інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

ВІДДІЛ ФІЗИКО-НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Напрямки роботи відділу

«Нові наукоємні функціональні неорганічні речовини, матеріали, покриття».

Основні напрямки досліджень:

1. Нанохімія, наноматеріали, нанотехнології наукоємних функціональних неорганічних речовин, матеріалів та покриттів:
- нанохімія та хімія іонних рідких кристалів та їх гібридних композитів;
- синтез нових вуглецевих матеріалів та квантових точок у водних і спиртових розчинах та їх взаємодія з координаційними сполуками d-металів.

2. Синтез та дослідження з використанням сучасних фізичних методів та явищ функціонально орієнтованих наносистем, гетероструктур та композитних матеріалів, нових «зелених» каталізаторів, сорбентів, мембранних матеріалів на їх основі.
- синтез шаруватих та тугоплавких наночастинок методом вибуху провідників;
- хімічні перетворення в умовах дії оптичного ближнього поля та високочастотного електромагнітного випромінювання.

3. Матеріали та процеси розділення, концентрування у рідких та твердих фазах цінних, токсичних компонентів із водних та неводних рідин природного, техногенного та біогенного походження.

4. Дослідження методом ЕСХА Центру колективного користування науковими приладами «Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія РФС/ЕСХА».

Історія відділу

Історію створення відділу академік НАН України С.В. Волков детально висвітлив у своїй статті «Научные направления и достижения в области физико-неорганической химии» (Укр. Хім. Журн.- 2004.- Т. 70, №7, с. 9-16).

Відділ високотемпературної неорганічної хімії був створений С.В. Волковим у 1975 році, а згодом був перейменований у відділ фізико-неорганічної хімії (1992 р.). Традиційні дослідження Інституту та його першого директора акад. АН УРСР В.О. Плотнікова (1873-1947 р.р.) по хімії неводних розчинів і комплексоутворенню і його соратників та учнів чл.-кор. АН УРСР В.О. Ізбекова (1881-1963 р.р.) і акад. АН УРСР Ю.К. Делімарського (1904-1990 р.р.) в області хімії та електрохімії сольових розчинів було доповнено новими науковими напрямками: газофазна хімія легколетких координаційних сполук, лазерохімія, плазмохімія, квантова хімія, нанохімія, дослідження координаційних сполук в екстремальних високотемпературних умовах, які і сьогодні є актуальними для розвитку загальної та неорганічної хімії. Наукові здобутки відділу узагальнено у чисельних статтях, патентах, 33 монографіях та книгах, у тому числі: С.В. Волков і К.Б. Яцимірський «Спектроскопія розплавлених солей» (Київ, Наукова думка, 1977, 223 с.); С.В. Волков, В.Ф. Грищенко і Ю.К. Делімарський «Координаційна хімія сольових розплавів» (Київ, Наукова думка, 1977, 332 с.); С.В. Волков та В.А. Засуха «Квантова хімія координаційних конденсованих систем» (Київ, Наукова думка, 1985, 296 с.); С.В. Волков, Є.П. Ковальчук, В.М. Огенко, О.В. Решетняк «Нанохімія, наносистеми, наноматеріали» (Київ, Наукова думка, 2008, 424 с.); С.В. Волков «Избранные труды» (Київ, Наукова думка, 2010, 862 с); С.В. Волков «Избранные заметки и зарисовки современной химии» (Киев, Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2015, 191 с.); L.H. Kozin, S.V. Volkov, I.N. Skryptun «Modern hydrogen energetics and ecology (Kyiv, Akademperiodyka, 2019, 364 p.)

Академік НАН України, директор Інституту, зав. Відділу С.В. Волков

Академік НАН України , директор інституту, зав. відділу С.В. Волков. Навіть дома, Наука понад усе.

За час існування відділу було захищено 11 докторських та 33 кандидатських дисертацій.

Наукові здобутки академіка С.В. Волкова, його ідеї, науково-професійні принципи і нині успішно розвиваються учнями та послідовниками створеної ним наукової школи «Екстремальна координаційна і біокоординаційна хімія» за напрямками: йонні розплави (групи к.х.н. Буряка М.І., → д.х.н. Засухи В.А, → д.х.н. Мирної Т.А); парогазові і гетерогенні системи (група д.х.н. Мазуренко Є.А. → відділ д.х.н. Мазуренко Є.А. - д.х.н. Трунової О.К.); висококиплячі молекулярні розчинники (група д.х.н. Фокіної З.А. → д.х.н. Пехньо В.І. → Янко О.Г); біокоординаційна хімія (відділ академіка Волкова С.В., група к.х.н. Нємикіна В.М. → лабораторія д.х.н. Варзацького О.А. → відділ чл.-кор. НАН України Пехньо В.І., лабораторія д.х.н. Чернія В.Я ).

Наукова Сім’я, відділ академіка НАН України С.В. Волкова.

Академік НАН України С.В. Волков та один із перших його аспірантів ст.н.с., к.х.н. М.І. Буряк

Про враження від праць Волкова С.В. та співробітників відділу можна судити зі слів професора К.Седдона (Великобританія) – редактора книги по проблемі «Green Industrial Applications of Ionic Liquids» (Heraklion, Crete, Greece, April 12–16, 2000) на семінарі НАТО (NATO Advanced Research Workshop (NATO-ARW), де брали участь учні академіка Волкова С.В.: Мазуренко Є.А., Мирна Т.А., Пехньо В.І., Фокіна З.А: «… я був вражений якістю, глибиною та інтелектуальним змістом цих робіт. З Вами працює група видатних вчених» (Укр. Хім. Журн. - 2004. - Т. 70, №7, - С. 9-16).

Академік НАН України С.В. Волков обговорює із ст.н.с. відділу Г.Г. Яремчук експериментальні результати

Після смерті Волкова С.В. з 2017 року відділ очолює обраний за конкурсом член-кореспондент НАН України, професор, доктор хімічних наук Огенко Володимир Михайлович. Також з 2017 р. в результаті реорганізації Інституту у відділі працює неструктурна лабораторія під керівництвом доктора хімічних наук Дзязько Юлії Сергіївни.

Сучасний склад відділу

Завідувач відділу
Огенко Володимир Михайлович
Головний науковий співробітник
Мирна Тетяна Альфредівна
Старші наукові співробітники
Буряк Микола Іванович Кордубан Олександр Михайлович Харькова Людмила Борисівна
Янко Олег Георгійович Яремчук Галина Григорівна
Науковий співробітник
Дубровіна Любов Василівна
Молодший науковий співробітник
Крищук Тарас Васильович
Провідний інженер-технолог
Машкова Емілія Михайлівна

Співробітники неструктурної лабораторії

Провідний науковий співробітник
Дзязько Юлія Сергіївна
Старший науковий співробітник
Рождественська Людмила Михайлівна
Науковий співробітник
Пальчик Олексій Валерійович
Молодший науковий співробітник
Куделко Катерина Олегівна

Реалізовані проекти відділу

Співробітниками відділу розроблено методи синтезу з використанням рідкокристалічного (РК) нанореактора на основі алканоатів металів монодисперсних металічних та напівпровідникових моно- (Au, Ag, Cu і сульфіди та селеніди Zn, Cd, Pb) та гетеронаночастинок типу ядро/оболонка (CdSe/CdS, CdS/CdSе, CdSe/ZnS, CdSe/PbS, Ag/CdSe, Ag/CdS, Ag/PbSe, Ag /PbS, Ag/ZnSe, Au/CdS, Au/CdSe). Встановлено залежність розміру наночастинок від катіонного складу РК нанореактора, часу взаємодії та температури. На основі іонних РК вперше створено нові оптичні композити з наночастинками напівпровідників та металів для функціональної оптоелектроніки. Вивчено нелінійно-оптичні властивості нанокомпозитів на основі каприлату кадмію із гетеронаночастинками CdSe/ZnS, Au/CdSe, Ag/ZnSe, Ag/ZnS, Ag/CdS, Ag/PbS CdSe/ZnS і Au/CdSe. Встановлено швидкий нелінійно-оптичний відгук та відносно високі значення оптичної нелінійності третього порядку ~10-8 у порівнянні з 10-12 для відомих матеріалів (барвників). В рідкому середовищі із сольватокомплексів Cu(II) за допомогою відновника NaH2PO2 та температури синтезовані металеві наночастинки Cu розміром 10-20 нм в етанолі та 12-25 нм в етиленгліколі. Зафіксовано покриття металевими наночастинками Cu оксидів SiO2 та ZrO2 з утворенням нанокомпозитів [CuSiO2] – 25-50 нм, [CuZrO2] – 30-60 нм.

Учні-соратники (доктора наук – професора) С.В. Волкова (зліва-направо): чл.-к. В.М. Огенко, д.х.н. Е.К. Трунова, Академік С.В. Волков, д.х.н. Т.А. Мирна, чл.-к. В.І. Пехньо, д.х.н. В.Я. Черній.

Плазмохімічною переконденсацією, електрохімічним інтеркалюванням, гідротермальним методом в автоклаві з водних розчинів лимонної кислоти та етилендіаміну синтезовані модифіковані азотом графеноподібні вуглецеві структури: вуглецеві квантові точки (ВКТ), розміром 2-10 нм, та структури, розміром 10-100 мкм. Встановлено, що, регулюючи потужність дугового розряду та хімічний склад домішок у середовищі, можливо отримувати N-вмісні матеріали різних розмірів та різної хімії поверхні як у вигляді суспензій та розчинів, так і у сухому порошковому стані. Дослідження їх методом РФС підтвердило наявність неконденсованих центрів хемосорбції азоту. Процеси взаємодії у поверхневому шарі ВКТ з розчинами хлоридів родію, рутенію та паладію досліджено методами електронної та ІЧ-спектроскопії. Встановлено, що у цих розчинах характеристичні смуги поглинання π→π*, n→π* електронних переходів в УФ-області та переходів з переносом заряду з ліганду на метал і d-d- електронних переходів у видимій області зазнають відповідних змін, які свідчать про сорбцію металів на поверхні ВКТ, а також про ймовірне утворення координаційних зв’язків з ними.

Академік НАН України, директор Інституту, завідувач відділу С.В. Волков, чл.-к. НАН України В.М. Огенко

У середовищах дигалогенідів дихалькогенів з надлишком халькогену (t = 100-200оС) синтезовано нові халькогенгалогеніди платинових металів змішаних по металу та халькогену. Досліджено будову та деякі каталітичні властивості нового триядерного тіоселенобромідного комплексу ренію Re3Se3S4Br13, а також каталітичні властивості системи RhSe2/Ga/H–ZSM-5 у реакції дегідратації гліцерину в газовій фазі.

Нано-сім’я чл.-к. НАН України В.М. Огенко

Модифіковано трубчаті керамічні мембрани з глинистих мінералів діоксидом кремнію і піровуглецем. Прекурсором карбонізації були полімери, які утворилися з поліізоціанату і натрієвої солі карбоксиметилцелюлози та поліізоціанату і сахарози. Методами РФА і СЕМ встановлено, що розмір часток заповнювача синтезованих мембран в залежності від складу модифікатору складає від 30 нм до ~ 1 мкм. Тестування таких мембран проводили через очищення води від Ca2+ і Fe3+, яке показало, що модифіковані мембрани набули ультрафільтраційних властивостей: коефіцієнт затримування Са2+ складає 28 %, а Fe3+ – 78 - 99,9%.

Д.х.н. Ю.С. Дзясько із співробітниками лабораторії в обідню перерву.

Міжнародні проекти:

1. Проекти ІNTAS:
– 93-2649 “Liquid crystals in ionic systems”
Науковий керівник д.х.н. Мирна Т.А., 1994-1996 р.р.
– 00-00689 Design and Properties of New Polymeric Cluster Cyanide Solids with One, Two- and Three-Dimensionality.
Науковий керівник акад. Волков С.В., 2001-2003 рр.

2. Проекти НТЦУ:
– № 376 “Розробка нових ефективних екологічно чистих методів переробки та селективного вилучення рідкісних, розсіяних та дорогоцінних металів із авіаційної, ракетної та інших видів військової техніки для потреб виробництва цивільних товарів”, науковий керівник акад. Волков С.В., 1997-1999 рр.;
– № Gr-32-J Прямий синтез нових комплексних сполук з цінними властивостями із виробів техніки, що підлягає конверсії. науковий керівник акад. Волков С.В. 2000-2002 р.;
– № 294 “Вибір та дослідження паливних і конструкційних матеріалів систем з рідкосольовими бланкетами для керованої прискорювачами конверсії плутонію і ядерної трансмутації радіоактивних відходів” науковий керівник акад. Волков С.В., 2003-2005 рр.;
– № 4914 «Нові наноструктуровані композитні матеріали на мезоморфних солях алканоатів металів для електронних та фотонних інформаційних систем». Науковий керівник проф., д.х.н. Мирна Т.А. 2008-2010;
– № 3322 "Розробка технології для ліквідації екологічних наслідків транспортних аварій, військових конфліктів та терористичних актів" (Наук. керівник від ІЗНХ: чл.-кор. НАН України В.М. Огенко). 2006-2008 рр.
3. Проект НАН України – КНР № 4/-7-С "Розробка прозорого теплоізолюючого покриття для віконного скла на основі нанорозмірних наповнювачів" Наук. керівник від ІЗНХ: чл.-кор. НАН України В.М. Огенко. 2007 рр.
4. НДР згідно з угодою про співробітництво між Державним фондом фундаментальних досліджень України та Російським фондом фундаментальних досліджень:
– Проект РФФД № 30/08-РФФД “Нові халькогалогеніди перехідних металів і складні комплекси на їх основі (синтез, будова, фізико-хімічні властивості)”. (Наук. керівник: акад. НАН України С.В. Волков). 2008-2009 рр.;
– Договір № 53/106-2013 «Халькоброміди платинових металів і ренію та комплекси на їх основі», (Наук. керівник: акад. НАН України С.В. Волков). 2013 р. Іноземний партнер Інститут неорганічної хімії ім. А.В. Ніколаєва Сибірського відділення РАН.;
– Договір № Ф53/107-2013 “Ефективні гетерогенні каталізатори на основі нанодисперсних вуглець-оксидних матеріалів та моно- або біметалічних наночастинок перехідних металів” Наук. керівник: чл.-кор. НАН України В.М.Огенко. 2013 р.;
– Договір № Ф54.3/012. "Синтез, дослідження та властивості металополімерних комплексів d- та f - металів" Наук. керівник: акад. НАН України С.В.Волков. Термін виконання: 10.06.2013 — 2013. Іноземний партнер – Білоруський державний університет.

Національні проекти

1. Державний комітет промислової політики України :
Договір №170х-00 «Розробка нових фотоелектрохромних іонних рідкокристалічних матеріалів для оптоелектроніки, обчислювальної та лазерної техніки Науковий керівник професор, д.х.н. Мирна Т.А. 2001-2003.

2. Цільова програма наукових досліджень НАН України “Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології”:
– договір №86/-Н “Створення нових функціональних наносистем у рідкокристалічних склоутворюючих сольових системах та вивчення їх структури, оптичних та електрофізичних властивостей”. Науковий керівник професор, д.х.н. Мирна Т.А. 2004-2006;
– договір №54/08-Н "Комплексний проект «Синтез наночастинок та гетероструктурних нанокомпозитів в розплавлених та неводних середовищах». Науковий керівник академік Волков С.В. 2007-2009;
– договір №58/08-Н "Синтез та стабілізація вуглецевих композитних та напівпровідникових наноструктур для хімічних джерел струму, паливних елементів і фотолюмінесцентних матеріалів" Науковий керівник: чл.-кор. НАН України В.М. Огенко, 2008 р.;
– договір 58/10-14-Н Комплексний проект: "Хімічний та електрохімічний синтез, будова і властивості гібридних органо-неорганічних рідкокристалічних та гетероструктурних металічних і напівпровідникових нанокомпозитів”. Наук. керівник академік Волков С.В. 2010-2014;
– договір №33/-Н «Гібридні нанокомпозити та наноструктури з плазмонним резонансним і екситонним поглинанням на основі рідких кристалів, металів і напівпровідників (синтез, оптичні, електрохромні, хеміхромні, фотоелектрокаталітичні властивості)» Наукові керівники: академік Волков С.В., 2015-2016 р.р., д.х.н. Мирна Т.А., 2016-2019 р.р.;
– договір № 36/16-Н «Гібридні світлочутливі композити на основі органічних барвників і нановуглецевих структур» Науковий керівник чл.-кор. НАН України В.М. Огенко). 2015-2019 рр.

3. Державна цільова науково-технічна програма «Нанотехнології та наноматеріали»:
– договір № 6.22.1.8 "Розробка методів синтезу нових іонпровідних наноматеріалів на основі оксидів перехідних металів для сенсорних та енергоперетворюючих систем" Наук. керівник: чл.-кор. НАН України В.М.Огенко. (2010-2014);

4. Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»:
– договір №11 «Розробка нових способів створення наноматеріалів (опто-електронних, фото-плазмонних, каталітичних) з використанням низькотемпературних іонних рідин, рідких кристалів та каскадних процесів синтезу» академік Волков С.В. 2012-2013;
– договір № 28-13 «Формування гетерогенних каталітичних наносистем для екологічно безпечних реакцій тонкого органічного синтезу.» Наук. керівник: чл.-кор. НАН України В.М.Огенко. 2013;
– договір № 8 «Розробка нових способів одержання наночастинок, наногетероструктур і нанокомпозитів металів, оксидів і халькогенідів металів та наноструктурованих сплавів в іонних рідинах і рідкокристалічних нанореакторах. Визначення їх оптичних, корозійних, каталітичних та електрокаталітичних властивостей.» Науковий керівник академік Волков С.В. 2014-2016;
– договір № 10-(15-19) «Розробка наноструктурованих композиційних систем на основі перехідних металів для спрямованого каталітичного відновлення ароматичних нітросполук» Наук. керівник чл.-кор. НАН України В.М.Огенко.: 2015-2019. Установа-партнер: Інститут органічної хімії НАН України;

5. Комплексна програма наукових досліджень (КПНД) НАН України “Фундаментальні проблеми водневої енергетики”:
– договір № 26-08 "Розробка й дослідження матеріалів із специфічною адсорбційною активністю відносно водню з використанням полімерних, вуглецевих, макроциклічних компонентів у супрамолекулярних неорганічних матрицях." Науковий керівник чл.-кор. НАН України В.М. Огенко. 2008 р.;
– договір 1-08 «Розробка високопродуктивного процесу виробництва водню високих параметрів (тиск, об'єм, швидкість виділення) за допомогою енергоакумулюючих речовин на основі алюмінію, магнію, кремнію, бору та їх сіліцидів (проект, пілотна установка)» (Наук. керівник: акад. НАН України С.В. Волков). 2008-2009 р.

6. Міністерство освіти і науки України:
– договір № ДП/59-Халькогенідні та халькогенгалогенідні сполуки родію в нових каталітичних процесах. Науковий керівник акад. Волков С.В., 2003 р.
– договір № М/123-2009. «Спільна розробка прозорого теплоізолюючого покриття для віконного скла на основі нанодисперсних наповнювачів». Науковий керівник чл.-к. НАН України В.М.Огенко. 2009 р.

7. ЗАТ "Елемент-перетворювач" (м. Запоріжжя):
– договір №№ 4/1-4/6 2003 «Родіювання контактних пластин із міді з підшаром срібла». Науковий керівник акад. Волков С.В. 2004-2010 рр.;
– договір № 4/1-7 «Очистка відпрацьованих електролітів родіювання від домішок кольорових металів, їх регенерація та випробування». Науковий керівник акад. Волков С.В. 2007 р.

Нагороди відділу

1983 р. – Лауреат премії імені Л.В. Писаржевського Робота Академік НАН України С.В. Волков: Цикл робіт з високотемпературної неорганічної координаційної хімії

1995 р. – Державна премія України в області науки і техніки

1998 р. – Заслужений діяч науки і техніки України

2001 р. – Лауреат премії імені О.І. Бродського. Робота: Цикл наукових праць "Хімічна будова і реакційна здатність комплексів в неводних і змішаних середовищах"

2004 – Орден князя Ярослава Мудрого V ст.

2016 – Орден князя Ярослава Мудрого IV ст.

Член-кореспондент НАН України, професор, д.х.н. Огенко В.М.

2002 р. – Лауреат премії ім. Л.В.Писаржевського за цикл наукових праць «Фізико-хімічні процеси у поверхневому шарі оксидних систем і проблеми створення нових функціональних матеріалів»

2006 р. – Нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України за самовіддану працю під час ліквідації наслідків аварії на Чернобильській АС та високий професіоналізм і виявлену мужність

2012 р. – Відзнака Національної академії наук України «За наукові досягнення»

2018 р. – Державна премія України в області науки і техніки. Робота «Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів»

Професор доктор хімічних наук Мирна Т.А.

2004 – Орден Княгині Ольги

2013 – Ювілейна Почесна грамота Президії НАН України

2014 – Георгієвська медаль «Честь, слава, труд» Міжнародної Академії рейтингових технологій і соціології “Золота Фортуна”

2018 – Премія НАН України імені видатних учених А.Ф. Прихотько

Найбільш значимі та цитовані статті

1. T.A. Mirnaya, V.D. Prisyazhnyi, V.A. Shcherbakov. The liquid-crystalline state of salt melts containing organic ions//Russian Chemical Reviews. - 58 (9). - P. 821-834.

2. B.M. Voronin, SV Volkov Ionic conductivity of fluorite type crystals CaF2, SrF2, BaF2, and SrCl2 at high temperatures //Journal of Physics and Chemistry of Solids 62 (7), 1349-1358.

3. V.M. Rozenbaum, VM Ogenko, AA Chuĭko Vibrational and orientational states of surface atomic groups. //Soviet Physics Uspekhi - 34 (10), 883

4. T.A. Mirnaya, S.V. Volkov. Ionic liquid crystals as universal matrices (solvents) // Green Industrial Applications of Ionic Liquids - NATO Science. Ser. II (Mathematics, Physics and Chemistry)/Eds. RD Rogers et al. – 2002.- P. 439-456.

5. S.V. Volkov. Chemical reactions in molten salts and their classification // Chemical Society Reviews. – 19 - 21-28.

6. С.В. Волков, К.Б. Яцимирский. Спектроскопия расплавленных солей. Київ, Наукова думка, 1977, 223 с.

7. M Ignatovych, V Holovey, A Watterich, T Vidoczy, P Baranyai, A Kelemen, O.V. Ogenko UV and electron radiation-induced luminescence of Cu-and Eu-doped lithium tetraborates // Radiation Physics and Chemistry 67 (3-4), 587-591.

8. G Guba, Y Reznikov, N Lopukhovich, V Ogenko, V Reshetnyak. Electrically controlled light scattering of the aerosil-liquid crystal system // Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A.

9. D Ingman, V Ogenko, E Suhir, A Glista Moisture-resistant nano-particle material and its applications // US Patent 7, 321, 714.

10. G. Klimusheva, S. Bugaychuk, Y. Garbovskiy, T. Mirnaya et al. Fast dynamic holographic recording based on conductive ionic metal-alkanoate liquid crystals and smectic glasses // Optics letters. - 2006.- V.31 (2). P. 235-237.

11. SV Volkov, EP Koval’chuk, VM Ogenko, OV Reshetniak Nanochemistry, nanosystems, nanomaterials // Кyiv: Naukova dumka.

12. G. Klimusheva, T. Mirnaya, Y. Garbovskiy. Versatile nonlinear-optical materials based on mesomorphic metal alkanoates: design, properties, and applications //Liquid Crystals Reviews. – 2015. –V. 3 (1). - 28-57.

13. T.A. Mirnaya, V.N. Asaula, S.V. Volkov, A.S. Tolochko et al. Synthesis and optical properties of liquid crystalline nanocomposites of cadmium octanoate with CdS quantum dots // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – P.131-135.

14. Y. Garbovskiy, A. Koval'chuk, A. Grydyakina, T Mirnaya et al. Electrical conductivity of lyotropic and thermotropic ionic liquid crystals consisting of metal alkanoates // Liquid Crystals. – 2007. - V.34 (5). - P. 599-603.

15. A.V. Glushchenko, GY Guba, NY Lopukhovich, VM Ogenko, Influence of the aerosil surface modification on electro-optical characteristics of filled liquid crystals // Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A.

16. PY Demchenko, RE Gladyshevskii, SV Volkov, OG Yanko, LB Kharkova, Z.A. Fokina, A.A. Fokin The first nonaselenium ring // Chemical communications 46 (25), 4520-4522.

17. A. Lyashchova, A. Dmytruk, G. Klimusheva, T. Mirnaya et al. Optical absorption, induced bleaching, and photoluminescence of CdSe nanoplatelets grown in cadmium octanoate matrix // Nanoscale research letters. – 2014. – V.9 (1). – P.1- 4.

18. B. Bordyuh, Y.A. Garbovskiy, G.V. Klimusheva, T.A. Mirnaya et al. Dynamic grating recording in lyotropic ionic smectics of metal alkanoates doped with electrochromic impurities // Optical Materials. – 2009. – V. 31 (8). – P.1109-1114.

19. AD Rud, AE Perekos, VM Ogenko, AP Shpak, VN Uvarov, KV Chuistov. Different states of carbon produced by high-energy plasmochemistry synthesis // Journal of non-crystalline solids 353 (32-40), 3650-3654

20. TA Mirnaya, SV Volkov Ionic liquid crystals as universal matrices (solvents) // Green industrial applications of ionic liquids – 2003.– P. 439-456

21. A.Lyashchova, D.Fedorenko, Y.Garbovskiy, T.Mirnaya et al. Strong thermal optical nonlinearity caused by CdSe nanoparticles synthesised in smectic ionic liquid crystal.//Liquid Crystals. – 2013. – V. 40 (10). P. 1377-1382.

22. T.A. Mirnaya, G.G. Yaremchuk, V.D. Prisyazhnyi. Formation of smectic mesophases in binary systems of short chain alkanoic acid salts //Liquid Crystals. – 1990. –V.8 (5). - P.701-705.

23. D Ingman, V Ogenko Particulate matter fertilizer composition // US Patent App. 09/961,511

24. S. Bugaychuk, G. Klimusheva, Y. Garbovskiy, T. Mirnaya, A. Ischenko. Nonlinear optical properties of composites based on conductive metal-alkanoate liquid crystals // Opto-Electronics Review. – 2006. –V.14 (4). – P. 275-279.

25. LG Grechko, VM Ogenko, AY Semchuk Field influence on the parameters of ferromagnetic semiconductor superlattices formed by coherent light beams // physica status solidi (b) 157 (1), 451-458.

26. G.R Kosmambetova, PE Strizhak, VI Gritsenko, SV Volkov, LB Kharkova, O.G. Yanko Methane oxidative carbonylation catalyzed by rhodium chalcogen halides over carbon supports // Journal of natural gas chemistry 17 (1), 1-7.

27. L Dubrovina, O Naboka, V Ogenko, P Gatenholm, P Enoksson One-pot synthesis of carbon nanotubes from renewable resource: cellulose acetate // Journal of Materials Science 49 (3), 1144-1149.

28. V.M. Ogenko, L.B. Kharkova, O.G. Yanko, S.I. Orysyk, M.I. Buriak. Interection of carbon quantum dots with solutions of palladium and ruthenium // Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future. Chapter 2. ART OK publisher, Kyiv – 2018 - P.12-16.

29. В.В. Гончарук, В.М. Огенко, Л.В. Дубровина, А.А. Вишневский, И.В. Дубровин. Модифицирование трубчатых керамических мембран пироуглеродом и диоксидом кремния // Укр.Хим.Журн.– 2019 – 85, №11.– С.35-40.

30. В.М. Огенко, С.І. Орисик, Л.Б. Харькова, О.Г. Янко. Синтез та спектральні характеристики перспективних нанорозмірних вуглецевих носіїв для адсорбційних та каталітичних процесів / Укр. хім. журн. – 2020. - 86, № 1.– С. 3-11.

31. В.М. Огенко, Л.Б. Харькова, О.Г. Янко, С.І. Орисик, Л.С. Лисюк, О.О. Іщенко, А.В. Кулініч. Синтез та спектральні властивості сильно флуоресцентних азотовмісних графенових структур / Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.– 2020. – 18, № 2.

32. Gridyakina O., Bordyuh A., Klimusheva G., Fedorenko D., Zhulai D., Mirnaya T., Yaremchuk G., Polishchuk A. Optical nonlinearity in nanocomposites based on metal alkanoates with hybrid metal/semiconductor and semiconductor / semiconductor nanoparticles // Journal of Molecular Liquids. – 2020. – V.298.- 15 january.

33. Fomanyuk S.S., Kolbasov G.Ya., Mirnaya T А., Yaremchuk G.G., Rusetskyi I.A. Electrosynthesis of colloid solutions of CdTе and ZnSe nanopartticles and their optical properties // Chemical Problems. -2020. -2(18). - P.133-144.

34. L.Rozhdestvenskaya, K.Kudelko, V.Ogenko, A.Bildyukevich, T.Plisko, Yu. Borisenko, V. Chmilenko. Membranes modified by nanocomposites of hydrated zirconium dioxide and oxidized graphene // Ukrainian Chem. J. Vol. 86, No 4.

35. L.M. Rozhdestvenskaà, O.I. V’yunov, L.N. Ponomarova, A.V. Bilduykevich, T.V. Plisko, Y.G. Zmievskii, V.D. Ivchenko. Мodification of ultrafiltration polymeric membranes with dispersedoxide nanoparticles // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2020, No. 3, -Р. 154-161.