інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

ВІДДІЛ ХІМІЇ ТВЕРДОГО ТІЛА

Напрямки роботи відділу

Співробітники відділу Хімія твердого тіла

Наукові дослідження відділу спрямовані на вирішення наступних науково-технічних проблем та завдань:

(1)Нові наукоємні функціональні неорганічні речовини, матеріали, покриття;

(2) Розробка високодобротних діелектричних (немагнітних) і магнітних матеріалів і розробка на їх основі елементів для систем сучасного зв’язку.

(3) Синтез, дослідження структурних особливостей та електрофізичних властивостей нових функціональних матеріалів на основі неорганічних і органо-неорганічних систем з канальною структурою для одержання, акумуляції та зберігання енергії.

(4) Синтез і дослідження властивостей різноманітних наночасток оксидних систем для використання в медицині.

Історія відділу

Завідувач відділу, доктор хімічних наук, професор В.П. Чалий

Завідувач відділу №6 Хімія твердого тіла, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАН України А. Г. Білоус

Відділ був заснований 19.02.1970 р. під назвою Відділ структурних досліджень. Першим його керівником був В.П. Чалий. У відділі проводилися кристалографічні дослідження нових матеріалів, синтезованих як у відділі, так й в Інституті загальної та неорганічної хімії НАН України (ІЗНХ НАНУ). Основним науковим напрямком роботи відділу був синтез методом осадження з розчинів гідроксидів металів, дослідження їх фазового, хімічного складу, кристалічної структури, впливу умов осадження та хімічного складу на дисперсність, старіння, розчинення та інші властивості зразків. Була розроблена технологія виготовлення феромагнітних матеріалів методом осадження із розчинів, яка стала основою організації Дос лідного виробництва, де надвисокочастотні (НВЧ) ферити різних марок виготовляли та поставляли різним організаціям. На той час в колишньому СРСР було тільки 2 організації розробників НВЧ феритів: НДІ “Домен” (м. Ленінград) і Дослідне виробництво ІЗНХ НАНУ (м.Київ), яке використовувало технологію, розроблену у відділі. Починаючи з 1975 р. розширився список класів матеріалів, що досліджувалися у відділі. З 15.08.1975 р. змінилася й назва підрозділу, а саме Відділ твердофазного синтезу та кристалохімії неорганічних сполук.

З 11.05.1982 р. відділ очолив А.Г. Білоус. Тематика відділу знову була значно розширена, а з 16.02.1993 р. відділ отримав сучасну назву - Відділ хімії твердого тіла. У відділі були продовжені існуючі дослідження феромагнітних матеріалів і створені нові напрями досліджень, зокрема, високочастотні діелектрики та розробка на їх основі діелектричних резонаторів і підкладок для гібридних схем НВЧ; сегнетоелектрики-напівпровідників з позитивним температурним коефіцієнтом опору та розробка на їх основі нагрівних елементів для дизельних двигунів, що дозволило їх запуск при низькій температурі; іонні (Li, Na, Rb, Cs, O) тверді електроліти для паливних комірок і твердотільних акумуляторів; нанорозмірні частки феромагнітних матеріалів для індукторів гіпертермії. Діелектричні елементи, які були розроблені у відділі, виготовлялися на Дослідному виробництві та поставлялися замовникам в різних галузях виробництва.

Зараз відділ є одним з провідних наукових колективів в Україні в області хімії твердого тіла. Роботи відділу широко відомі у світі. Колектив відділу виграв і успішно виконав 16 проектів з іноземною фінансуванням. Співробітники неодноразово брали участь у міжнародних конференціях з пленарними, усними та запрошеними доповідями. Наукові праці співробітників відділу широко цитуються в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science, Scopus. У відділі вперше синтезовані літій-провідні матеріали зі структурою перовскиту; розроблені композиційні високодобротні НВЧ діелектрики і вироби на їх основі (діелектричні резонатори і підкладки для гібридних схем НВЧ) для систем сучасного зв'язку; розроблені матеріали і термостабільні нагрівні елементи для запуску дизельних двигунів при низькій температурі; багатошарові системи, в яких магнітні властивості змінюються під дією електричного поля. Підготовлено 17 кандидатів наук, які успішно працюють як в Україні, так і за кордоном, зокрема, в Швейцарії, Японії, Німеччині, США, Іспанії, Франції.

Сучасний склад відділу

Завідувач відділу
Білоус
Анатолій
Григорович
Старші наукові співробітники
В’юнов
Олег
Іванович
Коваленко
Леонід
Леонідович
Солопан
Сергій
Олександрович
Шлапа
Юлія
Юріївна
Янчевський
Олег
Зигмундович
Наукові співробітники
Торчинюк
Павло
Васильович
Федорчук
Олександр
Петрович
Молодші наукові співробітники
Лісовський
Іван
Валерійович
Плутенко
Тетяна
Олександрівна
Ступін
Юрій
Дмитрович
Тімашков
Ілля
Петрович
Шимко
Гліб
Юрійович
Провідний інженер-технолог
Хоменко
Борис
Семенович

Реалізовані проекти відділу

  Міжнародні проекти

 1. Проект УНТЦ № 337. Нові керамічні матеріали і пристрої на їх основі для систем зв'язку та автомобілебудування. Novel Ceramic Materials & Devices Based on Them for Communication Equipment & Automobile Engines (1996-1998)
 2. Проект УНТЦ № 391. Розробка та створення пристроїв довготривалого запам'ятовування та обробки інформаційних сигналів на основі нових феритових матеріалів. Development and construction of the long-term recording and data processing facilities on the basis of novel ferrite materials (1998-1999).
 3. International Centre for Diffraction Data. Titanates and Niobates (Tantalates) for Technical Applications. (1999)
 4. Проект УНТЦ № 1086. Синтез та електрофізичні властивості гетерозаміщених перовскітів з аномально високою зміною електроопору і чутливі елементи на їх основі. Synthesis and electrophysical properties of the hetero-substituted perovskites with extraordinary high variation of electric resistance, and sensitive elements on their base (2000-2004)
 5. Проект УНТЦ № 1824. Дешеві пристрої для прискореного пуску автотракторних дизелів. Cheap devices for quick start of automobile and tractor diesel engines
 6. Проект УНТЦ № 3178. Багатошарові наноструктури з сегнетомагнітними властивостями як основа новітніх функціональних елементів електронної техніки. Multilayered ferroelectric-magnetic nanostructures as a basis for novel functional elements of electronic devices (2004-2007)
 7. Проект УНТЦ № 3332. Випромінюючий елекрод-аплікатор для ВЧ гіпертермії на основі діелектриків з високою прониктістю. Radiating electrode - applicator for HF hyperthermia based on high-permittivity dielectrics (2006-2009).
 8. Проект УНТЦ № 3898. Текстурована кераміка на основі наноструктурованих релаксорних сегнетоелектриків. Textured ceramics based on nanostructured relaxor ferroelectrics (2005-2007).
 9. Проект УНТЦ № 4020. Компактні пристрої систем пального малолітражних автомобільних дизелів з високими показниками економічності та екологічності. Compact devices of fuel systems of low-capacity automobile diesel engines with high-efficiency and environmental standards (2006-2007).
 10. Проект УНТЦ № 4362. Самоорганізація наночасток і нанокристалічні матеріали на основі стабілізованого оксиду цирконію та титанату барію. Self-assembly of nanoparticles and nanocrystalline materials based on zirconium oxide and barium titanate (2007-2008).
 11. Проект УНТЦ № 4912. Магнітокеровані наноструктури з від'ємним показником заломлення в діапазоні міліметрових та субміліметрових довжин хвиль. Magnetotunable nanostructures with a negative refractive index in millimeter and submillimeter wavebands (2008-2009).
 12. Проект УНТЦ № 5213. Феромагнiтнi iндуктори саморегулюючої гiпертермiї на основi гетерозамiщених манганiтiв для терапiї онкологiчних захворювань. Ferromagnetic inductors of self-regulating hyperthermia based on heterosubstituted manganitis for treatment of oncological patients (2010-2011).
 13. Спільний проект в рамках співпраці між CNRS і НАНУ. Електрофізичні властивості наноструктурованої кераміки і нанокристалічних тонких плівок O2- і Li+ іонних провідників. (2008-2009)
 14. Програма спільних дій в галузі науково-технологічного співробітництва між Україною і Францією “ДНІПРО”. Проект № 17 Синтез і властивості нанорозмірного кисеньпровідного диоксиду цирконію, стабілізованого складними домішками на основі оксиду скандію (2011)
 15. Проект УНТЦ № 5714. Наноструктурованi лiвостороннi середовища i магнiтокерованi елементи пристроїв мiлiметрового та субмiлiметрового дiапазонiв на їх основi. Nanostructured left-handed media and magnetotunable elements on their basis for applications in EHF band (2012-2013)
 16. NATO project SFPP 980881. Tantalum-free Microwave Dielectric Resonators with Enhanced Quality Factor. 2007-2009.
 17. NATO project SfP 984091. Microwave tunable materials, composites, and devices 2011-2015.
 18. Сьома рамкова програма ЄС, FP7-PEOPLE-2009-IRSES, № PIRSES-GA-2009-247579 “Nanostructured Lithium Conducting Materials ” (2011-2015).
 19. Українсько-польський дослідницький проект № 29 «Synthesis and characterization of nanostructured perovskite ceramics and films with ionic conductivity for gas sensors» (2012-2014 р.)
 20. Спільний українсько-словацький дослідницький проект № M-328 «Багатофункціональні сегнетоелектричні матеріали на основі Ag(Nb,Ta)O3» (2013-2014 р.)
 21. Українсько-польський дослідницький проект № 47 «Функціоналізовані магнітні гомо- та гетероструктури на основі наночастинок феритів для прогресивних біомедичних застосувань» «Functionalized magnetic homo- and heterostructures based on ferrite nanoparticles for advanced biomedical applications» (2015-2017 р.)
 22. Спільний українсько-словацький дослідницький проект № 14 «Синтез та порівняння властивостей наночасток Fe3O4 та (La,Sr)MnO3 і магнітних рідин на їх основі» (2017-2019 р)

  Національні проекти

 1. 5.11.01/003-92 Розробка складів та технології одержання позисторної кераміки, Державна науково-технічна програма (1992-1995)
 2. 07.04.01/003-93 Дрібнодисперсні порошки матеріалів на основі оксиду цирконію Державна науково-технічна програма (1994-1995)
 3. 0194V010818 Исследование условий образования оксидных поликристаллических полупроводников со структурой перовскита и исследование влияния химического состава на размер частиц и их свойства (1994-1996)
 4. 193 Е Синтез и исследование свойств сложных оксидов с канальной структурой и разработка на их основе диэлектриков, катионных проводников, полупроводников (1995-1998)
 5. 213Е "Синтез, особливості структури і каталітичні властивості оксидів на основі 3d-металів зі структурою перовскіту" (1996-1999)
 6. 217Е Синтез, структура і властивості складних оксидів титану і марганцю з аномально високою зміною електропровідності (1998-2001)
 7. 228Е Синтез, структура та властивості нових діелектричних і літій провідних оксидів ніобію і танталу зі структурою дефектного перовкита (2001-2004)
 8. 233 Е “Нові неорганічні сполуки і матеріали: наноматеріали, нестехіометричні сполуки, – іонні рідкі кристали, (анізотропні розплави) та ін.” (2005-2006)
 9. 255ЕН “Нанокристалічні порошки оксиду цирконію і низькотемпературна кераміка на їх основі (синтез, структурні особливості, властивості”. (2004-2005)
 10. 264ЕН “Структурний дизайн перовскитоподібних складних оксидів ніобію”. (2004-2005)
 11. 265ЕН “Нанокристалічний гексаферит барію з керованою формою часток” (2004-2005)
 12. 268 Е “Синтез (золь-гель, співосадження) нанорозмірних складних оксидів металів IV-V груп і нові об’ємні та плівкові матеріали на їх основі ”. (2005-2007)
 13. 280Е “Розробка концепції розвитку
 14. фізико-неорганічної хімії та нових способів створення матеріалів”. (2005-2008)
 15. 283Е ”Особливості спрямованої організації наночасток і кристалічної структури та їх визначальний вплив на властивості функціональних матеріалів” (2008-2012 р.)
 16. 293Е ”Стратегія і шляхи хімічної гібридизації функціональних систем і речовин” (2012-2016 р.)
 17. 300Е ”Синтез і властивості нанорозмірних «core-shell» структур складних оксидів та створенні на їх основі нових функціональних матеріалів” (2013-2017 р.)
 18. Проект 05.04/01239 “Розробка технології і організація виробництва позисторних керамічних нагрівних елементів для побутових і промислових виробів” Державна науково-технічна програма “Надтверді, керамічні конструкційні та функціональні матеріали” (1997)
 19. Проект 3.4/310 “Фізико-хімічні основи керування морфологією мікрочасток гідроксидів і оксидів заліза та цирконію і складних оксидів на їх основі”, Державний фонду фундаментальних досліджень (1997-2000)
 20. Проект 4.4/258 “Фізико-хімічні закономірності утворення і синтезу оксидних сегнетоелектриків-напівпровідників з заданими властивостями” Державний фонду фундаментальних досліджень (1997-2000)
 21. Проект 3.4/411 "Керування гетерогенно-каталітичними реакціями електрохімічною поляризацією міжфазної межі" Державний фонду фундаментальних досліджень (1998-1999)
 22. Договір №2М/121-2001 "Одержання позисторних нагрівачів", згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2001 р. № 297. (2001-2003)
 23. Договір №Ф7/486-2001 "Нові літій провідні матеріали зі структурою дефектного перовскиту (синтез, структурні особливості, електрофізичні властивості", Державний фонду фундаментальних досліджень (2001-2003)
 24. Договір № 2-007 “Нанокристалічні порошки оксиду цирконію і низькотемпературна кераміка на їх основі (синтез, структурні особливості, властивості”. Програма фундаментальних досліджень “Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології”. (2003-2005)
 25. Договір № 88/05-Н “Структурний дизайн перовскитоподібних складних оксидів ніобію”. Програма фундаментальних досліджень “Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології”. (2005-2006)
 26. Договір № 89/05-Н “Нанокристалічний гексаферит барію з керованою формою часток”. Програма “Наноструктурні системи, наноматеріали та нанотехнології” (2005-2006)
 27. Договір № 18/05-Н “Нанокристалічні порошки оксиду цирконію і низькотемпературна кераміка на їх основі (синтез, структурні особливості, властивості”. Програма “Наноструктурні системи, наноматеріали та нанотехнології” (2005-2006)
 28. Договір № 92640/29 “Розробка нових надвисокочастотних діелектричних матеріалів та елементної бази на їх основі для сучасних систем зв’язку”. Міністерство промислової політики України (2005-2006)
 29. Договір № 55/07-Н “Нанорозмірні дефекти та самоорганізація кристалічної гратки складних оксидів ніобію ”. Програма фундаментальних досліджень “Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології”. (2005-2007)
 30. Договір № 77/07-Н “Самоорганізація наночасток і нанокристалічних матеріалів на основі оксиду цирконію”. Програма фундаментальних досліджень “Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології”. (2007)
 31. Договір № 50/10-Н “Синтез, структурні особливості і властивості нових гетероструктур на основі складних оксидних систем”. Державна комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України “Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій”. (2010)
 32. Договір № 6.22.1.8 “Розробка методів синтезу нових іонпровідних наноматеріалів на основі оксидів перехідних металів для сенсорних та енергоперетворюючих систем”. Державна цільова науково-технічна програма “Нанотехнології та наноматеріали”. (2011)
 33. Договір № 47 “Електричні та електродні матеріали для низькотемпературної (600°С) паливної комірки”. Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України “Фундаментальні проблеми водневої енергетики”. (2007-2011)
 34. Договір № 30 “Електролітні та електродні матеріали для низькотемпературної (600°С) паливної комірки на основі оксиду цирконію, стабілізованого комплексними скандійвмісними добавками”. Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України “Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях”. (2011-2015)
 35. Договір № 20 Багатошарові структури на основі товстих плівок для низькотемпературної (600°С) паливної комірки цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України. «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» (2016-2018).
 36. Договір № 50/11-Н “Синтез, структурні особливості і властивості нових гетероструктур на основі складних оксидних систем”. Державна комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України “Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій”. (2011-2014)
 37. Договір № 4.10.9.3/13 “Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення нових високо добротних діелектричних та нелінійних НВЧ матеріалів на основі наноструктурованих оксидних систем”. Державна цільова науково-технічна програма “Нанотехнології та наноматеріали”. (2013)
 38. Договір № 92956/29 “Розроблення та впровадження дешевих діелектричних матеріалів та резонансних елементів на їх основі з експериментально високою добротністю для електронної апаратури сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль”. Міністерство промислової політики України (2007-2008).
 39. Договір № М/136-2005 “Мікрохвильові діелектричні резонатори зі збільшеною добротністю, що не містять танталу” (2007).
 40. Договір № П.29.П “Термостабілізовані керамічні нагрівачі для систем забезпечення працездатності дизельного двигуна енергоагрегатів”. Казенне підприємство “Харківське конструкторське бюро з двигунобудування” (2007)
 41. Договір № 5.4.10.9.3/10 “Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення нових високо добротних діелектричних та нелінійних НВЧ матеріалів на основі наноструктурованих оксидних систем”. Державна цільова науково-технічна програма “Нанотехнології та наноматеріали”. (2010)
 42. Договір № 748А «Розроблення конструкторської документації нагрівальних елементів на основі позисторної кераміки» (2010)
 43. Договір № 09.06/11 “Розробка методів синтезу неагломерованих нанорозмірних матеріалів та дослідження їх властивостей”. (2011)
 44. Договір № 36/11 “Розробка та впровадження діелектричних матеріалів і резонансних елементів на їх основі для приймальної апаратури глобальної навігаційної системи GPS ГЛОНАСС”. (2011)
 45. Договір № М/442-2011 “Синтез і властивості нанорозмірного кисеньпровідного диоксиду цирконію, стабілізованого складними домішками на основі оксиду скандію”. (2011)
 46. Науковий проект № 5/12 Синтез, структурні особливості і властивості феромагнітних core/shell наноструктур цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» (2012-2013)
 47. Договір № М/329-2013 «Мікрохвильові нелінійні матеріали, композити та пристрої-984091». Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (2013)
 48. Договір № М/328-2013 «Багатофункціональні сегнетоелектричні матеріали на основі Ag(Nb,Ta)O3». Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (2013)
 49. Договір № Ф49/414-2013 «Синтез та дослідження властивостей нанорозмірних слабкоагломерованих протон- та кисень-провідних оксидних матеріалів і "ядро-оболонка" структур на їх основі». Державний фонд фундаментальних досліджень (2013).
 50. Проект № 1-17 «Синтез і властивості конденсаторних матеріалів з колосальною величиною діелектричної проникності на основі складних оксидів перехідних металів» цільової програми фундаментальних досліджень НАН України “Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва” (2017-2018)
 51. Проект № 12-6/2017 «Твердотільні літієві акумулятори на основі оксидних систем», який виконується в рамках програми науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (2017-2018).
 52. Проект № 4.4/17 «Розробка біосумісних носіїв медичного призначення на основі нанорозмірних магнітних матеріалів, вуглецю та церію» цільової програми «Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання і використання» (2017-2021).
 53. Договір № 7/15 «Синтез і властивості феромагнітних наноструктур і їх можливе використання в медицині і НВЧ техніці», Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» (2014-2016).
 54. Договір № 21/15 «Розробка новітніх резонансних елементів з екстремально низьким рівнем діелектричних втрат для надчутливих радіотехнічних систем», Цільова науково-технічна програма НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави», (2015-2017).
 55. Договір № 31/11 “Електролітні та електродні матеріали для низькотемпературної (600°С) паливної комірки”, Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України “Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях” (2011-2015).
 56. Договір № 34/15-Н “Синтез і властивості нових гетероструктур на основі феромагнітних широкозонних напівпровідників, іонних провідників та органо-неорганічних сполук зі структурою перовскиту”, Державна комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України “Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій” на 2015-2019 роки (2015-2019).
 57. Договір № 50/14-Н “Комплексний проект: Синтез, структурні особливості і властивості нових гетероструктур на основі складних оксидних систем”, Державна комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України “Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій” (2010-2014).
 58. Договір № М/159-2014 «Багатофункціональні сегнетоелектричні матеріали на основі Ag(Nb,Ta)O3», Конкурсна програма Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (2013-2014).
 59. Старший науковий співробітник, к.х.н. Л. Л. Коваленко. Проводить синтез нових керамічних матеріалів розроблених у відділі

Проекти, які відділ виконує на теперішній час

  Міжнародні проекти:

 1. NATO project SPS G5683 "Novel Composites based on Cerium Oxide Nanoparticles and Carbon Enterosorbents for Acute Radiation Sickness Therapy" (2020-2022).
 2. Спільний українсько-словацький проект «Покращення біоактивності наночастинок церій діоксиду», що реалізується в рамках двостороннього договору про співпрацю між САН та НАНУ (2020-2023).

  Старший науковий співробітник, к.х.н., відділу Ю.Ю. Шлапа проводить обробку експериментальних даних

  Національні проекти:

 1. 310Е Нові неорганічні сполуки та високоефективні функціональні матеріали (фізико-хімічні основи конструювання, гетерогенно-гетерофазний синтез, структура, властивості)
 2. 315Е Синтез, будова і властивості функціональних матеріалів на основі неорганічних і органо-неорганічних систем з канальною структурою для одержання, акумуляції та зберігання енергії. Відомча тематика.
 3. Договір № 29/20-Н від 16.04.2020. Гібридні нанокомпозити і полікристалічні гетероструктури на основі складних оксидних систем. Цільова програма фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» на 2020–2024 рр.
 4. Договір № 17-20 від 10.03.2020. Структурні, імпедансні та електронномікроскопічні дослідження багатошарових систем для низькотемпературної (600 °С) паливної комірки. Цільова програма наукових досліджень НАН України «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення» на 2019-2021 рр.
 5. Договір № 8-20 від 10.03.2020 Діелектричні матеріали з високою проникністю на основі спонтанно поляризованих систем, літієвих провідників і оксидів перехідних металів Цільова програма наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва» на 2017-2021 рр.
 6. Договір № 4-2020 від 03.02.2020 Розробка нових діелектричних НВЧ матеріалів для резонаторів, які підвищать чутливість ЕПР приладів, та створення на їх основі міні-ЕПР аналізатора для експрес аналізу в медицині та моніторингу навколишнього середовищ Цільова програма наукових досліджень НАН України «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018-2022 pp.
 7. Договір № 4.4/20 від 02.03.2020. Розробка біосумісних носіїв медичного призначення на основі нанорозмірних магнітних матеріалів, вуглецю та церію. Цільова програма наукових досліджень НАН України «Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання і використання» на 2017-2021 рр.

Нагороди відділу

К.х.н. Т.О. Плутенко виконує фізико-хімічні дослідження нових керамічних зразків отриманих у відділі

 1. 1995. В’юнов О.І. Стипендия Президента Украины молодым ученым (1995-1998)
 2. 1997. Коваленко Л.Л. Стипендия Президента Украины молодым ученым (1997-2000)
 3. 1999. В’юнов О.І. Стипендія ДКНТ України.
 4. 2004. Білоус А.Г. Заслужений діяч науки і техніки України.
 5. 2008. Білоус А.Г. Державна премія України в галузі науки і техніки.
 6. 2011. Солопан С.О. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.
 7. 2013. Солопан С.О. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік
 8. 2013. В’юнов О.І. Ювілейна почесна грамота НАН України за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію ідей В.І.Вернадського.
 9. 2014. Солопан С.О. Премія президента України для молодих вчених
 10. 2014. Дурилін Д.О. Премія президента України для молодих вчених
 11. 2014. Кобилянська С.Д. Премія президента України для молодих вчених
 12. 2016. Соловйова К.Д. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік
 13. 2016. Єленіч О.В. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік
 14. 2017 Білоус А.Г. Премія імені І.П. Пулюя. Розробка нових оксидних наноматеріалів для елементів інформаційних систем, магнітних охолоджувачів та самоконтрольованих магнітних нагрівачів
 15. 2017. Соловйова К.Д. Грант Президента України. Розробка феромагнітних плівок та створення на їх основі магнітокерованих композиційних НВЧ структур
 16. 2018. Коваленко Л.Л. Винахідник року-2018
 17. 2018. В’юнов О.І. Ювілейна почесна грамота НАН України за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, … та самовіддану сумлінну працю.
 18. 2018. Коваленко Л.Л. Почесна відзнака на честь 100-річчя Національної Академії Наук України (2018)
 19. 2019. Білоус А.Г. Орден князя Ярослава Мудрого V cт.

Найбільш значимі та цитовані статті

 1. Belous A., Ovchar O., Durilin D., Krzmanc M. M., Valant M., Suvorov D. High‐Q Microwave Dielectric Materials Based on the Spinel Mg2TiO4 // Journal of the American Ceramic Society. ‒ 2006. ‒ T. 89, № 11. ‒ C. 3441-3445.
 2. Glinchuk M. D., Bykov I. P., Kornienko S. M., Laguta V. V., Slipenyuk A. M., Bilous A. G., V'yunov O. I., Yanchevskii O. Z. Influence of impurities on the properties of rare-earth-doped barium-titanate ceramics // Journal of Materials Chemistry. ‒ 2000. ‒ T. 10, № 4. ‒ C. 941-947.
 3. Belous A., Ovchar O., Durylin D., Valant M., Macek-Krzmanc M., Suvorov D. Microwave composite dielectrics based on magnesium titanates // Journal of the European Ceramic Society. ‒ 2007. ‒ T. 27, № 8-9. ‒ C. 2963-2966.
 4. Belous A. G., V'yunov O. I., Pashkova E. V., Ivanitskii V. P., Gavrilenko O. N. Mössbauer study and magnetic properties of M-type barium hexaferrite doped with Co+Ti and Bi+Ti ions // Journal of Physical Chemistry B. ‒ 2006. ‒ T. 110, № 51. ‒ C. 26477-26481.
 5. Rivera A., León C., Santamaría J., Várez A., V'yunov O., Belous A., Alonso J., Sanz J. Percolation-Limited Ionic Diffusion in Li0.5-xNaxLa0.5TiO3 Perovskites (0 ≤ x ≤ 0.5) // Chemistry of materials. ‒ 2002. ‒ T. 14, № 12. ‒ C. 5148-5152.
 6. Belous A. G., Novitskaya G. N., Polyanetskaya S. V., Gornikov Y. I. Crystal-Chemical and Electric-Physical Characteristics of Ln(2/3-X)M3xTiO3 Complex Oxides // Zhurnal Neorganicheskoi Khimii. ‒ 1987. ‒ T. 32, № 2. ‒ C. 283-286.
 7. Kolodiazhnyi T., Petric A., Belous A., V'yunov O., Yanchevskij O. Synthesis and dielectric properties of barium tantalates and niobates with complex perovskite structure https://doi.org/10.1557/JMR.2002.0460 // Journal of materials research. ‒ 2002. ‒ T. 17, № 12. ‒ C. 3182-3189.
 8. Belous A. G., Novitskaya G. N., Polyanetskaya S. V., Gornikov Y. I. Study of Complex Oxides With the Composition La2/3-XLi3xTiO3 // Inorganic Materials. ‒ 1987. ‒ T. 23, № 3. ‒ C. 412.
 9. Belous A., Ovchar O., Jancar B., Bezjak J. The effect of non-stoichiometry on the microstructure and microwave dielectric properties of the columbites A2+Nb2O6 // Journal of the European Ceramic Society. ‒ 2007. ‒ T. 27, № 8-9. ‒ C. 2933-2936.
 10. Solovyova E. D., Pashkova E. V., Ivanitski V. P., V′yunov O. I., Belous A. G. Mössbauer and X-ray diffraction study of Co2+–Si4+ substituted M-type barium hexaferrite BaFe12−2хСохSiхO19±γ // Journal of Magnetism and Magnetic materials. ‒ 2013. ‒ T. 330. ‒ C. 72-75.
 11. Belous A. G. Synthesis and electrophysical properties of novel lithium ion conducting oxides // Solid State Ionics. ‒ 1996. ‒ T. 90, № 1-4. ‒ C. 193-196.
 12. Belous A. G., Ovchar O. V., Macek-Krzmanc M., Valant M. The homogeneity range and the microwave dielectric properties of the BaZn2Ti4O11 ceramics // Journal of the European Ceramic Society. ‒ 2006. ‒ T. 26, № 16. ‒ C. 3733-3739.
 13. Belous A., Yanchevskiy O., V'yunov O., Bohnke O., Bohnke C., Le Berre F., Fourquet J.-L. Peculiarities of Li0.5La0.5TiO3 formation during the synthesis by solid-state reaction or precipitation from solutions // Chemistry of materials. ‒ 2004. ‒ T. 16, № 3. ‒ C. 407-417.
 14. Domenici V., Zupančič B., Laguta V. V., Belous A. G., V’yunov O. I., Remškar M., Zalar B. t. PbTiO3 nanoparticles embedded in a liquid crystalline elastomer matrix: structural and ordering properties // Journal of Physical Chemistry C. ‒ 2010. ‒ T. 114, № 24. ‒ C. 10782-10789.
 15. Kolodiazhnyi T. V., Petric A., Johari G. P., Belous A. G. Effect of preparation conditions on cation ordering and dielectric properties of Ba(Mg1/3Ta2/3)O3 ceramics // Journal of the European Ceramic Society. ‒ 2002. ‒ T. 22, № 12. ‒ C. 2013-2021.
 16. Tovstolytkin A. I., Pogorily A. M., Podyalovskii D. I., Kalita V. M., Lozenko A. F., Trotsenko P. O., Ryabchenko S. M., Belous A. G., V’yunov O. I., Yanchevskii O. Z. Vacancy-induced enhancement of magnetic interactions in (Ca,Na)-doped lanthanum manganites // Journal of Applied Physics. ‒ 2007. ‒ T. 102, № 6. ‒ C. 063902-1 - 063902-7.
 17. Khodzitsky M. K., Kalmykova T. V., Tarapov S. I., Belozorov D. P., Pogorily A. M., Tovstolytkin A. I., Belous A. G., Solopan S. A. Left-handed behavior of strontium-doped lanthanum manganite in the millimeter waveband // Applied Physics Letters. ‒ 2009. ‒ T. 95, № 8. ‒ C. 082903.
 18. Yelenich O. V., Solopan S. O., Kolodiazhnyi T. V., Dzyublyuk V. V., Tovstolytkin A. I., Belous A. G. Magnetic properties and high heating efficiency of ZnFe2O4 nanoparticles // Materials Chemistry and Physics. ‒ 2014. ‒ T. 146, № 1-2. ‒ C. 129-135.
 19. Belous A. G., Gavrilova L. G., Polyanetskaya S. V., Makarova Z. Y., Chalyj V. P. Stabilization of lanthanum titanate perovskite structure // Ukrainskii Khimicheskii Zhurnal. ‒ 1984. ‒ T. 50, № 5. ‒ C. 460-461.
 20. Kalita V. M., Tovstolytkin A. I., Ryabchenko S. M., Yelenich O. V., Solopan S. O., Belous A. G. Mechanisms of AC losses in magnetic fluids based on substituted manganites // Physical Chemistry Chemical Physics. ‒ 2015. ‒ T. 17, № 27. ‒ C. 18087-18097.
 21. Khodzitsky M., Tarapov S., Belozorov D., Pogorily A., Tovstolytkin A., Belous A., Solopan S. Negative permittivity and left-handed behavior of doped manganites in millimeter waveband // Applied Physics Letters. ‒ 2010. ‒ T. 97, № 13. ‒ C. 131912.
 22. Belous A., Ovchar O., Valant M., Suvorov D. Abnormal behavior of the dielectric parameters of Ba6−xLn8+2x/3Ti18O54 (Ln = La–Gd) solid solutions // Journal of applied physics. ‒ 2002. ‒ T. 92, № 7. ‒ C. 3917-3922.
 23. Belous A. G., Ovchar O. V., Valant M., Suvorov D., Kolar D. The effect of partial isovalent substitution in the A-sublattice on MW properties of materials based on Ba6 xLn8+2x/3Ti18O54 solid solutions // Journal of the European Ceramic Society. ‒ 2001. ‒ T. 21, № 15. ‒ C. 2723-2730.
 24. Bohnke O., Gunes V., Kravchyk K. V., Belous A. G., Yanchevskii O. Z., V'yunov O. I. Ionic and electronic conductivity of 3 mol% Fe2O3-substituted cubic yttria-stabilized ZrO2 (YSZ) and scandia-stabilized ZrO2 (ScSZ) // Solid State Ionics. ‒ 2014. ‒ T. 262. ‒ C. 517-521.
 25. Sanjuan M. L., Laguna M. A., Belous A. G., V'yunov O. I. On the Local Structure and Lithium Dynamics of La0.5(Li,Na)0.5TiO3 Ionic Conductors. A Raman Study // Chemistry of materials. ‒ 2005. ‒ T. 17, № 23. ‒ C. 5862-5866.
 26. Belous A., Pashkova E., Gavrilenko O., V'yunov O., Kovalenko L. Solid electrolytes based on lithium-containing lanthanum metaniobates // Journal of the European Ceramic Society. ‒ 2004. ‒ T. 24, № 6. ‒ C. 1301-1304.
 27. Shlapa Y., Kulyk M., Kalita V., Polek T., Tovstolytkin A., Greneche J.-M., Solopan S., Belous A. Iron-doped (La,Sr)MnO3 manganites as promising mediators of self-controlled magnetic nanohyperthermia // Nanoscale research letters. ‒ 2016. ‒ T. 11, № 1. ‒ C. 24.