інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

ВІДДІЛ ХІМІЇ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК

Напрямки роботи відділу

Наукові дослідження відділу спрямовані на вирішення наступних науково-технічних проблем та завдань:

1. фізико-хімічне конструювання та дослідження нових координаційних сполук для створення нових субстратів медичного (протипухлинні та противірусні препарати) та технічного призначення (каталізатори окиснення олефінів, фотовольтаїчні пристрої):
• з фармакофорними групами - органічними молекулами спорідненими до живих організмів: гетероциклвмісними карботіоамідами, гідроксиімінами, похідними складних етерів β-кетокислот, β-єнаміноетерів, гідроксамових і бісфосфонових кислот з біогенними (Fe3+,2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, V4+,V5+) та фармацевтично важливими (Ru3+, Rh3+, Pd2+, Pt2+, Ag+) d-металами;
• макроциклічних систем на основі фталоціанінових комплексів споріднених до біологічно активних порфіринів та тривимірних каркасних клатрохелатних комплексів;

2. відбір найбільш перспективних сполук для застосування у промисловості та фармацевтиці

Історія відділу

Відділ хімії комплексних сполук засновано в 1947 р. У різні роки відділ очолювали члени-кореспонденти АН України, д.х.н. В.Я. Ізбеков, І.А. Шека та д.х.н. Ю.А. Малєтін (1987-2001 р.р.). Співробітниками відділу свого часу були видатні вчені зі світовим ім’ям академік К.Б. Яцимірський та доктор хімічних наук Н.А. Костроміна.

Основним напрямом роботи відділу завжди була хімія водних і неводних розчинів простих і комплексних сполук - синтез, властивості комплексів, рівноваги комплексоутворення, будова комплексів, очистка синтезованих сполук, спектральні методи дослідження, біонеорганічна хімія, розробки технологій очищення рідкісних елементів, останнім часом медична хімія.

Методи очищення оксиду цирконію та удосконалення виробництва гафнію, процесів отримання індію та металевих порошків цирконію й ніобію, розроблені під керівництвом І.А. Шеки, широко використовувалися на підприємствах тодішнього СРСР. Розробки були удостоєні Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1986 р.), а І.А. Шека був відзначений орденом Трудового Червоного прапора.

Цимергакл та І.А. Шека

Член-кореспондент НАН України зав. відділу І.А. Шека

Знайшли своє застосування і розроблені під керівництвом Н.А. Костроміної добрива на основі комплексонатів металів. Були запропоновані, випробувані та впроваджені препарати, що підвищують утворення насіння та продуктивність люцерни, врожайність винограду, плодових культур, бавовни. Роботи зі створення біологічно активних препаратів були удостоєні медалей ВДНГ СРСР. У 2003 р., Н.А. Костроміна була в числі жінок м. Києва, першими нагороджених Орденом Княгині Ольги III ступеня.

Колишні співробітники відділу нині плідно працюють в університетах Дрездена та Відня та фармацевтичних підприємствах України.

З 2002 р. відділом керує В.І. Пехньо, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний доктор Ужгородського національного університету.

З приходом В.І. Пехньо, тематика роботи відділу була значно розширена. Одним з основних напрямів стала розробка фізико-хімічних підходів до створення нових функціональних матеріалів на основі координаційних сполук прогнозованого складу, будови та властивостей:
• Розроблено методики синтезу сотень нових координаційних сполук, встановлено закономірності взаємозв’язку між умовами їх синтезу, будовою та функціональними властивостями.
• Змодельовано, експериментально отримано, спектрально-структурно-охарактеризовано нові молекулярного, іонного типу моно-, гетерометальні (гетероядерні), гетеролігандні координаційні сполуки 3d- та платинових металів з полідентатними функціоналізованими похідними карболанцюгових гетероциклічних ароматичних органічних молекул.
• Синтезовано та досліджено нові комплекси платинових, ряду 3d- металів з похідними дифосфонових кислот, модифікованих аміно-, гідроксигрупами, гетероциклічними фрагментами структури; похідними амінокислот та з азот- та сірковмісними гетероциклічними, ароматичними похідними оксимів, гідроксиімінів, імінотіазолів, алілвмісних тіосемікарбазонів – як потенційної основи засобів лікування певних онкологічних, вірусних, серцево-судинних захворювань та діабету, технічних композитів, мастильних композицій та магнітних матеріалів.

Доктор хімічних наук С.І. Орисик.

ст.н.с., к.х.н. О.М. Козачкова

• Спільно з вченими Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Е. Кавецького НАН України, виявлено цитотоксичну активність розчинів комплексів Pd з ОЕДФ in vivo та in vitro стосовно карциноми Еріха та лімфолейкозу L1210 рівну активності цис-платину та одночасно із значно меншою нефротоксичністю. Встановлено вибіркове накопичення паладію в кістках тварин, чим продемонстровано адресну доставку цитостатика до мішені – вражених пухлиною кісток.
• Одержано ряд нових ліпофільних комплексів біометалів – Zn(II), Mo(VI), Cu(II), Co(II) та Ni(II) з похідними -кето-, гідроксамових кислот модифікованими гідрофобними замісниками; комплекси перспективні як присадки до біобазованих мастильних композицій.

Н.с., к.х.н, Л.І. Коваль

• Всі розроблені методики синтезу, при потребі, можна швидко адаптувати до серійного виробництва.
• Розроблено метод визначення індукційного періоду окиснення, який є проміжком часу між моментом, коли проба досягає заданої температури (110 C) і моментом, коли різко починає падати тиск окисника (O2) в герметичній системі вимірювань. Перевагою розробленого методу є поєднання в новій вимірювальній системі відносно дешевих складових частин масового серійного виробництва та звичайного програмного забезпечення комп’ютера, що дозволяє одержувати результати випробувань, які за критерієм збіжності перевершують такі, що дають стандартизовані методи – аналоги. Розроблені спосіб та пристрій вигідно відрізняються також від аналогів тим, що дозволяють реалізувати кінетичний режим поглинання кисню пробою як в гомогенному розчині, так і в гетерофазній рідинній системі з диспергованим субстратом. Розроблений метод може використовуватися в лабораторіях жиро-олійного виробництва, харчової та фармацевтичної промисловості, хімічних заводів, науково-дослідних установ.

М.н.с. О.Л. Ільницька

У 2017 році до складу відділу включено неструктурну лабораторію макроциклічних сполук і гібридних структур. Лабораторію під керівництвом д.х.н. О.А. Варзацького було створено при відділі фізико-неорганічної хімії в 2010 році. З 2018 року лабораторію очолює д.х.н. В.Я. Черній.

М.н.с., к.х.н. І.М. Денисенко.

Ст.н.с., к.х.н. І.М. Третьякова

К.х.н. С.В. Вакаров

Д.х.к. д.н.х. завідувач лабораторії В.Я. Черній

Основний напрямок досліджень лабораторії спрямований на вирішення актуальних проблем координаційної хімії: синтез макрогетероциклічних комплексів, зокрема, фталоціанінів та клатрохелатів р-, d- та f-металів та дослідження фізико-хімічними методами, такими як ЯМР, рентгенівський аналіз, мас-спектрометрія, електронна спектроскопія поглинання, стаціонарна флуоресцентна спектроскопія.

Основні завдання лабораторії:
• темплатний синтез макроциклічних комплексів перехідних металів;
• процеси обміну іону металу, а також аксіальних позаплощинних лігандів в макроциклічних комплексах;
• розробка синтетичних методів модифікації і функціоналізації макроциклічних лігандів, метал-промотованих реакції координаційних сполук;
• синтез каталітичних і редокс активних металокомплексів; • дослідження властивостей макроциклічних металокомплексів, пошук перспективних галузей їх застосування, зокрема, для створення функціональних нано-матеріалів, біологічно активних сполук.

В даний час зусилля лабораторії сконцентровані на отриманні та вивченні властивостей клатрохелатів заліза (II) з функціональними термінальними групами та мультіхромофорних систем на основі фталоціанінів та клатрохелатів з координованими до центрального атому металу хромофорними лігандами, в тому числі, конденсованими похідними дегідрацетової кислоти, стірілціанінамі, куркуміноїдами та ін.

На сьогодні у відділі та лабораторії працює 3 доктори наук, 4 кандидати наук, 1 молодший науковий співробітник, 4 провідних інженера, 2 інженера-технолога та 1 аспірант.

Сучасний склад відділу

Завідувач відділу
Пехньо Василь Іванович
Провідний науковий співробітник
Орисик Світлана Іванівна
Старший науковий співробітник
Козачкова Олександра Миколаївна
Науковий співробітник
Коваль Людмила Іванівна
Молодші наукові співробітники
Ільницька Олена Людвигівна
Провідні інженер-технологи
Боровик Поліна Володимирівна Дзюба Валерій Іванович Штоквиш Ольгерд Олександрович
Провідний науковий співробітник
Черній Віктор Ярославович
Старші наукові співробітники
Третьякова Ірина Миколаївна Чорненька Ніна Василівна
Провідні інженер-технологи
Вакаров Сергій Васильович Федосова Наталія Миколаївна
Інженер-технолог 1 категорії
Селін Роман Олександрович

Реалізовані проекти відділу

Міжнародні проекти:

1 - Акція Марії Кюрі FP7-PEOPLE-2011-IRSES "Міжнародний обмін науковими кадрами" - Проєкт № 295160 «Дизайн та розробка нових топологічних ліків на основі клітинних сполук». (2011-2015)

2 - Програма ЄС «Горизонт 2020». Акція Марії Кюрі "Міжнародний обмін науковими кадрами" Проєкт №645628 - METCOPH - MSCA-RISE “Металокомплекси макроциклічних сполук для фотонних пристроїв”. (2015-2018).

4 - Проект УНТЦ №2080 (разом з відділом №2) Розробка керамічних напівпровідникових композитів на основі потрійних шпінелей нікелю, кобальту, марганцю і міді. Наук. Керівник: професор, д.х.н. В.І. Пеньо, 2000-2002 рр.

5 - Проект УНТЦ №5508 „Розробка макроциклічних металокомплексів - інгібіторів утворення амілоїдних фібрил, що спричинюють нейродегенеративні захворювання” (2011-2013).

6 - Проект УНТЦ № 5972 «Розробка макроциклічних металокомплексів для фото-індукованого руйнування нерозчинних білкових агрегатів, що утворюються при нейродегенеративних захворюваннях» (2014-2016).

5 - №3213 (разом з відділом №2) «Розробка керамічних напівпровідникових композитів на основі потрійних шпінелей нікелю , кобальту, марганцю і міді.» Наук. Керівник: професор д.х.н. В.І. Пехньо, 2005-2006рр

7 - Проект УНТЦ 4120„Нові наноматеріали для тонкоплівкових сонячних елементів на основі складних халькогенідів - синтез, хімічний аналіз та спектральна характеристика” (2007-2008)

8 - Проект 5204 –УНТЦ ”Малоенергоємний, керований синтез стабільних в часі нанопорошків оксидів, халькогенідів Cu, Zn, Cd, Hg тощо заданої розмірності та морфології” (2010-2011);

9 - Двосторонній договір між Національною Академією наук України та Російським фондом фундаментальних досліджень № У 17-03-12 ”Поліфункціональні та багатоцентрові клітинні комплекси з інкапсульованим іоном металу - прекурсори топологічних ліків, діагностичних і фармацевтичних препаратів” (2012).

10 - Проект Державного фонду фундаментальних досліджень України і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень "ДФФД - БРФФД - 2011" (Ф41) -"Фосфонати паладію(ІІ) в нових технологіях діагностики та лікування ряду онкологічних захворювань."

11 - Спільний проект НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень. -«Хімічне конструювання поліядерних металовмісних архітектур з O-, N-, S-донорними молекулами та похідними фосфонових кислот».(2011)

12 - Проект Державного фонду фундаментальних досліджень України і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень "ДФФД - БРФФД – 2013(Ф54) - «Фосфорвмісні металокомплекси в оптико-фізичних та хіміотерапевтичних технологіях ранньої діагностики та контролю ефективності лікування злоякісних новоутворень.»

Національні проекти:

13 - «Фізико-хімічні основи синтезу та спектрально-структурна характеристика різнофункціональних нанорозмірних координаційних сполук d-металів з гетероциклічними біолігандами – гідроксиімінотіазолами, тіоуреатами та гідроксиіміноацетатами» - цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» (2011-2015).

14 - «Синтез, будова та властивості нанорозмірних біологічно активних комплексів паладію(ІІ) з амінофосфоновими кислотами.» - програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»,(2011-2015).

15 - «Ліпофільні координаційні сполуки як поліфункційні присадки для нових біо-базованих еко-безпечних мастильних композицій» - цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» (2012-2016).

16 - «Різнофункціональні нанорозмірні координаційні сполуки d-металів на основі заміщених тіосечовин та гідроксиімінів» - цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» (2015-2018).

17 - “Нанокомпозити на основі бісфосфонатів паладію та фулеренвмісних кремнеземів для розробки протипухлинних препаратів цілеспрямованої дії” Ф76 (2017-2018)

18 - «Розробка нанорозмірних координаційних сполук перехідних і благородних металів з функціями придушення ангіоген-залежного зростання злоякісних утворень в онкології» - цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» (2018-2019)

19 - Ф84 «Розробка нових гідроксаматних та тіосечовинних комплексів благородних металів з протипухлинною, антиметастатичною та метаболічною функцією як прекурсорів лікарських препаратів нового покоління з подоланою резистентністю патогенних клітин до їх дії» за Грантом Президента для докторів наук (2019 р.)

20 - Закономірності комплексоутворення (синтез, спектрально-структурна характеристика) різнофункціональних, гетерометальних координаційних сполук дорогоцінних та 3d- металів з модифікованими біоактивними лігандами (фосфоновими, гідроксамовими, амінокислотами, карботіамідами та інш.)», тема 291Е НАН України (2011-2015).

21 - «Синтез та дослідження властивостей нових β-кетоєнольних сполук та їх металокомплексів для створення оптичних матеріалів та флуоресцентних зондів» - цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва») (2017 2018)

22 - «Синтез, cпектрально-люмінесцентні властивості нових алкіламіно-бета-кетоєнольних сполук та металокомплексів на їх основі для створення флуоресцентних зондів біомолекул та оптичних матеріалів» - цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва») (2019- 2020)

23 - ЦКПФД НАН України “Фундаметальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій” Договір № 49 «Комплексний проект: Хімічний та електрохімічний синтез, будова і властивості гібридних органо-неорганічних рідкокристалічних та гетероструктурних металічних і напівпровідникових нанокомпозитів» (2013 — 2014).

24 - Науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України. Договір № 43-14 ”Синтез фотоактивних речовин для створення високовпорядкованих мономолекулярних шарів з зовні керованими оптичними і сорбційними властивостями” (2014).

25 - “Координаційна, медична хімія моно-, бі-, гетерометалічних, різнолігандних комплексів "металів життя" - Fe, Co, Cu, Mo та цитостатиків - Pd, Rh, Ru, Ga з модифікованими, біоспорідненими та біоактивними молекулами протипухлинної, противірусної, протирезорбційної дії.”, тема 309 Е НАН України (2016-2020)

26 - Тема 310Е «Нові неорганічні сполуки та високоефективні функціональні матеріали (фізико-хімічні основи конструювання, гетерогенно-гетерофазний синтез, структура, властивості)» (2017-2021).

27 - Договір з ПАТ «Фармак» „Розробка методу синтезу 1,4,7,10–тетраазациклодекан-1,4,7,10-тетраоцтової кислоти.(DOTA) (CAS-[60239-18-1]”(2009-2010)

28 - «Визначення біорозщеплюваності нафтопродуктів із залученням ІЧ-спектроскопії» - Державне підприємство науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА» (ДП «НДІННП «МАСМА»)2014

29 - Розробка технічної документації на створення ВЕК по синтезу ПХА і виробничо-експериментального комплексу з виготовлення порошків модифікованого ПХА» - Уточнення технологічних процесів на стадії техніко-економічного обґрунтування. Розробка вихідних даних на випуск проекту виробничо-експериментального комплексу по синтезу перхлорату амонію Д.П., КБ "Південне" ін.

30 - «Уточнення технологічних процесів на стадії техніко-економічного обґрунтування. Розробка вихідних даних на випуск проекту виробничо-експериментального комплексу по синтезу перхлорату амонію» ДП,КБ «Південне»

31 - Розробка проекту дослідницько-експериментальної лабораторії по синтезу ПХА. ДП КБ «Південне»

Проекти, які відділ виконує на теперішній час

Міжнародні проекти:

• CRDF Global Agreement FSA3-19-65501-0-I «Розробка міметиків шаперонів на основі фталоціанінових комплексів для попередження температурно-індукованої фібрилізації білків у харчовій промисловості»

• Договір 07-03-20 відповідно до результатів спільного конкурсу наукових проєктів НАН України та НАН Білорусі 2020 року «Мультихромофорні фталоціанінові комплекси для використання в якості фотосенсибілізаторів та ефективних фотоперетворювачів»

Національні проекти

• в рамках програми «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва «Синтез, cпектрально-люмінесцентні властивості нових алкіламіно-бета-кетоєнольних сполук та металокомплексів на їх основі для створення флуоресцентних зондів біомолекул та оптичних матеріалів»

• «Функціонально орієнтовані нанорозмірні гетероструктури на основі сполук перехідних металів противірусної, протипухлинної та антибактеріальної дії» - цільова програми фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» на 2020-2024 рр

Нагороди відділу

Державна премія України в галузі науки і техніки (В.І. Пехньо)

Заслужений діяч науки і техніки України (В.І. Пехньо)

Пам’ятна відзнака на честь 100-річчя національної академії наук України (В.І. Пехньо) 2018р.

Почесна грамота Кабінету Міністрів України (В.І. Пехньо)

Почесна грамота премії НАН України(В.І. Пехньо)

Відзнака НАН України "Талант, натхнення праця" (С.І. Орисик).

Найбільш значимі та цитовані статті

1. Orysyk S.I., Bon V.V., Obolentseva O.V., Zborovski Yu.L.i, Orysyk V.V., Pekhnyo V.I., Staninets V.I., Vovk V.M. Synthesis, structural and spectral characterization of Zn(II) complexes, derived from thiourea and thiosemicarbazide // Inorganica Chimica Acta – Doi: 10.1016/j.ica.2011.10.027., Vol. 382 (2012) P. 127–138

2. Bon V.V., Orysyk S.I., Pekhnyо V.I., Volkov S.V. Square-planar 1:2 Ni(II) and Pd(II) complexes with different coordination mode of salicylaldehyde (4)-phenylthiosemicarbazone: Synthesis, structure and spectral properties // Journal of Molecular Structure – Doi: 10.1016/j.molstruc.2010.08.046, Vol. 984 (2010), P. 15-22

3. Bon V.V., Orysyk S.I., Pekhnyo V.I., Orysyk V.V. and Volkov S.V. Synthesis and Spectroscopic Investigations of Rh(III) and Pd(II) Complex Compounds with N-(pyridine-2-yl)-morpholine-4-carbothioamide // Polyhedron – Doi: 10.1016/j.poly.2007.01.042, Vol. 26 (2007) P. 2935-2941

4. Orysyk S.I., Bon V.V., Zholob O.O., Pekhnyo V.I., Orysyk V.V., Zborovskii Yu.L., Vovk M.V. Novel Pd(II) coordination compounds involving 2-[(2-Hydroxyphenyl)methylene]hydrazine-N-(2-propenyl)-carbothioamide as a ligand or proligand: Synthesis, crystal structures and analytical application. // Polyhedron – Doi: Vol. 51 (2013) P. 211–221.

5. Orysyk S.I., Bon V.V., Pekhnyo V.I., Zborovskii Yu.L., Orysyk V.V., Vovk M.V. Synthesis, structure and spectral characteristics of Ni(II), Pd(II) and Zn(II) complexes with N-(2-pyridinyl)morpholine-4-carbothioamide // Polyhedron – Doi: 10.1016/j.poly.2012.12.021, Vol.38 (2012) P. 15–25.

6. Orysyk S.I., Rybachuk L.N., Pekhnyo V.I., Korduban A.M., Buslaeva T.M. The formation of Ru (III) and Rh (III) chloro aqua complexes and tautomeric forms of carboxylic acid benzoylhydrazones for the synthesis of new coordination compounds promising for the practical use // Russian journal of inorganic chemistry – Doi: 10.1134/S0036023610070132, Vol. 38 (2010) P. 1075-1082

7. Orysyk S.I., Repich G.G., Bon V.V., Dyakonenko V.V., Orysyk V.V., Zborovskii Yu.L., Shishkin O.V., Pekhnyo V.I., Vovk M.V. Novel Fe(III), Co(III), Ni(II), Cu(II) coordination compounds involving 2-[(2-hydroxyphenyl)methylene]hydrazine-N-(2-propenyl)-carbothioamide as ligand: Synthesis, crystal structures and spectral characteristics // Inorganica Chimica Acta – Doi: 10.1016/j.ica.2014.08.056, vol. 423, (2014) P. 496–503.

8. Repich H.H., Orysyk S.I., Orysyk V.V., Zborovskii Yu.L., Melnyk A.K., Trachevskyi V.V., Pekhnyo V.I., Vovk M.V. Influence of synthesis conditions on complexation of Cu (II) with O, N, O tridentate hydrazone ligand. X-ray diffraction and spectroscopic investigations // Journal of Molecular Structure – Doi: 10.1016/j.molstruc.2017.05.140, Vol. 1146 (2017) P. 222–232.

9. Repich H.H., Orysyk V.V., Palchykovska L.G., Orysyk S.I., Zborovskii Yu.L., Vasylchenko O.V., Storozhuk O.S., Biluk A.A., Nikulina V.V., Garmanchuk L.V., Pekhnyo V.I., Vovk M.V. Synthesis, spectral characterization of novel Pd(II), Pt(II) π-coordination compounds based on N-allylthioureas. Cytotoxic properties and DNA binding ability. // Journal of Inorganic Biochemistry – Doi: 10.1016/j.jinorgbio.2016.12.004, Vol. 168 (2017) P. 98-106

10. Repich H.H., Orysyk S.I., Orysyk V.V., Zborovskii Yu.L., Pekhnyo V.I., Vovk M.V. Synthesis, crystal structure and spectral characterization of the first Ag+ complex compounds involving O, N, O-coordinated N-acylhydrazones of salicylaldehyde // Journal of Molecular Structure – Doi: 10.1016/j.molstruc.2017.05.024, Vol. 1144 (2017) P. 225-236

11. Orysyk S.I., Zholob O.O., Bon V.V., Nikulina V.V., Orysyk V.V., Nikolaienko T.V., Garmanchuk L.V., Zborovskii Yu.L., Tolstanova G.M., Khranovskaya N.N., Pekhnyo V.I., Vovk M.V. Novel chelate complexes of Co(II), Ni(II), Cu(II), Pd(II) derived from anti- and syn-isomers of 2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-hydroxyiminoacetic acid with pro-/antiproliferative actions on endothelial cells // Polyhedron – Doi: 10.1016/j.poly.2014.08.034, vol. 85 (2015) P. 208–220

12. Боровик П.В., Літвінчук М.Б., Бентя А.В., Орисик С.І., Зборовський Ю.Л., Сливка Н.Ю., Орисик В.В., Пехньо В.І., Вовк М.В. Комплекси Zn(II) і Ag(I) із N-алілтіоамідами піримідиніл(циклогексеніл)карбонових кислот та продуктами їх протоно- і йодоциклізації // Ukrainian Chemistry Journal – Doi: 10.33609/0041-6045.85.3.2019.3-19, Vol. 85 (2019) P. 3-19

13. Ogenko V., Orysyk S., Kharkova L., Yanko O. Synthesis and spectral characteristics of perspective nanosized carbon quantum dots for adsorption and catalytic processes // Ukrainian Chemistry Journal // Ukrainian Chemistry Journal – Doi: 10.33609/0041-6045.86.1.2020.3-11, Vol. 86 (2020) P. 3-11

14. Боровик П.В., Літвінчук М.Б., Бентя А.В., Орисик С.І., Зборовський Ю.Л., Орисик В.В., Пехньо В.І., Вовк М.В. Синтез та спектральні характеристики комплексів Ru(III,II), Rh(III) i Pd(II) з N-алілтіоамідами і продуктами їх протоно- та йодоциклізації // Ukrainian Chemistry Journal – Doi: 10.33609/2708-129X.86.4.2020.63-90, Vol. 86 (2020) P. 63-90

15. Orysyk S.I., Borovyk P.V., Repich H.H., Severynovska O.V., Zborovskii Yu. L., Mishchenko A.M., Orysyk V.V., Pekhnyo V.I., Vovk M.V. Synthesis, spectral characterization and DFT calculations of novel Ag (I) π-coordination polymeric complexes based on N-allylmorpholine-4-carbothioamide // Journal of Molecular Structure – Doi: 10.1016/j.molstruc.2020.127866, Vol. 1208 (2020) P. 127866

16. Borovyk P.V., Orysyk S.I., Repich H.H., Likhanov A.F., Mishchenko A.M., Zborovskii Yu.L., Orysyk V.V., Palchikovska L.G., Pekhnyo V.I., Vovk M.V. Spectral characteristics andcytostatic effect of Pd(II) and Pt(II) carbothioamide -complexes on Allium Cepa L Meristem cells // Voprosy khimii I khimicheskoi tekhnologii – Doi: 10.32434/0321-4095-2020-130-3-34-45, Vol. 130 (2020) P. 34-45

17. L.I. Koval, V.I. Dzyuba, O.L. Ilnitska, V.I. Pekhnyo Efficient transesterification of ethyl acetoacetate with higher alcohols without catalysts. // Tetrahedron Letters. -2008.-V 49, № 10, P. 1645-1647 (doi:10.1016/j.tetlet.2008.01.018).

18. L.I. Koval, V.I. Dzyuba, V.V. Bon, O.L. Ilnitska and V.I. Pekhnyo Synthesis and structure of anhydrous complexes of magnesium (II) with b-ketoesters of higher alcohols/ Polyhedron.- 2009.- V. 28.- P. 2698-2702 (doi:10.1016/j.poly.2009.05.034).

19. V.I. Dzyuba, L.I. Koval, V.V. Bon, V.I. Pekhnyo. Synthesis and structure of lipophilic dioxo-molybdenum (VI) bis(hydroxamato) complexes // Polyhedron.- 2010.- V. 29.- P. 2900 – 2906 (doi:10.1016/j.poly.2010.07.014).

20. Valeriy I. Dzyuba, Lyudmila I. Koval, Anatolij V. Dudko & Vasyl I. Pekhnyo. N Hydroxyhomoazaadamantanone and its complexes with dioxomolybdenum(VI) and copper(II): synthesis and structure // Journal of Coordination Chemistry (Publisher: Taylor & Francis). – 2014. – V. 67, No. 8, 1437–1448 (http://dx.doi.org/10.1080/00958972.2014.910598).

21. Л.І. Коваль, В.І. Дзюба, О.Л. Ільницька, В.І. Пехньо, О.О. Міщук. Координаційні сполуки металів життя та біолігандів як модельні додатки до еко-безпечних мастильних композицій // Хімія, фізика та технологія поверхні 2015. Т. 6, № 1. С. 147 – 164.

22. Коваль Л.І., Дзюба В.І., Пехньо В.І. Новий метод оцінювання активності антиоксидантів (спосіб і субстрат) // Катализ и нефтехимия. – 2015. № 24. – С. 65 69.

23. О.О. Штоквиш, Л.І. Коваль, В.І. Пехньо. Синтез та дослідження комплексів кобальту (ІІ) з естерами ацетооцтової кислоти первинних, вторинних і третинних спиртів // Укр. хім. журн. – 2015. – Т. 81, № 12. – С. 92 98.

24. V.I. Dzyuba, L.I. Koval, V.I. Pekhnyo. An accessible method for the evaluation of the thermo-oxidative stability of organic substrates based on vegetable oils // Thermochimica Acta. – 2016. – V. 632. – P. 91 – 93 (http://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2016.04.002).

25. Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Дьяконенко В.В., Пехньо В.І. // Будова комплексів NI (II) з циклогексил-, трет-бутил- та трет-амілацетоацетатом // Укр. хім. журн., 2018, т. 84, № 3, с. 13-19

26. Dzyuba V.I., Koval L.I., Shtokvysh O.O., Trachevskii V.V. , Pekhnyo V.I. Lipophilic chloro-oxo-bis(hydroxamato)-vanadium(V) complexes: synthesis methods and structure // Polyhedron - 2020. – V.180. – 114421 (https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114421)

27. Міщук О.О., Коваль Л.І., Дзюба В.І., Пехньо В.І. Особливості біс-хелатних комплексів магнію(II), як екологічно безпечних високоефективних змащувальних додатків нового покоління, в аспектах механохімії сталевої поверхні // Допов. Нац акад.. наук Укр. 2020. № 6: 83—91 (https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.06.083.)

28. VV Povoroznyuk, NV Grygorieva, VI Pekhnyo, H Resch, OM Kozachkova, NV Tsaryk / Etidronic acid and its calcium-comprising complexes in the treatment of experimental osteoporosis in estrogen-deficient rats. // V.V. Povoroznyuk. Musculoskeletal diseases and age (selected publications in english): in 5 volumes. – Vol. 5. – K., 2019. – p. 295 -307

29. VV Povoroznyuk, NV Grygorieva, VI Pekhnyo, OM Kozachkova, NV Tsaryk / Zoledronic acid and its calcium-contain complexes in treatment of experimental osteoporosis in wistar female rats. // V.V. Povoroznyuk. Musculoskeletal diseases and age (selected publications in english): in 5 volumes. – Vol. 5. – K., 2019. – p. 281 -294

30. В.В. Поворознюк, В.І. Пехньо, Н.В. Григор’єва, О.М. Козачкова, Н.В. Царик Ефективність бісфосфонових кислот у самиць щурів з експериментальним остеопорозом. // В.В. Поворознюк Захворювання кістково - м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті). Т. 6. – К., 2019. – с. 603 – 612

31. V.V. Povoroznyuk, V.I. Pekhnyo, N.V. Grygorieva, O.M. Kozachkova, N.V. Tsaryk / Efficiency of Bisphosphonic Acids in Female Rats with Experimental Osteoporosis. // International Journal of Physiology and Pathophysiology. - 2018. – v. 9. - №2. – р. 143-151

32. V.V. Dyakonenko, A.N. Kozachkova, N.V. Tsaryk, V.I. Pekhnyo and R.V. Lavryk / Bis-{ethylenediaminepalladium(II)}(methylenediphosphonate) hydrate Bis-{ethylenediaminepalladium(II)}(methylenediphosphonate) hydrate. // Acta cryst. Section E. – 2018. – Е74. – 1838-1841

33. А.Н Козачкова, Н.В. Царик, В.В. Трачевский, Р.В. Лаврик, В.И. Пехньо. / Комплексообразование дихлор(этилендиамин)палладия(ІІ) с метилендифосфоновой кислотой. // Укр.хим. журн. – 2018. – т.84, №9

34. Chornenka N.V., Chernii V.Y., Mokhir, A., Vologzhanin, A.V., Belo, va A.S., Pomadchi, A.L., Voloshin Y.Z. Chemical design of the heterodifunctionalized iron(II) clathrochelates with terminal biorelevant carboxyl group and reactive triple C≡C bond: Synthesis, structure, redox properties and their stability in various media // Inorganica Chimica Acta. – 2019. – V. 496.119047. https://doi.org/10.1016/j.ica.2019.119047

35. Voloshin Y. Z., Chornenka N.V., Varzatskii O.A., Belov A.S., Grigoriev S.A., Pushkarev A.S., P.Millet, Kalinichenko V.N., Belaya I.G., Bugaenko M.G., Dedov A.G. Immobilization of functionalized iron(II) clathrochelates with terminal (poly)aromatic group(s) on carbonaceous materials and their detailed cyclic voltammetry study // Electrochimica Acta. – 2018. – V. 269. P. 590-609. https://doi: org/10.1016/j.electacta.2018.03.030

36. Novikov V. V., Pavlov A. A., Nelyubina Y. V., Boulon M.E. , Varzatskii O. A., Voloshin Y. Z., Winpenny R.E.P. A Trigonal Prismatic Mononuclear Cobalt(II) Complex Showing Single-Molecule Magnet Behavior // J. Am. Chem. Soc. - 2015. - V. 137, №31. - P. 9792–9795. https://doi.org/10.1021/jacs.5b05739

37. Varzatskii O.A., Novikov V.V., Shulga S.V., Belov A.S., Vologzhanina A.V., Negrutska V.V., Dubey I.Y., Bubnov Yu. N., Voloshin Ya.Z. Copper-promoted reductive homocoupling of quasi-aromatic iron(II) clathrochelates: boosting the inhibitory activity in a transcription assay // Chem. Commun. 2014. V. 50. P. 3166−3168. https://doi.org/10.1039/C3CC47018K

38. Kovalska V. B., Losytskyy M. Yu., Varzatskii O. A., Cherepanov V. V., Voloshin Y. Z., Mokhir A. A., Yarmoluk S. M., Volkov S.V. Study of anti-fibrillogenic activity of iron(II) clathrochelates // Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2014. V. 22. P.1883–1888. https://doi.org/10.1016/j.bmc.2014.01.048

39. Voloshin Y.Z., Belov A.S., Vologzhanina A.V., Aleksandrov G.G., Dolganov A.V., Novikov V.V., Varzatskii O.A., Bubnov Y.N. Synthesis, structure, properties and immobilization on a gold surface of the monoribbed-functionalized tris-dioximate cobalt(II) clathrochelates and an electrocatalytic hydrogen production from H+ ions // Dalton Trans. – 2012. – V. 41. – Р.6078–6093. https://doi.org/10.1039/C2DT12513G

40. Kovalska, V., M. Losytskyy, V. Chernii, K. Volkova, I. Tretyakova, V. Cherepanov, S. Yarmoluk, S. Volkov / Studies of anti-fibrillogenic activity of phthalocyanines of zirconium containing out-of-plane ligands // Bioorg. Med. Chem. –2012. V. 20, №. 1. – Р. 330-334. https://doi.org/10.1016/j.bmc.2011.10.083

41. Chernii, V. Ya, Tretyakova I.N., Bon V. V., Severinovskaya O. V., Volkov S. V. / Novel zirconium (IV) and hafnium (IV) phthalocyanines with dibenzoylmethane as out-of-plane ligand: Synthesis, X-ray structure and fluorescent properties // Dyes and Pigments. – 2012. – V. 94, № 2. – Р. 187-194. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2011.12.012

42. Tomachynski L.A., Tretyakova I.N., Chernii V.Ya., Volkov S.V., Kowalska M., Legendziewicz J., Gerasymchuk Y.S.,, Radzki St. Synthesis and spectral properties of Zr(IV) and Hf(IV) phthalocyanines with β-diketonates as axial ligands / Inorganica Chimica Acta. – 2008. – V. 361. – P. 2569–2581. https://doi.org/10.1016/j.ica.2007.11.003

43. Tretyakova I.N., Chernii V.Ya., Tomachynski L.A., Volkov S.V.. Synthesis and luminescent properties of new zirconium (IV) and hafnium (IV) phthalocyanines with various carbonic acids as out planed ligands. // Dyes and Pigments. –2007. – 75. –P.67-72.https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2006.05.013

44. Voloshin Y. Z., Varzatskii O. A., Korobko S. V., Chernii V. Y., Volkov S. V., Tomachynski L. A., Pekhnyo V. I., Antipin M. Yu., Starikova Z. A. Ditopic macropolycyclic complexes: synthesis of hybrid phthalocyaninoclathrochelates // Inorg. Chem. – 2005. – 44, No 4. – P. 822–824. https://doi.org/10.1021/ic048189t