інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

ВІДДІЛ ФІЗИКО-НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Напрямки роботи відділу

«Нові наукоємні функціональні неорганічні речовини, матеріали, покриття».

Основні напрямки досліджень:

1. Нанохімія, наноматеріали, нанотехнології наукоємних функціональних неорганічних речовин, матеріалів та покриттів:
- нанохімія та хімія іонних рідких кристалів та їх гібридних композитів;
- синтез нових вуглецевих матеріалів та квантових точок у водних і спиртових розчинах та їх взаємодія з координаційними сполуками d-металів.

2. Синтез та дослідження з використанням сучасних фізичних методів та явищ функціонально орієнтованих наносистем, гетероструктур та композитних матеріалів, нових «зелених» каталізаторів, сорбентів, мембранних матеріалів на їх основі.
- синтез шаруватих та тугоплавких наночастинок методом вибуху провідників;
- хімічні перетворення в умовах дії оптичного ближнього поля та високочастотного електромагнітного випромінювання.

3. Матеріали та процеси розділення, концентрування у рідких та твердих фазах цінних, токсичних компонентів із водних та неводних рідин природного, техногенного та біогенного походження.

4. Дослідження методом ЕСХА Центру колективного користування науковими приладами «Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія РФС/ЕСХА».

Історія відділу

Історію створення відділу академік НАН України С.В. Волков детально висвітлив у своїй статті «Научные направления и достижения в области физико-неорганической химии» (Укр. Хім. Журн.- 2004.- Т. 70, №7, с. 9-16).

Відділ високотемпературної неорганічної хімії був створений С.В. Волковим у 1975 році, а згодом був перейменований у відділ фізико-неорганічної хімії (1992 р.). Традиційні дослідження Інституту та його першого директора акад. АН УРСР В.О. Плотнікова (1873-1947 р.р.) по хімії неводних розчинів і комплексоутворенню і його соратників та учнів чл.-кор. АН УРСР В.О. Ізбекова (1881-1963 р.р.) і акад. АН УРСР Ю.К. Делімарського (1904-1990 р.р.) в області хімії та електрохімії сольових розчинів було доповнено новими науковими напрямками: газофазна хімія легколетких координаційних сполук, лазерохімія, плазмохімія, квантова хімія, нанохімія, дослідження координаційних сполук в екстремальних високотемпературних умовах, які і сьогодні є актуальними для розвитку загальної та неорганічної хімії. Наукові здобутки відділу узагальнено у чисельних статтях, патентах, 33 монографіях та книгах, у тому числі: С.В. Волков і К.Б. Яцимірський «Спектроскопія розплавлених солей» (Київ, Наукова думка, 1977, 223 с.); С.В. Волков, В.Ф. Грищенко і Ю.К. Делімарський «Координаційна хімія сольових розплавів» (Київ, Наукова думка, 1977, 332 с.); С.В. Волков та В.А. Засуха «Квантова хімія координаційних конденсованих систем» (Київ, Наукова думка, 1985, 296 с.); С.В. Волков, Є.П. Ковальчук, В.М. Огенко, О.В. Решетняк «Нанохімія, наносистеми, наноматеріали» (Київ, Наукова думка, 2008, 424 с.); С.В. Волков «Избранные труды» (Київ, Наукова думка, 2010, 862 с); С.В. Волков «Избранные заметки и зарисовки современной химии» (Киев, Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2015, 191 с.); L.H. Kozin, S.V. Volkov, I.N. Skryptun «Modern hydrogen energetics and ecology (Kyiv, Akademperiodyka, 2019, 364 p.)

Академік НАН України, директор Інституту, зав. Відділу С.В. Волков

Академік НАН України , директор інституту, зав. відділу С.В. Волков. Навіть дома, Наука понад усе.

За час існування відділу було захищено 11 докторських та 33 кандидатських дисертацій.

Наукові здобутки академіка С.В. Волкова, його ідеї, науково-професійні принципи і нині успішно розвиваються учнями та послідовниками створеної ним наукової школи «Екстремальна координаційна і біокоординаційна хімія» за напрямками: йонні розплави (групи к.х.н. Буряка М.І., → д.х.н. Засухи В.А, → д.х.н. Мирної Т.А); парогазові і гетерогенні системи (група д.х.н. Мазуренко Є.А. → відділ д.х.н. Мазуренко Є.А. - д.х.н. Трунової О.К.); висококиплячі молекулярні розчинники (група д.х.н. Фокіної З.А. → д.х.н. Пехньо В.І. → Янко О.Г); біокоординаційна хімія (відділ академіка Волкова С.В., група к.х.н. Нємикіна В.М. → лабораторія д.х.н. Варзацького О.А. → відділ чл.-кор. НАН України Пехньо В.І., лабораторія д.х.н. Чернія В.Я ).

Наукова Сім’я, відділ академіка НАН України С.В. Волкова.

Академік НАН України С.В. Волков та один із перших його аспірантів ст.н.с., к.х.н. М.І. Буряк

Про враження від праць Волкова С.В. та співробітників відділу можна судити зі слів професора К.Седдона (Великобританія) – редактора книги по проблемі «Green Industrial Applications of Ionic Liquids» (Heraklion, Crete, Greece, April 12–16, 2000) на семінарі НАТО (NATO Advanced Research Workshop (NATO-ARW), де брали участь учні академіка Волкова С.В.: Мазуренко Є.А., Мирна Т.А., Пехньо В.І., Фокіна З.А: «… я був вражений якістю, глибиною та інтелектуальним змістом цих робіт. З Вами працює група видатних вчених» (Укр. Хім. Журн. - 2004. - Т. 70, №7, - С. 9-16).

Академік НАН України С.В. Волков обговорює із ст.н.с. відділу Г.Г. Яремчук експериментальні результати

Після смерті Волкова С.В. з 2017 року відділ очолює обраний за конкурсом член-кореспондент НАН України, професор, доктор хімічних наук Огенко Володимир Михайлович. Також з 2017 р. в результаті реорганізації Інституту у відділі працює неструктурна лабораторія під керівництвом доктора хімічних наук Дзязько Юлії Сергіївни.

Сучасний склад відділу

Завідувач відділу
Огенко Володимир Михайлович
Головний науковий співробітник
Мирна Тетяна Альфредівна
Старші наукові співробітники
Буряк Микола Іванович Кордубан Олександр Михайлович Харькова Людмила Борисівна
Янко Олег Георгійович Яремчук Галина Григорівна
Науковий співробітник
Дубровіна Любов Василівна
Молодший науковий співробітник
Крищук Тарас Васильович
Провідний інженер-технолог
Машкова Емілія Михайлівна

Співробітники неструктурної лабораторії

Провідний науковий співробітник
Дзязько Юлія Сергіївна
Старший науковий співробітник
Рождественська Людмила Михайлівна
Науковий співробітник
Пальчик Олексій Валерійович
Молодший науковий співробітник
Куделко Катерина Олегівна

Реалізовані проекти відділу

Співробітниками відділу розроблено методи синтезу з використанням рідкокристалічного (РК) нанореактора на основі алканоатів металів монодисперсних металічних та напівпровідникових моно- (Au, Ag, Cu і сульфіди та селеніди Zn, Cd, Pb) та гетеронаночастинок типу ядро/оболонка (CdSe/CdS, CdS/CdSе, CdSe/ZnS, CdSe/PbS, Ag/CdSe, Ag/CdS, Ag/PbSe, Ag /PbS, Ag/ZnSe, Au/CdS, Au/CdSe). Встановлено залежність розміру наночастинок від катіонного складу РК нанореактора, часу взаємодії та температури. На основі іонних РК вперше створено нові оптичні композити з наночастинками напівпровідників та металів для функціональної оптоелектроніки. Вивчено нелінійно-оптичні властивості нанокомпозитів на основі каприлату кадмію із гетеронаночастинками CdSe/ZnS, Au/CdSe, Ag/ZnSe, Ag/ZnS, Ag/CdS, Ag/PbS CdSe/ZnS і Au/CdSe. Встановлено швидкий нелінійно-оптичний відгук та відносно високі значення оптичної нелінійності третього порядку ~10-8 у порівнянні з 10-12 для відомих матеріалів (барвників). В рідкому середовищі із сольватокомплексів Cu(II) за допомогою відновника NaH2PO2 та температури синтезовані металеві наночастинки Cu розміром 10-20 нм в етанолі та 12-25 нм в етиленгліколі. Зафіксовано покриття металевими наночастинками Cu оксидів SiO2 та ZrO2 з утворенням нанокомпозитів [CuSiO2] – 25-50 нм, [CuZrO2] – 30-60 нм.

Учні-соратники (доктора наук – професора) С.В. Волкова (зліва-направо): чл.-к. В.М. Огенко, д.х.н. Е.К. Трунова, Академік С.В. Волков, д.х.н. Т.А. Мирна, чл.-к. В.І. Пехньо, д.х.н. В.Я. Черній.

Плазмохімічною переконденсацією, електрохімічним інтеркалюванням, гідротермальним методом в автоклаві з водних розчинів лимонної кислоти та етилендіаміну синтезовані модифіковані азотом графеноподібні вуглецеві структури: вуглецеві квантові точки (ВКТ), розміром 2-10 нм, та структури, розміром 10-100 мкм. Встановлено, що, регулюючи потужність дугового розряду та хімічний склад домішок у середовищі, можливо отримувати N-вмісні матеріали різних розмірів та різної хімії поверхні як у вигляді суспензій та розчинів, так і у сухому порошковому стані. Дослідження їх методом РФС підтвердило наявність неконденсованих центрів хемосорбції азоту. Процеси взаємодії у поверхневому шарі ВКТ з розчинами хлоридів родію, рутенію та паладію досліджено методами електронної та ІЧ-спектроскопії. Встановлено, що у цих розчинах характеристичні смуги поглинання π→π*, n→π* електронних переходів в УФ-області та переходів з переносом заряду з ліганду на метал і d-d- електронних переходів у видимій області зазнають відповідних змін, які свідчать про сорбцію металів на поверхні ВКТ, а також про ймовірне утворення координаційних зв’язків з ними.

Академік НАН України, директор Інституту, завідувач відділу С.В. Волков, чл.-к. НАН України В.М. Огенко

У середовищах дигалогенідів дихалькогенів з надлишком халькогену (t = 100-200оС) синтезовано нові халькогенгалогеніди платинових металів змішаних по металу та халькогену. Досліджено будову та деякі каталітичні властивості нового триядерного тіоселенобромідного комплексу ренію Re3Se3S4Br13, а також каталітичні властивості системи RhSe2/Ga/H–ZSM-5 у реакції дегідратації гліцерину в газовій фазі.

Нано-сім’я чл.-к. НАН України В.М. Огенко

Модифіковано трубчаті керамічні мембрани з глинистих мінералів діоксидом кремнію і піровуглецем. Прекурсором карбонізації були полімери, які утворилися з поліізоціанату і натрієвої солі карбоксиметилцелюлози та поліізоціанату і сахарози. Методами РФА і СЕМ встановлено, що розмір часток заповнювача синтезованих мембран в залежності від складу модифікатору складає від 30 нм до ~ 1 мкм. Тестування таких мембран проводили через очищення води від Ca2+ і Fe3+, яке показало, що модифіковані мембрани набули ультрафільтраційних властивостей: коефіцієнт затримування Са2+ складає 28 %, а Fe3+ – 78 - 99,9%.

Д.х.н. Ю.С. Дзясько із співробітниками лабораторії в обідню перерву.

Міжнародні проекти:

1. Проекти ІNTAS:
– 93-2649 “Liquid crystals in ionic systems”
Науковий керівник д.х.н. Мирна Т.А., 1994-1996 р.р.
– 00-00689 Design and Properties of New Polymeric Cluster Cyanide Solids with One, Two- and Three-Dimensionality.
Науковий керівник акад. Волков С.В., 2001-2003 рр.

2. Проекти НТЦУ:
– № 376 “Розробка нових ефективних екологічно чистих методів переробки та селективного вилучення рідкісних, розсіяних та дорогоцінних металів із авіаційної, ракетної та інших видів військової техніки для потреб виробництва цивільних товарів”, науковий керівник акад. Волков С.В., 1997-1999 рр.;
– № Gr-32-J Прямий синтез нових комплексних сполук з цінними властивостями із виробів техніки, що підлягає конверсії. науковий керівник акад. Волков С.В. 2000-2002 р.;
– № 294 “Вибір та дослідження паливних і конструкційних матеріалів систем з рідкосольовими бланкетами для керованої прискорювачами конверсії плутонію і ядерної трансмутації радіоактивних відходів” науковий керівник акад. Волков С.В., 2003-2005 рр.;
– № 4914 «Нові наноструктуровані композитні матеріали на мезоморфних солях алканоатів металів для електронних та фотонних інформаційних систем». Науковий керівник проф., д.х.н. Мирна Т.А. 2008-2010;
– № 3322 "Розробка технології для ліквідації екологічних наслідків транспортних аварій, військових конфліктів та терористичних актів" (Наук. керівник від ІЗНХ: чл.-кор. НАН України В.М. Огенко). 2006-2008 рр.
3. Проект НАН України – КНР № 4/-7-С "Розробка прозорого теплоізолюючого покриття для віконного скла на основі нанорозмірних наповнювачів" Наук. керівник від ІЗНХ: чл.-кор. НАН України В.М. Огенко. 2007 рр.
4. НДР згідно з угодою про співробітництво між Державним фондом фундаментальних досліджень України та Російським фондом фундаментальних досліджень:
– Проект РФФД № 30/08-РФФД “Нові халькогалогеніди перехідних металів і складні комплекси на їх основі (синтез, будова, фізико-хімічні властивості)”. (Наук. керівник: акад. НАН України С.В. Волков). 2008-2009 рр.;
– Договір № 53/106-2013 «Халькоброміди платинових металів і ренію та комплекси на їх основі», (Наук. керівник: акад. НАН України С.В. Волков). 2013 р. Іноземний партнер Інститут неорганічної хімії ім. А.В. Ніколаєва Сибірського відділення РАН.;
– Договір № Ф53/107-2013 “Ефективні гетерогенні каталізатори на основі нанодисперсних вуглець-оксидних матеріалів та моно- або біметалічних наночастинок перехідних металів” Наук. керівник: чл.-кор. НАН України В.М.Огенко. 2013 р.;
– Договір № Ф54.3/012. "Синтез, дослідження та властивості металополімерних комплексів d- та f - металів" Наук. керівник: акад. НАН України С.В.Волков. Термін виконання: 10.06.2013 — 2013. Іноземний партнер – Білоруський державний університет. - Спільний проект НАН України та НАН Білорусі ”Розробка композиційних ультра- та нанофільтраційних мембран із заданими функціо¬нальними властивостями для комплексної переробки відходів харчової промисловості”
Замовник: Відділення хімії НАН України.
Науковий керівник – член-кореспондент НАН України В.М. Огенко
Термін виконання: 2018 – 2019 рр.

Вітчизняні проекти

1. Державний комітет промислової політики України :
Договір №170х-00 «Розробка нових фотоелектрохромних іонних рідкокристалічних матеріалів для оптоелектроніки, обчислювальної та лазерної техніки Науковий керівник професор, д.х.н. Мирна Т.А. 2001-2003.

2. Цільова програма наукових досліджень НАН України “Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології”:
– договір №86/-Н “Створення нових функціональних наносистем у рідкокристалічних склоутворюючих сольових системах та вивчення їх структури, оптичних та електрофізичних властивостей”. Науковий керівник професор, д.х.н. Мирна Т.А. 2004-2006;
– договір №54/08-Н "Комплексний проект «Синтез наночастинок та гетероструктурних нанокомпозитів в розплавлених та неводних середовищах». Науковий керівник академік Волков С.В. 2007-2009;
– договір №58/08-Н "Синтез та стабілізація вуглецевих композитних та напівпровідникових наноструктур для хімічних джерел струму, паливних елементів і фотолюмінесцентних матеріалів" Науковий керівник: чл.-кор. НАН України В.М. Огенко, 2008 р.;
– договір 58/10-14-Н Комплексний проект: "Хімічний та електрохімічний синтез, будова і властивості гібридних органо-неорганічних рідкокристалічних та гетероструктурних металічних і напівпровідникових нанокомпозитів”. Наук. керівник академік Волков С.В. 2010-2014;
– договір №33/-Н «Гібридні нанокомпозити та наноструктури з плазмонним резонансним і екситонним поглинанням на основі рідких кристалів, металів і напівпровідників (синтез, оптичні, електрохромні, хеміхромні, фотоелектрокаталітичні властивості)» Наукові керівники: академік Волков С.В., 2015-2016 р.р., д.х.н. Мирна Т.А., 2016-2019 р.р.;
– договір № 36/16-Н «Гібридні світлочутливі композити на основі органічних барвників і нановуглецевих структур» Науковий керівник чл.-кор. НАН України В.М. Огенко). 2015-2019 рр.

3. Державна цільова науково-технічна програма «Нанотехнології та наноматеріали»:
– договір № 6.22.1.8 "Розробка методів синтезу нових іонпровідних наноматеріалів на основі оксидів перехідних металів для сенсорних та енергоперетворюючих систем" Наук. керівник: чл.-кор. НАН України В.М.Огенко. (2010-2014);

4. Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»:
– договір №11 «Розробка нових способів створення наноматеріалів (опто-електронних, фото-плазмонних, каталітичних) з використанням низькотемпературних іонних рідин, рідких кристалів та каскадних процесів синтезу» академік Волков С.В. 2012-2013;
– договір № 28-13 «Формування гетерогенних каталітичних наносистем для екологічно безпечних реакцій тонкого органічного синтезу.» Наук. керівник: чл.-кор. НАН України В.М.Огенко. 2013;
– договір № 8 «Розробка нових способів одержання наночастинок, наногетероструктур і нанокомпозитів металів, оксидів і халькогенідів металів та наноструктурованих сплавів в іонних рідинах і рідкокристалічних нанореакторах. Визначення їх оптичних, корозійних, каталітичних та електрокаталітичних властивостей.» Науковий керівник академік Волков С.В. 2014-2016;
– договір № 10-(15-19) «Розробка наноструктурованих композиційних систем на основі перехідних металів для спрямованого каталітичного відновлення ароматичних нітросполук» Наук. керівник чл.-кор. НАН України В.М.Огенко.: 2015-2019. Установа-партнер: Інститут органічної хімії НАН України;

5. Комплексна програма наукових досліджень (КПНД) НАН України “Фундаментальні проблеми водневої енергетики”:
– договір № 26-08 "Розробка й дослідження матеріалів із специфічною адсорбційною активністю відносно водню з використанням полімерних, вуглецевих, макроциклічних компонентів у супрамолекулярних неорганічних матрицях." Науковий керівник чл.-кор. НАН України В.М. Огенко. 2008 р.;
– договір 1-08 «Розробка високопродуктивного процесу виробництва водню високих параметрів (тиск, об'єм, швидкість виділення) за допомогою енергоакумулюючих речовин на основі алюмінію, магнію, кремнію, бору та їх сіліцидів (проект, пілотна установка)» (Наук. керівник: акад. НАН України С.В. Волков). 2008-2009 р.

6. Міністерство освіти і науки України:
– договір № ДП/59-Халькогенідні та халькогенгалогенідні сполуки родію в нових каталітичних процесах. Науковий керівник акад. Волков С.В., 2003 р.
– договір № М/123-2009. «Спільна розробка прозорого теплоізолюючого покриття для віконного скла на основі нанодисперсних наповнювачів». Науковий керівник чл.-к. НАН України В.М.Огенко. 2009 р.

7. ЗАТ "Елемент-перетворювач" (м. Запоріжжя):
– договір №№ 4/1-4/6 2003 «Родіювання контактних пластин із міді з підшаром срібла». Науковий керівник акад. Волков С.В. 2004-2010 рр.;
– договір № 4/1-7 «Очистка відпрацьованих електролітів родіювання від домішок кольорових металів, їх регенерація та випробування». Науковий керівник акад. Волков С.В. 2007 р.


8. НДР 316 НТ «Розроблення матеріалів і процесів для вилучення цінних і токсичних компонентів із рідин біогенного та техногенного походження».
Замовник – Відділення хімії НАН України.
Науковий керівник – член-кореспондент НАН України В.М. Огенко.
Термін виконання: 01.01.17. – 31.12.21 рр.


9. НДР 310 Е «Нові неорганічні сполуки та високоефективні функціональні матеріали (фізико-хімічні основи конструювання, гетерогенно-гетерофазний синтез, структура, властивості».
Замовник: Відділення хімії НАН України..
Науковий керівник: академік НАН України В.І. Пехньо.
Термін виконання: 01.01.17 – 31.12.21 рр.


10. НДР 314 Е «Фізико-неорганічна хімія функціонально орієнтованих наносистем, гетероструктур та композитів» Замовник: Відділення хімії НАН України.
Науковий керівник – член-кореспондент НАН України В.М. Огенко.
Термін виконання: 01.01.18. – 31.12.22 рр.


11. НДР 320Е: «Функціональні матеріали нового покоління» № держреєстрації 0120U100301..
Замовник: НАН України. Виконується за рішенням Експертної ради з питань оцінювання тематики фундаментальних НДР при НАН України від 12.06 2019 р.
Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор хім. наук, проф. А.О. Омельчук
Термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2021 рр.


12. НДР 324 НТ: «Нові функціональні матеріали для сучасних технологій»
Замовник: НАН України.
Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор хім. наук, проф.А.О. Омельчук
Термін виконання: 01.01.2022 – 31.12.2022 рр.

Нагороди відділу

1983 р. – Лауреат премії імені Л.В. Писаржевського Робота Академік НАН України С.В. Волков: Цикл робіт з високотемпературної неорганічної координаційної хімії

1995 р. – Державна премія України в області науки і техніки

1998 р. – Заслужений діяч науки і техніки України

2001 р. – Лауреат премії імені О.І. Бродського. Робота: Цикл наукових праць "Хімічна будова і реакційна здатність комплексів в неводних і змішаних середовищах"

2004 – Орден князя Ярослава Мудрого V ст.

2016 – Орден князя Ярослава Мудрого IV ст.

Член-кореспондент НАН України, професор, д.х.н. Огенко В.М.

2002 р. – Лауреат премії ім. Л.В.Писаржевського за цикл наукових праць «Фізико-хімічні процеси у поверхневому шарі оксидних систем і проблеми створення нових функціональних матеріалів»

2006 р. – Нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України за самовіддану працю під час ліквідації наслідків аварії на Чернобильській АС та високий професіоналізм і виявлену мужність

2012 р. – Відзнака Національної академії наук України «За наукові досягнення»

2018 р. – Державна премія України в області науки і техніки. Робота «Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів»

Професор доктор хімічних наук Мирна Т.А.

2004 – Орден Княгині Ольги

2013 – Ювілейна Почесна грамота Президії НАН України

2014 – Георгієвська медаль «Честь, слава, труд» Міжнародної Академії рейтингових технологій і соціології “Золота Фортуна”

2018 – Премія НАН України імені видатних учених А.Ф. Прихотько

у 2018 р. Державною премією України в галузі науки та техніки за роботу «Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів» відзначений керівника відділу член-кореспондент НАН України В.М. Огенко у складі колективу авторів, що представляють наукові центри та установи МОН і НАН України.

у 2018 р. Преміею НАН України імені А.Ф. Прихотько в галузі фізики, оптики та кристалографії за роботу по розробці рідкокристалічних оптичних матеріалів на основі алканоатів металів відзначена д.х.н., проф. Т.А. Мирна разом зі співавторами з Інституту фізики НАН України.

у 2021 р Премія для молодих вчених Відділення хімії НАН України ім. академіка Л.А. Кульського присуджена к.х.н. М.О. Чабан за результати досліджень «Електромембранне знесолення водних розчинів та переробка концентрату для вилучення цінних компонентів»

у 2021 року Премія Президента України для молодих вчених присуджена к.х.н. М.О. Чабан і к.х.н. Є.О. Коломійцю за роботу «Розробка неорганічних та органо-неорганічних сорбційних матеріалів для селективного вилучення компонентів із водних середовищ»

Найбільш значимі та цитовані статті

2018

Глави колективних монографій
1. Baranets S.A., Kosmambetova G.R., Kharkova L.B., Strizhak P.E. Rhodium Selenochlorides: Synthesis, Properties and Application in Heterogeneous Catalysis // Chemical Elements (Fluorine, Rhodium and Rubidium): Properties, Synthesis and Applications. - New York, USA: Nova science puplishers, 2018. – P. 95-127.

Статті
1. Огенко В.М., Мальцева Т.В. Графени і нанокомпозити на їх основі в рішенні низки екологічних проблем // Укр. хім. журн. – 2018. – Т. 84, № 3. – С. 34-47.
2. Kulinich A.V., Ishchenko A.A., Sharanda L.F., Shulga S.V., Ogenko V.M. Sorption of polymethine dyes on nanographites and carbon nanotubes // Укр. фіз. журн. – 2018. – Т. 63, № 5. – Р.379-385
3. Goncharuk V.V., Ogenko V.M., Kucheruk D.D., Dubrovina L.V., Dulneva T.Yu., Dubrovin I.V. Water Purification of Dyes and Hardness Salts by Ceramic Membranes Modified with Silica and Pyrocarbon // Хімія і технологія води. – 2018. – Т. 40, № 2. – Р. 182-190.
4. Куделко Е.О., Огенко В.М. Жидкие мембраны в процессах разделения и извлечения компонентов из растворов // Укр. хим. журн. – 2018. - Т. 84, № 8 - C. 55-61.
5. Ponomaryova L.N., Dzyazko Yu.S., Volfkovich Yu.M., Sosenkin V.E. Nanoparticles of zirconium hydrophosphate framed with a weakly-acidic cation-exchange polymer // Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. – 2018. – V. 9, N 1. – P. 26-39.
6. Maltseva T.V., Kolomiets E.O., Dzyazko Yu.S., Scherbakov S. Composite anion-exchangers modified with nanoparticles of hydrated oxides of multivalent metals // Appl. Nanosci. – 2018. https://link.springer.com/article/10.1007/s13204-018-0689-9
7. Chaban M.O., Rozhdestvenska. L.M., Palchyk O.V., Dzyazko Y.S., Dzyazko O.G. Structural characteristics and sorption properties of lithium-selective composite materials based on TiO2 and MnO2 // Appl. Nanosci. – 2018. https://link.springer.com/article/10.1007/s13204-018-0749-1
8. Мальцева Т.В. Вплив введення оксидів марганцю і алюмінію до складу оксигідратів цирконію, титану, стануму на вибірковість і кінетику сорбції кисеньвмісних іонів // Укр. хим. журн. – 2018. - Т. 84, № 7. - C. 17-21.
9. Rudenko V., Tolochko A., Zhulai D, Klimusheva G.; Mirnaya T., Yaremchuk G., Asaula V. Nonlinear optical properties of metal alkanoate composites with hybrid core/shell nanoparticles //Journal of Applied Nanoscience (APNA). - 2018. - V.8, N4. – Р.823-829. DOI: 10.1007/s13204-018-0665-4
10. Rudenko V., Garbovskiy Y., Klimusheva G., Mirnaya T. Intensity dependent nonlinear absorption coefficients and nonlinear refractive indices of glass-forming ionic liquid crystals doped with gold and silver nanoparticles / //Journal of Molecular Liquids. – 2018. DOI: 10.1016/j.molliq.2018.01.161
11. Zhulai D., Koval'chuk A., Bugaychuk S., Klimusheva G., Mirnaya T Photoconductivity of ionic thermotropic liquid crystal with semiconductor nanoparticles // Journal of Molecular Liquids. – 2018 – V.267. – Р.406-401. DOI: 10.1016 / j.molliq.2017.12.097.
12. Pershina K.D., Kazdobin K.A. Perspective materials for “green” electrochemistry // VIIІ Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», Львів, 4–7 червня 2018 р. – Збірник наукових праць: в 2-х частинах: Ч. 1. А.О. Омельчук, Р.Є. Гладишевський, О.В. Решетняк (ред.). – Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка. – 2018. – С. 51-53.
13. Ходикіна М., Каздобін К., Беспалюк А. Рослинна сировина як основа для створення систем перетворення енергії // VIIІ Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», Львів, 4–7 червня 2018 р. – Збірник наукових праць: в 2-х частинах: Ч. 1. А.О. Омельчук, Р.Є. Гладишевський, О.В. Решетняк (ред.). – Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка – 2018. – С. 109-111.
14. Баранец С.А., Янко О.Г., Харькова Л.Б., Субботин В.В. Комплексообразование в системах Os–Chal–Hal (Chal – S, Sе, Tе, Hal – Cl, Br) // Укр. хим. журн. – 2018. – Т. 84, № 9. – С. 10–20.
15. Buryak N.I., Kozin V.F., Blyznyuk A.V. Kinetics and Mechanism of Bi0 – Bi3+ Interaction in Chloride Melts // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2018. – V. 54, № 3. – Р. 446-451.
16. Ponomarova L., Dzyazko Yu., Volfkovich Yu., Sosenkin V., Scherbakov S. Effect of Incorporated Inorganic Nanoparticles on Porous Structure and Functional Properties of Strongly and Weakly Acidic Ion Exchangers //Nanochemistry, Biotechnology, Nanomaterials, and Their Applications. (O. Fesenko, L. Yathenko, eds.). Switzerland: Springer Proc. Phys., 2018. - V. 214. ISBN 978-3-319-92566-0
17. Perlova O., Dzyazko Yu., Halutska I., Perlova N., Palchik A. Anion exchange resin modified with nanoparticles of hydrated zirconium dioxide for sorption of soluble U(VI) compounds //Nanochemistry, Biotechnology, Nanomaterials, and Their Applications. (O. Fesenko, L. Yathenko, eds.). Switzerland: Springer Proc. Phys., 2018. - V. 214. ISBN 978-3-319-92566-0.
18. Ogenko V.M., Kharkova L.B., Yanko O.G., Orysyk S.I., Buriak M.I. Interection of carbon quantum dots with solutions of palladium and ruthenium // Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future. Kyiv: ART OK publisher, 2018. - ¬ P.12-16.
19. Kazdobin K.O., Pershina K.D., Khodykina М.О., Trunova O.К. Adsorbtion mechanisms mof self-organization of inorganic carrier – preparation of heterostrustructurer // Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future. Kyiv: ART OK publisher, 2018. – P.17-23.
20. Chaban M.O., Rozhdestvenska L.M., Dzyazko Y.S. Electrodionization of Li-containing solutions exchange material based on TiO2-MnO2 // Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future. Kyiv: ART OK publisher, 2018. – P. 34-39.
21. Zakharov V.V., Zmievskii Yu.G., Ustinov O.A, Dzyazko Yu.S., Myronchuk V.G. Deep processing of permeate after nano-filtration (NF) of milky whey // Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future. Kyiv: ART OK publisher, 2018.– P. 61-65.
22. Maltseva T.V., O.V. Palchik, G.M. Bondarenko Sorbent on the basis of Ti/Mn oxide and Co cyanoferrate for 90Sr and 137Cs selective removel // Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future. Kyiv: ART OK publisher, 2018. – P. 71-74
23. Serdiuk V.O., Zaytseva K.O., Sklabinsky V.I., Ivchenko V.D., Ponomarova L.M. Laboratory and industrial testing of membrane electrochemical divaces for purification and regeneration of chromium-containing galvanic solution // Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future. Kyiv: ART OK publisher, 2018. – P. 40-45.
24. Dzyazko Y. S. Hybrid organic-inorganic nanocomposites for ion-exchange processes // Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future. Kyiv: ART OK publisher, 2018.-¬ P. 46-50.
25. Yanovska G.O., Bolshanina S.B., Ivchenko V.D., Sydorenko Y.L., Ponomarova L.M. Sorption properties of hidroxyapetite-based composites in alginate sheel // Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future. Kyiv: ART OK publisher, 2018. – P. 84-86.
26. Perlova O.V. Polymer-inorganic cation-exchangers containing zirconium hydrophosphate regeneration of uranium-loaded form / O.V. Perlova, Yu.S. Dzyazko, N.О. Perlova, I.S. Ivanova // Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future. Kyiv: ART OK publisher, 2018. – P. 51-55.
27. Dzyazko Yu.S., Ogenko V.M., Volfkovich Yu.M., Sosenkin V.E., Maltseva T.V., Yatsenko T.V., Kudelko K.O. Composite consisting of hydrated zirconium dioxide and grapheme oxide for removal of organic and inorganic components from water // Chemistry, Physics and Technology of Surface. - 2018. − V. 9, № 4. - P. 417-431.
28. Myronchuk V., Zmievskii Yu., Dzyazko Yu., Rozhdestvenska L., Zakharov V. Whey desalination using polymer and inorganic membranes: operation conditions //Acta Periodica Technologica. - 2018. - V. 49. - P. 103-116.
29. Перлова О.В., Дзязько Ю.С., Іванова І.С., Маліновська О.О., Пальчик О.В. Неорганічні та полімерні модифіковані сорбенти: вилучення урану (VI) з водних розчинів та регенерація //Питання хімії та хімічної технології. - 2018. - № 6. - P. 125-132.
30. Захаров В.В., Змиевский Ю.Г., Мирончук В.Г., Дзязько Ю.С. Розроблення схеми переробки нанофільтраційного пермеату молочної сироватки //Харчова промисловість. - 2018. № 23. - С. 74-80.

Тези доповідей 1. V.M. Ogenko, O.M. Korduban, T.V. Kryschuk Investigation of nitrogen-modified grapheme by XPS method // Ukrainian Conference “Chemistry, Physics and Technology of surface”. Proceeding. Kyiv, 23-24 May 2018. – P. 117.
2. Огенко В.М. Сучасні тенденції та перспективи наукових досліджень в області фізико-неорганічної хімії вуглецевих наноматеріалів // Тез. доп. XX Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100 - річчя заснування НАН України. (XX UCIC). – Дніпро, Україна, 17-20 вересня 2018. – С.130.
3. Мирна Т.А., Яремчук Г.Г. Синтез гетеронаночастиц халькогенидов металлов в ионных жидких кристаллах // Тез. доп. XX Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100- річчя заснування НАН України. (XX UCIC). – Дніпро, Україна, 17-20 вересня 2018. – С.155.
4. Mirnaya T., Yaremchuk G., Klimusheva G., Rudenko V., Bugaychuk S., Zhulai D. New nonlinear optical nanocomposites based on ionic liquid crystals of metal alkanoates // Abstracts of International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2018), (dedicated to the 100th Anniversary of the NAS of Ukraine), 27-30 August, Kyiv, Ukraine, 2018. – P. 230-231.
5. Zhulai D., Koval'chuk A., Bugaychuk S., Klimusheva G., Mirnaya T., Vitusevich S. Photovoltaic properties of nanocomposites of cadmium alkanoates with semiconductor nanoparticles // Abstracts of International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2018), (dedicated to the 100th Anniversary of the NAS of Ukraine), 27-30 August, Kyiv, Ukraine, 2018. – P. 363.
6. Bordyuh H., Gridyakina A., Fedorenko D., Kravchuk M., Klimusheva G., Mirnaya T. Holographic recording on smec tic glass and core/shell nanoparticles // Abstracts of International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2018), (dedicated to the 100th Anniversary of the NAS of Ukraine), 27-30 August, Kyiv, Ukraine. 2018. – P. 729.
7. Gridyakina A., Bordyuh H., Klimusheva G., Fedorenko D., Mirnaya T. Dynamic holographic recording on nanocomposites with various metal and semiconductor particles / //Abstracts of International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2018), (dedicated to the 100th Anniversary of the NAS of Ukraine) - 27-30 August, Kyiv, Ukraine, 2018. – P. 730.
8. K.D. Pershina, K.A. Kazdobin Perspective materials for “green” electrochemistry// VIIІ Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвячені 100-річчю Національної академії наук України. Львів, 4–7 червня 2018. –С. 51-53.
9. М. Ходикіна, К. Каздобін, А. Беспалюк Рослинна сировина як основа для створення систем перетворення енергії // там же . – С. 109-111.
10. K. Pershina, M. Khodykina, K. Kazdobin Electrochemically active heterostructures of the type native enzyme - inorganic carrier // International Conference «Electronic processes in organic and inorganic materials» (ICEPOM–11), May 21-25, Ivano-Frankivsk, Ukraine – P. 202.
11. Беспалюк А.А., Ходикіна М.О., Каздобін К.О. Матеріали на основі поновлюваної рослинної сировини для накопичувачів електричної енергії// ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади "Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів", 17-19 квітня 2018, Київ. – С. 88.
12. Ходикіна М.О., Першина К.Д., Трунова О.К., Каздобін К.О., Зульфігаров О.С. Сенсори на основі гетероструктур неорганічний носій – нативний ферментний препарат // Тез. доп. XX Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100- річчя заснування НАН України. (XX UCIC). – Дніпро, Україна, 17-20 вересня 2018. – C. 217.
13. K.D. Pershina, V.A. Diamant, S.M. Maliovanyy, K.A. Kazdobin. Nature of mass and charge transfer in sodium ion battery electrolytes based on sodium bis[salicylato]-borate dissolved in γ-butyrolactone // The 9th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2018), 25–28 September, Chisinau, Republic of Moldova, 2018. – P19.
14. О.Г.Янко, Л.Б.Харькова, С.О.Баранець, В.В.Суботін. Комплексоутворення у системах Re–Chal–Hal // Тез. доп. XX Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100- річчя заснування НАН України. (XX UCIC). – Дніпро, Україна, 17-20 вересня 2018. – С. 77.
15. / Л. Рождественська, Ю. Дзязько, Ю. Змієвський, В. Огенко, О. Більдюкевич Моделювання отруєння органо-неорганічних мембран при ультрафільтрації рідин біологічного походження // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки”. Збірник тез. Київ, 19 - 20 квітня 2018 р. - С. 97-99.
16. І.Ю. Черевична, О.В. Перлова, Ю.С. Дзязько. Кінетичні закономірності сорбції сполук урану (VI) органо-неорганічними аніонітами // II Всеукраїнська конференція “Актуальні залачі хімії: дослідження та перспективи”. Збірник матеріалів. Житомир, 16 травня 2018 р. - С. 197-199.
17. L. Ponomarova, Yu. Dzyazko, Yu. Volfkovich, V. Sosenkin. Organic-inorganic ion-exchanger based on weakly and strongly acidic resins // International Conference “Ion Transport in Organic and Inorganic Membranes”. Proceeding. Sochi, RF, 21- 26 May 2018. − P. 221- 223.
18. V.M. Ogenko, O.M. Korduban, T.V. Kryschuk. Investigation of nitrogen-modified grapheme by XPS method // Ukrainian Conference “Chemistry, Physics and Technology of surface”. Proceeding. Kyiv, 23-24 May 2018. – P. 117.
19. Ю.М. Вольфкович, В.Е. Сосенкин, Ю.С. Дзязько, В.М. Огенко, Т.В. Мальцева Нанокомпозит на основе неорганических ионообменников и восстановленного графена // Всероссийский симпозиум с международным участием "Физико-химические проблемы адсорбции в нанопористых материалах". Материалы. Москва, РФ, 22-25 мая 2018 г. - С. 116-117.
20. О. В. Перлова, Ю. С. Дзязько, И. Ю. Черевичная, А. В. Пальчик Влияние условий модификации органического ионита на адсорбцию им карбонатных комплексов уранила// Материалы Всероссийского симпозиума с международным участием "Физико-химические проблемы адсорбции в нанопористых материалах", 22-25 мая 2018 г. Москва, РФ. - С. 265-267.
21. Yu.S. Dzyazko, V.M. Ogenko, A.V. Palchik, T.V. Maltseva, Yu.M. Volfkovich, V.E. Sosenkin. Nanocomposites based on inorganic ion exchangers and carbon materials // Ukrainian Conference “Chemistry, Physics and Technology of surface”. Proceeding. Kyiv, 23-24 May 2018. - P. 47.
22. М. Чабан, Л. Рождественська, Ю. Дзязько. Електродеіонізація літій-вмісних розчинів з використанням іоніту TiO2-MnO2// VIII Український з’їзд з електрохімії. Збірник наукових праць, частина 2. Львів, 4-7 червня 2018 р. - С. 194-196.
23. Є. Коломієць, Т. Мальцева, Ю. Дзязько Органо-нерганічні іоніти для вибіркової електродеіонізації розведених водних розчинів // VIII Український з’їзд з електрохімії. Збірник наукових праць, частина 2. Львів, 4-7 червня 2018 р. - С. 214-216.
24. O.V. Perlova, Yu.S. Dzyazko, N.O. Perlova, A.V. Palchik, K.O. Nanoporous sorbents based on modified TiO2 for removal of U(VI) from aqueous solutions / Kudelko // Abstract book of International Conference of Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2018). Kyiv, 27-30 August 2018. - P. 132.
25. Yu.S. Dzyazko, L.M. Ponomaryova, Yu.M. Volfkovich, O.V. Perlova, Yu. G. Zmievskii Predefined formation of nanodimensional particles of inorganic ion-exchangers in porous polymers// Abstract book of International Conference of Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2018). Kyiv, 27-30 August 2018. - P. 294.
26. Yu.S. Dzyazko, A.V. Palchik, V.M. Ogenko, T.V. Maltseva, M.O. Chaban Nanoporous carbons obtained from food products and wastes of beverage industry// Abstract book of International Conference of Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2018). Kyiv, 27-30 August 2018. - P. 295.
27. Yu.S. Dzyazko, V.M. Ogenko, Yu.M. Volfkovich, V.E. Sosenkin, E.O. Kolomiets Inorganic ion-exchangers containing carbon nanomaterials// Abstract book of International Conference of Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2018). Kyiv, 27-30 August 2018. - P. 305.
28. Л.М. Рождественська, К.О. Куделко, В.М. Огенко. Композитні пористі мембранні матеріали, сформовані анодним оксидуванням // Збірник тез XX Української конференції з неорганічної хімії. Дніпро, 17-20 вересня 2018 р. - С. 141.
29. О.В. Перлова, А.В. Пальчик, А.А. Малиновская, Ю.С. Дзязько. Неорганические модифицированные сорбенты для извлечения урана VI из водных растворов // Збірник тез XX Української конференції з неорганічної хімії. Дніпро, 17-20 вересня 2018 р. - С. 138.
30. Yu.S. Dzyazko, L.M. Ponomaryova, O.V. Perlova, Yu.M. Volfkovich, Yu. G. Zmievskii Purposeful formation of inorganic particles in ion exchange and inert polymers // Збірник тез XX Української конференції з неорганічної хімії. Дніпро, 17-20 вересня 2018 р. - С. 117.

2019

Глави колективних монографій 1. Dzyazko Yu., Palchik A., Ogenko V., Shtemberg L., Bogomaz V., Protsenko S., Khomenko V., Makeeva I., Chernysh O., Dzyazko O. Nanoporous Biochar for Removal of Toxic Organic Compounds from Water //Nanophotonics, Nanooptics, Nanobiotechnology, and Their Applications. – Switzerland:Springer Proc. Phys. - 2019. - V. 222. Р. 209-224. ISBN 978-3-030-17755-30.
2. Dzyazko Yu., Volfkovich Yu., Perlova O., Ponomaryova L., Perlova N., Kolomiets E. Effect of porosity on ion transport through polymers and polymer-based composites containing inorganic nanoparticles //Nanophotonics, Nanooptics, Nanobiotechnology, and Their Applications. Springer Proc. Phys. - – Switzerland: Springer Proc. Phys. - 2019, V. 222. - Р. 235-253. ISBN 978-3-030-17755-30.
3. Dzyazko Yu., Volfkovich Yu. Ionic Transport in Sol-Gel Derived Organic-Inorganic Composites //Thermo-Mechanical Properties of Polymer Composites. Diffusion Foundation Series. - Trans Tech Publications. - 2019. - V. 23. - P. 104-137. ISBN 978-3-0357-1271-1.
4. Мирончук В.Г., Змієвський Ю.Г., Дзязько Ю.С., Захаров В.В. Інноваційні технології перероблення молочної сироватки мембранними методами. – К.: НУХТ, 2019. – 179 с.

Статті 1. Мирна Т.А, Яремчук Г.Г., Кошелєв О.В. Синтез і оптичні властивості мезоморфних скловидних нанокомпозитів на основі каприлату кадмію з гетеронаночастинками CdSе/ZnS // Укр.хім.журн.-2019.- 85, №1.- С.14-18.
2. Мирна Т.А., Яремчук Г.Г. Одержання і оптичні властивості нанокомпозитів на основі рідкокристалічної матриці каприлату кадмію з біметалічними наночастинками Au + Ag типу сплаву // Укр.хім.журн.-2019.- 85, №5.- С.54-59.
3. Goncharuk V.V., Ogenko V.M., Kucheruk D.D., Dubrovina L.V., Dulneva T.Yu., Dubrovin I.V. Water Purification by Microfiltration Ceramic Membranes Modified with Pyrocarbon and Silica //J. Water Chem. and Technol. – 2019.- 41, №4.- pp.248-252.
4. Гончарук В.В., Кучерук Д.Д., Дубровина Л.В., Вишневский А.А., Дубровин И.В., Огенко В.М. Модифицирование трубчатых керамических мембран пироуглеродом из карбонизованных полимеров // Укр.хим.журн. -2019.- 85, №6.- С.97-103.
5. Diamant V.A, Malovanyy S.M Pershina, K.D, Kazdobin K.A Electrochemical properties of Sodium bis [salicylato (2-)]-borate-γ-butyrolactone Electrolytes in Sodium Battery // Materials Today Proceedings. - 2019.- V. 6.- Р..86-94.
6. Diamant V. A., Trachevskii V. V., Pershina K. D., Ogenko V. M., Donchu Chen, Huawen Hu, Min Chen, Xiaowen Wang, Menglei Chang. Specialties of the structure and conductivity of the non-aqueous electrolytes based on alkali metal bis(salicyl) borates and bis (oxalato) borates // Ukr. Chem. Journal. - 2019. - V. 85, №3. - P. 47-57.
7 Коломієць Є.О., Мальцева Т.В., Дзязько Ю.С. Органо-неорганічні іоніти для вибіркової електродеіонізації розведениз водних розчинів // Питання хімії та хімічної технології. - 2019.- № 1.- С. 18-25.
8. Чабан М.О., Рождественська Л.М., Дзязько Ю.С. Електромембранне вилучення іонів Li+ з водних розчинів із використанням сорбенту на основі TiO2·MnO2. // Питання хімії та хімічної технології. - 2019. - № 2. - С. 135-143.
9. Dzyazko Yu., Rozhdestveskaya L., Zmievskii Yu., Zakharov V., Myronchuk V. Composite inorganic anion exchange membrane for electrodialytic desalination of milky whey.// Materials Today: Proceedings.- 2019.- V.6, № 2.- P. 250-259.
10. Dzyazko Yu., Kolomyets E., Borysenko Yu., Chmilenko V., Fedina I. Organic-inorganic sorbents containing hydrated zirconium dioxide for removal of chromate anions from diluted solutions.// Materials Today Proceedings. - 2019. Vol. 6, № 2.- P. 260-269.
11. Maltseva T.V., Kolomiets E.O., Dzyazko Yu. S., Scherbakov S. Composite anion-exchangers modified with nanoparticles of hydrated oxides of multivalent metals. // Appl. Nanosci. - 2019. - V. 9, № 5. - P. 997-1004.
12. Chaban M.O., Rozhdestvenska. L.M., Palchyk O.V., Dzyazko Y.S., Dzyazko O. G. Structural characteristics and sorption properties of lithium-selective composite materials based on TiO2 and MnO2 // Appl. Nanosci. - 2019.-V. 9, №5.- P. 1037-1045.
13. Dzyazko Yu., Ogenko V., Volfkovich Yu., Sosenkin V., Kudelko K., Yatsenko T. Multifuctional composite adsorbent based on hydrated zirconium dioxide containing nanoparticles of oxidized graphene // Proceeding of International Conference “Ion Transport in Organic and Inorganic Membranes”., 20-25 May 2019, Sochi, RF.- P. 81-84.
14. Hliavitskaya T., Bildyukevich A., Rozhdestvenska L., Dzyazko Yu, Effect of kollidon on the structure and properties of PES membranes // Proceeding of International Conference “Ion Transport in Organic and Inorganic Membranes”, 20-25 May 2019, Sochi, RF. - P. 123- 124.
15. Коломієць Є.О., Дзязько Ю.С., Мальцева Т.В. Електропровідні та сорбційні властивості композитів на основі іонообмінних полімерів. // Укр.хім.журн. - 2019. - 85, № 3. - С. 81-97.
16. Chaban M.O., Dzyazko Y.S., Bystryk O.V. Materials based on titanium and manganese oxides for selective recovery of lithium from water sources. // Укр.хім.журн.- 2019. 85, № 2.- С. 88-100.
17. Maltseva T.V., Shyshuta А., Lukashyn S. Modern Methods of Radiochemical Reprocessing of Spent Nuclear Fuel. // Nuclear and Radiation Safety. - 2019.- № 1 P. 52-57.
18. Руденко О.С. Композиційні матеріали на основі гідратованого діоксиду цирконію для видалення аніонів Cr(VI) І F(I) із водних розчинів //Укр.хім.журн.- 2019.- 85, № 3.- С. 35-48.
19. Myronchuk V., Zmievskii Y., Dzyazko Y., Rozhdestveska L., Zakharov V., Bildyukevich A. Electrodialytic whey demineralization involving polymer-inorganic membranes, anion exchange resin and graphene-containing composite. // Acta Periodica Technologica. − 2019. − V. 50. − P. 163-171.
20. Dzyazko Yu. S., Ogenko V.M., Shteinberg L.Ya., Bildуukevich A.V., Yatsenko T.V.Composite adsorbents including oxidized graphene: effect of composition on mechanical durability and adsorption of pesticides // Хімія, фізика і технологія поверхні. − 2019. −V. 10, № 4. − P. 432-445.
21. Захаров В.В., Змієвський Ю.Г., Мирончук В.Г., Дзязько Ю.С. Розроблення схеми переробки нанофільтраційного пермеату молочної сироватки // Харчова промисловість.- 2019. − № 23. − С. 74-80.
22. Dzyazko Yu. S., Volfkovich Yu. M. and Chaban M. O. Composites Containing Inorganic Ion Exchangers and Graphene Oxide: Hydrophilic–Hydrophobic and Sorption Properties // Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications. Selected Proceedings of the 7th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO2019), 27 – 30 August 2019, Lviv, Ukraine. – P. 93-110.
23. Rozhdestveska L., Kudelko K., Ogenko V., Palchik O., Bildуukevich A., Zakharov V., Zmievskii Y., Vishnevskii O. Filtration Membranes Containing Nanoparticles of Hydrated Zirconium Oxide–Graphene Oxide // Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications. Selected Proceedings of the 7th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO2019), 27 – 30 August 2019, Lviv, Ukraine. – P.757-771.

Тези доповідей
1. Mirnaya T., Yaremchuk G., Klimusheva G. Synthesis, optical and nonlinear optical properties of semiconductor hetero-nanoparticles in ionic liquid crystalline systems // Abstracts of International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019), 27-30 August, Lviv, Ukraine, 2019. – P.35.
2. Bugaychuk S., Gridyakina A., Bordyuh H., Klimusheva G., Fedorenko D., Zhulai D., Mirnaya TYaremchuk., G., Polishchuk A. Exciton-plasmon optical nonlinearity in nanocomposites based on glassy ionic liquid ctystals // Abstracts of International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019), 27-30 August, Lviv, Ukraine, 2019. – P.540.
3. Zhulai D., Kovalchuk A., Bugaychuk S., Klimusheva G., Mirnaya T., Vitusevich S. Dember effect of nanocomposites based on ionic liquid crystals with semiconductor nanoparticles // Abstracts of International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019), 27-30 August, Lviv, Ukraine, 2019. – P.205.
4. Фоманюк С.С., Мирна Т.А., Колбасов Г.Я., Яремчук Г.Г. Оптичні та фотоелектрохімічні властивості наночастинок CdSe/ZnS, синтезованих у рідкокристалічній матриці каприлату кадмію //Тези VI Наукової конференції “Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» (НАНСИС- 2019), Київ, Україна, 2019.
5. Dzyazko Yu.S., Ogenko V.M., Rozhdestvenska L.M., Shtemberg L.Ya., Bogomaz V.I., Kudelko K.O., Palchik O.V. Adsorption of toxic organic substances on biochar and composites containing carbon nanomaterials //Proceeding of Ukrainian Conference “Chemistry, Physics and Technology of surface”. 15-17 May 2019, Kyiv, Ukraine. - P. 62.
6. Змиевский Ю.Г., Мирончук В.Г., Захаров В.В., Устинов А.А., Дзязько Ю.С., Рождественская Л.М. Диананофильтрация – перспективный способ переработки вторичного молочного сырья. //Тезисы докладов VII Международной научно-технической конференции “Aльтернативные источники сырья и топлива - АИСТ 2019”. 28-30 мая 2019, Минск, Беларусь. - С. 101.
7. Перлова О.В., Дзязько Ю.С., Иванова И.С., Огенко В.М., Мартовый И.С. Кинетика сорбции урана (VI) из водных растворов нанокомпозитами на основе соединений циркония и окисленного графена. // Материалы IV Всероссийского (с международным участием) научного симпозиума «Aктуальные проблемы теории и практики гетерогенных катализаторов и адсорбентов». 1-3 июля 2019, Иваново-Суздаль, РФ. – С. 129-132.
8. Змієвський Ю.Г., Мирончук В.Г., Дзязько Ю.С., Захаров В.В. Наукове обґрунтування доцільності застосування діананофільтрації в технологіях перероблення молочної сироватки. //Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності” 4-6 вересня, 2019, Харків-Мелітополь-Кирилівка. - С. 3-4.
9. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Ogenko V.M., Ivanova I.S., Palchik A.V. Composites containing grapheme nanoparticles for removal of U(VI) compounds from water. // International Conference of Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2019). Lviv, 27-30 August 2019. - P. 78.
10. Dzyazko Yu.S., Ogenko V.M., Chaban M.O. Graphene oxide and its composites: adsorption properties. //International Conference of Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2019). Lviv, 27-30 August 2019. - P. 188.
11. Dzyazko Yu.S., Rozhdestvenska L.M., Bildukevich A.V., Plisko T.V., Borisenko Yu.V., Zmievskii Yu. G., Zakharov V.V. Ultrafiltration membranes modified with nanocomposite containing grapheme oxide. International Conference of Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2019). Lviv, 27-30 August 2019. - P. 189.
12. Rozhdestvenska L.M., Ponomarova L.N., Bilduykeivich A.V., V’yunov O.I., Ivchenko V.D., Zvievskii Yu.G. Composite ultrafiltration incorporated with dispersed oxide. //Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties. 2019 Odesa, Ukraine 15 sept. 2019. - P.1-4.

2020

МОНОГРАФІЇ
1. Теребіленко К.В., Огенко В.М. Нанохімія та нанотехнології. Навчальний посібник. - Київ: ЦП «Компринт». – 2020. - 145с.

Статті
1. Огенко В.М., Орисик С.І., Харькова Л.Б,Янко., О.Г. Синтез та спектральні характеристики ерс пек-тивних нанорозмірних вуглецевих носіїв для адсорбційних та каталітичних процесів // Укр. хім. журн. – 2020. – 86, № 1. – С. 3–11. DOI: 10.33609/0041-6045.86.1.2020.3-11
2. Огенко В.М., Харькова Л.Б., Янко О.Г., Лисюк Л.С., Іщенко О.О., Кулініч А.В. Синтез та спектральні властивості сильно флуоресцентних азотовмісних графенових структур // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2020.– 18, №3.– С.639-647.
3. Гончарук В.В., Огенко В.М., Дубровіна Л.В., Вишневський О.А., Дубровін І.В. Модифікування керамічних мембран карбонізованими органо-неорганічними композитами // Полімерн. журн. – 2020. – 42, № 2. – C. 96-103.
4. Огенко В., Дубровіна Л. Захистні покриття для сталі з графеновмісних композитів на основі клеїв / XV Міжнародна конференція “Проблеми корозії та протикорозійного захисту металів», Львів, 15-16 жовтня 2020.– С. 146-150.
5. Пантелеймонов Р.А., Крищук Т.В., Кордубан О.М., Огенко В.М. Синтез графеноподібних структур плазмо дуговим розрядом в середовищі рідкого азоту // Укр. хім. журн. – 2020. – 86, № 10. – С. 88-94.
6. Fomanyuk S.S., Kolbasov G.Ya., Mirnaya T А., Yaremchuk G.G. Rusetskyi I.A Electrosynthesis of colloid solutions of CdTе and ZnSe nanopartticles and their optical properties // Chemical Problems. – 2020. – 2, № 18 – P.133-144. DOI: 10.32737/2221-8688-2020-2-133-144.
7. Gridyakina O., Bordyuh A., Klimusheva G., Fedorenko D., Zhulai D., Mirnaya T., Yaremchuk G., Polishchuk A. Optical nonlinearity in nanocomposites based on metal alkanoates with hybrid metal/semiconductor and semiconductor/semiconductor nanoparticles. // Journal of Molecular Liquids. – 2020. – V.298. - № 112042. DOI 10.1016/j.molliq.2019.112042
8. Galaguz V., Korduban O, Panov E. and Malovanyi S. The use of Raman and XPS spectroscopy to study the cathode material of LiFePO4/C // J. of the Serbian Chemical Society. – 2020. – 85, №. 8.– P. 1047-1054. DOI:.org/10.2298/ISCI190910011G.
9. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Palchik A.V., Ivanova I.S., Perlova N.O., Danilov M.O., Rusetskii I.A., Kolbasov G.Ya., Dzyazko A.G. Composites based on zirconium dioxide and zirconium hydrophosphate containing graphene-like additions for removal of U (VI) compounds from water // Appl. Nanosci. − 2020. https://link.springer.com/article/10.1007/s13204-020-01313-1
10. Bildyukevich A.V., Plisko T.V., Shustikov A.A, Dzyazko Y.S., Rozhdestvenska L.M., Pratsenko S.A. Effect of the solvent nature on the structure and performance of poly (amide-imide) ultrafiltration membranes // J. Materials Sci. − 2020. − V. 55, №. 22. − P. 9638–9654.
11. Рождественська Л.М., Куделко К.О., Огенко В.М., Пліско Т.В., Більдюкевич О.В., Борисенко Ю.В., Чміленко В.В. Мембрани, модифіковані нанокомпозитами гідратованого діоксиду цирконію та ім. енного графену // Укр. xім. журн. - 2020. - 86, № 4. - С. 91-107.
12. Дзязько Ю.С., Федіна І.В., Захаров В.В., Коломієць Є.О., Куделко К.О. Композиційні іоніти для переробки рідких відходів молочної промисловост // Укр.хім. журн. − 2020. − 86, № 5. - С. 38-52.
13. Kislyuk V., Kotrechko S., Trachevskij V., Melnyk A., Pud A., Ogurtsov N., Noskov Y., Osiponok M., Lytvyn P., Dzyazko Yu., Akhmadaliev Sh., Krause M., Facsko S. Impact of low energy ion beams on the properties of rr-P3HT films // Appl. Surf. Sci. − 2020. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147619
14. Rozhdestvenska L. M., V’yunov O. I., Ponomarova L. N., Bilduykevich A. V., Plisko T. V., Zmievskii Y. G., Ivchenko V. D. Composite Ultrafiltration Membrane Incorporated with Dispersed Oxide Nanoparticles // Springer Proceedings in Physics. - 2020. - V. 244. - P. 111-119.
15. Rozhdestvenska L.M., V’yunov O.I., Ponomarova L.N., Bilduykevich A.V., Plisko T.V., Zmievskii Y.G., Ivchenko V.D. Sorption removal of Li+ ions from multicomponent solutions. Regeneration of sorbent and processing of concentrate. // Voprosi Khimii I Khimiceskoi Tekhnologii. - 2020. - № 4. - P. 154-161.
16. Chaban М.О., Rozhdestvenska L.M., Palchik О.V.Sorption removal of Li+ ions from multicomponent solutions. Regeneration of sorbent and processing of concentrate. // Voprosi Khimii I Khimiceskoi Tekhnologii. - 2020. - № 4. - P. 177-186.

Тези
1. В.М. Огенко, Л.В. Дубровіна, І.В. Дубровін. Органо-неорганічні композити для модифікування керамічних мембран. // IV Всеукр. наук. конф. «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» 29 квітня 2020 р., Житомир, Україна: Тез. доп. – 2020 – С. 85–86.
2. Ogenko V.M., Orysyk S.I., Kharkova L.B., Yanko O.G. Synthesis and characteristics of nanoscale Cu (II) complexes on the surface of carbon quantum dots // Ukrainian Conference with International Participation “Chemistry, physics and technology of surface”, Kyiv, 21-22 October 2020: Abstract book. – P. 193.
3. Mirnaya T., Yaremchuk G., Klimusheva G. Synthesis and optical properties of mesomorphic glasses with core-shell semiconductor nanoparticles // International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2020), 26-29 August, Lviv, Ukraine, Abstracts: – 2020. – P.134.
4. A.V. Bliznyuk, V.F. Kozin, N.I. Buryak, S.A. Kochetova. Electrochemical Synthesis of Nanostructured Rhodium Deposits from Carbamide-Chloride Melts // PRIME 2020 Meeting, Honolulu, Hawaii, October 4-9, Abstracts: – 2020. https//ecs.confex.com/ecs/prime2020/ meetingapp.cgi/Paper/136743.
5. Dmytruk A., Rudenko V., Tolochko A., Zhulai D., Klimusheva G., Yaremchuk G., Mirnaya T. Structure and nonlinear optical properties of nanocomposites based on metal alkanoates with bimetallic (Ag + Au) nanoparticles // International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2020), 26-29 August, Lviv, Ukraine, Abstracts: – 2020. – P.69
6. Danilov M. O., Fomanyuk S.S., Dovbeshko G.I, Rusetskyi I.A., Kolbasov G.Ya., Yaremchuk G.G. Obtaining quantum dots of grapheme from partially unzipped multi-walled carbon nanotubes. // Proc 21st Anvanced Batteries, accumulators and fuel cells.- 6-9 September 2020. – Brno, Czech Republic. Abstracts: – P.143-145.
7. Rozhdestvenska L.M.1, Kudelko K.O.1, Ogenko V.M.1, Kolomiyets E.O., Plisko T.V.2, Bildyukevich O.V.2, СhmilenkoV.V.3, Borisenko Y.V. Membranes modified with nanocomposites of hydrated zirconium dioxide and oxidized graphene // Abstract book of International Conference of Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2020). Lviv, 26-29 August 2020. - Р. 221.
8. Chaban M.O., Rozhdestvenska L.M., Dzyazko Yu.S., Palchik O.V., Dzyazko O.G. Formation of lithium-selective sorbents in nanoreactors of the support based on titanium-manganese double oxide // Abstract book of International Conference of Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2020). Lviv, 26-29 August 2020. - Р. 332.
9. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Perlova N.O., Palchik A.V., Kudelko K.O. Nanoporous sorbents based on modified TiO2 for removal of U(VI) from aqueous solutions // Abstract book of International Conference of Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2020). Lviv, 26-29 August 2020. - Р. 161.
10. Rozhdestvenska L.M., Dzyazko Yu.S., Kudelko K.O., Ogenko V.M., Bildyukevich A.V., Plisko T.V. Membranes modified with graphene oxide // Abstract book of Ukrainian Conference with International Participation “Chemistry, physics and technology of surface”, Kyiv, 21-22 October 2020. -P. 130.
11. Perlova O.V., Ivanova I.S., Dzyazko Yu.S., Danilov M.O., Rusetskii I.A., Kolbasov G.Ya. Sorption of U(VI) compounds on the composites based on hydrated zirconium dioxide and zirconium hydrophosphate modified with oxidized graphene // Abstract book of Ukrainian Conference with International Participation “Chemistry, physics and technology of surface”, Kyiv, 21-22 October 2020. – P. 138.

2021

МОНОГРАФІЇ
1. Dzyazko Y., Ogenko V. Polysaccharides: An Efficient Tool for Fabrication of Carbon Nanomaterials //Polysaccharides: Properties and Applications. Mohd Imran Ahamed, Rajender Boddula, Tariq Altalhi (eds.). - Hoboken : Wiley, 2021.- P.337-366. https://doi.org/10.1002/9781119711414.ch16

Статті
1. Korduban A.M., Kryshchuk T.V. , Trachevskii V.V. , Medvedskij M.M. Formation of Plasma Nanodisperse Coatings Based on Electric Explosive Nanopowders of Tungsten Oxide // Metallofiz. Noveishie Tekhnol . – 2021. – 43, № 1. – С. 47-58. https://doi.org/10.15407/mfint.43.01.0047.
2. Кордубан О.М., Крищук Т.В., Медведський М.М. Новий метод синтезу наноматеріалів для потреб нанотехнологій. // Доповіді Національної академії наук України. – 2021, № 4. – С. 77–85. https://doi.org/10.15407/dopovidi2021.04.077.
3. Кордубан О.М., Трачевський В.В., Крищук Т.В., Явдощин І.Р., Головко В.В. Дослідження методом рентгенофлуорисцентної спектроскопії присутності чотирьохвалентного марганцю в електрозварювальних аерозолях. // Автоматичне зварювання. – 2021, № 6. – С. 35-38. https://doi.org/10.37434/as2021.06.05
4. Кордубан О.М., Огенко В.М., Крищук Т.В. Проблеми розвитку методу рентгенівської фотоелектронної спектроскопії в Україні. // Укр. хім. журн. – 2021.–87, № 1.– С. 41-50. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.01.2021.41-50
5. Zhenxin Lin. Catalyst layer supported solid oxide fuel cells running on methane / Zhenxin Lin, Kai Zhao, Gang Cheng, Shuozhen Hu, Min Chen, Jun Li, Dongchu Chen, Qing Xu, Menglei Chang, Ogenko Volodymyr //Journal of Power Sources. – 2021. – 507. – 230317. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230317.
6. Ogenko V. Impact of the grapheme synthesis and concentration condition on electrical parameters of grapheme–graphite system. Panteleimonov R., Boichuk O., Pershina K., Ogenko V. // Укр. хім. журн..- 2021.– 87, № 8. – P. 127-137/
7. Мирна Т.А. Мезофазо- та склоутворення в бінарних системах алканоатів цезію та барію / Мирна Т.А., Яремчук Г.Г, Биліна Д.В // Укр.хім.журн.-2021.- 87, №7.- С.25-31.
8. Харькова Л.Б., Янко О.Г., Орисик С.І., Донгчу Чен,Огенко, В.М. Синтез та спектральні характеристики нанорозмірних комплексів Cu(II), Ni(II) та Fe(III) на поверхні вуглецевих квантових точок. // Укр. хим. журн. – 2021. – 87, № 9. – С. 51-61. doi: 10.33609/2708-129X.87.09.2021.51-61
9. Diamant V., Simonov A. Recycling technology of active materials of the zinc-marganese current sources. / Diamant V., //Ukrainian Chemistry Journal. – 2021. – Т. 87. – №. 4. – P. 128-136.
10. Diamant V. Modern Research methods of physicochemical and electrochemical properties of electrolytes for Li-ion batteries and hybrid supercapacitties // Ukrainian Chemistry Journal. – 2021. –. 87, №. 6. – P. 82-96.
11. Novel non-aqueous electrolytes based on coordination compounds of boron. // Ukrainian Chemistry Journal. – 2021. – 87, №. 3. – P 41-60.
12. Starokadomsky D., Reshetnyk M., Diamant V. Surface-modificated hydride-silica as an effective additive for epoxy-composites. // Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, Section A: Chemical Science. – 2021. – 11, №.4. – P. 499-511. DOI: 10.24214/jcbps.A.11.4.49911.
13. Kislyuk V., Kotrechko S., Trachevskij V., Melnyk A., Pud A., Ogurtsov N., Noskov Y., Osiponok M., Lytvyn P., Dzyazko Yu., Akhmadaliev Sh., Krause M., Facsko S. Impact of low energy ion beams on the properties of rr-P3HT films // Appl. Surf. Sci. − 2021. − 535. − 147619. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147619
14. Perlova O.V., Ivanova I.S., Dzyazko Yu.S., Danilov M.O., Rusetskii I.A., Kolbasov G.Ya. Sorption of u(vi) compounds on inorganic composites containing partially unzipped multiwalled carbon nanotubes // Хімія, фізика і технологія поверхні. − 2021− V. 12, № 1. − P. 16-31. doi: 10.15407/hftp12.01.018
15. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Palchik O.V., Martovyi I.S. Hydrated titanium dioxide modified with potassium cobalt hexacyanoferrate (II) for sorption of cationic and anionic complexes of uranium (VI) // Appl. Nanosci. − 2021. https://doi.org/10.1007/s13204-021-01721-x
16. Rozhdestvenska L.M., Chaban M.O., Dzyazko Yu. S., Palchik O. V., DzyazkoO.G. Formation of lithium-selective sorbent in nanoreactors of the support based on titanium dioxide // Appl. Nanosci. − 2021. https://doi.org/10.1007/s13204-021-01832-5
17. Рождественська Л. М., Куделко К. О., Коломієць Є. О., Дзязько Ю. C., Огенко В. М Мембрани, функціоналізовані 1d-, 2d- та 3d-вуглецевими матеріалами // Укр. хім. журн. − 2021. − 87, №4. − С. 79-110. DOI: https://doi.org/10.33609/2708-129X.86.12.2020.67-102
18. Chaban М.О., Rozhdestvenska L.M, Palchik О.V., Ponomarova L.M., Dzyazko Y.S. Selective to lithium ions nanocomposite sorbents based on TiO2 containing manganese spinel //Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. − 2021. − №4. − С. 126-133. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-126-133
19. Dzyazko Y., Rozhdestvenska L., Kudelko K., Ogenko V., Kolomiiets Y. Membranes Modified with Advanced Carbon Nanomaterials // Springer Proc. Phys.- 2021. -V. 263. - P. 151-174. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74741-1_10
20. Коломієць Є.О., Дзязько Ю.С, Федіна І.В. Знесолення водних розчинів техногенного та біогенного походження електромембранним методом зі застосуванням полімер-неорганічних іонітів// Електрохімія Сьогодення: Здобутки, Проблеми та Перспективи. - Київ: МПБП «Гордон», 2021. - С. 160-161.
21. Куделко К.О.,. Рождественська Л.М, Борисенко Ю.В., Федіна І.В., Міхнюк А.О., Фролов І.В. Анодування алюмінію у щавлевому електроліті, що містить оксид графену.// Електрохімія Сьогодення: Здобутки, Проблеми та Перспективи. - Київ: МПБП «Гордон», 2021. - С. 84-85.
22. . Shablovski V.A., Tuchkoskaya А.V., Rukhlya V.А., Pap О.G., Kudelko K.О.The study of the sorption properties of filtering materials based on titanium phosphate – porous titanium composition // Water and Water Purification Technologies. Scientific and Technical News. - 2021. - V. 31. - №. 3. - P.19-25. DOI: https://doi.org/10.20535/2218-930032021244507
23. Perlova O.V., Dzyazko Yu. S., Malinovska A.A., Palchik A.V. Pecularities of U(VI) sorption on composites containing hydrated titanium dioxide and potassium-cobalt hezacianoferrate (II) //Him. Fiz. Tehnol. Poverhni. - 2021. V. 12, №. 4. - P. 344-357. doi: 10.15407/hftp12.04.344.
24. Куделко К., Рождественська Л., Борисенко Ю., Міхнюк А., Барсуков В. Формування та характеризація пористого анодованого алюмінію, синтезованого електрохімічно у присутності окисленого графену //Технології та Інжиніринг. - 2021. - №2. - С. 48-59. https://doi.org/10.30857/2786-5371.2021.2.5

Тези
1. Tolochko A., Rudenko V., Zhulai D., Bugaychuk S., Klimusheva G., Yaremchuk G., Mirnaya T. Nonlinear optics of nanocomposites with bimetallic nanoparticles Ag /Au at different laser wave lengths. //Abstracts of International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2021), 25-27 August, Lviv, Ukraine, 2021. – P. 92-93.
2. Огенко В.М., Дубровіна Л.В., Дубровін І.В. Модифікування трубчастих керамічних мембран піровуглецем. //Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 15 квітня, Житомир, Україна, 2021 – С. 104-105.
3. Дзязько Ю. С., Л.М. Рождественська, Л.М. Пономарьова, Є.О. Коломієць, Т.В, Яценко Сорбційні властивості матеріалів на основі природних глинистих мінералів //V Всеукраїнська Наукова Конференція «Актуальні Задачі Хімії: Дослідження та Перспективи»: Збірник матеріалів конференції. – Житомир, Україна, 2021. – C. 158-159.
4. Перлова О.В.,. Дзязько Ю.С,. Долинюк К.М, Пальчик О.В., Полікарпов А.П. Кінетика cорбції сполук урану (VI) волокнистим аніонітом фібан А-6, модифікованим SnO2 // V Всеукраїнська Наукова Конференція «Актуальні Задачі Хімії: Дослідження та Перспективи», 15 квітня 2021 : Збірник матеріалів конференції. – Житомир, Україна, 2021. – C. 182-183.
5. Rozhdestvenka L.M., Kudelko К.О., Ogenko V.M. Pore formation of anodic alumina oxide with electrolyte containing graphene oxide //V Всеукраїнська Наукова Конференція «Актуальні Задачі Хімії: Дослідження та Перспективи», 15 квітня 2021: Збірник матеріалів конференції. – Житомир, Україна, 2021. – C. 71-72.
6. Рождественська Л.М., Пальчик О.В., Куделко К.О., Огенко В.М. Полімерні фільтраційні мембрани, модифіковані нанокомпозитами, які містять вуглецеві матеріали // V Всеукраїнська наукова конференція "Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2021", 10 квітня 2021 р.: матеріали – Дніпро, Україна, 2021. – C. 40-43
7. Дзязько Ю.С., Перлова О.В., Іванова І.С., Пальчик О.В., Коломієць Є.О. Композиційні полімер-неорганічні іоніти для вилучення сполук урану (vi) з водних розчинів // V Всеукраїнська наукова конференція "Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2021", 10 квітня 2021 р. : матеріали – Дніпро, Україна, 2021. – C. 57-59.
8. Дзязько Ю.С., Федіна І.В., Яценко Т.В. Полімер-неорганічні мембрани, модифіковані наночастинками гідрофосфату стануму // V Всеукраїнська наукова конференція "Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2021", 10 квітня 2021 р. : матеріали – Дніпро, Україна, 2021. – C. 60-62.
9. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Palchik O.V., Martovyi I.S. Removal of U(VI) compounds from aqueous solutions using inorganic composites based on amorphous TiO2 modified with cobalt hexacyanoferrate (II) // Ukrainian Conference with International Participation "Chemistry, physics and technology of surface", 26-27 May 2021: book of abstracts. - Kyiv, Ukraine, 2021. - P. 160.
10. Перлова О., Іванова І., Дзязько Ю., Пальчик О. Фізико-хімічні закономірності регенерації сорбентів різної природи, що містять U(VI) // ХVІII наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2021», 31 травня-2 червня 2021 : матеріали. - Львів, Україна, 2021. - С. 328.
11. Dzyazko Yu., Volfkovich Y., Sosenkin V., Rusetskii I., Danilov M., Steinberg L. Сomposite adsorbent containing closed and opened multiwalled carbon nanotubes for pesticede removal from water // International conference "Ion transport in organic and inorganic membranes-2021", 21-25 September, Sochi: conference proceedings. - Sochi, RF, 2021. - P. 73-75.
12. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Martovyi I.S. Nanocomposites based on polymer and inorganic matrices for removal of soluble uranium compounds from aqueous solutions //International research and practice conference “nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2021), 25-27 August 2021, Lviv: abstract book. - Lviv, Ukraine, 2021. - P. 83. 2022

Глава монографії
1. Dzyazko Yu., Omel’chuk A. Porous Ionic Polymers //Porous Polymer Science and Applications. Inamuddin, Mohd Imran Ahamed, Rajender Boddula (eds.). - London, New York: CRC Press, 2022. – Р. 37-59. https://doi.org/10.1201/9781003169604

Статті
2. Rudenko V., Tolochko A., Bugaychuk S., Zhulai D., Klimusheva G., Yaremchuk G., Mirnaya T., Garbovskiy Y. Probing optical nonlinearities of unconventional glass nanocomposites made of ionic liquid crystals and bimetallic nanoparticles // Nanomaterials. - 2022. - V.12, №6. - P.924-937. https://doi.org/10.3390/nano12060924.
3. Діамант В.А., Лаврик Р.В., Старокадомський Д.І., Грин С.В., Огенко В.М. Синтез та дослідження вуглецевих наноточок та наночастинок із активованого вугілля. // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2022. – 13, №3. – С. 321-329. DOI: https://doi.org/10.15407/hftp13/03/321
4. Пантелеймонов Р.А. Шляхи зміни структурно-модифікованих фізико-хімічних та електричних властивостей графенів.// Укр. хім.. журн. – 2022. – 88, №7. – С. 17-32. DOI:10.33609/2708-129Х.88.06.2022.17-32
5. Кudelko К., Rozhdestvenskaya L., Ogenko V., Chmilenko V. Formation and characterization of porous anodized aluminum oxide, synthesized electrochemically in thepresence of graphene oxide // Appl.Nanosci. - 2022. - V. 12, № 6. - P.1967–1976. https://doi.org/10.1007/s13204-022-02457-y
6. Rozhdestvenska L.M., Chaban M.O., Dzyazko Yu. S., Palchik O.V., Dzyazko O.G. Formation of lithium-selective sorbent in nanoreactors of the support based on titanium dioxide // Appl Nanosci. -2022. - V. 12, № 4. - P. 1112-1122. https://doi.org/10.1007/s13204-021-01832-5
7. Perlova O.V., Dzyazko Y.S., Palchik O.V., Martovyi I.S. Hydrated titanium dioxide modified with potassium cobalthexacyanoferrate (II) for sorption of cationic and anionic complexes of uranium (VI) // Appl Nanosci. -2022. - V. 12, № 3. - Р. 651-663. https://doi.org/10.1007/s13204-021-01721-x
8. Dzyazko Yu.S., Rozhdestvenska L.M., Kudelko K.O., Fedina I.V., Ponomaryova L.M., Nikovska G.M., Dzyazko O.G. Hydrate dironoxide embedded to natural zeolite: effect of nanoparticles and microparticles on sorption properties of composites // Water, Air and Soil Pollutions. - 2022. - V. 233, № 6. - 205. https://doi.org/10.1007/s11270-022-05681-y
9. Dzyazko Yu., Borysenko Y., Zmievskii Y., Zakharov V., Myronchuk V., Kolomiets E. Organic-inorganic ion exchange materials for electromembrane processing of liquid wastes produced dairy industry //Materials Today: Proceedings. - 2022. - V.50. – P.496–501. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.301
10. Dzyazko Yu., Rozhdestveska L., Ogenko V., Borysenko Yu., Bildukevich A., Plisko T., Zmievskii Y. Polymer-inorganic membranes modified with graphene-containing composite: Electrochemical approach to investigations of functional properties //Materials Today: Proceedings. - 2022. - V. 50. - Р. 507-513. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.303
11. Коломієць Є.О., Дзязько Ю.С. Сорбенти на основі некарбонізованої рослинної сировини // Укр. хім. журн. - 2022. - 88, № 5. - C. 37-68. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.05.2022.37-68
12. Дзязько Ю.С., Рождественська Л.М., Пальчик О.В., Куделко К.О., Яценко Т.В., Пономарьова Л.М. Нанокомпозит на основі цеоліту, модифікований гідроксидом заліза (ІІІ) для видалення іонів важких металів //Укр. хім. журн. - 2022. - 88, № 3. - C. 28-39. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.03.2022.28-39
13. Мальцева Т.В., Дзязько Ю.С. Розроблення сорбційних матеріалів широкого функціонального призначення в інституті загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України // Укр. хим. журн. - 2022. - 88, № 12. - С. 138-174.DOI: https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.12.2022.139-174
14. Dzyazko Y., Ponomarova L., Rozhdesvenska L., Kudelko K., Palchik A. and Yatsenko T. // "Nanocomposite Based on Natural Zeolite Containing Hydrated Iron (III) Oxide for Removal of Heavy Metal Ions from Water" // Proceeding of the 2022 IEEE 12th International Conference Nanomaterials: Applications&Properties (NAP), Krakow, Poland, 2022, pp. 1-5, doi:10.1109/NAP55339.2022.9934432.
15. Куделко К.О., Рождественська Л.М., Вербицька А.А., Борисенко Ю.В., Барсуков В.З. Мікрофільтраційні мембрани, модифіковані гідратованим діоксидом цирконію (ГДЦ), який містить вуглецеві наноточки (ВНТ) // «Технології та інжиніринг».- 2022.-10, № 5, С. 44-55. DOI: 10.30857/2786-5371.2022.5.5

Тези
1. RudenkoV., Tolochko A., Bugaychuk S., Zhulai D., Klimusheva G., Yaremchuk G., Mirnaya T., Garbovskiy Y. Multifunctional materials made of glass-forming ionic liquid crystals and nanoparticles for photonics // Abstracts of Advanced Photonics Congress 2022, 24-28 July, Maastricht, Netherlands, 2022.
2. Yanko O., Kharkova L., Ogenko V., Vlasenko N., Kosmambetova G. Synthesis and catalytic properties of Rh nanocomplexes supported on carbon quantum dots. //2nd International Research and Practice Conference «Nanoobjects&Nanostructuring» (N&N‒2022). September 26‒28, 2022, Lviv, Ukraine: Proceedings / Research and Publishing Center of the Shevchenko Scientific Society, Lviv. – 2022. – P. 15-16.
3. О. В. Перлова, Ю.С. Дзязько, Р.А. Родивилова, І.С. Мартовий, М.Е. Карімова, О.В: Пальчик. Вилучення урану з сірчанокислих розчинів волокнистим поліамфолітом ФІБАН АК-22, модифікованим SnO2. Вплив рН розчинів // Матеріали VI Всеукраїнської конференції “Актуальні задачі хімії. Дослідження і перспективи”. Житомир, Україна, 2022, 11-12 жовтня.
4. Verbytska A., Kudelko K.O., Rozhdestvenska L.M., Borysenko Yu. Сomparison of characteristics of microfiltration membranes modificated with hydrated zirconium dioxide and composite hydrated zirconium dioxide/carbonquantum dots. //V.International scientific-practical conference“Status, problems and prospects for the development of science, education and society”. Poltava, Ukraine, August 2, 2022, Ukraine. P.31-32.
5. Кudelko К.О., Rozhdestvenska L.М., Ponomarova L.М., Оgenko V.М. Рorous AAO membrane prepared by anodizing aluminium in electrolyte: oxalic acid and carbon dots. Ukrainian conference with intemational participation «Сhemistry, physics and technology of surfасе». Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2022.
6. Коломієць Є. О., Пальчик О. В., Пономарьова Л. М. Low-cost сорбенти для нафтопродуктів, які містять магнетит. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Статус, проблеми і перспективи для розвитку науки, освіти та суспільства”. Полтава, Україна, 2 серпня 2022. С. 33-35.
7. Kolomiiets Y.O., Palchik O.V., Dzyazko Yu.S., Yatsenko T.V., Ponomaryova L.M., Ogenko V.M. Magnetic sorbents based on biopolymers for removal of oil and oil products from water surface. Ukrainian conference with intemational participation «Сhemistry, physics andt echnology of surfасе». Kyiv. 19-20 October, 2022.
8. Dzyazko Y.S., Ponomarova L.М., Rozhdestvenska L.M., Kudelko K.O., Palchik O.V., Yatsenko T.V. Nanocomposite based on matural zeolite containing hydrated iron (III) oxide for removal of heavy metalions from water. // Proc. 12th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties” (NAP-2022), Krakov, Poland, 11-16 Sept. 2022.

2023

Монографії
1. 1. Dzyazko Y.S. Applications of Ion Exchange Resins in Water Softening. // Material Research Foundation, - 2023. - V.137. – P.142-165. https://doi.org/10.21741/9781644902219-8

Статті
2. Rudenko V., Tolochko A., Zhulai D., Bugaychuk S., Klimusheva G., Yaremchuk G., Mirnaya T., Garbovskiy Yu. Intensity-dependent optical nonlinearities of composite materials made of ionic liquid crystal glass and bimetallic nanoparticles // Liquid Crystals. – 2023. - V.50, №1. - P. 174 – 180. https://doi.org/10.1080/02678292.2022.2127952,
3. Zhulai D., Kovalchuk A., Bugaychuk S., Klimusheva G., Mirnaya T., Vitusevich S. Photovoltaic properties of Cd-based ionic liquid crystals with semiconductor nanoparticles // Molecular Crystals and Liquid Crystals. - 2023.- V.750, №1. - P. 32 –41. https ://doi.org/ 10.1080/15421406.2022.2073034
4. Rudenko V., Tolochko A., Zhulai D., Bugaychuk S., Klimusheva G., Yaremchuk G., Mirnaya T. and Garbovskiy Yu. Exploring optical nonlinearities of glass nanocomposites made of bimetallic nanoparticles and mesogenic metal alkanoates // Materials Today: Procedings – 2023. - V.14. https://doi.org/10.3390/IOCN2023-14494
5. Космамбетова Р.Г., Власенко Н.В., Харькова Л.Б., Янко О.Г., Огенко В.М., Гриценко В.І., Швець О.В. Каталітичні властивості Rh-вмісних вуглецевих наноточок на оксидних носіях SiO2, Al2O3, ZrO2 у процесі перетворення гліцерину // Теорет. та експерим. хімія. – 2023. – Т. 59, № 3. – С. 173–178. https:// https://doi.org/10.1007/s11237-023-09779-0
6. Кордубан О.М., Медведський М.М., Кордубан Д.О. Новий метод визначення апаратної функції в рентгенівській фотоелектронній спектроскопії //Доповіді НАН України. -2023. - №5. – С.46-57. https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.05.047
7. Kudelko K.О., Rozhdestvenska L.М., Ponomarova L.М., Оgenko V.М. Anodic aluminum oxide-membrane prepared in electrolyte “oxalic acid – matter with carbon nanodots”// Chemistry, Physics & Technology of Surface. 2023. - V. 14, № 2. - Р. 237-248. doi:10.15407/hftp14.02.237
8. Kolomiets Y. O.; Palchik O. V.; Dzyazko Yu. S.; Yatsenko T. V.; Ponomaryova L. M.; Ogenko V. M. Sorbents based on biopolymers of different origin containing magnetite for removal of oil products and toxic ions from water // Chemistry, Physics & Technology of Surface. - 2023. - V. 14, № 1. - P. 121-132. DOI: https://doi.org/10.15407/hftp14.01.121 Q4
9. Boychuk O., Pershina K., Kolomiets E., Pletenets Y. Characteristics of the binding between the enzyme preparation raphanussativus and natural layered alumosilica in the presence of iron oxides // Український хімічний журнал. - 2023. - Т.89, №4. - Р. 90-101. https://doi.org/10.33609/2708-129X.89.04.2023.90-101
10. Dzyazko Y., Perlova O., Martovyi I, Advanced Carbon Nanomaterials and Their Composites for Removal of U (VI) Compounds from Aqueous Solutions // Springer Proc. Phys., Switzerland, Springer Proc. Phys. - 2023. - V. 279. - P. 177–194. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18096-5_9
11. Kozachkova O., Tsaryk N., Pekhnyo V., Trachevskij V., Kocharovska V., Palchyk O. Аcid-base properties of alkylene­diaminetetra (methylenephosphonic) acids. // Український хімічний журнал, - 2023. - Т. 89, №3. – С.3-14. https://doi.org/10.33609/2708-129X.89.03.2023.3-14
12. Molina, L.C.A., Magalhães-Ghiotto, G.A.V., Nichi, L., Dzyazko, Y.S., Bergamasco, R. Membranes Modified With Rigid Polymer For Processing Solutions оf Vegetable Proteins //Acta Periodica Technologic. – 2023. – V.54. – P 313–324. https://doi.org/10.2298/APT2354313M

Тези
1. Zhulai D., Boichuk N., Pustovyi D., Kovalchuk O., Garbovskiy Yu., Bugaychuk S., Klimusheva G., Mirnaya T., Yaremchuk G., Vitusevich S. Synthesis of carbon and gold nanoparticles in metal-alkanoate matrix: a study of structural properties and electrical behavior // Abstracts of International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2023), 16-19 August, Bukovel, Ukraine, 2023. – P.168.
2. Rudenko V., Tolochko A., Bugaychuk S., Zhulai D., Klimusheva G., Yaremchuk G., Mirnaya T., Garbovskiy Yu. Optical nonlinearities of unusual liquid crystal glasses containing metal, bimetallic and carbon nanoparticles // Frontiers in Optics + Laser Science (FIOLS 2023), 9-12 October, Washington, USA, 2023.
3. Rudenko V., Tolochko A., Zhulai D., Bugaychuk S., Klimusheva G., Yaremchuk G., Mirnaya T. and Garbovskiy Yu. Exploring optical nonlinearities of glass nanocomposites made of bimetallic nanoparticles and mesogenic metal alkanoates // The 4th International Online Conference on Nanomaterials (IOCN-2023), Sciforum MDPI, chaired by Prof. Antonio Di Bartolomeo, 5–19 May 2023. https://sciforum.net/conference/IOCN2023.
4. Куделко К.О., Рождественська Л.М., Пальчик О.В., Коломієць Є.О., Дзязько Ю.С. Трубчасті полімерні мембрани, модифіковані нанокомпозитами // ІІ Міжнародна наукова конференція Дніпровського державного аграрно-економічного Університету «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2023» 20 травня 2023 р., м. Дніпро. С. 5-9.
5. Ludmila Ponomarova, Kateryna Kudelko, Olexander Dziazko, Ludmila Rozhdesvenska, Liudmila Kharkova. Formation of Nanopores in Anodic Oxidized Aluminium Affected by Carbon Nanodots // IEEE 13th International Conference “Nanomaterials: Applications&Properties” (IEEE NAP – 2023). Bratislava, SLOVAKIA, Sep. 10-15, 2023. ID 0506.
6. Сhmilenko V.V., Dzyazko Yu.S., Rozhdestvenska L.M., Chaban M.O., Palchik O.V. Inorganic membranes modified with nanoparticles of Li selective composite // International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023), 16-19 August 2023, Bukovel, abstract book. - Bukovel, Ukraine, 2023. - Р.48-49.
7. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Palchik O.V. Composite sorbent based on fibrous anion exchange polymer containing nanoparticles of hydrated Sn (IV) oxide: water purification from U(VI) compounds. //International research and practiceconference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023), 16-19 August 2023, Bukovel, abstract book. - Bukovel, Ukraine, 2023. - P. 42.
8. Fedina I.V., Yu.S. Dzyazko, L.M. Ponomaryova Synthesis and structure peculiarities of proton conducting solid electrolytes of enhanced thermalstability // International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023), 16-19 August 2023, Bukovel, abstract book. - Bukovel, Ukraine, 2023. - - P. 52.
9. Medvezhinska O.V., Omel'chuk A.O., Dzyazko Yu.S. Silica phosphaten and materials containing multivalent metals: synthesis, functional properties and practical applications //International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023), 16-19 August 2023, Bukovel, abstract book. - Bukovel, Ukraine, 2023. - P. 68.
10. Palchik A.V., Rozhdestvenska L.M., Kudelko K.O., Maltseva T.V., Yatsenko T.V. Selectivity of some inorganic sorbents based on metals of IV group towards strontium and cesium // V міжнародна конференція «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику», 28-29 вересня 2023, Київ.
11. Diamant V.А., Rozhdestvenska L.М., Кudelko К.О. Separation of fullerenes by modificated SiO2 and activated carbon. // Ukrainian conference with intemational participation "CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE", 11-12 жовтня 2023 р., м. Київ.