інститут загальної та
неорганічної хімії

ім. в.і. вернадського
національної академії наук україни

ВІДДІЛ ГЕТЕРОФАЗНОГО СИНТЕЗУ
НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК І МАТЕРІАЛІВ

Напрямки роботи відділу

Основними напрямками наукової діяльності відділу є:
- Нові наукоємкі функціональні неорганічні речовини, матеріали, покриття;
- Гетерогенна координаційна хімія;
- Біологічно активні речовини і матеріали.

В межах зазначених наукових напрямків у відділі розробляються нові підходи щодо синтезу нових гомо-, гетерополіядерних (d-d, f-d) та різнолігандних координаційних сполук на основі функціоналізованих O,N,P,S-вмісних комплексонів, β-дикарбонільних сполук (насичені та ненасичені β-дикетони, β-кетоестери), флавоноїдів, куркумінів, встановлюються закономірності їх формування (у розчинах і твердій фазі), вивчаються особливості структури синтезованих сполук для створення композитних та гібридних матеріалів (суспензії, плівки, порошки) з заданими властивостями (біологічно-активними, електропровідними, люмінесцентними, фотохімічними).

Наукові та прикладні результати

- Створено наукові основи синтезу для отримання нових гомо-, гетерополіядерних (d-d, f-d) та різнолігандних координаційних сполук на основі функціоналізованих O,N,P,S-вмісних комплексонів та β-дикарбонільних сполук (насичені та ненасичені β-дикетони, β-кетоестери) заданого складу та властивостей.

- Розроблено наукові підходи для отримання нових модифікованих комплексонів (амінокарбоксіфосфонових) та поліядерних комплексів з 3d-металами на їх основі унікальної структури з прогнозованими функціональними властивостями. Супрамолекулярні кристалічні комплекси містять 24-членний макроцикл, утворюючи порожнину тунельного типу в центрі якої знаходиться октаедрично координований атом натрію. Унікальна здатність комплексів до кавітації забезпечена сприятливою просторовою суперпозицією донорних атомів ліганда.

Комплекси мають високу біологічну активність та можуть бути використані як біопрепарати для агробіотехнологій. Завдяки поліядерній краун-подібній структурі відкриваються перспективи для створення нових газових абсорбентів, ловушок для катіонів металів, магнітних, люмінесцентних (в тому числі гібридних) матеріалів, структур типу «господар-гість» за участю як неорганічних іонів, так і малих нейтральних молекул, гібридних пористих структур тощо.

- Встановлено зв'язки між фізико-хімічними властивостями полідентатних політопних лігандів і відповідних металокомплексів та складом їх координаційних вузлів, будовою лігандів та природою гетерометалів, які входять до складу гетерометалічних сполук. Вивчено вплив замісників або функціональних груп на спектральні та люмінесцентні властивості нових комплексів, що дозволило побудувати низку моделей «структура–властивості» комплексів для молекулярного дизайну нових, більш ефективних систем з поліфункціональними властивостями для сучасної техніки та медицини.

- Розроблено ефективні методи синтезу нанорозмірних систем на основі летких гомо-і гетероядерних комплексів перехідних металів з полідентатними лигандами різних класів (насиченими β-дикетонами та/або їх фторованими похідними, карбоновими кислотами, O,N-вмісними донорними лігандами), досліджено їх структурні характеристики (в твердій і газовій фазах) та термофізичні властивості. Розроблено низькотемпературний високочастотний СVD-метод та метод спрей–піролізу для отримання складнооксидних нанокомпозитів, встановлено залежність складу продуктів піролизу від складу комплексних сполук. Використовуючи квантово-хімічні розрахунки, числове моделювання, спектроскопічні дослідження, встановлено закономірності будови прекурсорів та проектування протікання CVD- процесів.

Схема установки для rf PE MOCVD-синтезу наноструктур

- Встановлено загальні закономірності утворення наноструктур різної морфології та розроблено ефективні методи організації наночастинок для створення нових високо впорядкованих функціональних наноструктурованих композиційних матеріалів, які володіють поліпшеними властивостями.

- Розроблено методи синтезу нових різнолігандних (β-дикетонатних, карбоксилатних) та гетерометалічних координаційних сполук Ge(IV) та створено на їх основі нано- та субмікронні структури германію (нанотрубки, нановуса, нанодиски), морфологія яких залежить від природи підложки. Германієві наноматеріали можуть бути використані як компоненти оптоелектроніки чи матеріали електродів акумуляторів високої ємності.

Відділ є єдиним науковим підрозділом на Україні, який займається синтезом та дослідженням полімерних сполук на основі ненасичених β-дикарбонільних металокомплексів методом радикальної полімеризації для створення люмінесцентних наноматеріалів.

- Створено наукові основи синтезу нових β-дикетонів, які містять ненасичені замісники в α-положенні хелатного кільця та металокомплексів і металополімерів всього ряду лантанідів на їх основі. На основі мономерних комплексів методом радикальної полімеризації та кополімеризації зі стиролом, метилметакрилатом та вінілкарбазолом одержано більше 60 макромолекулярних метало комплексів з високими люмінесцентними характеристиками. Показано, що гетерополімеризація двох мономерних комплексів, які містять ненасичені замісники в хелатних кільцях, протікає значно швидше ніж гомополімеризація з утворенням зшитих полімерів.

Встановлено, що лантанідні металокомплекси, гомо- і кополімери проявляють ефективну 4-f люмінесценцію в ІЧ- та видимій області спектру. Встановлено що:

• інтенсивність люмінесценції металополімерів в кілька разів вища, ніж мономерних комплексів, а люмінесцентні характеристики сполук на основі β-дикетонів вищі, ніж для сполук з β-кетоестерами;

• змішанолігандні комплекси з фенантроліном мають вищу інтенсивність люмінесценції ніж відповідні монолігандні комплекси;

• в гетерометалічних біядерних f-d-комплексах в залежності від електронної будови 3d-металу спостерігається як гасіння (Cu, Ni), так і сенсибілізація (Zn) люмінесценції;

• кополімери зі стиролом, вінілкарбазолом та метилметакрилатом проявляють нижчу люмінесценцію, ніж гомополімери. При цьому інтенсивність люмінісценції кополімерів зменшується пропорційно зростанню розгалуженості промислового мономеру (ПМ) за рахунок екранування випромінюючих центрів більш громіздкими молекулами ПМ.

- Розроблено технологію отримання нових нанокомпозитних матеріалів (плівки, порошки), які є ефективними люмінесцентними випромінювачами в видимому, інфрачервоному та УФ діапазоні спектру на основі комплексних гомо- і гетероядерних сполук лантанідів і/або 3-d металів.

- Розроблено експериментальні зразки нових світлодіодів (одно-, дво-, трьохшарові планарні гетеро структури) з товщиною емісійного шару (полімерні лантанідні комплекси) 30 нм з високими електролюмінісцентними характеристиками.

- Одержано нові органо-неорганічні гібридні матеріали на основі полімерних матриць (поліметилметакрилату, полістиролу, полівінілкарбазолу, олігомерних силсесквіоксанів, модифікованих поліакриламідів) та встановлено, що порошкоподібні матеріали містять частинки сферичної або форми з розміром від 20 до 200 нм. Показано, що гібридні комплекси проявляють високу інтенсивність люмінесценції, яка перевищує інтенсивність люмінесценції полімерних сполук, що дозволяє використовувати їх, в якості прекурсорів люмінесцентних матеріалів.

- Розроблено безвідходну екологічно чисту енергозберігаючу технологію виробництва біологічно активних мікродобрив та кормових добавок на основі біологічно активного комплексону та мікроелементів (залізо, цинк, марганець, мідь, кобальт, магній та ін.).

На відміну від мікродобрив та кормових добавок, що традиційно застосовуються в сільському господарстві, діючим компонентом яких є тільки іон біологічно активного мікроелемента, а органічна частина сполук відіграє тільки транспортну роль, розроблені нами препарати містять в своєму складі як біологічно активний комплексон, так і біологічно активні мікроелементи (залізо, цинк, марганець, мідь та ін.). Застосований комплексон, що має в своєму складі природні фрагменти дикарбонових кислот (янтарну, аспарагінову), при фотолізі в зеленому листі чи при метаболізмі в живому організмі розпадається на сім незамінних амінокислот. Все це обумовлює екологічну чистоту та нешкідливість препаратів.

Вони нетоксичні (ЛД50=6000 мг/кг), не викликають побічних ускладнень, добре розчиняються в воді, підтримують необхідний елементний баланс в організмі. Препарати повністю засвоюються живими організмами, не накопичуються в грунті та в організмі, не забруднюють оточуюче середовище.

Виробництво препаратів економічно вигідне, тому що для їх синтезу застосовуються продукти багатотоннажного промислового органічного синтезу.

- в рослинництві (злаки, технічні, кормові та городні культури, фрукти, квіти, та ін.) при замочуванні насіння, обприскуванні чи внесенні в грунт підвищується врожайність на 15-70%. Крім того: лікується хлороз І-ІІ ступеню, збільшується вміст хлорофилу 25-50%, цукру 10-15%; збільшується вміст цукру, сирих протеїну, жиру та клітковини у зерні та соломі на 12-20%; збільшується нектаропродуктивність, маслічність на 10-20%; зменшується поглинання рослинами радіонуклідів 137Сs та 90Sr у 1,5 - 2,5 рази; зменшується використання гербіцидів у 1,5 -2 рази.

- в тваринництві (птахівництво, велика рогата худоба, свинарство, вівчарство, пушне звірівництво та ін.) застосування препаратів шляхом додатку в їжу в вигляді водних розчинів (25-75 мг/кг живої ваги) виліковує анемію, попереджує різні функціональні порушення, значно підвищує імунітет і поліпшує якість хутра та вовни.

Історія відділу

Відділ гетерофазного синтезу неорганічних сполук та матеріалів ІЗНХ ім. В.І.Вернадського НАН України організовано у 1989 р. на базі відділу аналізу неорганічних матеріалів (заснований у 1979 р., завідувач відділу д.х.н., професор Костроміна Н.А.) та групи газофазного синтезу відділу високотемпературної неорганічної хімії (зав. від. академік НАН України Волков С.В.). Керівником відділу до квітня 2012 р. був д.х.н. професор Мазуренко Є.А., з квітня 2012 р. відділ очолює д.х.н. ст.н.с. Трунова О.К. До 2011р. відділ носив назву «Відділ газофазного синтезу неорганічних сполук», у квітні 2011 р. рішенням Вченої ради Інституту назву відділу перейменовано у «Відділ гетерофазного синтезу неорганічних сполук та матеріалів».

Сучасний склад відділу

Завідувач відділу
д.х.н., ст..н.с. – О.К.Трунова
Старші наукові співробітники
Бережницька Олександра Степанівна Железнова Лідія Іванівна
Молодші наукові співробітники
Макотрик Тамара Олексіївна Роговцов Олександр Олександрович Слюсарчук Людмила Іванівна
Федоров Ярослав Віталійович Іваха Надія Борисівна
Провідний інженер-технолог
Глушаков Володимир Георгійович

Реалізовані проекти відділу

Завідувач відділу, д.х.н. О.К. Трунова

- Цільова комплексна програма Національної академії наук України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»
Проект: «Синтез, структурні особливості і властивості нових гетероструктур на основі складних оксидних систем» (2010-2014 рр.)
- Державна цільова науково-технічна програм «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки
Проект: «Нові типи нанокомпозитних систем поліфункціональної дії на основі лантанідвмісних інфрачервоних випромінювачів», Розділ 2. «Відпрацювання технологічних аспектів одержання створених інфрачервоних випромінювачів» (2010-2014 рр.)
- Конкурс спільних проектів фундаментальних досліджень ДФФД України та Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень
Проект № Ф54.3/012 «Синтез, дослідження та властивості металополімерних комплексів d- та f – металів» (2013-2014 р.)
- Інноваційні проекти «Розробка технологій синтезу та створення екологічно чистих координаційних сполук на основі біологічно активних комплексонів для діагностичних матеріалів біомедичного призначення» (2012 р. №32-12), «Технологія одержання нових високоефективних екологічно чистих мікродобрив комплексної дії для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та поліпшення її якості» (2015 № 310.)
- Відомче замовлення Відділення хімії НАН України «Створення нових гетерополіядерних та різнолігандних комплексів 3d- та 4f-металів з фосфор- та тіо-вмісними комплексонами, -дикетонами для отримання композитних та гібридних матеріалів з біохімічними, електропровідними, люмінесцентними властивостями.» (2014-2018 р.)
- Відомче замовлення Відділення хімії НАН України «Cтворення нових поліфункціональних наноматеріалів на основі координаційних сполук 3d- металів і лантанідів з O,N-донорними лігандами» (2019-2021 р.).
- «Нові неорганічні сполуки та високоефективні функціональні матеріали (фізико-хімічні основи конструювання, гетерогенно-гетерофазний синтез, структура, властивості. Розділ VІІ. Гетерофазний синтез координаційних сполук d-, f-металів з функціоналізованими каркасними карбонілвмісними органічними лігандами для створення нових матеріалів із заданими властивостями (2017 –2021р.).
- «Функціональні матеріали нового покоління» (2020 –2021р.).

Наукові дослідження спрямовані на вирішення наукових та практичних завдань:
Наукові :
- Створено наукові основи синтезу для отримання нових гомо-, гетерополіядерних (d-d, f-d) та різнолігандних координаційних сполук на основі функціоналізованих O,N,P,S-вмісних комплексонів та β-дикарбонільних сполук (насичені та ненасичені β-дикетони, β-кетоестери) заданого складу та властивостей.
- Розроблено наукові підходи для отримання нових модифікованих комплексонів (амінокарбоксіфосфонових) та поліядерних комплексів з 3d-металами на їх основі унікальної структури з прогнозованими функціональними властивостями. Комплекси проявляють високу біологічну активність та можуть бути використані як біопрепарати для агробіотехнологій.

- Встановлено зв'язк між фізико-хімічними властивостями полідентатних політопних лігандів і відповідних металокомплексів та складом їх координаційних вузлів, будовою лігандів та природою гетерометалів, які входять у склад гетерометалічних сполук. Вивчено вплив замісників або функціональних груп на спектральні та люмінесцентні властивості нових комплексів, що дозволило побудувати низку моделей «структура–властивості» комплексів для молекулярного дизайну нових, більш ефективних систем з поліфункціональними властивостями для сучасної техніки та медицини.
- Розроблено ефективні методи синтезу нанорозмірних систем на основі летких гомо-і гетероядерних комплексів перехідних металів з полідентатними лигандами різних класів (насиченими β-дикетонами та/або їх фторованими похідними, карбоновими кислотами, O,N-вмісними донорними лігандами), досліджено їх структурні характеристики (в твердій і газовій фазах) та термофізичні властивості. Розроблено низькотемпературний високочастотний СVD-метод та метод спрей–піролізу для отримання складнооксидних нанокомпозитів, встановлено залежність складу продуктів піролизу від складу комплексних сполук. Використовуючи квантово-хімічні розрахунки, числове моделювання, спектроскопічні дослідження, встановлено закономірності будови прекурсорів та проектування протікання CVD- процесів.
- Встановлено загальні закономірності утворення наноструктур різної морфології та розроблено ефективні методи організації наночастинок для створення нових високо впорядкованих функціональних наноструктурованих композиційних матеріалів, які володіють поліпшеними властивостями.
- Розроблено методи синтезу нових різнолігандних (β-дикетонатних, карбоксилатних) та гетерометалічних координаційних сполук Ge(IV) та створено на їх основі нано- та субмікронні структури германію (нанотрубки, нановуса, нанодиски), морфологія яких залежить від природи підложки. Германієві наноматеріали можуть бути використані як компоненти оптоелектроніки чи матеріали електродів акумуляторів високої ємності.

Кандидати хімічних наук ст.н.с. О.С. Бережницька і м.н.с. Н.І. Іваха

Співробітники відділу займаються синтезом та дослідженням полімерних сполук на основі ненасичених β-дикарбонільних металокомплексів методом радикальної полімеризації для створення люмінесцентних наноматеріалів.
- Розроблено основи синтезу нових β-дикетонів, які містять ненасичені замісники в α-положенні хелатного кільця та металокомплексів і металополімерів всього ряду лантанідів на їх основі. На основі мономерних комплексів методом радикальної полімеризації та кополімеризації зі стиролом, метилметакрилатом та вінілкарбазолом одержано дестки макромолекулярних метало комплексів з високими люмінесцентними характеристиками. Показано, що гетерополімеризація двох мономерних комплексів, які містять ненасичені замісники в хелатних кільцях, протікає значно швидше ніж гомополімеризація з утворенням зшитих полімерів.

За розрахунками експериментильних данних молодші наукові співробітники Т.О. Макотрик та О.О. Роговцов

Встановлено, що лантанідні металокомплекси, гомо- і кополімери проявляють ефективну 4-f люмінесценцію в ІЧ- та видимій області спектру. Встановлено що:
• інтенсивність люмінесценції металополімерів в кілька разів вища, ніж мономерних комплексів, а люмінесцентні характеристики сполук на основі β-дикетонів вищі, ніж для сполук з β-кетоестерами;
• змішанолігандні комплекси з фенантроліном мають вищу інтенсивність люмінесценції ніж відповідні монолігандні комплекси;
• в гетерометалічних біядерних f-d-комплексах в залежності від електронної будови 3d-металу спостерігається як гасіння (Cu, Ni), так і сенсибілізація (Zn) люмінесценції;
• кополімери зі стиролом, вінілкарбазолом та метилметакрилатом проявляють нижчу люмінесценцію, ніж гомополімери. При цьому інтенсивність люмінісценції кополімерів зменшується пропорційно зростанню розгалуженості промислового мономеру (ПМ) за рахунок екранування випромінюючих центрів більш громіздкими молекулами ПМ.
- Розроблено експериментальні зразки нових світлодіодів (одно-, дво-, трьохшарові планарні гетеро структури) з товщиною емісійного шару (полімерні лантанідні комплекси) 30 нм з високими електролюмінісцентними характеристиками.
- Одержано нові органо-неорганічні гібридні матеріали на основі полімерних матриць (поліметилметакрилату, полістиролу, полівінілкарбазолу, олігомерних силсесквіоксанів, модифікованих поліакриламідів) та встановлено, що порошкоподібні матеріали містять частинки сферичної або форми з розміром від 20 до 200 нм. Показано, що гібридні комплекси проявляють високу інтенсивність люмінесценції, яка перевищує інтенсивність люмінесценції полімерних сполук, що дозволяє використовувати їх, в якості прекурсорів люмінесцентних матеріалів.
- Розроблено безвідходну екологічно чисту енергозберігаючу технологію виробництва біологічно активних мікродобрив та кормових добавок на основі біологічно активного комплексону та мікроелементів (залізо, цинк, марганець, мідь, кобальт, магній та ін.).

По ефективності дії, екологічній чистоті та низькій вартості запропоновані препарати значно перевершують відомі хелатомісткі препарати “ВУКСАЛ” (Німеччина), “СЕКВЕСТРЕН” (Швейцарія), “АНТІХЛОРОЗИН” та антианемічний препарат “АНТІАНЕМІН” (Росія).

Зазначені вище напрямки наукової діяльності забезпечили відділу учать в наступних цільових та комплексних науково-дослідних програмах:

- Цільова комплексна програма Національної академії наук України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»

Проект: «Синтез, структурні особливості і властивості нових гетероструктур на основі складних оксидних систем» (2010-2014 рр.)

- Державна цільова науково-технічна програм «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки Проект: «Нові типи нанокомпозитних систем поліфункціональної дії на основі лантанідвмісних інфрачервоних випромінювачів», Розділ 2. «Відпрацювання технологічних аспектів одержання створених інфрачервоних випромінювачів» (2010-2014 рр.)

- Конкурс спільних проектів фундаментальних досліджень ДФФД України та Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень

Проект № Ф54.3/012 «Синтез, дослідження та властивості металополімерних комплексів d- та f – металів» (2013-2014 р.)

- Інноваційні проекти «Розробка технологій синтезу та створення екологічно чистих координаційних сполук на основі біологічно активних комплексонів для діагностичних матеріалів біомедичного призначення» (2012 р. №32-12), «Технологія одержання нових високоефективних екологічно чистих мікродобрив комплексної дії для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та поліпшення її якості» (2015 № 310.)

- Міжнародна співпраця відділу відбувалась за договором з Інститутом неорганічної хімії академії наук Чеської республіки проект «Хімічне осадження та дослідження наносистем з нелетких координаційних прекурсорів» (2014-2016 р.), де ІЗНХ був головним виконавцем. Відділ співпрацює з Честоховським університетом ім. Яна Длугоша (м. Честохова, Польща) в рамках проведення спільних наукових досліджень стосовно синтезу та вивчення координаційних сполук на основі комплексонів (2014 -2016 р.). За матеріалами співпраці є 4 тез доповідей на конференції «7th International Meeting on Halogen Chemistry (HALCHEM VII), Częstochowa, Poland,September 3–6, 2015».

Вітчизняні
1. «Створення нових гетерополіядерних та різнолігандних комплексів 3d- та 4f-металів з фосфор- та тіо-вмісними комплексонами, β-дикетонами для отримання композитних та гібридних матеріалів з біохімічними, електропровідними, люмінесцентними властивостями».
Замовник – Відділення хімії НАН України, Рішення Бюро Відділення хімії НАНУ від 12.06.2018 р., пр. № 4; термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2018. Державний реєстраційний номер роботи № 0115U002223

2. «Cтворення нових поліфункціональних наноматеріалів на основі координаційних сполук 3d- металів і лантанідів з O,N-донорними лігандами». Державний реєстраційний номер роботи № 0119U 001102
Замовник – Відділення хімії НАН України, Рішення Бюро Відділення хімії НАНУ від 12.06.2018 р., пр. № 4; термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2021.

3. «Нові неорганічні сполуки та високоефективні функціональні матеріали (фізико-хімічні основи конструювання, гетерогенно-гетерофазний синтез, структура, властивості. Розділ VІІ. Гетерофазний синтез координаційних сполук d-, f-металів з функціоналізованими каркасними карбонілвмісними органічними лігандами для створення нових матеріалів із заданими властивостями (шифр).
Замовник – НАН України, термін виконання: 01.01.2017 – 31.12.2021.
Науковий керівник: Пехньо В.І., академік НАН України, директор ІЗНХ ім.В.І.Вернадського НАН України

4. «Функціональні матеріали нового покоління», № держреєстрації 0120U100301. Комплексна тема, у виконанні якої приймають участь співробітники відділів №№ 1,2, 3, 4, 5, 6.
Замовник – НАН України. Виконується за рішенням Експертної ради з питань оцінювання тематики фундаментальних НДР при НАН України від 12.06 2019 р., пр. № 4 (код бюджетної програми 6541230); термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2021.
Науковий керівник: Омельчук А.О., член-кор. НАН України,. доктор хім. наук, проф.

5. «Функціонально орієнтовані нанорозмірні гетероструктури на основі сполук перехідних металів противірусної, протипухлинної та антибактеріальної дії».
Замовник – НАН України, згідно Цільової програми фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» на 2020–2024 рр., термін виконання: 01.01.2020 – 31.12.2024. Державний реєстраційний номер роботи № 0120U102323. (у виконанні теми приймають участь співробітники відділів №№ 2, 5).
Науковий керівник: Пехньо В.І., академік НАН України, доктор хім. наук, професор.

Міжнародні
HORIZON-MSCA-2022-SE-01, 2023 -2027 «Novel detector concept for medical gamma probe «DETMED» – 101129879» Номер проєкту Р802. Учасники проєкту: Португалія, Німеччина, Польща, Чехія, Словенія, Азербайджан.

к.х.н. ст.н.с. О.С. Бережницька

Проекти, які відділ виконує на теперішній час

На даний час співробітники відділу виконують Відомче замовлення Відділення хімії НАН України: Тема Створення нових гібридних композитних та полімерних матеріалів допованих координаційними сполуками 3d- і 4f металів на основі -дикетонатних та карбоксилатних ациклічних лігандів» (2022 – 2024 р.) та конкурсну тематику «Функціонально орієнтовані нанорозмірні гетероструктури на основі сполук перехідних металів противірусної, протипухлинної та антибактеріальної дії» в рамках Цільової програми фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» на 2020–2024 рр.

Роботи, виконані співробітниками відділу, було представлено на Форумі фермерських технологій та VIII спеціалізованій виставці технологій та обладнання для тепличної галузі «Тепличне господарство» (12 – 14 березня 2019 р.,); виставці «Elcom Ukraine 2019», ХІІІ Міжнародній виставці «ЕІА: електроніка і промислова автоматизація» та Міжнародній виставка сонячної енергетики «Solar Ukraine 2019» (9-12 квітня, Нові люмінесцентні наноматеріали для OLED пристроїв), ХІІІ Міжнародна виставка «ЕІА: електроніка і промислова автоматизація» (14-16 вересня 2021 р. Україна, Київ)

Міжнародна співпраця відділу відбувалась за договором з Інститутом неорганічної хімії академії наук Чеської республіки проект «Хімічне осадження та дослідження наносистем з нелетких координаційних прекурсорів» (2014-2016 р.), де ІЗНХ був головним виконавцем. Відділ співпрацює з Честоховським університетом ім. Яна Длугоша (м. Честохова, Польща) в рамках проведення спільних наукових досліджень стосовно синтезу та вивчення координаційних сполук на основі комплексонів (2014 -2016 р.). За матеріалами співпраці є 4 тез доповідей на конференції «7th International Meeting on Halogen Chemistry (HALCHEM VII), Częstochowa, Poland,September 3–6, 2015».

Співробітники відділу беруть участь у виконанні спільного міжнародного науково-дослідного проєкту HORIZON-MSCA-2022-SE-01-01 MSCA Staff Exchanges 2022 «Novel Innovative Gamma probe for Advanced Radioguided surgery». Учасники проєкту: Португалія, Польща, Азербайджан

Нагороди відділу


- Державна премія України в області науки та техніки д.х.н., професор Є.А Мазуренко (2011 р.);
- Почесна грамота Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у галузі неорганічної хімії, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм» д.х.н. ст..н.с. Трунова О.К. (2004 р.).
- Почесна грамота Президії Верховної Ради України д.х.н., професор Є.А Мазуренко (2004 р.).
- Диплом та медаль «Трудова слава» IARTAS “Golden Fortune” д.х.н. ст.н.с. Трунова О.К.(2013 р.).
- Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» д.х.н. ст..н.с. Трунова О.К. (2018 р.).
- Д.х.н. Трунова О.К. у 2018 р. отримала Відзнаку НАН України «За підготовку наукової зміни».
- К.х.н. Бережницькій О.С. у 2020 р. присвоєно вчене звання «старший дослідник».

Найбільш значимі та цитовані статті

2018

Посібник

Пономарьов М.Є., Ренський І.О. , Бережницька О.С., Каменська ТА., Хрокало Л.А., Васькевич А. І. Поверхневі явища та дисперсні системи. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів [електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: – Електронні текстові данні (1 файл: 1,23 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – 67 с.

Cтатті

1. Savchenko I., Berezhnytska O., Trunova O., Fedorov Ya., Smola S., Rusakova N. Monomer and metallopolymer compounds of Tb(III) as precursors for OLEDs. Applied Nanoscience, 2018.: Р.1-7, https://doi.org/10.1007/s13204-018-0736-6
2. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Трунова О.К., Савченко І.О., Смола С.С., Русакова Н.В. Лантанідні комплекси та полімери алілацетоацетатів Nd(III), Er(III), Yb (III) як прекурсори люмінесцентних матеріалів. Укр. хим. журн., 2018. 84, (3): 3-12.
3. Мищенко А.М. Теплоты реакций комплексообразования ионов лантанидов с метилацетоацетатом. Укр. хим. журн., 2018. 84. (5): 64–70.
4. Savateev A., Kurpil B., Mishchenko A., Zhang G., Antonietti M. A “waiting” carbon nitride radical anion: a charge storage material and key intermediate in direct C–H thiolation of methylarenes using elemental sulfur as the “S”-source. Chem. Sci., 2018. 9: 3584–3591. DOI: 10.1039/C8SC00745D.
5. Berezhnytska O.S., Savchenko I.O., Ivakha N.B., Trunova O.K., Smola S.S., Zheleznova L.I. Near infrared electroluminescence polymeric system containing β-diketones and lanthanides as emitters for organic light-emitting diodes. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2018. 670 (1): 31-41. DOI: 10.1080/15421406.2018.1542061
6. Вerezhnytska O.S., Ivakha N.B., Trunova O.K., Savchenko I.O., Rusakova N.V. The new near emitting compounds based β-dicarbonyl ligands. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2018. 670 (1): 20 – 30. DOI: 10.1080/15421406.2018.1542060
7. Zheleznova L., Sliusarchuk L., Rogovtsov O., Trunova E. Spectroscopis and Thermal Study of Mixed Ligand Complexes of Cobalt (II) with β-Diketones and Pyrazinamide. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2018. 672 (1): 123 – 132. . DOI: 10.1080/15421406.2018.1542114.
8. Savchenko I., Berezhnytska O., Fedorov Ya., Smola S., Trunova О. Luminescent properties of new polymer metal complexes based β-diketones and REE. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2018. 673. (1): 48-60 https://doi.org/10.1080/15421406.2019.1578493.
9. Trunova E.K., Mishchenko A.M., Rogovtsov A.A., Makotryk T.A. Crystal structure of a novel cobalt(II) complex with ethylenediaminedisuccinic acid. Issues of Chemistry and Chemical Technology, 2018. (6): 324-330. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2018-121-6-84-90
10. Trunova E.K., Rusakova N.V., Haidai Ya. M., Mishchenko A.M., Makotryk T.A. Spectral-luminescent properties of heteronuclear complexes of Nd (III) with aminopolycarboxylic acids. J. Spectrosc. Lett. 2018, http://dx.doi.org/10.1080/00387010.2017.3236824.

Тези доповідей

1. Zheleznova L., Sliusarchuk L., Trunova E. Synthesis of β-Diketonate Complexes of Cobalt with Pyrazinamide // 11-th International Conference"Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM–11). – Ivano-Frankivsk, Ukraine. –21 - 25 May, 2018 – Р.78.
2. Berezhnytska О., Ivakha N., Savchenko I., Rusakova N., Trunova O. New luminescent materials based on coordination compounds of lanthanides // 11-th International Conference"Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM–11). – Ivano-Frankivsk, Ukraine. –21 - 25 May, 2018 – Р.150.
3. Savchenko I., Berezhnytska О., Trunova O. Organometallic materials based lanthanides for electroluminescent devices // 11-th International Conference"Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM–11). – Ivano-Frankivsk, Ukraine. –21 - 25 May, 2018 – Р.60.
4. Mishchenko A.M., Trunova E.K., Berezhnytska A.S., Smola S.S. NIR-emitting Yb(III) and Nd(III) complexes with alkyl esters of acetonic acid 11-th International Conference"Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM–11). – Ivano-Frankivsk, Ukraine. –21 - 25 May, 2018 – Р.180.
5. Rogovtsov A., Fedorov Ya., Savchenko I., Smola S., Berezhnytska O. Metalopolymers, as precursors of light-emitting devices 11-th International Conference"Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM–11). – Ivano-Frankivsk, Ukraine. –21 - 25 May, 2018 – Р.189.
6. Слюсарчук Л.І., Железнова Л.І., Павленко Т.В., Счастлівцев С.В. Синтез складних оксидів з гетероядерних β-дикетонатних комплексів 3d–4f–металів // XX Українська конференція з неорганічної хімії. Збірник тез доповідей. – м.Дніпро, (17–20 вересня 2018 р.): тези доповідей. – Дніпро: ЛІРА. – С.74.
7. Мищенко А.М., Трунова Е.К., Саватеев А.С., Фёлкель А. Исследование смешаннолигандных комплексов La(III) с метилацетоацетатом // XX Українська конференція з неорганічної хімії (17–20 вересня 2018 р.): тези доповідей. – Дніпро: ЛІРА. – С. 66.
8. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Трунова О.К. Нові β-дикетонатні комплекси Nd(III), Er(III) та Yb(III). // XX Українська конференція з неорганічної хімії (17–20 вересня 2018 р.): тези доповідей. – Дніпро: ЛІРА. – С. 60.
9. Ходикіна М.О., Першина К.Д., Трунова О.К., Каздобін К.О., Зульфігаров О.С. Сенсори на основі гетероструктур неорганічний носій – нативний ферментний препарат. // XX Українська конференція з неорганічної хімії (17–20 вересня 2018 р.): тези доповідей. – Дніпро: ЛІРА. – С. 217.
10. Роговцов О.О., Федоров Я.В., Бережницька О.С., Савченко І.О. Координаційні сполуки Eu(ІІІ), Sm(ІІІ) та Tb(ІІІ) і металополімери на їх основі. // XX Українська конференція з неорганічної хімії (17–20 вересня 2018 р.): тези доповідей. – Дніпро: ЛІРА. – С. 33.
11. Бережницька О.С., Трунова О.К. Мономерні та металополімерні комплекси лантанідів // XX Українська конференція з неорганічної хімії (17–20 вересня 2018 р.): тези доповідей. – Дніпро: ЛІРА. – С. 14.
12. Kazdobin K.A., Pershina K.D., Trunova E.K., Khodykina M.O., Bespaliuk A.A. Self-organized heterostructures inorganic carrier – native enzyme mixture and their electrochemical applications// Міжнародна конференція «Кластерні та наноструктурні матеріали» («Clusters and nanostructured materials (CNM-5’2018) (22-26 жовтня 2018 р., м.Ужгород).
13. Ivakha N.B., Rogovtsov O.O., Berezhnytska O.S., Savchenko I.O., Trunova O.K. Nanomaterials based on heterometalic complexes of Nd(III) and Yb(III)// VI International Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” Nano-2018. – 27-30 August 2018. –Kiev.- P. 428.
14. Berezhnytska O.S., Fedorov Ya.V., Savchenko I.O., Rusakova N.V., Trunova O.K. Nanomaterials based on coordination compounds of lanthanides // VI International Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” Nano-2018. – 27-30 August 2018. –Kiev.- P. 427.
15. Savchenko I.A. Berezhnytska A.S. Some polymer metal complexes based β-diketones and REE for electroluminescent devices// VI International Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” Nano-2018. – 27-30 August 2018. –Kiev.- P. 325.

2019

Монографії
Kazdobin K.O., Pershina K.D., Khodykina М.О., Trunova O.К. Adsorption mechanisms of self-organization of inorganic carrier – preparation of heterostructures. 2019, In book «Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future» // CHAPTER 3. Р. 17 – 23.

Статті
1. Mishchenko A.M., Trunova E.K., Zheleznova L.I., Makotryk T.A. IR spectroscopic study of lanthanide hydroxo complexes with esters of acetoacetic acid. J. Appl. Spectrosc., 2019ю 86. (2): 206–212. https://doi.org/10.1007/s10812-019-00801-9.
2. Savchenko I., Berezhnytska O., Trunova O., Fedorov Ya., Smola S., Rusakova N. Monomer and metallopolymer compounds of Tb(III) as precursors for OLEDs. Applied Nanoscience (Switzerland), 2019. 9, (5): 787-793 https://doi.org/10.1007/s13204-018-0736-6.
3. Kurpil B., Otte K., Mishchenko A., Lamagni P., Lipiński W., Lock N., Antonietti M., Savateev A. Carbon nitride photocatalyzes regioselective aminium radical addition to the carbonyl bond and yields N-fused pyrroles. Nature Commun., 2019. 10. (1): 945. https://doi.org/10.1038/s41467-019-08652-w.
4. Berezhnytska O.S., Savchenko I.O., Ivakha N.B., Rogovtsov O.O., Trunova O.K., Rusakova N.V. Luminescent properties of heterometallic β-dicarbonyl complexes and polymers on their basis, J. of Molecular Structure, 2019. : https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.127160.
5. Мищенко А.М., Трунова Е.К. Зависимость устойчивости β-дикарбонильных комплексов лантанидов от энергии связи металл–лиганд // Допов. Нац. акад. наук Укр., 2019. (4): 74–80. https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.04.074.
6. Железнова Л.И., Слюсарчук Л.И., Мищенко А.М. Разнолигандные ацетилацетонаты лантана и гадолиния с карбоновыми кислотами и с ацетонитрилом или диметилформамидом. Укр. хім. журн., 2019. 85. (1): 3–12. https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.1.2019.3-12.
7. Железнова Л.І., Слюсарчук Л.І., Іваха Н.Б., Кулешов С.В., Трунова О.К. Синтез та дослідження ацетилацетонатного гетероядерного комплексу Nd(ІІІ) та Ni(ІІ) як прекурсору для отримання складнооксидних структур. Укр. хім. журн., 2019. 85. (8): 83-93. https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.8.2019.83-93.
8. Слободянюк О.Д., Бережницька О.С., Каменська Т.А., Русакова М.Ю. Синтез та властивості нових N-ацил похідних антранілової кислоти. Укр. хім. журн., 2019. 85. (4): 59-70. https://doi.org/10.33609/0041-0045.85.4.2019.59-70.
9. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Роговцов О.О., Трунова О.К. Комплекси неодиму (ІІІ) та ербію (ІІІ) з новими ненасиченими β-дикетонами. Укр. хім. журн., 2019. 85. (6): 87-96, https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.6.2019.
10. Трунова Е.К., Макотрик Т.А. Кристаллическая структура гетерометаллического комплекса Ni(II) и Zn(II) с этилендиамин- N,N'-диянтарной кислотой. Укр.хім.журн., 2019. 85. (7): 3-15. https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.7.2019.3-15.
11. Babenko L.M., Smirnov O.E.,Romanenko K.O., Trunova O.K., Kosakivska I.V. Phenolic compounds plants: biogenesis and functions. Ukr. Biochem. J., 2019. 91. (3): 5 – 18. https://doi.org/10.15407/ubj91.03.005.
12. Трунова О.К., Бережницька О.С., Федоров Я.В., Русакова Н.В., Смола С.С. Спектрально-люмінесцентні властивості комплексів Sm (III) з ненасиченими β-дикетонами. Питання хімії та хімічної технології, 2019. (4): 163-171. https://doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-163-171.
13. Berezhnytska O.C., Trunova O.К., Gudyma А.О., Smirnov А.B., Ohrimenko O.B., Bacherikov Yu.Yu. Conductivity of molecular semiconductor material based on monomeric and polymeric methacroylacetophenone. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2019, 22, (4): 391-396. https://doi.org/10.15407/spqeo22.04.391.

Тези доповідей
1. Savchenko I.A., Berezhnytska A.S., Trunova O.K., Synthesis and luminescent properties of heterometallci polycomplexes International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (Nano-2019), 27-30 August, 2019, Lviv, Ukraine, P.26
2. Slobodianiuk O.D., Kamenska T.A., Rusakova M.Yu., Berezhnytska O.S. Synthesis and biolodical activities of new N-acyl derivative of antranilic acid «Nanotechnology and nanomaterials» (Nano-2019), 27-30 August, 2019, Lviv, Ukraine, P.661
3. Berezhnytska O.S., Ivakha N.B., Trunova O.K., Smola S.S., Rohovtsov O.O. Luminescent properties of polymers and copolymers of Nd(III) AND Yb(III) XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Lviv, Ukraine September 22-26,2019, P.89
4. Berezhnytska O.S., Trunova O.K., Savchenko I.O., Fedorov Ya. V. , Rusakova N.V. Luminescent properties of some β-dicarbonyl complexes of lanthanides XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Fedorov Ya. V. , Rusakova N.V. Lviv, Ukraine September 22-26,2019, P.88
5. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Трунова О.К. Встановлення впливу замісників в -дикетонатах лантанідів (ІІІ) Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України (Київ, 30 травня 2019 року),С.36
6. Слюсарчук Л.І., Железнова Л.І., Павленко Т.В., Роговцов О.О. Синтез складних оксидів на гранулах оксиду алюмінію з β-дикетонатних комплексів 3d–4f–металів. // Збірник матеріалів XIV міжнародної конференції по кристалічній хімії інтерметалічних сполук (XIV IMC). - Львів, Україна, 22-26 вересня, 2019. c.101.
7. Штоквиш О.О., Коваль Л.І., Железнова Л.І., Хоменко Б.С., Пехньо В.І. Термічні властивості ряду комплексів Co(II) та Ni(II) з естерами ацетооцтової кислоти // Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України (Київ, 30 травня 2019 р.)

2020

Статті:.
1. Berezhnytska O.S., Savchenko I.O., Ivakha N.B., Rogovtsov O.O., Trunova O.K., Rusakova N.V. Luminescent properties of heterometallic β-dicarbonyl complexes and polymers on their basis Journal of Molecular Structure, 2020, 1201, 127160. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.127160.
2. Ivakha N.B., Savchenko I.O. , Berezhnytska O.S., Rusakova N.V., Trunova O.K. Ytterbium metal polymers as precursors of luminescent materials emitting in the near infrared region. J. Appl. Nanosc., 2020. 10: 4983-4990. https://doi.org/10.1007/s13204-020-01342-w.
3. Berezhnytska О.S., Ivakha N.B., Rohovtsov О.О., Trunova О.К. Synthesis and research of lanthanide-containing hybrid materials based on polyhedral oligomeric silsesquioxanes. Ukr. Chem. J., 2020. 86 (6): 74-86. https://doi.org/10.33609/2708-129X.86.6.2020.74-86.
4. Sliusarchuk L.I. Zheleznova L.I., Rogovtsov O.O., Kuleshov S.V., Trunova O.K., PavlenkoT.V. Synthesis of cobaltates and nickelates of lanthanum (Neodymium) from individual acetylacetonate precursors. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, 2020. (4): 140-147. https://doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-140-147.
5. Artamonov M., Trunova O. Investigation of the rutin complex formation with Cu(II) ahd Co(II) ions solutions. Collection of scientific papers 5th International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the development of world science». Vancouver, Canada, 22-24 January 2020, P. 32-37. ISBN 978-1-4879-3791-1.

Тези доповідей:
1. Іvakha N.B., Berezhnytska O.S., Trunova O.K. The comparison of the spectral-luminescent properties of the metalpolymersNd(III), Er(III), Yb(III) IV Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ -2020», м. Дніпро, квітень 2020, p.78-79.
2. Іваха Н.Б. Нові полімерні сполуки на основі β-дикетонатів. XXІ Наукову молодіжну конференцію «Проблеми та досягнення сучасної хімії» м. Одеса, травень 2020, с. 26.
3. Savchenko I.O., BerezhnytskaO.S., IvakhaN.B., Trunova E.K Polycomplexes based unsaturated β-dicarbonyls and lanthanides for organic light-emitting diodes. XII International conference «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials ( ICEPOM 2020)» , м. Кам’янець-Подільський, 1-5 червня, 2020, p.329.
4. Berezhnytska O.S., Ivakha O.B., Smola S.S., Trunova O.K Synthesis and research of lanthanide-containing hybrid materials based on POSS VIII International conference «Nanotechnology and Nanomaterials» NANO-2020 (серпень 2020, м. Львів)
5. Berezhnytska O.S., SemenivV.S, Kamenska T.A., Trunova O.K. (2020), New heterometallic coordination compounds of Zinc and silver (I) based on ethylen-diamindisuccinic acid. ІV Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2020», 10 квітня 2020, Дніпро “Середняк Т.К., Р.80-82.
6. Rohovtsov O., Berezhnytska O., Fedorov Ya. , Savchenko I., Trunova O. (2020), New materials based on complexes and metalopolymers of europium (III). XII International conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials, 1-5 june, ICEPOM – 2020. P. 338.
7. Berezhnytska O.S., Rohovtsov O.O., Fedorov Ya. V. , Savchenko I.O., Trunova O.K. (2020), Polycomplexes based unsaturated β-dicarbonyls and lanthanides for organic light-emitting diodes. XII International conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials, 1-5 june, ICEPOM – 2020. P. 329.
8. Berezhnytska O., Fedorov Ya., Savchenko I., Rusakova N., Trunova O. (2020), Influence of substituents on luminescent propertiesof metal complexes and polymers based on them Research and Practice conference “Nanotechnology ans Nanomaterials” Nano-2020, 26-29 August, Lviv, Ukraine, P.179
9. Alperina E.I., Berezhnytska O.S., Rogovtsov O.O.Synthes and resorch of aurum nanoparticles Research and Practice conference “Nanotechnology ans Nanomaterials” Nano-2020, 26-29 August, Lviv, Ukraine, P.282
10. Rohovtsov O.O., Berezhnytska O.S., Semeniv V.S. , Trunova E.K. (2020), Silver nanoparticles for medical International Research and Practice conference “Nanotechnology ans Nanomaterials” Nano-2020, 26-29 August, Lviv, Ukraine, P.28
11. Сікорська К.А. Михальчук А.О. Каменська Т.А., Бережницька О.С. (2020), Антибактеріальні добавки на основі координаційних сполук арґентуму VIII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, 22-23 квітня, Київ 2020, С.124
12. L.I. Sliusarchuk, L.I.Zheleznova, T.V. Pavlenko, O.O. Rogovtsov, O.K.Trunova Synthesis of lanthanum cobaltite from acetylacetonate complexes LaCo(AA)5nD XII International conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials ( ICEPOM 2020), Kamianets-Podilskyi, 1-5 June 2020.
13. Железнова Л.І., Слюсарчук Л.І., Роговцов О.О., Трунова О.К. Синтез кобальтату неодиму і нікелату лантану на гранулах оксиду алюмінію з гетерометалічних прекурсорів. II Всеукраїнській науковій конференції «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2020», м. Дніпро, квітень 2020.

2021.

Монографії
Колективна монографія «ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України на межі тисячоліть (1931-2021).Київ: МПБП «Гордон», 2021. – 252 с.

Посібник:
«Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О.Е. Чигиринець, Г.В. Сокольський, О.С. Бережницька, В.І. Воробйова. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,70 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 84 с.

Статті:
1. Zheleznova L., Sliusarchuk L., Rogovtsov O., Kuleshov S., Trunova E. Synthesis and Study of Mixed-Ligand Heteronuclear Complexes of Lanthanum (III) and Cobalt (II) or Nickel (II) with Acetylacetone and α,α'-dipyridyl. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2021. 717. (1):т14-23. https://doi.org/10.1080/15421406.2020.1859705.
2. Berezhnytska O.S., Semeniv V.S., Sikorska K.A., Kamenska Т.А., Khrokalo L.A., Trunova О. K. Synthesis and properties of new nanosystems of argentun. Ukr. Chem. J., 2021, 87. (2): 95-106. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.02.2021.95-106.
3. Ivakha N., Berezhnytska O., Rohovtsov O., Rusakova N., Trunova О. Mono- and mixed-ligand complexes of Yb(III) with new β-diketones Ukr. Chem. J., 2021, 87. (2): 65-76. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.02.2021.65-76
4. Трунова О.К., Міщенко А.М.,Макотрик Т.О. Синтез та спектральні характеритики гетерометалічних комплексів Pr(IІI) з Zn(II), Со(ІІ) на основі етилендиамінтетраоцтової та етилендиаміндиянтарної кислот. Укр.хім.журн., 2021, 87 (3): 3-17. https:// doi: 10.33609/2708-129X.87.03.2021.3-17.
5. Berezhnytska О.S., Horbenko A.E., Rohovtsov O.O., Smola S.S., Fedorov Ya.V., Chygyrynets O.E., Trunova О.К. The coordination compounds Gd(III) and Dy(III) with some β-diketones. Ukr. Chem. J., 2021, 87. (6): 97-120. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.06.2021.97-120.
6. Berezhnytska O.S., Savchenko I.O., Ivakha N.B., Smola S.S., Rohovtsov O.O., Rusakova N.V., O.K. Trunova Influence of the nature of the substitute on the luminescent properties of β-diketonate complexes of neodyme (III). Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2021. 716. (1): 1-12. https://doi.org/10.1080/15421406.2020.1859691.
7. Berezhnytska O, Savchenko I, Rohovtsov O, Smola S, Fedorov Ya, Trunova O. Luminescent properties of complexes and polymers of Sm (III). Optical Materials, 2021. 120: 111492. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111492.
8. Sotnik S.O., Mishchenko A.M., Rusanov E.B., Kozytskiy A.V., Gavrilenko K.S., Ryabukhin S.V., Volochnyuk D.M., Kolotilov S.V. Third Generation Buchwald Precatalysts with XPhos and RuPhos: Multigram Scale Synthesis, Solvent-Dependent Isomerization of XPhos Pd G3 and Quality Control by 1H- and 31P-NMR Spectroscopy. Molecules, 2021. 26. (12): 3507. https://doi.org/10.3390/molecules26123507
9. Міщенко А.М., Трунова О.К., Макотрик Т.О. Термодекструкція координаційних сполк La(III) із аліфатичними β-кетоестерами. Укр.хім.журн., 2021. 87. (8): 99-115. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.08.2021.99-115
10. Тrunova O.K., Аrtamonov М.S., Makotryk T.O. Spectroscopic studies of Cu(II) and Co(II) comlexes with rutin in solutions. Ukr. Chem. J., 2021, 87. (10): 90-102. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.10.2021.90-102
11. Коваль Л.Б., Трунова О.К., Пехньо В.І. Розвиток досліджень хімії координаційних сполук в ІЗНХ ім.. В.І. Вернадського НАН України: від 30-х р.р ХХ століття по сьогодення. І частина. Укр.хім.журн., 2021. 87. (11): 21-44. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.11.2021.21-44
12. Коваль Л.Б., Трунова О.К., Пехньо В.І. Розвиток досліджень хімії координаційних сполук в ІЗНХ ім.. В.І. Вернадського НАН України: від 30-х р.р ХХ століття по сьогодення. ІІ частина. Укр.хім.журн., 2021. 87. (12): 63-96. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.11.2021.63-96.

Тези доповідей:
1. Sliusarchuk L., Zheleznova L., Shtokvysh O. Synthesis and structure of cobalt (ii) succinates with pyridine or phenanthroline // Priority directions of science and technology development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 191-193.
2. Zheleznova L.I., Sliusarchuk L.I., Zakutevskyi O.I., Khomenko B.S. Synthesis of Cobaltate of Neodymium from Heterometallic Mixed-Ligand Carboxylate Complexes // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2021: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітня 2021 р., м. Дніпро. – С.166-168.
3. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Трунова О.К. Cпектрально-люмінесцентні властивості моно- та полімерних змішанолігандних металокомплексів Yb(III) V Всеукраїнська наукова конференція “Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ -2021” ), м. Дніпро, квітень 2021, p.191-191.
4. Berezhnytska O., Rohovtsov O., Savchenko I., Fedorov Ya., Smola S., Trunova O.The influence of substituents in ligand molecules on the properties of coordination compounds, «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2021), Lviv, Ukraine. 2021
5. Rohovtsov O., Berezhnytska O., Ivakha N., Smola S., Trunova O.New hybrid nanosystems based on curcuminativs of some lanthanides «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2021), Lviv, Ukraine. 2021.
6. Semeniv V.S., Berezhnytska O.S., Khrokalo L.A., Trunova O.K. New approaches to the synthesis of precious metal nanoparticles «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2021), Lviv, Ukraine. 2021.
7. Semeniv Viktoriya, Berezhnytska Oleksandra, Trunova Olena. Obtaining zinc curcuminate and hybrid system on its basis. East west chemistry conference (EWCC 2021).
8. Артамонов М.С. Біологічно активні різнолігандні комплекси 3-d металів на основі рутину. Конференція молодих вчених ІЗНХ -2021 (24-25 листопада 2021 року): збірник тез доповідей. – Київ, 2021. С. 30-31.
9. Бережницька О.С. Вплив природи замісників на люмінесцентні властивості β-дикетонатних координаційних сполук лантанідів. Конференція молодих вчених ІЗНХ -2021 (24-25 листопада 2021 року): збірник тез доповідей. – Київ, 2021. С. 8-9.
10. Горбенко А.Е. Нові амінокарбоксифосфонові кислоти як перспективні комплексоутворюючі ліганди. Конференція молодих вчених ІЗНХ -2021 (24-25 листопада 2021 року): збірник тез доповідей. – Київ, 2021. С. 28-29.
11. Семенів В.С., Бережницька О.С. Спектрально-люмінесцентні та біологічно активні властивості куркумінатів цинку та срібла. Конференція молодих вчених ІЗНХ -2021 (24-25 листопада 2021 року): збірник тез доповідей. – Київ, 2021. С. 34.
12. Аrtamonov М.S., Тrunova O.K. Investigation of mixed ligand complexes of Cu (II), Co (II) with rutin and glycine by luminescence method. International scientific-practical distance conference «Іnnovations and prospects of world science», December 29-31, 2021, Vancouver, Canada.

2022

Статті:
1. Тrunova O.K., Mishchenko A.M., Makotryk T.O. Synthesis, spectral characterization and stability of the new Nd(III) and Co(II) heterometallic complexes with aminopolycarboxylic acids. Ukr. Chem. J., 2022. 88 (2): 116-130, https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.02.2022.116-130.
2. Ivakha N., Berezhnytska О.,Rohovtsov О., Smola S., Trunova О. Investigation of new polymer complexes based on Yb(III) β-diketonates. Ukr. Chem. J., 2022. 88 (5): 3-14, https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.05.2022.3-14.
3. Sliusarchuk L. I., Zheleznova L. I., Kuleshov S. V., Trunova O. K. Mono- and heterocomplexes of Co(II), Nd(III) with oxalic acid and phenanthroline: synthesis, structure and thermal decomposition. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2022. (3): 74-82. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-142-3-74-82. (S, Q3)
4. Слюсарчук Л.І., Железнова Л.І., Кулешов С.В., Роговцов О.О., Трунова О.К., Хоменко Б.С. Синтез складних оксидів кобальту-неодиму з гетеро металічних комплексів та їх каталітична активність при розкладі пероксиду водню. Укр. хім. журн., 2022. 88 (7): 3-15. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.07.2022.3-15
5. Трунова О. К., Русакова М.Ю., Артамонова Г.В., Макотрик Т.О. Синтез та біологічна активність комплексів 3d-металів із біс(фосфонометил)аміноянтарною кислотою. Укр. хім. журн. 2022. 88 (9):3-24. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.09.2022.3-24
6. Trunova E., Artamonova G., Rusakova M., Vasin O., Glushakov V. Synthesis and complex-forming pro­perties of thio-containing complexons: s,s’- ethylenedithiodialanine and S,S’- carboxy- ethylenedithiodialanine. Ukr. Chem. J., 2022. 88 (11): 11-38. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.11.2022.11-38.
7. Berezhnytska О.S., Snihur M.D., Chygyrynets O. Е., Rohovtsov O.O.Green synthesis of silver nanoparticles and their spectral properties. Ukr. Chem. J., 2022. - 88(9): 40-51. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.09.2022.41-51.

Тези доповідей
1. Sliusarchuk L.I., Zheleznova L.I., Kuleshov S.V., Khomenko B.S. Obtaining of Cobaltate of Neodymium and its X-ray Powder Diffraction Investigation // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2022: Матеріали I Міжнародної наукової конференції, що присвячена 100-річчю Дніпровського державного аграрно-економічного університету. 20 травня 2022 р., м. Дніпро. – C.206-209.
2. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Трунова О.К. Cпектрально-люмінесцентні властивості полімерних β-дикетонатних сполук Ln(III). VI Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», м. Житомир, жовтень 2022.
3. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Трунова О.К. ІЧ-люмінесценція координаційних β-дикетонатних сполук Ln(III) І Міжнародна наукова конференція “Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ -2022”, м. Дніпро, травень 2022, C.164-166.
4. Горбенко А.Е. Синтез куркуміну та його похідних. Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України (Київ, 2022 р.)

2023

Статті:
1. Berezhnytska O.S., Savchenko I.O., Horbenko A.E., Rohovtsov O.O., Rusakova N.V., TrunovaO.K. Synthesis, structure of luminescence complexes and metalopolymers of Dy(III) and influence of the nature of substitutes on their emission. Journal of Molecular Structure, 2023, 1293: 136148. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.136148.
2. Trunova O., Artamonov M., Babenko L., Makotryk T. Synthesis and Study of Spectral-luminescent and Biologically Active Properties of Mixed-ligand Complexes of Cobalt(II) and Copper(II) with Rutin and Glycine. Croat. Chem. Acta 2023, 96 (1): https://doi.org/10.5562/cca3950.
3. Trunova O.K., Sliusarchuk L.I., Shtokvysh O.О., Makotryk T.О. Crystal structure and spectral properties of the heterometallic 3d-4f complex of gadolinium(III) – cobalt(II) with ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid. Journal of Molecular Structure, 2023., 1285: 135302. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.135302
4. Ivakha N.B., Berezhnytska O.S., Rohovtsov O.O., Savchenko I.O., Rusakova N.V., Trunova O.K. Spectral-luminescent characteristics of coordination compounds and metalpolymers of Yb(III). Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2023, (3): 77-85. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-148-3-77-85.
5. Sliusarchuk L.I., Ivakha N.B., Zheleznova L.I., Kuleshov S.V., Trunova O.K. Synthesis and study of mixed-ligand heterometallic complexes of cobalt and neodymium succinates with pyridine or phenanthroline. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2023. (4): 94-104. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-149-4-94-104
6. Бережницька О.С., Трунова О.К., Горбенко А.Е., Іваха Н.Б. Спектрально-люмінесцентні властивості куркумінатів Zn(II). Питання хімії та хімічної технології, 2023. (4): 26-35 http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-149-4-26-35
7. Trunova О.К., Rusakova N.V. Luminescent properties of Nd(III) complexes with ethylenediamine-N,N'-disuccinic and N,N-bis(phosphonomethyl)-2-aminopropionic acids. Ukrainian Chemistry Journal, 89 (5): 55-70. https://doi.org/10.33609/2708-129X.89.06.2023.95-110.
8. Berezhnytska О.S., Horbenko A.E., Savchenko I.A., Rohovtsov O.O., Rusakova N.V., Trunova О.К. Investigation of coordination compounds of gadolinium(III) with β-diketones. Chem. & Chem. Technology, 2023. 17 (4): 748–757 https://doi.org/10.23939/chcht17.04.748 .
9. Vortman M.Ya., Berezhnytska O.S., Aksenovska O.A., Kobylinskyi S.M., Kobrina L.V., Lemeshko V.N., Shevchenko V.V. Guanidinium-containing oligoether as a complexing agent of transition metal ions. Functional Materials, 2023, 30 (1): 120–127. https://doi.org/10.15407/fm30.01.120.
10. Pershina K.D., Trunova O.K., Artamonov M.S., Boychuk A.V. Electrochemical properties of aqueous-alcoholic solutions of Co(II) complexes with rutin. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2023. (6): 158-166 http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-151-6-158-166.
11. Berezhnytska O.S., Trunova O.K., Fedorov Ya.V., Smola S.S., Savchenko І.О., Rohovtsov O.O. Spectral-luminescence properties of metalcomplexes and metalpolymers of EuIII with 2-methyl-5-phenyl-pentene-1-dione-3,5 (methacroylacetophenone). Research on Chemical Intermediates, 2023 in press
12. Posilskyi O.О., Artamonova H.V., Trunova O.К. Identification of triarylmethane, phthalocyanine and xanthene in a mixture of dyes by electron absorption spectroscopy Ukrainian Chemistry Journal, 2023. 89 (7): 49 – 62. https://doi.org/10.33609/2708-129X.89.07.2023.49-62
13. Трунова О.К., Бережницька О.С., Роговцов О.О., Пехньо В.І. Хелатні комплекси мікроелементів Co, Cu, Mu, Zn як блокатори надходження радіонуклідів 90Sr, 137Cs в організм людини харчовим ланцюгом грунт - рослина –тварини– людина. Ядерна енергетика та довкілля, 2023, 28 (3):75-84 http://doi.org/10.31717/2311-8253.23.3.8
14. Trunova О.К., Berezhnytska О.S., Rohovtsov О.О. Synthesis and study of nano-sized complexe of Fe(III) with ethylenediaminedisuccinic acid. Ukrainian Chemistry Journal, 2023, 89 (8):101-112. http://doi.org/10.33609/2708-129X.89.08.2023.101-112.

Тези доповідей:
1. Іваха Н.Б., Бережницька О.С. Дослідження нових моно- та змішанолігандних комплексів Pr(III) та Tm(III) з ненасиченим β-дикетоном. // VIІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 19.04.2023, м. Житомир. С.111-112.
2. Ivakha N.B., Berezhnytska O.S., Rohovtsov O.O. New polymer compounds based on europium (III) curcuminates.// ІI International scientific conference «Theoretical and experimental aspects of modern chemistry and materials ТАСХ-2023», 20.05.2023, Dnipro, Ukraine. Р. 30-32.
3. Ivakha N., Berezhnytska O., Trunova O. Spectral-luminescent studies of the heterometallic β-diketonate complex. // ХІХ Scientific conference «Lviv Chemical Readings-2023». 29-31.05.2023, Lviv, Ukraine, P. 66.
4. Sliusarchuk L.I., Zheleznova L.I., Kuleshov S.V., Rogovtsov O.O. Synthesis of Cobaltate of Neodymium and Study of its Catalytic Actyvity in the Decomposition of Hydrogen Peroxide. // VIІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 19 квітня 2023, Житомир, Україна АЗХ-2023. С.93-95.
5. Слюсарчук Л.І., Железнова Л.І., Роговцов О.О. Синтез складних оксидів LnxMyOn на поверхні оксиду алюмінію. // ХІХ Scientific conference «Lviv Chemical Readings-2023». May 29-31 2023, Lviv, Ukraine Стендова доповідь Н9, секція: «Неорганічна хімія».
6. Gorbenko А. E., Ivakha N.B., Semeniv V.S. , Berezhnytska О.S. New biologically active complexes based on curcuminate. // Materials of the International Internet Conference «Modern chemistry of medicines», May 18, 2023, Kharkov, Ukraine. Р. 36-37.
7. Ishchenko M.S., Horbenko A.E., Berezhnytska О.S. Curcuminate and its derivatives as biologically active additives in cosmetics. // Materials of the International Internet Conference «Modern chemistry of medicines», May 18, 2023, Kharkov, Ukraine. Р. 39-40.
8. Sikorska K.A., Lazzara G., Berezhnytska О.S. Mono- and heterometallic complexes of silver based on edds as potential antibacterial agents. // Materials of the International Internet Conference «Modern chemistry of medicines», May 18, 2023, Kharkov, Ukraine. Р. 84-85.
9. Sliusarchuk L.I., Zheleznova L.I., Kuleshov S.V., Khomenko B.S. Obtaining of Cobaltate of Neodymium and its X-ray Powder Diffraction Investigation. // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2022: Матеріали I Міжнародної наукової конференції, що присвячена 100-річчю Дніпровського державного аграрно-економічного університету. 20 травня 2022 р., м. Дніпро. C.206-209.
10. Sliusarchuk L.I., Zheleznova L.I. Obtaining the Coatings of Niobium from its Mixed Ligand Complex by the Chemical Vapor Deposition. // Тhe III International Scientific Conference «Current Problems of Chemistry, Materials Science and Ecology», June 1-3 2023, Lutsk, Ukraine, С. 28-30.
11. Ivakha N.B., Berezhnytska O.S. Study of heterometallic β-diketonate complexes based on zinc and lanthanides(III). Тhe ІІІ International science conference «Current problems of chemistry, materials science and ecology», June 1-3 2023, Lutsk, Ukraine, P. 20-21.
12. Trunova О.К., BerezhnytskaО.S., Rohovtsov О.О., PekhnyoV.I. Chelate complexes Co, Cu, Mn, Zn as blockers of radsonuclides 90Sr, 137Cs entering the human body through the soil – plant – animal –human food chain. // Collection of abstracts of reports of the 5th International Conference «Prospects for the Implementation of Innovations in Atomic Energy», Kyiv, September 28-29, 2023, Ukraine, P.125-127.
13. Berezhnytska О.S., Rohovtsov O.O., Ivakha N.B.,Savchenko I.O., Smola S.S., Trunova O.K. The influence of morphology and dispersion on the emission properties of materials based on lanthanide complexes // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023). Abstract Book of participants of the International research and practice conference, 16–19 August 2023, Bukovel. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kyiv: LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2023. – P. 143.
14. Berezhnytska О.S., Rohovtsov O.O., Sikorska K.S., Kamenska Т.А., Khrokalo L.A. Green synthesis of silver and gold nanoparticles // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023). Abstract Book of participants of the International research and practice conference, 16–19 August 2023, Bukovel. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kyiv: LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2023. – P. 144.
15. Horbenko А.E., Ivakha N.B., Ischenko M.S.,Rohovtsov O.O., Berezhnytska О.S. New hybrid nanosystems based on curcuminates // The International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2023). Abstract Book of participants of the International research and practice conference, 16–19 August 2023, Bukovel. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kyiv: LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2023. – P. 186.
16. Sikorska K.S.1, Lazzara G., Berezhnytska O.S., Rohovtsov O.O. Biological activities of new complexes based on germanium and silver complexes // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023). Abstract Book of participants of the International research and practice conference, 16–19 August 2023, Bukovel. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kyiv: LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2023. – P. 340.
17. Horbenko А.E., Berezhnytska О.S., Rohovtsov O.O., Trunova O.K. New nanomaterials based on gadolinium (III) complexes\\ The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023). Abstract Book of participants of the International research and practice conference, 16–19 August 2023, Bukovel. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kyiv: LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2023. – P. 416.
18. Трунова О.К., Роговцов О.О., Русакова М.Ю., Макотрик Т.О. Біологічно активні гомо- та гетерометалічні етилендиаміндисукцинатні комплекси Nd(III). // Тези доповіді на XVІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», Полтава, 12-13 грудня 2023, Україна.
19. Glushko O.S., Berezhnytska О.S. Silver nanoparticles as active components in cosmetic composition//XVI International Scientific and Practical Conference «Academic and University Science: Results and Prospects», Poltava, December 12-13, 2023, Ukraine.
20. Горбенко А.М., Іщенко М.С. , Бєдна О.І., Бережницька О.С. Синтез та властивості нових куркумінатних комплексів Zn(II) та Cu(II) // Тези доповіді на XVІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», Полтава, 12-13 грудня 2023, Україна.