, проблеми та перспективи: колективна монографія. – Київ: МПБП «Гордон», 2021. - 191 с. ISBN 978-966-8398-64-3 (усна доповідь)

17 Смілик В.О., Фоманюк С.С., Воробець В.С., Данилов М.О., Колбасов Г.Я. Фотоелектрохімічні властивості композиту та гетероструктури BiVO4/WO3 с.62-64. Електрохімія сьогодення: здобутки, проблеми та перспективи: колективна монографія. – Київ: МПБП «Гордон», 2021. - 191 с. ISBN 978-966-8398-64-3 (усна доповідь)

18 Медик І.А., Воробець В.С., Колбасов Г.Я., Фоманюк С.С., Карпенко С.В., Смілик В.О.,Антонюк Н.Г. Електроди для визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Zn(II) методом інверсійної вольтамперометрії с. 146-148 Електрохімія сьогодення: здобутки, проблеми та перспективи: колективна монографія. – Київ: МПБП «Гордон», 2021. - 191 с. ISBN 978-966-8398-64-3 (стендова доповідь)

19 Колбасов Г.Я., Кублановський В.С., Берсірова О.Л.. Сахненко М.Д., Ведь М.В., Кунтий О.І., Решетняк О.В., Посудієвський О.Ю. Електрохімія функціональних матеріалів і систем (ЕФМС) // Укр. хім. журн.,2021, 87, №3, 61-76.

20 Ю.С.Японцева, О.Ю.Горобець, Т.В.Мальцева, В.М.Зайченко, В.С.Кублановский. Вплив постійного магнітного поля на электроосадження сплавів кобальту з тугоплавкими металами. Електрохімія сьогодення: здобудки, проблеми та перспективи, монографія, Київ (2021), с. 74-75.

Патенти
1 Патент UA146646 (корисна модель) Панов Е.В, Лапшин В. Ф., Давидов А. М., Мальований С. М., Смаглій О. В.«Спосіб отримання багато стінних вуглецевих нанотрубок хлоруванням карбіду кальцію в сольових розплавах». Опублікований 10.03.2021р. Бюл. № 10

2 Заявка на патент U202101287 (корисна модель) від 17.03.2021р. Лапшин В. Ф., Давидов А. М., Панов Е. В., Мальований С. М., Смаглій О. В. «Багатокомпонентні нанокомпозити на основі карбону з перехідними металами на графітовій матриці, які отримано методом електролізу розплавлених солей».

Тези доповідей
1 Danilov M.O. , Dovbeshko G.I., Rusetskyi I.A., Bykov V.N., Gnatiuk O.P. Fomaniuk S.S., Kolbasov G. Ya.. THERMOCHEMICAL SYNTESIS OF GRAPHITE-LIKE CARBON NITRIDE AND IT’S APPLICATION. 7th International Conference NANOBIOPHYSICS:Fundamental and Applied Aspects, 4 – 8 October 2021 , Kharkiv, Ukraine.p.40 .(Стендова доповідь)

2 S.S. Fomanyuk, G.Ya. Kolbasov, V.S. Vorobets. Photoelectrochemical properties of thin films PbI2// Ukrainian Conference with International participation “Chemistry, physics and technology of Surface”. Abstract Book.- Kyiv – 2021. - P. 65.(Стендова доповідь)

3 V. Vorobets, S. Fomanyuk, G. Kolbasov. Determination of Cd(II) and oxygen in aqueous medium on nanocrystalline Ce-TiO2 thin film electrodes // International Research and Practice Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials (NANO-2021)", 25 - 27 August 2020, Lviv, Ukraine, Abstract book. P. 228.

4 Електроди для визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Zn(II) методом інверсійної вольтамперометрії /І.А.Ме дик, В.С.Воробець, Г.Я.Колбасов [та ін.] // ІХ Український з’їзд з електрохімії, Київ, 21-23 вересня 2021р. (Стендова доповідь)

5 Фотоелектрохімічні властивості композиту та гетероструктури BiVO4/WO3 / В.О. Смілик, С.С. Фоманюк, В.С. Воробець [та ін.] // ІХ Український з’їзд з електрохімії, Київ, 21-23 вересня 2021р. (Стендова доповідь)

2022 р.

Статті
1. S.S.Fomanyuk, V.S.Vorobets, I.A.Rusetskyi, G.Ya. Kolbasov, V.O.Smilyk, M.O.Danilov Photoelectrochemical determination of Pb2+ by combined electrochemical-chemical precipitations of PbI2 films. //Journal of Electroanalytical Chemistry V. 920, (2022), P. 116600, https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116600/ Квартіль -Q1

2. 1.V.O. Smilyk, S.S. Fomanyuk, I.A. Rusetskyi, M.O. Danilov, G.Ya. Kolbasov/ Electrochromism in CuWO4 and WO3 thin films synthesized by combined electrochemical and chemical methods // Ionics V.28, P. 4011–4023 (2022). https://doi.org/10.1007/s11581-022-04607-2 Квартіль-Q2

3. Mengjie Huang, Haihang Wang, Gaohan Liu, Heng Wei, Jie Hu, Yao Wang, Xuezhong Gong, Sui Mao, Miсhail Danilov , Ihor Rusetskyi, Jianguo Tang. Excellent Photonic and Mechanical Properties of Macromorphic Fibers formed by Eu3+-Complex-Anchored Unzipped Multi-walled Carbon Nanotubes, Materials, Switzerland 2022, 15(14), 4933; doi:10.3390/ma15144933 Квартіль -Q2

4. M.O. Danilov, G .I. Dovbeshko, I.A. Rusetskiy, U.K. Afonina, V.N. Byckov, O.P. Gnatyuk, S.S. Fomanyuk, G.Ya. Kolbasov, Thermochemical synthesis of graphite-like carbon nitride and its application. Low Temperature Physics, 2022, Vol. 48, No. 4, pp. Квартіль -Q3

5. Rusetskyi, I.A.; Kovalenko, L.L.; Danilov, M.O.; Slobodyanyuk, I.A.; Fomanyuk, S.S.; Smilyk, V.O.; Belous, A.G.; Kolbasov, G.Y. Photoelectrochemical Hydrogen Production System Using Li-Conductive Ceramic Membrane. // Membranes, 2022, 12, 1189. https://doi.org/10.3390/membranes12121189

6. Romanovskaya N.I. Photoelectrochemical and Electrocatalytic Behaviors of TiO2 Nanostructures and TiO2−Au Nanocomposites: Effect of Synthesis Conditions/N.I.Romanovskaya, P.A.Manorik, V.S.Vorobets, G.Ya.Kolbasov, N.I.Ermokhina,Ya.V.Kishenya, S.A.Sotnik, P.S.Yaremov, A.V.Polishchuk// Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2022, Vol. 58, No. 1, pp. 1–12. Квартіль -Q3 https://link.springer.com/article/10.3103/S1068375522010094

7. Зайченко В.Н., Русецкий И.А.On the nature of the electric charge of electrolytic hydrogen bubbles and theirrole in the creation of forced electrolytic convection, Magnetohydrodynamics, Vol. 57 (2021) No. 4, pp. 405-410. Квартиль-Q3

8. Воробец В.С. Синтез, фото- и электрокаталитические свойства наноструктурных пленок Y-TiO2/ В.С.Воробец, Г.Я.Колбасов, И.А.Медик, А.Ю.Гаращенко, С.В.Карпенко., С.Я.Обловатная, Н.Г.Антонюк// Электронная обработка материалов. – 2022. Т. 58, № 1. – С.15 – 21. https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.1.15

9. Vorobets V. S. Determination of Pb(II) in Liquids by Stripping Voltammetry and Inversion Spectral Photoelectrochemical Methods/V. S. Vorobets, S. S. Fomanyuk, G. Ya. Kolbasov and S. V. Karpenko// Sensors and Electronic Instrumentation Advances: // Proceedings of the 8th International Conference on Sensors and Electronic Instrumentation Advances. –2022. – P. 71-73. https://www.sensorsportal.com/ SEIA_2022/SEIA_2022_Proceedings.pdf

10. M O Danilov, G I Dovbeshko, I A Rusetskyі, O P Gnatyuk, S S Fomanyuk, V O Smilyk, G Ya Kolbasov Hybrid Composite Based on g C3N4 with PUMWCNTs - Promising Electrode Material for the Oxygen Electrode of Fuel Cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 23rd ABAF, Edited by Marie Sedlaříková, Vítězslav Novák, Tomáš Kazda and Petr Bača. Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology. 2022, P. 87-90.

11. Селезов И.Т., Зайченко В.Н., Магнитная гидродинамика с приложениями к исследованию электролиза и турбулентности. Электронная обработка материалов, 2022, т. 52, ( 4 ), сс. 49 – 53.

12. S V Chivikov, I A Rusetskyі, S S Fomanyuk, M O Danilov, V O Smilyk, G Ya Kolbasov Reversible photoelectrochemical cell produced by using 3D print for the accumulation "solar" hydrogen. In Advanced Batteries Accumulators a nd Fuel Cells – 23rd ABAF, Edited by Marie Sedlaříková, Vítězslav Novák, Tomáš Kazda and Petr Bača. Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology. 2022, P. 142-145.

Патенти
1. Патент UA 149683 (Корисна модель). Спосіб отримання багатокомпонентного композиту. Панов Е. В.. Лапшин В. Ф., Давидов А. М., Мальований С. М., Смаглій О. В. опублікований 01.12.2021 Бюл. № 48.

2. Заявка на корисну модель U 2022 00480 від 07.02.2022 р. Воробець В.С., Колбасов Г.Я. Спосіб спільного визначення вмісту свинцю (ІІ) та кисню в рідких середовищах.

Тези доповідей:
1. Medyk I.A., Vorobets V.S., Fomanyuk S.S., Kolbasov G.Y., Karpenko S.V. Nanocrystalline Y–TiO2 thin-film electrodes for determination of Pb(II) and oxygen in aqueous medium // International Research and Practice Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials (NANO-2022)", 25 - 27 August 2022, Lviv, Ukraine, Abstract book. P. 95. (Стендова доповідь)

2. S.S. Fomanyuk, I.A. Rusetskyi, V.O. Smilyk, G.Ya. Kolbasov. Visual analysis of chlorine content with using of Ni(OH)2 thin films тези на конференцію Ukrainian conference with international participation "CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE" 19-20 жовтня ІХП НАН України Київ 2022 (Стендова доповідь).

3. V.O. Smilyk, S.S. Fomanyuk, I.A. Rusetskyi, M.O. Danilov, G.Ya. Kolbasov //Optical Properties Of Cuwo4/Pt Films In A Hydrogen Atmosphere. Восьмий науковий семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», 2022. Заочна участь.

4. M O Danilov, G I Dovbeshko, I A Rusetskyі, O P Gnatyuk, S S Fomanyuk, V O Smilyk, G Ya Kolbasov Hybrid Composite Based on g C3N4 with PUMWCNTs - Promising Electrode Material for the Oxygen Electrode of Fuel Cells. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 23rd ABAF. Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology. Brno, Chez Republic. 2022, Program. (Стендова доповідь).

5. S. V. Chivikov, I. A. Rusetskyі, S. S. Fomanyuk, M. O. Danilov, V. O. Smilyk, G. Ya. Kolbasov. Reversible photoelectrochemical cell produced by using 3D print for the accumulation "solar“ hydrogen // 23rd International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells [ABAF 23], August 21st - 24th, 2022, Czech Republic, pp. 142-145. (Стендова доповідь).

2023 р.

Статті
1. Danilov M.O., Dovbeshko G.I., Rusetskyi I.A., Bykov V.N., Gnatyuk O.P., Fomanyuk S.S., Kolbasov G. Ya. Synthesis, properties and electrocatalytic application of g-C3N4 for oxygen electrodes of fuel cells. // Nanocomposites, 2023, 9(1), pp. 1 – 9. DOI: 10.1080/20550324.2023.2169985. Q2.

2. В. О. Смілик, С. С. Фоманюк, Г. Я. Колбасов, I. A. Русецький, М. О. Данилов. Синтез та фотоелектрохімічні властивості плівок композиту Сu2O-Cu3VO4. // Український хімічний журнал, 2023, Том 89 № 2, c. 83-90. https://doi.org/10.33609/2708-129X.89.02.2023.83-90

3. Haihang Wang, Lixiu Zhang, Gaohan Liu, Jie Hu, Dong Zhao, Heng Wei, Xuezhong Gong, Sui Mao, Linjun Huang, Yao Wang, Zengkun Li, Peter Strizhak, Michail Danilov, Ihor Rusetskyi, Jianguo Tang. Synergistic effect of Mn2+ with unzipped carbon nanotubes on enhancement of mechanical properties of polyamide 66 // Journal of Materials Research and Technology. 2023, Volume 26, P. 6275-6286. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.09.001. Q1

4. V. O. Smilyk, S. S. Fomanyuk, I. A. Rusetskyi, M. O. Danilov, G. Ya. Kolbasov Comparative Photoelectrochemical Characteristics Of Heterostructure And Composite Based On BiVO4 And WO3 In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 24rd ABAF, Edited by Marie Sedlaříková, Vítězslav Novák, Tomáš Kazda and Petr Bača. Chez Republic, Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology. 2023, P. 133-136. DOI:10.21203/rs.3.rs-3395790/v1

5. M.O. Danilov, I.A. Rusetskyі, S.S. Fomanyuk, G.Ya. Kolbasov, Synthesis and study properties of nanocomposites as electrodes material for chemical power sources. Proceeding of the International conference “Current problems in catalysis” CPC-2023, (Kyiv, September 25-29, 2023). - Kyiv: Akademperiodyca, 2023. P. 32-34.

6. S.S. Fomanyuk, V.O. Smilyk, I.A. Rusetskyi, M.O. Danilov, G.Ya. Kolbasov, Electrochromic and gasochromic processes of oxide films of transition metals. Proceeding of the International conference “Current problems in catalysis” CPC-2023, (Kyiv, September 25-29, 2023). - Kyiv: Akademperiodyca, 2023. P. 108-109.

7. Vorobets V. S. Electrochemical determination of Cd2+, Pb2+, Cu2+ and Zn2+ in liquids using modified titanium dioxide /V. S. Vorobets, S. S. Fomanyuk, Medyk I.A., G. Ya. Kolbasov and S. V. Karpenko// Sensors and Electronic Instrumentation Advances: Proceedings of the 9th International Conference on Sensors and Electronic Instrumentation Advances., Portugal –2023. – P. 44-47. https://sensorsportal.com/SEIA_2023/SEIA_2023_Proceedings.pdf.

8. I.A. Rusetskyi, M.O. Danilov, S.S. Fomanyuk, V. Smilyk, G.Ya. Kolbasov, L.G. Scherbakova, A.V. Krapivka, K.A. Graivoronskaya, Yu.M. Solonin. Portable photoelectrochemical cells with hydrogen storage. Creation MH electrodes with a given set of technological characteristics and it testing for compatibility, and charging efficiency paired with a photoanode in a PEC cell// HYDROGEN BASED ENERGY STORAGE: STATUS AND RECENT DEVELOPMENTS. Edited by Volodymyr Yartys, Yuriy Solonin and Ihor Zavaliy. LVIV, Publishing office “Prostir-M”,2021, Р. 148-154.

9. V.O. Smilyk, S.S. Fomanyuk, I.A. Rusetskiy, M.O. Danilov, G.Ya. Kolbasov. Comparative analysis of electrochromic properties of CuWO4•WO3, Bi2WO6•WO3 and WO3 thin films// CHEMICAL PROBLEMS, 2022 no. 4 (20) ISSN 2221-8688. Р.289-296. Q3

10.Медик І.А., Воробець В.С., Колбасов Г.Я. СИНТЕЗ, ФОТО- ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТУКТУРОВАНИХ ПЛІВОК Y -TiO2. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи». 12 – 13 грудня 2023 року, Полтава, 2023. С. 164-166

11. Фоманюк С.С., Смілик В.О., Колбасов Г.Я. ЕЛЕКТРОСИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ОКСИДІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХРОМНИХ ТА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи». 12 – 13 грудня 2023 року, Полтава, 2023. С.192-194

Патенти
1. Воробець В.С., Колбасов Г.Я. Спосіб спільного визначення вмісту свинцю (ІІ) та кисню в рідких середовищах. Патент України (корисна модель) № 154078 від 11.10.2023 р.

Тези доповідей:
1. Moldavska V., Malysheva M., Petrik I., Smirnova N., Vorobets V., Kolbasov G. Effect of tungsten doping on photo- and electrocatalytic properties of titania films // International Research and Practice Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials (NANO-2023)", 16–19 August 2023, Bukovel, Ukraine, Abstract book. P. 157. (Стендова доповідь)

2. Bibik Yu., Kramar A., Smirnova N., Gaidai S., Ischenko O., Dyachenko A., Vorobets V., Kolbasov G., Linnik O. Сerium titanate thin films: synthesis and characterization // International Research and Practice Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials (NANO-2023)", 16–19 August 2023, Bukovel, Ukraine, Abstract book. P. 125. (Стендова доповідь)

3. Sergiy FOMANYUK, Alexander ISHCHENKO, Margaryta KUDINOVA, Ihor RUSETSKYI, Michael DANILOV, Ievgen GUBARENI, Galyna DOVBESHKO, Vera VOROBETS, Gennadiі KOLBASOV. The effect of polymethine dye on increasing the sensitivity of ZnO to visible light for use in photoelectrochemical cells for solar energyconversion//8 th International Conference Nanobiophysics: fundamental and applied aspects, October 3-6, 2023, Book of abstracts. P. 132-133

4. A.S. Kramar, V.S. Vorobets, N.P. Smirnova, G.Ya. Kolbasov, O.P. Linnik. Photoelecrochemical aspects of metal (iron, cerium or zinc) titanate thin films// Ukrainian conference with international participation " Chemistry, physics and technology of surface "11-12 October, 2023, Kyiv

5. Фоманюк С.С. Колбасов Г.Я. Сучасні хромогенні матеріали та їх застосування. Тези конференції молодих вчених ІЗНХ – 2023 - С. 14

6. V. O. Smilyk, S. S. Fomanyuk, I. A. Rusetskyi, M. O. Danilov, G. Ya. Kolbasov Comparative Photoelectrochemical Characteristics Of Heterostructure And Composite Of BiVO4 And WO3. The 24th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators, Fuel Cells and Special Electrochemical Technologies. Program of Lectures and Posters, Chez Republic, Brno. 2023. P. 12

2024 р.

Статті
1. V. O. Smilyk · S. S. Fomanyuk · I. A. Rusetskyi · M. O. Danilov · G. Ya. Kolbasov. Comparative photoelectrochemical characteristics of heterostructure and composite based on BiVO4 and WO3. Monatshefte fůr Chemie - Chemical Monthly : https://doi.org/10.1007/s00706-023-03167-z

2. S. S. Fomanyuk, A. A. Ishchenko, M. Kudinova, I. A. Rusetskyi, M. O. Danilov, E. Gubareni, G. I. Dovbeshko, V. O. Smilyk, and G. Ya. Kolbasov. ZnO sensitization by polymethine dye in photoelectrochemical cells for solar energy conversion. Fizyka Nyzkykh Temperatur/Low Temperature Physics, 2024, Vol. 50, No. 3, pp. 300–305