інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

ВІДДІЛ ХІМІЇ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК

Напрямки роботи відділу

Наукові дослідження відділу спрямовані на вирішення наступних науково-технічних проблем та завдань:

1. фізико-хімічне конструювання та дослідження нових координаційних сполук для створення нових субстратів медичного (протипухлинні та противірусні препарати) та технічного призначення (каталізатори окиснення олефінів, фотовольтаїчні пристрої):
• з фармакофорними групами - органічними молекулами спорідненими до живих організмів: гетероциклвмісними карботіоамідами, гідроксиімінами, похідними складних етерів β-кетокислот, β-єнаміноетерів, гідроксамових і бісфосфонових кислот з біогенними (Fe3+,2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, V4+,V5+) та фармацевтично важливими (Ru3+, Rh3+, Pd2+, Pt2+, Ag+) d-металами;
• макроциклічних систем на основі фталоціанінових комплексів споріднених до біологічно активних порфіринів та тривимірних каркасних клатрохелатних комплексів;

2. відбір найбільш перспективних сполук для застосування у промисловості та фармацевтиці

Історія відділу

Відділ хімії комплексних сполук засновано в 1947 р. У різні роки відділ очолювали члени-кореспонденти АН України, д.х.н. В.Я. Ізбеков, І.А. Шека та д.х.н. Ю.А. Малєтін (1987-2001 р.р.). Співробітниками відділу свого часу були видатні вчені зі світовим ім’ям академік К.Б. Яцимірський та доктор хімічних наук Н.А. Костроміна.

Основним напрямом роботи відділу завжди була хімія водних і неводних розчинів простих і комплексних сполук - синтез, властивості комплексів, рівноваги комплексоутворення, будова комплексів, очистка синтезованих сполук, спектральні методи дослідження, біонеорганічна хімія, розробки технологій очищення рідкісних елементів, останнім часом медична хімія.

Методи очищення оксиду цирконію та удосконалення виробництва гафнію, процесів отримання індію та металевих порошків цирконію й ніобію, розроблені під керівництвом І.А. Шеки, широко використовувалися на підприємствах тодішнього СРСР. Розробки були удостоєні Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1986 р.), а І.А. Шека був відзначений орденом Трудового Червоного прапора.

Цимергакл та І.А. Шека

Член-кореспондент НАН України зав. відділу І.А. Шека

Знайшли своє застосування і розроблені під керівництвом Н.А. Костроміної добрива на основі комплексонатів металів. Були запропоновані, випробувані та впроваджені препарати, що підвищують утворення насіння та продуктивність люцерни, врожайність винограду, плодових культур, бавовни. Роботи зі створення біологічно активних препаратів були удостоєні медалей ВДНГ СРСР. У 2003 р., Н.А. Костроміна була в числі жінок м. Києва, першими нагороджених Орденом Княгині Ольги III ступеня.

Колишні співробітники відділу нині плідно працюють в університетах Дрездена та Відня та фармацевтичних підприємствах України.

З 2002 р. відділом керує В.І. Пехньо, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний доктор Ужгородського національного університету.

З приходом В.І. Пехньо, тематика роботи відділу була значно розширена. Одним з основних напрямів стала розробка фізико-хімічних підходів до створення нових функціональних матеріалів на основі координаційних сполук прогнозованого складу, будови та властивостей:
• Розроблено методики синтезу сотень нових координаційних сполук, встановлено закономірності взаємозв’язку між умовами їх синтезу, будовою та функціональними властивостями.
• Змодельовано, експериментально отримано, спектрально-структурно-охарактеризовано нові молекулярного, іонного типу моно-, гетерометальні (гетероядерні), гетеролігандні координаційні сполуки 3d- та платинових металів з полідентатними функціоналізованими похідними карболанцюгових гетероциклічних ароматичних органічних молекул.
• Синтезовано та досліджено нові комплекси платинових, ряду 3d- металів з похідними дифосфонових кислот, модифікованих аміно-, гідроксигрупами, гетероциклічними фрагментами структури; похідними амінокислот та з азот- та сірковмісними гетероциклічними, ароматичними похідними оксимів, гідроксиімінів, імінотіазолів, алілвмісних тіосемікарбазонів – як потенційної основи засобів лікування певних онкологічних, вірусних, серцево-судинних захворювань та діабету, технічних композитів, мастильних композицій та магнітних матеріалів.

Доктор хімічних наук С.І. Орисик.

ст.н.с., к.х.н. О.М. Козачкова

• Спільно з вченими Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Е. Кавецького НАН України, виявлено цитотоксичну активність розчинів комплексів Pd з ОЕДФ in vivo та in vitro стосовно карциноми Еріха та лімфолейкозу L1210 рівну активності цис-платину та одночасно із значно меншою нефротоксичністю. Встановлено вибіркове накопичення паладію в кістках тварин, чим продемонстровано адресну доставку цитостатика до мішені – вражених пухлиною кісток.
• Одержано ряд нових ліпофільних комплексів біометалів – Zn(II), Mo(VI), Cu(II), Co(II) та Ni(II) з похідними -кето-, гідроксамових кислот модифікованими гідрофобними замісниками; комплекси перспективні як присадки до біобазованих мастильних композицій.

• Всі розроблені методики синтезу, при потребі, можна швидко адаптувати до серійного виробництва.
• Розроблено метод визначення індукційного періоду окиснення, який є проміжком часу між моментом, коли проба досягає заданої температури (110 C) і моментом, коли різко починає падати тиск окисника (O2) в герметичній системі вимірювань. Перевагою розробленого методу є поєднання в новій вимірювальній системі відносно дешевих складових частин масового серійного виробництва та звичайного програмного забезпечення комп’ютера, що дозволяє одержувати результати випробувань, які за критерієм збіжності перевершують такі, що дають стандартизовані методи – аналоги. Розроблені спосіб та пристрій вигідно відрізняються також від аналогів тим, що дозволяють реалізувати кінетичний режим поглинання кисню пробою як в гомогенному розчині, так і в гетерофазній рідинній системі з диспергованим субстратом. Розроблений метод може використовуватися в лабораторіях жиро-олійного виробництва, харчової та фармацевтичної промисловості, хімічних заводів, науково-дослідних установ.

У 2017 році до складу відділу включено неструктурну лабораторію макроциклічних сполук і гібридних структур. Лабораторію під керівництвом д.х.н. О.А. Варзацького було створено при відділі фізико-неорганічної хімії в 2010 році. З 2018 року лабораторію очолює д.х.н. В.Я. Черній.

М.н.с., к.х.н. І.М. Денисенко.

Ст.н.с., к.х.н. І.М. Третьякова

К.х.н. С.В. Вакаров

Д.х.к. д.н.х. завідувач лабораторії В.Я. Черній

Основний напрямок досліджень лабораторії спрямований на вирішення актуальних проблем координаційної хімії: синтез макрогетероциклічних комплексів, зокрема, фталоціанінів та клатрохелатів р-, d- та f-металів та дослідження фізико-хімічними методами, такими як ЯМР, рентгенівський аналіз, мас-спектрометрія, електронна спектроскопія поглинання, стаціонарна флуоресцентна спектроскопія.

Основні завдання лабораторії:
• темплатний синтез макроциклічних комплексів перехідних металів;
• процеси обміну іону металу, а також аксіальних позаплощинних лігандів в макроциклічних комплексах;
• розробка синтетичних методів модифікації і функціоналізації макроциклічних лігандів, метал-промотованих реакції координаційних сполук;
• синтез каталітичних і редокс активних металокомплексів; • дослідження властивостей макроциклічних металокомплексів, пошук перспективних галузей їх застосування, зокрема, для створення функціональних нано-матеріалів, біологічно активних сполук.

В даний час зусилля лабораторії сконцентровані на отриманні та вивченні властивостей клатрохелатів заліза (II) з функціональними термінальними групами та мультіхромофорних систем на основі фталоціанінів та клатрохелатів з координованими до центрального атому металу хромофорними лігандами, в тому числі, конденсованими похідними дегідрацетової кислоти, стірілціанінамі, куркуміноїдами та ін.

На сьогодні у відділі та лабораторії працює 3 доктори наук, 4 кандидати наук, 1 молодший науковий співробітник, 4 провідних інженера, 2 інженера-технолога та 1 аспірант.

Сучасний склад відділу

Провідний науковий співробітник
Орисик Світлана Іванівна
Старший науковий співробітник
Козачкова Олександра Миколаївна
Науковий співробітник
Коваль Людмила Іванівна
Молодші наукові співробітники
Ільницька Олена Людвигівна
Провідні інженер-технологи
Боровик Поліна Володимирівна Дзюба Валерій Іванович Штоквиш Ольгерд Олександрович
Провідний науковий співробітник
Черній Віктор Ярославович
Старші наукові співробітники
Третьякова Ірина Миколаївна Чорненька Ніна Василівна
Провідні інженер-технологи
Вакаров Сергій Васильович Федосова Наталія Миколаївна
Інженер-технолог 1 категорії
Селін Роман Олександрович

Реалізовані проекти відділу

Міжнародні проекти:

1 - Акція Марії Кюрі FP7-PEOPLE-2011-IRSES "Міжнародний обмін науковими кадрами" - Проєкт № 295160 «Дизайн та розробка нових топологічних ліків на основі клітинних сполук». (2011-2015)

2 - Програма ЄС «Горизонт 2020». Акція Марії Кюрі "Міжнародний обмін науковими кадрами" Проєкт №645628 - METCOPH - MSCA-RISE “Металокомплекси макроциклічних сполук для фотонних пристроїв”. (2015-2018).

4 - Проект УНТЦ №2080 (разом з відділом №2) Розробка керамічних напівпровідникових композитів на основі потрійних шпінелей нікелю, кобальту, марганцю і міді. Наук. Керівник: професор, д.х.н. В.І. Пеньо, 2000-2002 рр.

5 - Проект УНТЦ №5508 „Розробка макроциклічних металокомплексів - інгібіторів утворення амілоїдних фібрил, що спричинюють нейродегенеративні захворювання” (2011-2013).

6 - Проект УНТЦ № 5972 «Розробка макроциклічних металокомплексів для фото-індукованого руйнування нерозчинних білкових агрегатів, що утворюються при нейродегенеративних захворюваннях» (2014-2016).

5 - №3213 (разом з відділом №2) «Розробка керамічних напівпровідникових композитів на основі потрійних шпінелей нікелю , кобальту, марганцю і міді.» Наук. Керівник: професор д.х.н. В.І. Пехньо, 2005-2006рр

7 - Проект УНТЦ 4120„Нові наноматеріали для тонкоплівкових сонячних елементів на основі складних халькогенідів - синтез, хімічний аналіз та спектральна характеристика” (2007-2008)

8 - Проект 5204 –УНТЦ ”Малоенергоємний, керований синтез стабільних в часі нанопорошків оксидів, халькогенідів Cu, Zn, Cd, Hg тощо заданої розмірності та морфології” (2010-2011);

9 - Двосторонній договір між Національною Академією наук України та Російським фондом фундаментальних досліджень № У 17-03-12 ”Поліфункціональні та багатоцентрові клітинні комплекси з інкапсульованим іоном металу - прекурсори топологічних ліків, діагностичних і фармацевтичних препаратів” (2012).

10 - Проект Державного фонду фундаментальних досліджень України і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень "ДФФД - БРФФД - 2011" (Ф41) -"Фосфонати паладію(ІІ) в нових технологіях діагностики та лікування ряду онкологічних захворювань."

11 - Спільний проект НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень. -«Хімічне конструювання поліядерних металовмісних архітектур з O-, N-, S-донорними молекулами та похідними фосфонових кислот».(2011)

12 - Проект Державного фонду фундаментальних досліджень України і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень "ДФФД - БРФФД – 2013(Ф54) - «Фосфорвмісні металокомплекси в оптико-фізичних та хіміотерапевтичних технологіях ранньої діагностики та контролю ефективності лікування злоякісних новоутворень.»

Національні проекти:

13 - «Фізико-хімічні основи синтезу та спектрально-структурна характеристика різнофункціональних нанорозмірних координаційних сполук d-металів з гетероциклічними біолігандами – гідроксиімінотіазолами, тіоуреатами та гідроксиіміноацетатами» - цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» (2011-2015).

14 - «Синтез, будова та властивості нанорозмірних біологічно активних комплексів паладію(ІІ) з амінофосфоновими кислотами.» - програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»,(2011-2015).

15 - «Ліпофільні координаційні сполуки як поліфункційні присадки для нових біо-базованих еко-безпечних мастильних композицій» - цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» (2012-2016).

16 - «Різнофункціональні нанорозмірні координаційні сполуки d-металів на основі заміщених тіосечовин та гідроксиімінів» - цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» (2015-2018).

17 - “Нанокомпозити на основі бісфосфонатів паладію та фулеренвмісних кремнеземів для розробки протипухлинних препаратів цілеспрямованої дії” Ф76 (2017-2018)

18 - «Розробка нанорозмірних координаційних сполук перехідних і благородних металів з функціями придушення ангіоген-залежного зростання злоякісних утворень в онкології» - цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» (2018-2019)

19 - Ф84 «Розробка нових гідроксаматних та тіосечовинних комплексів благородних металів з протипухлинною, антиметастатичною та метаболічною функцією як прекурсорів лікарських препаратів нового покоління з подоланою резистентністю патогенних клітин до їх дії» за Грантом Президента для докторів наук (2019 р.)

20 - Закономірності комплексоутворення (синтез, спектрально-структурна характеристика) різнофункціональних, гетерометальних координаційних сполук дорогоцінних та 3d- металів з модифікованими біоактивними лігандами (фосфоновими, гідроксамовими, амінокислотами, карботіамідами та інш.)», тема 291Е НАН України (2011-2015).

21 - «Синтез та дослідження властивостей нових β-кетоєнольних сполук та їх металокомплексів для створення оптичних матеріалів та флуоресцентних зондів» - цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва») (2017 2018)

22 - «Синтез, cпектрально-люмінесцентні властивості нових алкіламіно-бета-кетоєнольних сполук та металокомплексів на їх основі для створення флуоресцентних зондів біомолекул та оптичних матеріалів» - цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва») (2019- 2020)

23 - ЦКПФД НАН України “Фундаметальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій” Договір № 49 «Комплексний проект: Хімічний та електрохімічний синтез, будова і властивості гібридних органо-неорганічних рідкокристалічних та гетероструктурних металічних і напівпровідникових нанокомпозитів» (2013 — 2014).

24 - Науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України. Договір № 43-14 ”Синтез фотоактивних речовин для створення високовпорядкованих мономолекулярних шарів з зовні керованими оптичними і сорбційними властивостями” (2014).

25 - “Координаційна, медична хімія моно-, бі-, гетерометалічних, різнолігандних комплексів "металів життя" - Fe, Co, Cu, Mo та цитостатиків - Pd, Rh, Ru, Ga з модифікованими, біоспорідненими та біоактивними молекулами протипухлинної, противірусної, протирезорбційної дії.”, тема 309 Е НАН України (2016-2020)

26 - Тема 310Е «Нові неорганічні сполуки та високоефективні функціональні матеріали (фізико-хімічні основи конструювання, гетерогенно-гетерофазний синтез, структура, властивості)» (2017-2021).

27 - Договір з ПАТ «Фармак» „Розробка методу синтезу 1,4,7,10–тетраазациклодекан-1,4,7,10-тетраоцтової кислоти.(DOTA) (CAS-[60239-18-1]”(2009-2010)

28 - «Визначення біорозщеплюваності нафтопродуктів із залученням ІЧ-спектроскопії» - Державне підприємство науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА» (ДП «НДІННП «МАСМА»)2014

29 - Розробка технічної документації на створення ВЕК по синтезу ПХА і виробничо-експериментального комплексу з виготовлення порошків модифікованого ПХА» - Уточнення технологічних процесів на стадії техніко-економічного обґрунтування. Розробка вихідних даних на випуск проекту виробничо-експериментального комплексу по синтезу перхлорату амонію Д.П., КБ "Південне" ін.

30 - «Уточнення технологічних процесів на стадії техніко-економічного обґрунтування. Розробка вихідних даних на випуск проекту виробничо-експериментального комплексу по синтезу перхлорату амонію» ДП,КБ «Південне»

31 - Розробка проекту дослідницько-експериментальної лабораторії по синтезу ПХА. ДП КБ «Південне»

Проекти, які відділ виконує на теперішній час

Міжнародні проекти:

• CRDF Global Agreement FSA3-19-65501-0-I «Розробка міметиків шаперонів на основі фталоціанінових комплексів для попередження температурно-індукованої фібрилізації білків у харчовій промисловості»

• Договір 07-03-20 відповідно до результатів спільного конкурсу наукових проєктів НАН України та НАН Білорусі 2020 року «Мультихромофорні фталоціанінові комплекси для використання в якості фотосенсибілізаторів та ефективних фотоперетворювачів»

Національні проекти

• в рамках програми «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва «Синтез, cпектрально-люмінесцентні властивості нових алкіламіно-бета-кетоєнольних сполук та металокомплексів на їх основі для створення флуоресцентних зондів біомолекул та оптичних матеріалів»

• «Функціонально орієнтовані нанорозмірні гетероструктури на основі сполук перехідних металів противірусної, протипухлинної та антибактеріальної дії» - цільова програми фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» на 2020-2024 рр

2020
Коваль Л.І., Дзюба В.І., Штоквиш О.О., Пехньо В.І. Спосіб одержання біс-хелатних комплексів оксо-хлоро-ванадію(V) з N-алкіл- та N арилзаміщеними гідроксамовими кислотами із окситрихлориду ванадію(V). Патент України на корисну модель № 143308, Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 27.07.2020, Бюл. № 14.
Коваль Л.І., Дзюба В.І., Пехньо В.І. Спосіб одержання N-алкіл- та N арилзаміщених комплексів біс-(гідроксамато)-оксо-хлоро-ванадію(V) VOClL2 із комплексів міді(II) CuL2. Патент України на корисну модель № 143309, Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 27.07.2020, Бюл. № 14.

Проєкти, що виконувалися (по рокам)

Вітчизняні
2015 - 2019 рр. НДР «Різнофункціональні нанорозмірні координаційні сполуки d-металів на основі заміщених тіосечовин та гідроксиімінів» (договір 35/19-Н від 04.03.2019 р., № держреєстрації 0115U001422).
2015-2020 рр. НДР 309Е “Координаційна, медична хімія моно-, бі-, гетерометалічних, різнолігандних комплексів "металів життя" - Fe, Co, Cu, Mo та цитостатиків - Pd, Rh, Ru, Ga з модифікованими, біоспорідненими та біоактивними молекулами протипухлинної, противірусної, протирезорбційної дії.” № держреєстрації 0116U004025.
2017-2019 рр. НДР «Електрохімічний синтез суперсплавів металів тріади заліза з тугоплавкими металами (Mo, W, Re) з водних, йон-органічних і розплавлених електролітів, корозійні та електрокаталітичні властивості».
2017- 2021 рр. Тема 310Е «Нові неорганічні сполуки та високоефективні функціональні матеріали (фізико-хімічні основи конструювання, гетерогенно-гетерофазний синтез, структура, властивості)».
2018 р. НДР «Синтез та дослідження властивостей нових β-кетоєнольних сполук та їх металокомплексів для створення оптичних матеріалів та флуоресцентних зондів» (договір №8-18).
2018 р. НДР «Розробка нанорозмірних координаційних сполук перехідних і благородних металів з функціями придушення ангіоген-залежного зростання злоякісних утворень в онкології» (договір №86/18-Н, № держреєстрації 0118U100114).
2018 р. НДР «Розробка нових ефективних протипухлинних, антиметастатичних та антибактеріальних об’єктів медичного призначення на основі координаційних сполук Pd, Pt та Ag з похідними тіосечовини» (договір Ф78/220-2018, № держреєстрації 0118U005465). Грант Президента України докторам наук на виконання досліджень.
2018-2019 рр. НДР «Нанокомпозити на основі бісфосфонатів паладію та фулеренвмісних кремнеземів для розробки протипухлинних препаратів цілеспрямованої дії» (договір №Ф76/16-2018).
2019 р. НДР «Розробка нових гідроксаматних та тіосечовинних комплексів благородних металів з протипухлинною, антиметастатичною та метаболічною функцією як прекурсорів лікарських препаратів нового покоління з подоланою резистентністю патогенних клітин до їх дії» (договір № Ф84/247-2019, № держреєстрації 0119U103643). Грант Президента України докторам наук на виконання досліджень.
2019– 2021рр. НДР «Синтез, cпектрально-люмінесцентні властивості нових алкіламіно-бета-кетоєнольних сполук та металокомплексів на їх основі для створення флуоресцентних зондів біомолекул та оптичних матеріалів» (договори № 17- 19, 17-20 та 17-21).
2020-2021 рр. НДР 320Е «Функціональні матеріали нового покоління» (№ держреєстрації 0120U100301).
2020–2024 рр. НДР «Функціонально орієнтовані нанорозмірні гетероструктури на основі сполук перехідних металів противірусної, протипухлинної та антибактеріальної дії» (договір 31/21-Н від 01.03.2021 р., № держреєстрації 0120U102323).
2021-2022 рр. НДР «Розробка та вивчення властивостей флуоресцентно мічених клатрохелатів заліза (ІІ)» (договір №69-09/07-2021, № держреєстрації 0121U112233). Грант молодих учених НАН України.
2022-2023 рр. НДР "Розробка методів синтезу флуоресцентномічених клатрохелатів заліза (ІІ), дослідження їхніх хімічних властивостей, взаємодії з білками та активності в ракових клітинах". Грант НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки.

Міжнародні
2015-2018 рр. Акція Марії Кюрі "Міжнародний обмін науковими кадрами та інноваціями" Горизонт 2020 Marie Curie International Research and Innovation Staff Exchanges Horizon 2020 “Metallocomplexes of macrocyclic compounds for photonic devices” (“Металокомплекси макроциклічних сполук для фотонних пристроїв”) № 645628 – METCOPH.
2017-2020 рр. «Хірооптичні, оптичні та магнітні властивості протеїнових зондів та клітинних комплексів металів» (Акція Марії Кюрі "Міжнародний обмін науковими кадрами та інноваціями MSCA-RISE) Горизонт 2020 №778245 - CLATROPROBES.
2019 р. НДР «Розробка міметиків шаперонів на основі фталоціанінових комплексів для попередження температурно-індукованої фібрилізації білків у харчовій промисловості» за договором з Міністерством освіти і науки України в рамках спільних науково-дослідних проектів CRDF (договір М/188-2019).
2020 р. НДР “Мультихромофорні фталоціанінові комплекси для використання в якості фотосенсибілізаторів та ефективних фотоперетворювачів”. Договір 07 03-20/21 відповідно до результатів спільного конкурсу наукових проєктів НАН України та НАН Білорусі.
2021 р. Спільна програма НАН України та ПАН. Співробітництво в області фталоціанінових комплексів.
2022 р. Наукове співробітництво між Польською академією наук (PAN) і Національною академією наук Сполучених Штатів Америки (NAS) “Photophysical properties of neutral and protonated forms of some derivatives and constitutional isomers of porphycene” (к.х.н. І.М. Третякова).
2022-2024 рр. Відділення хімії і фармації університету Фрідріха-Александера– стипендія ініціативи ім. Філіпа Шварца від Фонду ім. Александра фон Гумбольдта за підтримки Федерального міністерства закордонних справ ФРН (PhD. Селін Р.О.).
2023-2024 рр. Відділення хімії і фармації університету Фрідріха-Александера – в рамках проєкту «Non-biased fluorescent dyes as markers of drugs for optical in cellulo and in vivo imaging» EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions. №872331 - NoBiasFluors (к.б.н. Черній С.В.).

Нагороди відділу

Відзнаки співробітників відділу (по рокам)

2021
Відзнака НАН України «За професійні здобутки» від 24 листопада 2021 р. – д.х.н. С.І. Орисик.

2024
Лауреат премії імені Л.В. Писаржевського від 6 березня 2024 року за цикл праць «Хімічний та структурний дизайн речовин і матеріалів з керованими функціональними властивостями». Директор Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України академік НАН України В.І. Пехньо (посмертно).

Дисертаційні роботи

2019
Суботін Владислав Володимирович. Синтез, будова та властивості координаційних халькогенгалогенідних сполук ренію (IV, V). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

2020
Денисенко Ірина Миколаївна. Функціоналізація клатрохелатів заліза(II) Cu- та Pd- промотованими реакціями" – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.
Вакаров Сергій Васильович. Cинтез і властивості несиметрично дизаміщених клатрохелатних комплексів Феруму (II). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.
Боровик Поліна Володимирівна. Синтез, будова та властивості координаційних сполук Ru(III), Rh(III), Pd(II), Pt(II) та Ag(I) з N-алілзаміщеними карботіамідами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.
Довбій Ян Михайлович. Синтез, будова та властивості фталоціанінових комплексів цирконію(IV) та гафнію(IV) з позаплощинно координованими β ‒ кетоєнольними хромофорними лігандами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

2021
Селін Роман Олександрович. «Синтез, будова та властивості трис-диоксиматних несиметричних та флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів заліза(II)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 102 – Хімія.

Найбільш значимі та цитовані статті

2018

Статті
V.V. Povoroznyuk, N.V. Grygorieva, V.I. Pekhnyo, H. Resch, O.M. Kozachkova, N.V. Tsaryk / Etidronic acid and its calcium-comprising complexes in the treatment of experimental osteoporosis in estrogen-deficient rats. // Journal für Mineralstoffwechsel & Muskuloskelettale Erkrankungen. – 2018. – V. 25, №1, pp. 7-12.
O.M. Kozachkova, N.V. Tsaryk, V.I. Pekhnyo, V.V. Trachevskyi, A.B. Rozhenko, V.V. Dyakonenko / Complexation of dichloro (ethylenediamine) palladium (II) with 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid. // Inorganica Chimica Acta. - 2018. – V. 474, p. 96-103.
Yu.L. Zborovskii, V.V. Orysyk, Iu.Golovynska, O.I. Dzhus, L. V. Garmanchuk, Iu.V. Stepanov, N. Khranovska, A.O. Nehelia, S. Golovynskyi, T. Y. Ohulchanskyy, Junle Qu, S.I. Orysyk, V.I. Pekhnyo, M.V. Vovk / Novel hybrid compound 4-[(E)-2-phenylethenesulfonamido]-N-hydroxybutanamide with antimetastatic and cytotoxic action: synthesis and anticancer screening. // Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry. – 2018. - 18 DOI: 10.2174/1871520618666180313151503
А. Білюк, Л. Гарманчук, О. Скачкова, Г. Репіч, С. Орисик / Протипухлинні, антиметастатичні та метаболічні ефекти новосинтезованих платинових комплексів. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Секція Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2018. - Т.23, №2. – С.69-75.
Losytskyy, M.Y., Akbay, N., Chernii, S., Avcı, E., Chernii, V., Yarmoluk, S., Culha, M., Kovalska, V. / Characterization of the interaction between phthalocyanine and amyloid fibrils by surface-enhanced Raman scattering (SERS). // Analytical Letters. - 2018. – V. 51 (1-2), pp. 221-228. DOI: 10.1080/00032719.2017.1321655
Kovalska, V., Chernii, S., Losytskyy, M., Ostapko, J., Tretyakova, I., Gorski, A., Chernii, V., Yarmoluk, S. / Activity of Zn and Mg phthalocyanines and porphyrazines in amyloid aggregation of insulin. // Journal of Molecular Recognition. – 2018. – V. 31 (1), art. no. e2660, DOI: 10.1002/jmr.2660
Kovalska, V., Chernii, S., Losytskyy, M., Tretyakova, I., Dovbii, Y., Gorski, A., Chernii, V., Czerwieniec, R., Yarmoluk, S. / Design of functionalized β-ketoenole derivatives as efficient fluorescent dyes for detection of amyloid fibrils. // New Journal of Chemistry. – 2018. – V. 42 (16), pp. 13308-13318. DOI: 10.1039/c8nj01020j
Voloshin, Y.Z., Chornenka, N.V., Varzatskii, O.A., Belov, A.S., Grigoriev, S.A., Pushkarev, A.S., Millet, P., Kalinichenko, V.N., Belaya, I.G., Bugaenko, M.G., Dedov, A.G. / Immobilization of functionalized iron(II) clathrochelates with terminal (poly)aromatic group(s) on carbonaceous materials and their detailed cyclic voltammetry study. / Electrochimica Acta. – 2018. – V. 269, pp. 590-609.
Varzatskii, O.A., Vologzhanina, A.V., Novikov, V.V., Vakarov, S.V., Oblap, R.V., Voloshin, Y.Z. / Inhibition of DNA synthesis in the transcription system of Taq DNA polymerase by various iron and cobalt(II) tris-dioximate clathrochelates: In vitro study and X-ray structure of leader inhibitors, the carboxyl-terminated macrobicyclic complexes. // Inorganica Chimica Acta. – 2018. – V. 482, pp. 90-98. DOI: 10.1016/j.ica.2018.06.004
Kovalska, V.B., Vakarov, S.V., Kuperman, M.V., Losytskyy, M.Y., Gumienna-Kontecka, E., Voloshin, Y.Z., Varzatskii, O.A. / Induced chirality of cage metal complexes switched by their supramolecular and covalent binding. // Dalton Transactions. – 2018. – V. 47 (4), pp. 1036-1052.
Denisenko, I.N., Varzatskii, O.A., Selin, R.A., Belov, A.S., Lebed, E.G., Vologzhanina, A.V., Zubavichus, Y.V., Voloshin, Y.Z. / Extension and functionalization of an encapsulating macrobicyclic ligand using palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura and Sonogashira reactions of iron(ii) dihalogenoclathrochelates with inherent halogen substituents. // RSC Advances. – 2018. V. 8 (24), pp. 13578-13587.
Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Дьяконенко В.В., Пехньо В.І. Будова комплексів NI (II) з циклогексил-, трет-бутил- та трет-амілацетоацетатом // Укр. хім. журн. – 2018. - т. 84, № 3, с. 13-19.
N. Chornenka, Y.Voloshin, V.Kalinichenko, I. Belaya, M. Bugaenko, A. Loktev, A. Dedov Electrochemical properties of the Iron(II) clathrochelates with terminal (poly)aromatic group(s) Збірник наукових праць VIII Укр з”їзд з ел-хімії.-С.124 -126 .-Львів.-2018.
V. V. Povoroznyuk, V. I. Pekhnyo, N. V. Grygorieva, O. M. Kozachkova, N. V. Tsaryk / Efficiency of Bisphosphonic Acids in Female Rats with Experimental Osteoporosis. // International Journal of Physiology and Pathophysiology. - 2018. – v. 9. - №2. – р. 143-151.
V. Dyakonenko, A. N. Kozachkova, N. V. Tsaryk, V. I. Pekhnyo and R. V. Lavryk / Bis-{ethylenediaminepalladium(II)}(methylenediphosphonate) hydrate Bis-{ethylenediaminepalladium(II)}(methylenediphosphonate) hydrate. // Acta cryst. Section E. – 2018. – Е74. – 1838-1841.
А.Н Козачкова, Н.В. Царик, В.В. Трачевский, Р.В. Лаврик, В.И. Пехньо. / Комплексообразование дихлор(этилендиамин)палладия(ІІ) с метилендифосфоновой кислотой. // Укр.хим. журн. – 2018. – т.84, №9.

Тези доповідей
Дослідження будови 1D-координаційних полімерів Ag(I) на основі N-алілморфолін-4-карботіоаміду методами спектроскопії ЯМР та MALDI мас-спектрометрії / Боровик П.В., Репіч Г.Г. , Севериновська О.В., Орисик С.І. Пехньо В.І., Орисик В.В, Зборовський Ю.Л., Вовк М.В. // Збірник тез Десятої Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів ″Хімічні Каразінські читання – 2018.
Antitumor, antimetastatic properties and complexing ability of novel hydroxamic acid containing sulfonamide moiety / P. Borovyk, Yu. Zborovskii, V. Orysyk, L. Garmanchuk, A. Nehelia, S. Orysyk, M. Vovk, V. Pekhnyo // Збірник тез ХІІІ Всеукраїнської конференціі молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, присвяченої 100-річному ювілею Національної академії наук України. 2-4 травня 2018 р. м. Харків, C.24.
Вплив умов синтезу та природи ліганду на формування π-комплексів Pd(II), Pt(II) та Cu(I) з N-алілзаміщеними тіосечовинами / Боровик П.В., Репіч Г.Г., Орисик С.І., Зборовський Ю.Л., Орисик В.В., Русанов Е.Б., Вовк М.В., Пехньо В.І. // Збірник тез Вісімнадцятої конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"- 22-24 травня 2018 р., м. Київ.
Спектральні характеристики та біологічна активність нових π-комплексів Pd(II), Pt(II) на основі N-алілзаміщених тіосечовин / Боровик П.В., Репіч Г.Г., Орисик С.І., Зборовський Ю.Л., Орисик В.В., Гарманчук Л.В., Білюк А.А., Негеля А.О., Пальчиковська Л.Г., Русанов Е.Б., Вовк М.В., Пехньо В.І. // Збірник тез XX Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених, присвяченої 100-річчю заснування Національної академії наук України. – 17-19 вересня 2018 р., м. Дніпро, С. 15.
Координаційна хімія ряду 3d, 4d-металівз функціонально заміщеними тіосечовинами / Орисик С.І., Пехньо В.І. // Збірник тез XX Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених, присвяченої 100-річчю заснування Національної академії наук України. – 17-19 вересня 2018 р., м. Дніпро, С. 27.
Вплив π-комплексів n-алілзаміщених тіосечовин з іонами Pd(II), Pt(II) на властивості сфероїдів MCF-7 / Боровик П.В., Репіч Г.Г., Білюк А.А., Негеля А.О. // Збірник тез XX Наукової молодіжної конференції «Проблеми та досягнення сучасної хімії», присвяченої 100-річчю Національної академії наук України. - 27-28 вересня 2018 р. м. Одеса.
Комплекси K2PdCl4, цис-Pd(NH3)2Cl2 та Pd(en)Cl2 з дифосфоновими та амінодифосфоновими кислотами. Склад, будова та біологічна активність. / Козачкова О.М., Царик Н.В., Пехньо В.І. // Збірник тез XX Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених, присвяченої 100-річчю заснування Національної академії наук України. – 17-19 вересня 2018 р., м. Дніпро, С. 24.
Особливості взаємодії цис- Pd(NH3)2Cl2 та Pd(en)Cl2 з дифосфоновими та амінодифосфоновими кислотами. / Козачкова О.М., Царик Н.В., Пехньо В.І.// Збірник тез XX Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених, присвяченої 100-річчю заснування Національної академії наук України. – 17-19 вересня 2018 р., м. Дніпро, С. 41.
Нанокомпозити фулеренвмісного діоксиду силіцію з бісфосфоновими кислотами та бісфосфонатами паладію в якості перспективних протипухлинних препаратів. / Козачкова О.М., Царик Н.В., Пехньо В.І., Вакулюк П.В., Мурланова Т.В., Бойко Ю.С., Голуб О.А. // Збірник тез XX Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених, присвяченої 100-річчю заснування Національної академії наук України. – 17-19 вересня 2018 р., м. Дніпро, С. 136.
Вплив біс-гідроксаматів Mg(II), Cu(II), Zn(II), MoО2(VI) на термоокиснювальну стабільність біодизелю. / Коваль Л.І., Дзюба В.І., Ільницька О.Л., Пехньо В.І. // Збірник тез доповідей XX Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених, м. Дніпро, 17-20 вересня 2018 р. С. 219.
Комплекс кобальту (ІІ) з трет-амілацетоацетатом та нікотинамідом. / Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Дьяконенко В.В., Пехньо В.І. // Збірник тез доповідей XX Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених, м. Дніпро, 17-20 вересня 2018 р. С.73.
Zr and Hf phthalocyanine complexes with ketoenole ligands: solvent dependence of intramolecular energy transfer efficiency / Chernii S.V., Chernii V.Ya., Dovbii Ya.M., Tretyakova I.M., Losytskyy M.Yu., Kijak M., Gorski A. // Book of Abstr. 8th Intern. Conf. Physics of liquid matter: modern problems (18-22 May 2018, Kyiv, Ukraine). – P. 194.
β-ketoenole dye as an amyloid-sensitive probe for bacterial biofilm investigation / Chernii S., Moshynets O., Chernii V., Tretyakova I., Yarmoluk S., Kovalska V. // Ukr. Biochem. J. V. 90, Spec. issue, 2018. FEBS3+ Meeting – Parnas Conf. Young Scientists Forum “Biochemistry and Molecular Biology for Innovative Medicine” P. 57.
ICD-sensitivity of iron(SS) clathrochelates to globular proteins. / M.Kuperman, S.Vakarov, N.Chornenka, S.Yarmoluk, E.Gumienna-Kontecka, Y.Voloshin, V.Kovalska // Ukr. Biochem. J., 2018, Vol. 90, Special Issue, p. 152.
Фталоціаніни цирконію та гафнію з алкіламіно-β-кетоєнольним лігандом / Черній В.Я., Довбій Я.М., Третякова І.М., Ковальська В.Б., Лосицький М.Ю., Черній С.В., Коробко С.В., Горскій А.В. //Тези доп. ХХ Укр. конф. з неорган. хімії за участю закордон. учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України (17-20 вересня 2018, Дніпро). – С. 56.
Синтез нового клатрохелатного комплексу заліза (ІІ) з оптично-активною карбоксильною групою / Селін Р.О., Вакаров С.В., Черній В.Я., Варзацький О.А., Волошин Я.З. // Тези доп. ХХ Укр. конф. з неорган. хімії за участю закордон. учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України (17-20 вересня 2018, Дніпро).– С. 57.
Binding of the iron(II) clathrochelates to globular proteins: an effect of the constitutional isomerism of their ribbed substituents. / M.Kuperman, N.Chornenka, S.Vakarov, E.Gumienna-Kontecka, Y.Voloshin, V.Kovalska // XIV International Symposium on Inorganic Biochemistry Science must go on! Wrocław, Poland.
CD study of the supramolecular binding of dicarboxyl-terminated phenylsulfide iron (II) clathrochelates with proteins. / M.Kuperman, N.Chornenka, S.Vakarov, E.Gumienna-Kontecka, Y.Voloshin, V.Kovalska // XX UCIC, Kyiv.
CD sensing of conformation’s alterations of serum albumin by iron (ii) clathrochelates. / M.Kuperman, M. Losytskyy, E.Gumienna-Kontecka, S.Vakarov, O.Varzatskii, Y.Voloshin, V.Kovalska // Physics of liquid matter: modern problems Kyiv, Ukraine.
Immobilization of functionalized iron(II) clathrochelates with terminal (poly)aromatic group(s) on carbonaceous meterials. / Chornenka N.V., Voloshin Y.Z., Kalinichenko V.N., Belaya I.G., Bugaenko M.G., Sandzhieva D.A., Dedov A.G. // Тези доп. ХХ Укр. конф. з неорган. хімії за участю закордон. учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України (17-20 вересня 2018, Дніпро). – С. 163.
Novel fullerene-silica nanocomposites with bisphosphonic acids and palladium bisphosphonates as promising antineoplastic drugs. / Kazachkova O.M.,Tsaryk N.V., Pekhnyo V.I.,Vakuliuk P.V.,BoikoY.S., Murlanova T.V., Dvorschenko O.S., Didenko G.V., Golub A.A. // International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2018). Abstract book of participants of International research and practice conference, 27-30 August 2018, Kyiv.

2019

Статті
Боровик П.В., Літвінчук М.Б., Бентя А.В., Орисик С.І., Зборовський Ю.Л., Сливка Н.Ю., Орисик В.В., Пехньо В.І., Вовк М.В. Комплекси Zn(II) і Ag(I) із N-алілтіоамідами піримідиніл(циклогексеніл)карбонових кислот та продуктами їх протоно- і йодоциклізації // Укр. хім. журн., 2019, 85(3): 3-19.
В. Черній, Я. Довбій, Р. Червінець, І. Третякова Кристалічна будова та таутомерія у розчинах алкіламіно-β-кетоєнолів // Укр. хім. журн., 2019. 85(8):73-82. DOI: 10.33609/0041-6045.85.8.2019.73-82
Chernii S., Losytskyy M., Kelm A., Gorski A., Tretyakova I., Yarmoluk S., Chernii V., Kovalska V. Study of tetraphenylporphyrins as modifiers of insulin amyloid aggregation // J Mol Recognit. 2019; e2811. https://doi.org/10.1002/jmr.2811
Y. Voloshin, N. Chornenka, Alexander S. Belov, Sergey A. Grigoriev, Artem S. Pushkarev, Pierre Millet, Valery N. Kalinichenko, Dmitriy A. Oranskiy, Alexey G. Dedov. Preparation and electrochemistry of novel iron, ruthenium, and cobalt(II) hexaphenanthrene clathrochelates designed for efficient electrocatalytic hydrogen production and their physisorption on carbon materials // J. Electrochem. Soc., 166 (13) H598-H607 (2019) doi: 10.1149/2.0391913jes
V. Kovalska, S. Vakarov, M. Losytskyy, M. Kuperman, N. Chornenka, E. Gumienna-Kontecka, Y. Voloshin, A. Mokhir. Dicarboxyl-terminated Iron(II) Clathrochelates as CD-probes for Various Globular Proteins // RSC Advances, 2019, 9(42):24218-24230, DOI:10.1039/c9ra04102h
R. Selin, N. Chornenka, V. Chernij, A. Mokhir, A. Vologzhanina, A. Belov, Y. Voloshin. Chemical design of the heterodifunctionalized iron(II) clathrochelates with terminal biorelevant carboxyl group and reactive triple CºC bond: synthesis, structure, redox properties and the stability in various media // Inorganica Chimica Acta, 2019, 496: 119047.
V.V. Povoroznyuk, N.V. Grygorieva, V.I Pekhnyo, H. Resch, O.M. Kozachkova, N.V. Tsaryk / Etidronic acid and its calcium-comprising complexes in the treatment of experimental osteoporosis in estrogen-deficient rats. // V.V. Povoroznyuk. Musculoskeletal diseases and age (selected publications in english): in 5 volumes. – Vol. 5. – K., 2019. – p. 295 -307.
V.V. Povoroznyuk, N.V. Grygorieva, V.I. Pekhnyo, O.M. Kozachkova, N.V. Tsaryk / Zoledronic acid and its calcium-contain complexes in treatment of experimental osteoporosis in wistar female rats. // V.V. Povoroznyuk. Musculoskeletal diseases and age (selected publications in english): in 5 volumes. – Vol. 5. – K., 2019. – p. 281 -294.
В.В. Поворознюк, В.І. Пехньо, Н.В. Григор’єва, О.М. Козачкова, Н.В. Царик Ефективність бісфосфонових кислот у самиць щурів з експериментальним остеопорозом. // В.В. Поворознюк Захворювання кістково - м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті). Т. 6. – К., 2019. – с. 603 – 612.

Тези доповідей
Боровик П.В., Орисик С.І., Пехньо В.І., Зборовський Ю.Л., Орисик В.В., Вовк М.В. “Синтез та спектральні характеристики нанорозмірних комплексів платинових металів з протипухлинною та антиметастатичною дією” // Збірник тез Школи-конференції молодих вчених Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології (СМФХТ – 2019), Ужгород Водограй Україна, 27 - 31 травня 2019р., С. 252-253.
Орисик С.І., Зборовський Ю.Л., Боровик П.В., Орисик В.В., Пехньо В.І., Вовк М.В. Тіосечовини як полідентатні ліганди в комплексоутворенні з іонами перехідних металів // Збірник тез Ювілейної ХХV української конференції з органічної та біоорганічної хімії, присвяченої 80-річчю ІОХ НАН України та 30-річчю ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України, Луцьк, 16-20 вересня 2019 р., С.200.
Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Железнова Л.І., Хоменко Б.С., Пехньо В.І. Термічні властивості ряду комплексів Co(II) та Ni(II) з естерами ацетооцтової кислоти. // Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України (30 травня 2019 р.): збірник тез доповідей. - Київ, 2019. - 36 с.
Vakarov S. V., Chornenka N. V., Gumienna-Kontecka E., Voloshin Y. Z., Kovalska V. B. CD study of the iron(II) clathrochelates with terminal alkyl carboxy or sulfonyl groups in the presence of proteins // II International (XII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists. Р.36. Current chemical problems, March 19-21, 2019, Vinnytsa.
Chornenka N.V., Vakarov S.V., Gumienna-Kontecka E., Voloshin Y. Z., Kovalska V. Carboxyalkyl terminated iron(II) clathrohelates as CD reporters for globular proteins // Медична та клінічна хімія.-Т.21.3(80).с.54. 2019. ХІІ Ukrainian Biochemistry congress, 30 september– 4 october 2019, Ternopil.
Chornenka, N.V., Vakarov, S.V., Losytskyy, M.Y., Meier-Menches, S.M., Gerner, C. , Arion, V.B., Gumienna-Kontecka, E., Voloshin, Y.Z., Kovalska, V.B. Alkylcarboxy derivatives of iron(II) clathrochelates as ICD reporters for proteins // 6th International Conference on NANOBIOPHYSICS: Fundamental and Applied Aspects, October 1-4, 2019, Kyiv, Ukraine, p.27.
Chernii S., Moshynets O., Losytskyy M., Chernii V., Yarmoluk S., Kovalska V. Fluorescent β-ketoenole dye as a stain to reveal bacterial biofilm-specific amyloids / Book of Abstr. The 19th FEBS young scientists’ forum-a pre-Congress meeting (3-6 July 2019, Krakow, Poland). – P.23.
Snihirova Y., Chernii S., Moshynets O., Czerwieniec R., Chernii V., Yarmoluk S., Kovalska V. Visualization of bacterial biofilms by fluorescent amyloid-sensitive stain / Book of Abstr. 5th Intern. Conf. of Cell Biology (10-12 May 2019, Krakow, Poland). – P. 180.
Chernii S., Losytskyy M., Kelm A., Gorski A., Tretyakova I., Yarmoluk S., Chernii V., Kovalska V. The effect of tetraphenylporphyrins on insulin amyloid aggregation / Матеріали ХІІ українського біохімічного конгресу. (30 вересня-4 жовтня 2019, Тернопіль, Україна). – Медична та клінічна хімія. – 2019. – 21, №3. – С. 53.
Chernii S., Gerasymchuk Yu., Losytskyy M., Szymanski D., Tretyakova I., Chernii V., Yarmoluk S., Kovalska V. Axially substituted ZrPc derivatives as modifiers of insulin aggregation / Book of Abstr. 6th Intern. Conf. Nanobiophysics: fundamental and applied aspects (1-4 October 2019, Kyiv, Ukraine). – P. 24.
Chornenka N., Vakarov S., Losytskyy M., Meier-Menches S., Gerner C., Arion V., Gumienna-Kontecka E., Voloshin Y., Kovalska V. Alkylcarboxy iron(II) clathrochelates as ICD reporters for proteins / Book of Abstr. 6th Intern. Conf. Nanobiophysics: fundamental and applied aspects (1-4 October 2019, Kyiv, Ukraine). – P. 27.

2020

Статті
O.M. Kozachkova, N.V. Tsaryk, O.O. Shtokvish, V.I. Pekhnyo, V.V. Trachevskii, A.B. Rozhenko, V.V. Dyakonenko / Interaction between 2-pyrrolidine-1-hydroxymethane-1, 1-diphosphonic acid and palladium (II) in aqueous solutions // Inorganica Chimica Acta -2020. - 505, 119503.
Dzyuba V.I., Koval L.I., Shtokvysh O.O., Trachevskii V.V. , Pekhnyo V.I. Lipophilic chloro-oxo-bis(hydroxamato)-vanadium(V) complexes: synthesis methods and structure // Polyhedron - 2020. – V.180. – 114421.
Міщук О.О., Коваль Л.І., Дзюба В.І., Пехньо В.І. Особливості біс-хелатних комплексів магнію(II), як екологічно безпечних високоефективних змащувальних додатків нового покоління, в аспектах механохімії сталевої поверхні // Допов. Нац акад.. наук Укр. 2020. № 6: 83—91.
Orysyk S.I., Borovyk P.V., Repich H.H., Severynovska O.V., Zborovskii Yu. L., Mishchenko A.M., Orysyk V.V., Pekhnyo V.I., Vovk M.V. Synthesis, spectral characterization and DFT calculations of novel Ag (I) π-coordination polymeric complexes// Journal of Molecular Structure 2020, Vol. 1208, P.127866. DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.127866
Borovyk P.V., Orysyk S.I., Repich H.H., Likhanov A.F., Mishchenko A.M., Zborovskii Yu.L., Orysyk V.V., Palchikovska L.G., Pekhnyo V.I., Vovk M.V. Spectral characteristics andcytostatic effect of Pd(II) and Pt(II) carbothioamide π-complexes on Allium Cepa L Meristem cells. // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2020, No. 3, pp. 34-45. DOI: 10.32434/0321-4095-2020-130-3-34-45
Боровик П.В., Літвінчук М.Б., Бентя А.В., Орисик С.І., Зборовський Ю.Л., Орисик В.В., Пехньо В.І., Вовк М.В. Синтез та спектральні характеристики комплексів Ru(III,II), Rh(III) i Pd(II) з N-алілтіоамідами і продуктами їх протоно- та йодоциклізації // Ukrainian Chemistry Journal 2020, Vol. 86 (4), 63-90. DOI: 10.33609/2708-129X.86.4.2020.63-90
Огенко В.М., Орисик С.І., Харькова Л.Б., Янко О.Г. Синтез та спектральні характеристики перспективних нано-розмірних вуглецевих носіїв для адсорбційних та каталітичних процесів // Ukrainian Chemistry Journal 2020, Vol. 86 (1), 3-11. DOI: 10.33609/0041-6045.86.1.2020.3-11
Pushkarev A.S., Solovyev M.A., Grigoriev S.A., Pushkareva I.V., Voloshin Y.Z., Chornenka N.V., Belov A.S., Millet P., Kalinichenko V.N., Dedov A.G. Electrocatalytic hydrogen production using the designed hexaphenanthrene iron, cobalt and ruthenium(II) cage complexes as cathode (pre)catalysts immobilized on carbonaceous substrates // Intern. J. Hydr. Ener. – 2020. – V. 45. P.26206-26216. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.02.098.
Chernii V., Tretyakova I., Selin R., Fedosova N., Kovalska V. Synthesis and reactivity of zirconium and hafnium dihydroxophthalocyaninates // Rus. J. Inorg. Chem. – 2020. – V. 65, N 10. – P. 1489-1493. DOI: 10.1134/S0036023620100046
Kovalska, V., Vakarov, S., Chornenka, N., Gumienna-Kontecka, E., Voloshin (2020), Sensing of proteins structure using the induced circular dichroism spectra by the mono-carboxyphenylsulfide iron(II) clathrochelates as optical reporters // Rus. J. Inorg. Chem. – 2020. – V. 65, N 10. – P. 1513–1521.
Nevonen, D.E., Ferch, L.S., Chernii, V.Y., Herbert, D.E., Van Lierop, J., Nemykin, V.N. X-Ray structures, Mössbauer hyperfine parameters, and molecular orbital descriptions of the phthalocyaninato iron(II) azole complexes // J. Porph. Phthalocyan. – 2020. – V.24, N 5-7. – P. 894-903. DOI: 10.1142/S1088424619502043_rfseq1
Moshynets O., Chernii S., Chernii V., Losytskyy M., Karakhim S., Czerwieniec R., Pekhnyo V., Yarmoluk S., Kovalska V. Fluorescent β-ketoenole AmyGreen dye for visualization of amyloid components of bacterial biofilms // Meth. Appl. Fluoresc. – 2020. V. 8, N.3. –035006. doi.org/10.1088/2050-6120/ab90e0
Selin R., Chernii V., Mokhir A. Synthesis of Modyfied Fluoresceine for Click Reactions // Ukr. Khim. Zhur. 2020. – V. 86, N3. – P. 3-8. DOI:10.33609/0041-6045.86.3.2020.3-8

Тези доповідей
Chornenka, N., Vakarov, S., Elzbieta Gumienna-Kontecka, E., Voloshin, Y., Kovalska, V., CD stady of the mono- carboxyphenylsulfide iron(II) clathrochelates in the presence of proteins, (2020), https://online.icepom.in.ua/abstract/s1/s1-004 ICEPOM-12, Kam-Podolskyy.
Losytskyy M.Y., Chernii S.V., Chornenka N.V., Tretyakova I.M., Chernii V.Y., Kovalska V.B. Binding Of Zr Phthalocyanines With Beta-Lactoglobulin: Spectral-Fluorescent Study // XII Intern. Conf. "Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-12) (1-5 June 2020, Kamianets-Podilskyi, Ukraine). P. 296.
Losytskyy M.Y., Chernii S.V., Tretyakova I.M., Chernii V.Y., Kovalska V.B. Binding of phthalocyanines to beta-lactoglobulin: first step to inhibition of amyloid aggregation / Intern. research & practice conf. “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2020) (26-29 August 2020, Lviv, Ukraine). – Book of abstr. – P. 290.
Chornenka, N.V., Vakarov, S.V., Losytskyy, M.Y., Meier-Menches, S., Gerner, C., Arion, V., Gumienna-Kontecka, E., Voloshin, Y., Kovalska, V.B., Binding of iron(II) clathrochelate functionalized by sulfoalkyl groups to albumins, (2020), Intarnational research and practice conference: Nanotechnology and nanomatarials (NANO 2020) 26–29 August, Lviv, Ukraine, Abstract book, P.360.
Chernii S.V., Tretyakova I.M., Selin R.O., Losytskyy M.Y., Chernii V.Y., Kovalska V.B. The inhibition of heat-induced beta-lactoglobulin aggregation by axially coordinated Zr phthalocyanines / III Intern. (XIII Ukrain.) Scien. Conf. Students Young Scientist“Current Chemical Problems” (25-27 March 2020, Vinnytsia, Ukraine). P.43.
Selin R., Kryvorotenko D., Chernii V., Mokhir A. Synthesis of cyanine-modified iron(II) clathrochelates / Ibid. – P. 59.
Chernii S.V., Tretyakova I.M., Losytskyy M.Y., Gerasymchuk Yu., Chernii V.Y., Kovalska V.B. Synthesis and study of the bioactivity of phthalocyanines modified with axial dehydroacetic acid moieties // Ibid. P. 61.
Федосова Н.М., Селін Р.О., Третякова І.М., Черній В.Я. Синтез дигідроксофталоціанінатів цирконію та гафнію // ІІ всеукр. наук. конф. «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (29 квітня 2020, Житомир, Україна). С. 159-161.
Селін Р.О., Криворотенко Д.В., Третякова І.М., Федосова Н.М., Черній В.Я., Пехньо В.І., Старухін А.С. Синтез барвників здатних до координації з іонами металів / Там же. – С. 156-157.
Боровик П.В., Орисик С.І., Репіч Г.Г., Ліханов А.Ф., Пальчиковська Л.Г., Орисик В.В., Зборовський Ю.Л., Пехньо В.І., Вовк М.В. Спектральні характеристики та цитостатичний вплив карботіоамідних π-комплексів Pd(II) i Pt(II) на клітини меристем Allium Cepa L // Збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2020" (ХКЧ’20), Харків, 21–23 квітня 2020 року, С. 15-16 http://chemistry.univer.kharkov.ua/files/abstracts_2020.pdf.

2021

Статті
Chernii S, Gerasymchuk Y, Losytskyy M, Szymański D, Tretyakova I, Łukowiak A, Pekhnyo V., Yarmoluk S., Chernii V., Kovalska V., Modification of insulin amyloid aggregation by Zr phthalocyanines functionalized with dehydroacetic acid derivatives // PLoS ONE. – 2021. 16(1): e0243904. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243904
Gerasymchuk Y., Tahershamsi L., Tomala R., Wedzynska A., Chernii V., Tretyakova I., Korona-Glowniak I., Rajtar B., Malm A., Piatek D., Lukowia, A. Composites based on graphite oxide and zirconium phthalocyanines with aromatic amino acids as photoactive materials // Chemical Papers. – 2021. – V. 75, N 10. – P. 5421-5433. DOI: 10.1007/s11696-021-01731-7
Gerasymchuk Y., Kędziora A., Wędzyńska A., Tahershamsi L., Chernii V., Tretyakova I., Chernii S., Pekhnyo V., Korona-Głowniak I., Malm A., Rajtar B., Bachanek T., Piątek D., Bugla-Płoskońska G., Lukowiak A. Composite based on graphite oxide, metallic silver and zirconium phthalocyanine coordinated by out-of-plane argininate ligands as photoactive antibacterial additive to endodontic cement // J. Photochem. Photobiol. A: Chem. – 2021. – 418. art. no. 113432, DOI: 10.1016/j.jphotochem.2021.113432
Selin R.O., Klemt I., Chernii V.Y., Losytskyy M.Y., Chernii S., Mular A., Gumienna-Kontecka E., Kovalska V.B., Voloshin Y.Z., Vologzhanina A.V., Dorovatovskii P.V., Mokhir A. Synthesis and spectral characterization of the first fluorescein-tagged iron(ii) clathrochelates, their supramolecular interactions with globular proteins, and cellular uptake // RSC Advances. – 2021. – V. 11, N 14. – P. 8163-8177. DOI: 10.1039/d0ra10502c
Gerasymchuk Y., Kałas W., Arkowski J., Marciniak Ł., Hreniak D., Wysokińska E., Strządała L., Obremska M., Tomachynski L., Chernii V., Stręk W. Gallato zirconium (IV) phtalocyanine complex conjugated with SiO2 nanocarrier as a photoactive drug for photodynamic therapy of atheromatic plaque // Molecules. – 2021. – V. 26, N 2. art. no. 260. DOI: 10.3390/molecules26020260
Selin R.A., Chernii V.Ya., Kryvorotenko D.V., Mokhir A., Voloshin Y.Z. Esterification vs. 1,3-dipolar cycloaddition synthetic approaches for preparation of the fluorescently labelled iron(ii) clathrochelates // Macroheterocycles. – 2021. – V. 14, N 1. P. 94-100. DOI: 10.6060/mhc201230v
A. S.Pushkarev, I.V.Pushkareva, M. A.Solovyev, S.A.Grigoriev, Y.Z.Voloshin, N.V.Chornenka, A.S.Belov, .Milleth, V.N.Kalinichenko, A.G.Dedov Polyaromatic-terminated iron(ii) clathrochelates as electrocatalysts for efficient hydrogen production in water electrolysis cells with polymer electrolyte membrane // Mendeleev Communications. – 2021. V. 31, 1. P. 20-23. doi.org/10.1016/j.mencom.2021.01.005
Orysyk S.I., Baranets S., Borovyk P.V., Palchykovska L.G., Zborovskii Y.L., Orysyk V.V., Likhanov A.F., Platonov M.O., Kovalskyy D.B., Shyryna T.V., Danylenko Y., Hurmach V.V., Pekhnyo V.I., Vovk M.V. Mononuclear π-complexes of Pd(II) and Pt(II) with 1-allyl-3-(2-hydroxyethyl)thiourea: Synthesis, structure, molecular docking, DNA binding ability and genotoxic activity // Polyhedron. 2021, V. 210, 115477; DOI: 10.1016/j.poly.2021.115477
V. Ya. Chernii, I. M. Tretyakova, N. M. Fedosova, I. M. Denysenko, Ya. M. Dovbii, V. B. Kovalska, S. V. Chernii, V. I. Pekhnyo, A. S. Starukhin Synthesis and properties of chalcones based on dehydroacetic acid // Ukr. Chem. Journ. – 2021. – V. 87, N 5. – P. 3-14. DOI: 10.33609/2708-129X.87.05.2021.3-14
Torchyniuk, P., V’yunov, O., Yukhymchuk, V., Hreshchuk, O., Vakarov, S., & Belous, A. Phase formation processes of organic-inorganic CH3NH3PBI3 perovskites using a dmf solvent // Ukr. Chem. Journ. – 2021. – V. 87, N 8. – P. 63-81. DOI: 10.33609/2708-129X.87.08.2021.63-81
Chernii, V., Tretyakova, I., Tomachynska, L., Gerasymchuk, Y., Chernii, S., & Pekhnyo, V. Out-of-plane coordinated zirconium(IV) and hafnium(IV) phthalocyaninates // Ukr. Chem. Journ. – 2021. – V. 87, N 8. – P. 82-98. DOI: 10.33609/2708-129X.87.08.2021.82-98 Пехньо В.І., Черній В.Я., Ковальська В.Б., Лосицький М.Ю., Черній С.В., Довбій Я.М., Третякова І.М. Синтез і
cпектрально-люмінесцентні властивості нових алкіламіно-бета-кетоєнольних сполук та металокомплексів на їх основі для створення флуоресцентних зондів біомолекул і оптичних матеріалів // НАН України; Наукова рада цільової програми наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва». — Київ : Академперіодика, 2021. — С.53-64. DOI: 10.15407/akademperiodyka.444.053

Тези доповідей
Selin, R.; Chernii, V.; Kovalska, V.; Mokhir, A., Fluorescein-labeled derivative for study ofcytotoxicity mechanism of iron(II) clathrochelates // 45th FEBS Congress “Molecules of Life: Towards New Horizons” (July 3–8, 2021, Ljubljana, Slovenia). FEBS Open Bio. 2021, V. 11, S1. – P. 240.
Чорненька Н.В., Пушкарьов А.С., Калініченко В.М., Волошин Я.З., Дєдов А.Г. Електрохімічні властивості клатрохелату кобальту(II) з термінальними фенантренільними групами та його адсорбція на вуглець вмісні електродні матеріали // Тези доповідей IX Українського з’їзду з електрохімії (21-23 вересня 2021, Київ). С.102-103.
Chornenka N., Vakarov S., Kovalska V., Gumienna-Kontecka E., Voloshin Y. Supramoleculaстr binding of the designed meta-and para-carboxyl-terminated monoribbed-difunctionalized iron(II) clathrochelate isomers to a transport albumin's macromolecule // Book of Abstracts of the 9th Conference “Nanotechnogy and nanomaterials” (NANO-2021) (25-27 August 2021, Lviv, Ukraine). P. 273.
Chornenka N., Pushkarev A., Grigoriev S., Kalinichenko V., Belov A., Voloshin Y. Hexaphenanthrenyl-Terminated Iron, Ruthenium, and Cobalt(II) Clathrochelates Designed for Efficient Electrocatalytic Hydrogen Production // Book of Abstracts IEEE 11th International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties” (5-11 September 2021, Odesa, Ukraine). NEE-A-02-1.
Chornenka N., Vakarov S., Kovalska V., Gumienna-Kontecka E., Voloshin Y. Computer modeling of the structures of BSA-monomethinemonocarboxy-phenylsulfide Iron(II) clathrochelate supramolecular assemblies // Book of Abstracts of 7th International Conference “Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects” (4-8 October 2021, Kharkiv, Ukraine). – P. 9.
Selin, R.; Chernii, S.; Tretyakova, I.; Chernii, V.; Mokhir, A., Synthesis of iron(II) clathrochelates with thioamide groups // Тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників «Записки Української науково-дослідницької асоціації» (19-25 вересня 2021, Львів). – С. 106.
Chernii S.V., Losytskyy M. Yu., Tretyakova I.M., Pekhnyo V.I., Starukhin A.S., Gorski A.V., Chernii V.Ya. Photophysical properties of Zr and Hf phthalocyanines with dehydroacetic acid derivatives as out-of-plane ligands // Тези 18 наукової конференції «Львівські хімічні читання – 2021» (31 травня – 2 червня 2021, Львів). – С. Н2.
Chernii S.V., Losytskyy M. Yu., Tretyakova I.M., Pekhnyo V.I., Starukhin A.S., Gorski A.V., Chernii V.Ya. Spectral-luminescent properties of Zr and Hf phthalocyanines with decanoate-alkylamino-beta-ketoenolate ligands // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (15 квітня 2021, Житомир). С. 133-134.

2022

Статті
О.М. Козачкова, Н.В. Царик, В.І. Пехньо, В.В. Трачевський. Реакції взаємодії цис-Pd(NH3)2Cl2 та Pd(en)Cl2 з 1-амінопропіліден-1,1-дифосфоновою кислотою // Укр. хім. журн. – 2022. – т.88, № 1, с.3-22.
Syniugina A., Chernii S., Losytskyy M., Ozkan H.G., Slominskii Yu, Syniugin A., Pekhnyo V., Mokhir A., Yarmoluk S. “N-alkyl functionalized squaraine dyes as fluorescent probes for the detection of serum albumins”. Accepted by Biopolymers and Cell 2022.
Aristova D., Selin R., Heil H.S., Kosach V., Slominsky Yu., Yarmoluk S., Pekhnyo V., Kovalska V., Henriques R., Mokhir A., Chernii S. “Trimethine cyanine dyes as NA-sensitive probes for visualization of cell compartments in fluorescence microscopy”. ACS Omega, 2022.
H.S., Kosach V., Slominsky Yu., Yarmoluk S., Pekhnyo V., Kovalska V., Henriques R., Mokhir A., Chernii S. “Trimethine cyanine dyes as NA-sensitive probes for visualization of cell compartments in fluorescence microscopy”. ACS Omega, 2022 DOI 10.1021/acsomega.2c05231
С.І. Орисик, В.І. Пехньо, В.В. Орисик, Ю.Л. Зборовський, П.В. Боровик, М.В. Вовк «Фундаментальні аспекти координаційної хімії перехідних металів з функціонально заміщеними тіоамідами (Частина І)», Укр. хім. журн., 2022, Т. 88, № 2, С. 85-115, doi: https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.02.2022.85-115
С.І. Орисик, В.І. Пехньо, В.В. Орисик, Ю.Л. Зборовський, П.В. Боровик, М.В. Вовк «Фундаментальні аспекти координаційної хімії перехідних металів з функціонально заміщеними тіоамідами (Частина ІІ)», Укр. хім. журн., 2022, Т. 88, № 3, С. 3-27, doi: https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.03.2022.3-27
Svitlana I. Orysyk, Yurii L. Zborovskii, Viktor V. Orysyk, Liudmyla V. Garmanchuk, Polina V. Borovyk, Svitlana V. Shishkina, Olha Pavliuk, Vasyl I. Pekhnyo and Mykhailo V. Vovk «Synthesis, structural and spectral characteristics of novel n,π-chelate complexes of Pd(II) and Pt(II) with N-allylthioureas and their influence on the growth of spheroids cells MCF-7 and GGT activity», Polyhedron 2022. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4218765

Тези доповідей
Chornenka N.V., Losytskyy M.Y., Kovalska V.B., Gumienna-Kontecka E. Sensitivity of the alkylsulfid-terminated difunctionalized iron(II) clathrochelate to a conformation of transport protein albumin // 10th International Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials ”NANO-2022, 25 – 27 August, Lviv, Ukraine. P.355.
Chernii S., Selin R., Tretyakova I., Dovbiy Y., Chernii V., Pekhnyo V., Kovalska V. Synthesis and photophysical properties of indolenine styrylcyanine dye and its carboxyl-labeled derivative. /10th International Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials ”NANO-2022, 25 – 27 August, Odesa, Ukraine. – P. 296.
Chornenka N.V., Losytskyy M.Y., Kovalska V.B., Gumienna-Kontecka E. Sensitivity of the alkylsulfid-terminated difunctionalized iron(II) clathrochelate to a conformation of transport protein albumin / 10th International Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials ”NANO-2022, 25 – 27 August, Odesa, Ukraine. – P.355.
Gerasymchuk Y., Chernii S., Selin R., Tretyakova I., Pekhnyo V., Kovalska V., Сhernii V. Synthesis, photophysical and biological properties of indolenine styrylcyanine dye and its carboxyl-labeled derivative. / 21st International Conference on Dynamical Processes in the Excited States of Solids (DPC 2022), 4-9 September 2022, Wroclaw, Poland. – P.130.
Fedosova N., Tretyakova I., Chernii S., Dovbiy Y., Pekhno V., Chernii V. Styrylcyanines based on protocatechuic aldehyde / V International (XV Ukrainian) scientific conference for students and young scientists “Current chemical problems 2022” to the 85 years of Vasyl’ Stus Donetsk National University and the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, March 22–24, 2022, Vinnytsia, Ukraine. – P.58.
Боровик П.В., Орисик В.В., Зборовський Ю.Л., Похвата О.П., Орисик С.І., Пехньо В.І., Вовк М.В. «Вплив природи галогенів на довжини зв’язків та спектральні характеристики хелатних π-комплексів Pd(ІІ) і Pt(ІІ) на основі алкіл-, арил- та гетарилзаміщених тіосечовин» // Збірка тез доповідей XXIII Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії» 2022, Київ, 18-20 травня 2022 р., стор. 80.

2023

Статті
О.М. Козачкова, Н.В. Царик, О.В. Пальчик, В.І. Пехньо, В.В. Трачевський, О.П. Кочаровська. Кислотно-основні властивості алкілендіамінтетра(метиленфосфонових) кислот // Укр. хім. журн. – 2023. – т.89, № 3, с.3-14.
Olherd O. Shtokvysh, Viktoriya V. Dyakonenko, Lyudmila I. Kovala and Vasyl I. Pekhnyo. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of bis[ethanol-μ-4-(tert-butoxy)-4-oxobut-2-en-2-olato-κ2O2,O4:κO2-4-(tert-butoxy)-4-oxobut-2-en-2-olatozinc(II)]. – Acta Cryst E . – V. 79. Part 5. – 2023. https://doi.org/10.1107/S2056989023003377
Svitlana I. Orysyk, Yurii L. Zborovskii, Viktor V. Orysyk, Liudmyla V. Garmanchuk, Polina V. Borovyk, Svitlana V. Shishkina, Olha Pavliuk, Vasyl I. Pekhnyo and Mykhailo V. Vovk «Synthesis, structural and spectral characteristics of novel n,π-chelate complexes of Pd(II) and Pt(II) with N-allylthioureas and their influence on the growth of spheroids cells MCF-7 and GGT activity», Polyhedron 2023, Volume 231, p. 116272, https://doi.org/10.1016/j.poly.2022.116272
V. Orysyk, L. Garmanchuk, S. Orysyk, Yu. Zborovskii, S. Shishkina, I. Stupak, P. Borovyk, D. Ostapchenko, N. Khranovska, V. Pekhnyo, M. Vovk «Platinum(II) iodide n,π-chelate complexes based on N-allylsubstituted thioureas and their influence on the activity of hepatobiliary system enzymes», Inorganica Chimica Acta, 2023, Vol. 561.
Chernii S., Losytskyy M., Tretyakova I., Kharchuk M., Vakarov S., Kovalskyy D., Gerasymchyk Y., Pekhnyo V., Chernii V., Kovalska V. Inhibition of heat-induced protein aggregation by zirconium phthalocyanines // Proteins: Structure, Function and Bioinformatics, 2023, 91(7), 890–903. https://doi.org/10.1002/prot.26475
Chernii S., Selin R., Tretyakova I., Dovbiy Y., Pekhnyo V., Rotaru A., Chernii V., Kovalska V., Mokhir A. Synthesis and Photophysical Properties of Indolenine Styrylcyanine Dye and its Carboxyl-Labeled Derivative// Biointerface Res. Appl. Chem. 2023, 13(6), 502. https://doi.org/10.33263/BRIAC136.502
Черній В. Я., Третякова І. М., Федосова Н. М., Денисенко І. М., Довбій Я. М., Ковальська В. Б. Дигідроксофталоціанінати цирконію та гафнію: методи синтезу та реакційна здатність // Укр. хім. журн., 2023, 89(2), 100-108. https://doi.org/10.33609/2708-129X.89.02.2023.100-108
Klemt I., Varzatskii O., Selin R., Vakarov S., Kovalska V. et al. 3D-Shaped Binders of Unfolded Proteins Inducing Cancer Cell-Specific Endoplasmic Reticulum Stress In Vitro and In Vivo // J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 40, 22252-22264 https://doi.org/10.1021/jacs.3c08827
O.K. Trunova, L.I., Sliusarchuk, O.О., Shtokvysh, T.О. Makotryk Crystal structure and spectral properties of the heterometallic 3d-4f complex of gadolinium (III) – cobalt (II) with ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid// Journal of Molecular Structure Volume 1285, 5 August 2023, 135302 https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.135302

Тези доповідей
Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Дьяконенко В.В., Пехньо В.І. Комплекси Сo(II) та Ni(II) з етилацетоацетатом та піридином. Збірник наукових праць. ХІX наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2023”. 29–31 травня 2023 р. Львів. H15.
Штоквиш О.О., Дьяконенко В.В., Коваль Л.І., Пехньо В.І. Поліядерні комплекси Ni(II) з ізопропілацетоацетатом. VІІ всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» збірник матеріалів конференції 19 квітня 2023 р. м. Житомир. С. 141-142.
Fedosova N., Tretyakova I., Chernii S., Gerasymchuk Y., Bilyy R., Rotaru A., Kovalska V., Chernii V. Synthesis and stability of zirconium and hafnium phthalocyanines with out-of-plane dopamine ligand / Book Abstr. VI International (XVI Ukrainian) scientific conference for students and young scientists “Current chemical problems 2023”, March 21–23, 2023, Vinnytsia, Ukraine. P.39.
Федосова Н. М., Третякова І. М., Денисенко І. М., Черній В. Я. Реакції обміну карбоксилатних лігандів фталоціанінів цирконію та гафнію / Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (19 квітня 2023, Житомир). С. 136.
Федосова Н., Третякова І., Довбій Я., Денисенко І., Ротару А., Ковальська В., Черній В. Фталоціанінові компалекси цирконію та гафнію з позаплощинно координованим стирилціаніновим лігандом, синтез та спектральні властивості / Тези доп. ХV Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2023» (24-26 квітня 2023 р., Харків). – С. 55-56.
Федосова Н. М., Черній В. Я., Третякова І. М., Денисенко І. М., Довбій Я.М., Ковальська В.Б. Дигідроксофталоціанінати цирконію та гафнію як вихідні речовини для синтезу позаплощинно координованих комплексів з хімічно активними лігандами / Зб. тез доп. конференції молодих вчених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України присвяченої 150-річчю від дня народження академіка В.О. Плотнікова (30 травня 2023 р., Київ). – С. 21-22.
Kobylinska N.G., Demchenko V.Ya., Chernii V.Ya. Easy preparation of silica with covalently immobilized 1,10-phenanthroline derivative and its optimization for the facile removal of metal ions from aqueous solutions / Abstr. Book of Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface (11-12 October 2023, Kyiv, Ukraine). – P.35.
Chornenka N.V. Identification and structural studies of cage metal complexes. Project: CLATHROPROBES, H2020-MSCA-RISE-2017-778245. Meeting, 28 November-1 December 2023, Sosnowka, Poland. https://clathroprobes.chem.uni.wroc.pl/en/
Пехньо В.І., Омельчук А.О., Скриптун І.М. «Електрохімічна дезактивація технологічного обладнання атомних електростанцій». /Збірник тез V міжнародної конференції «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику». 28-29 вересня 2023 р., Київ, Україна.
Кобилінська Н., Черній В. Сорбційне вилучення іонів U(VI) новими поліфункціональними матеріалами з іммобілізованими N,O-вмісними групами. / Збірник тез IV Міжнародної конференції «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику» (28-29 вересня 2023 року, м. Київ).

2024

Статті
Chernii, V., Tretyakova, I., Fedosova, N., Dovbii, Y., Chernii, S., Losytskyy, M., Gorski, A., Starukhin, A., Pekhnyo, V., Kovalska, V. Synthesis and spectral properties of mixed-ligand Zr and Hf phthalocyanine complexes with out-of-plane coordinated alkylamino-β-ketoenolate chromophores and decanoate. (2024) Inorganic Chemistry Communications, 161, art. no. 112066, . DOI: 10.1016/j.inoche.2024.112066