інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

ВІДДІЛ ХІМІЇ ТВЕРДОГО ТІЛА

Напрямки роботи відділу

Співробітники відділу Хімія твердого тіла

Наукові дослідження відділу спрямовані на вирішення наступних науково-технічних проблем та завдань:

(1)Нові наукоємні функціональні неорганічні речовини, матеріали, покриття;

(2) Розробка високодобротних діелектричних (немагнітних) і магнітних матеріалів і розробка на їх основі елементів для систем сучасного зв’язку.

(3) Синтез, дослідження структурних особливостей та електрофізичних властивостей нових функціональних матеріалів на основі неорганічних і органо-неорганічних систем з канальною структурою для одержання, акумуляції та зберігання енергії.

(4) Синтез і дослідження властивостей різноманітних наночасток оксидних систем для використання в медицині.

Історія відділу

Завідувач відділу, доктор хімічних наук, професор В.П. Чалий

Завідувач відділу №6 Хімія твердого тіла, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАН України А. Г. Білоус

Відділ був заснований 19.02.1970 р. під назвою Відділ структурних досліджень. Першим його керівником був В.П. Чалий. У відділі проводилися кристалографічні дослідження нових матеріалів, синтезованих як у відділі, так й в Інституті загальної та неорганічної хімії НАН України (ІЗНХ НАНУ). Основним науковим напрямком роботи відділу був синтез методом осадження з розчинів гідроксидів металів, дослідження їх фазового, хімічного складу, кристалічної структури, впливу умов осадження та хімічного складу на дисперсність, старіння, розчинення та інші властивості зразків. Була розроблена технологія виготовлення феромагнітних матеріалів методом осадження із розчинів, яка стала основою організації Дос лідного виробництва, де надвисокочастотні (НВЧ) ферити різних марок виготовляли та поставляли різним організаціям. На той час в колишньому СРСР було тільки 2 організації розробників НВЧ феритів: НДІ “Домен” (м. Ленінград) і Дослідне виробництво ІЗНХ НАНУ (м.Київ), яке використовувало технологію, розроблену у відділі. Починаючи з 1975 р. розширився список класів матеріалів, що досліджувалися у відділі. З 15.08.1975 р. змінилася й назва підрозділу, а саме Відділ твердофазного синтезу та кристалохімії неорганічних сполук.

З 11.05.1982 р. відділ очолив А.Г. Білоус. Тематика відділу знову була значно розширена, а з 16.02.1993 р. відділ отримав сучасну назву - Відділ хімії твердого тіла. У відділі були продовжені існуючі дослідження феромагнітних матеріалів і створені нові напрями досліджень, зокрема, високочастотні діелектрики та розробка на їх основі діелектричних резонаторів і підкладок для гібридних схем НВЧ; сегнетоелектрики-напівпровідників з позитивним температурним коефіцієнтом опору та розробка на їх основі нагрівних елементів для дизельних двигунів, що дозволило їх запуск при низькій температурі; іонні (Li, Na, Rb, Cs, O) тверді електроліти для паливних комірок і твердотільних акумуляторів; нанорозмірні частки феромагнітних матеріалів для індукторів гіпертермії. Діелектричні елементи, які були розроблені у відділі, виготовлялися на Дослідному виробництві та поставлялися замовникам в різних галузях виробництва.

Зараз відділ є одним з провідних наукових колективів в Україні в області хімії твердого тіла. Роботи відділу широко відомі у світі. Колектив відділу виграв і успішно виконав 16 проектів з іноземною фінансуванням. Співробітники неодноразово брали участь у міжнародних конференціях з пленарними, усними та запрошеними доповідями. Наукові праці співробітників відділу широко цитуються в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science, Scopus. У відділі вперше синтезовані літій-провідні матеріали зі структурою перовскиту; розроблені композиційні високодобротні НВЧ діелектрики і вироби на їх основі (діелектричні резонатори і підкладки для гібридних схем НВЧ) для систем сучасного зв'язку; розроблені матеріали і термостабільні нагрівні елементи для запуску дизельних двигунів при низькій температурі; багатошарові системи, в яких магнітні властивості змінюються під дією електричного поля. Підготовлено 17 кандидатів наук, які успішно працюють як в Україні, так і за кордоном, зокрема, в Швейцарії, Японії, Німеччині, США, Іспанії, Франції.

Сучасний склад відділу

Білоус Анатолій Григорович
доктор хімічних наук
1991 р. – «Синтез, будова та властивості гетерозаміщених оксидів на основі злеменгів III - V груп» (докторська дисертація)
1978 р. – «Вплив та дослідження деяких сегнето- та антисегнетоелектричних оксидів металів та оцінка перепективності їх використання у НВЧ-техніці» (кандидатська дисертація)
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України, завідувач відділу
Янчевський Олег Зигмундович
кандидат хімічних наук
1996 р. – «Синтез та дослідження властивостей складних оксидів ніобію та танталу зі структурою перовскіту»
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України, старший науковий співробітник
В'юнов Олег Іванович
кандидат хімічних наук
1998 р. – «Вплив гетеровалентних заміщень в катіонних гратках на синтез, структуру та властивості метатитанату барію»
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України, старший науковий співробітник
Коваленко Леонід Леонідович
кандидат хімічних наук
2000 р. – «Вплив ізовалентних заміщень у катіонних підгратках на синтез, структуру та властивості позисторних матеріалів на основі метатитанату барію»
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України, старший науковий співробітник
Плутенко Тетяна Олександрівна
кандидат хімічних наук
2014 р. – «Синтез, структура і властивості сегнетоелектриків-напівпровідників на основі (1-x)BaTiO3–xM0.5Bi0.5TiO3 (M = Na, K)»
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України, науковий співробітник
Колковський Павло Ігорович
кандидат фізико-математичних наук
2015 р. – «Отримання, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного фториду заліза»
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України, старший науковий співробітник
Шлапа Юлія Юріївна
кандидат хімічних наук
2018 р. – «Синтез та властивості нанорозмірних часток і core/shell cтруктур на основі (La, Sr)MnO3»
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН Украхни, старший науковий співробітник
Федорчук Олександр Петрович
доктор філософії
2021 р. – «НВЧ ферити та композиційні резонансні елементи на їх основі з керованими властивостями»
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України, науковий співробітник
Солопан Сергій Олександрович
доктор хімічних наук
2021 р. – «Синтез, структура та властивості нанорозмірних магнітних систем на основі оксидних сполук зі структурами шпінелі та перовськіту» (докторська дисертація)
2009 р. – «Золь-гель синтез нанорозмірних Pb- та Sn-вмісних сполук зі структурою перовськіту» (кандидатська дисертація)
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України, старший науковий співробітник
Торчинюк Павло Васильович
доктор філософії
2021 р. – «Синтез, структура та властивості плівкових матеріалів на основі органо-неорганічного перовськиту СН3NН3PbI3»
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України, науковий співробітник
Лісовський Іван Валерійович
доктор філософії
2023 р. – «Синтез і дослідження матеріалів для створення твердотільних літієвих акумуляторів»
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України, науковий співробітник
Ступін Юрій Дмитрович
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України, молодший науковий співробітник
Хоменко Борис Семенович
Поточне місце роботи, посада: ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України, провідний інженер-технолог

Наукові кадри, підготовлені у відділі

Пашкова Олена Володимирівна
кандидат хімічних наук
1987 р. – «Фазові перетворення в марганецьвмісних гідроксидно\оксидних системах і синтез феромагнітних матеріалів»
Поточне місце роботи, посада: – Померла 5 листопада 2013 р
Полянецька Світлана Василівна
кандидат хімічних наук
1988 р. – «Неорганічні матеріали на основі деяких галатів і титанатів рідкісноземельних елементів»
Поточне місце роботи, посада: пенсіонер
Дідух Ірина Романівна
кандидат хімічних наук
1989 р. – «Синтез і властивості катіонпровідних поліферитів і ніобатів, що містять лужні метали»
Поточне місце роботи, посада: Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції, заступник директора.
https://www.clab.com.ua/?page_id=61
Овчар Олег Вікторович
кандидат хімічних наук
2002 р. – «Синтез, структура та властивості барій-лантаноїдних титанатів»
Поточне місце роботи, посада: науковий консультант
Колодяжний Тарас Володимирович
кандидат хімічних наук
2002 р. – «Напівпровідникові та діелектричні властивості титанатів, танталатів і ніобатів барію зі структурою перовскіту»
Поточне місце роботи, посада: Національний інститут матеріалознавства м. Цукубі провінції Ібаракі (Японія), старший науковий співробітник
https://www.nims.go.jp/eng/publicity/nimsnow/2008/hdfqf10000008z6a-att/NIMSNOWVol6No9.pdf#page=3
Гавриленко Оксана Миколаївна
кандидат хімічних наук
2004 р. – «Літійпровідні сполуки на основі складних оксидів ніобію і танталу зі структурою дефектного перовскіту»
Поточне місце роботи, посада: (США), старший науковий співробітник
Дурилін Дмитро Олександрович
кандидат хімічних наук
2007 р. – «Синтез, структура та властивості композиційних матеріалів на основі складних оксидів титану та мангану»
Поточне місце роботи, посада: ТОВ НВП "Укроргсинтез", хімік.
https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000004022
Кравчик Констянтин Вікторович
кандидат хімічних наук
2008 р. – «Синтез та властивості нановимірних матеріалів на основі ZrO2 (Y2O3, Fe2O3, CeO2, CuO)»
Поточне місце роботи, посада: ETH Zurich та Empa у групі «Функціональні неорганічні матеріали» професора Максима Коваленка, Цюрих, Швейцарія (Zürich, Switzerland), старший науковий співробітник
https://kovalenkolab.ethz.ch/people/research_fellows.html
Кобилянська Софія Дмитрівна
кандидат хімічних наук
2013 р. – «Синтез, структура та властивості літійпровідних матеріалів зі структурою перовськіту»
Поточне місце роботи, посада: Інститут матеріалознавства Мадриду, Іспанія (Institute of Materials Science of Madrid, Spain)
Єленіч Олександр Вікторович
кандидат хімічних наук
2015 р. – «Синтез та властивості нанорозмірних феришпінелей AFe2О4 (A = Mn, Fe, Co, Ni, Zn) з неводних розчинів»
Поточне місце роботи, посада: ТОВ «НВП "ЄНАМІН"», науковий співробітник
Суслов Олександр Миколайович
кандидат хімічних наук
2016 р. – «Синтез, структура та властивості об'ємних та плівкових нелінійних матеріалів на основі сегнетоелектриків зі структурою перовськіту: Ва1-хSrxTiО3, BaTi1-xZrxO3 та AgNb1-xTaxO3»
Поточне місце роботи, посада: ЗСУ

Реалізовані проекти відділу

Міжнародні проекти


1. Проект УНТЦ № 337. Нові керамічні матеріали і пристрої на їх основі для систем зв'язку та автомобілебудування. Novel Ceramic Materials & Devices Based on Them for Communication Equipment & Automobile Engines (1996-1998)
2. Проект УНТЦ № 391. Розробка та створення пристроїв довготривалого запам'ятовування та обробки інформаційних сигналів на основі нових феритових матеріалів. Development and construction of the long-term recording and data processing facilities on the basis of novel ferrite materials (1998-1999).
https://files.nas.gov.ua/.../0967e.pdf
3. International Centre for Diffraction Data. Titanates and Niobates (Tantalates) for Technical Applications. (1999)
4. Проект УНТЦ № 1086. Синтез та електрофізичні властивості гетерозаміщених перовскітів з аномально високою зміною електроопору і чутливі елементи на їх основі. Synthesis and electrophysical properties of the hetero-substituted perovskites with extraordinary high variation of electric resistance, and sensitive elements on their base (2000-2004)
5. Проект УНТЦ № 1824. Дешеві пристрої для прискореного пуску автотракторних дизелів. Cheap devices for quick start of automobile and tractor diesel engines
6. Проект УНТЦ № 3178. Багатошарові наноструктури з сегнетомагнітними властивостями як основа новітніх функціональних елементів електронної техніки. Multilayered ferroelectric-magnetic nanostructures as a basis for novel functional elements of electronic devices (2004-2007)
7. Проект УНТЦ № 3332. Випромінюючий елекрод-аплікатор для ВЧ гіпертермії на основі діелектриків з високою прониктістю. Radiating electrode - applicator for HF hyperthermia based on high-permittivity dielectrics (2006-2009).
8. Проект УНТЦ № 3898. Текстурована кераміка на основі наноструктурованих релаксорних сегнетоелектриків. Textured ceramics based on nanostructured relaxor ferroelectrics (2005-2007).
9. Проект УНТЦ № 4020. Компактні пристрої систем пального малолітражних автомобільних дизелів з високими показниками економічності та екологічності. Compact devices of fuel systems of low-capacity automobile diesel engines with high-efficiency and environmental standards (2006-2007).
http://www.stcu.int/.../hannover%20105.pdf
10. Проект УНТЦ № 4362. Самоорганізація наночасток і нанокристалічні матеріали на основі стабілізованого оксиду цирконію та титанату барію. Self-assembly of nanoparticles and nanocrystalline materials based on zirconium oxide and barium titanate (2007-2008).
11. Проект УНТЦ № 4912. Магнітокеровані наноструктури з від'ємним показником заломлення в діапазоні міліметрових та субміліметрових довжин хвиль. Magnetotunable nanostructures with a negative refractive index in millimeter and submillimeter wavebands (2008-2009).
12. Проект УНТЦ № 5213. Феромагнiтнi iндуктори саморегулюючої гiпертермiї на основi гетерозамiщених манганiтiв для терапiї онкологiчних захворювань. Ferromagnetic inductors of self-regulating hyperthermia based on heterosubstituted manganitis for treatment of oncological patients (2010-2011).
13. Спільний проект в рамках співпраці між CNRS і НАНУ. Електрофізичні властивості наноструктурованої кераміки і нанокристалічних тонких плівок O2- і Li+ іонних провідників. (2008-2009)
14. Програма спільних дій в галузі науково-технологічного співробітництва між Україною і Францією “ДНІПРО”. Проект № 17 Синтез і властивості нанорозмірного кисеньпровідного диоксиду цирконію, стабілізованого складними домішками на основі оксиду скандію (2011)
15. Проект УНТЦ № 5714. Наноструктурованi лiвостороннi середовища i магнiтокерованi елементи пристроїв мiлiметрового та субмiлiметрового дiапазонiв на їх основi. Nanostructured left-handed media and magnetotunable elements on their basis for applications in EHF band (2012-2013)
16. NATO project SFPP 980881. Tantalum-free Microwave Dielectric Resonators with Enhanced Quality Factor. 2007-2009.
http://www.stcu.int/.../DIELECTRIC_RESONATORS_EN.pdf
17. NATO project SfP 984091. Microwave tunable materials, composites, and devices 2011-2015.
https://www.nato.int/.../Microwave%20Tunable%20Materials%20%20Composites%20and%20Devices_984091.pdf
18. Сьома рамкова програма ЄС, FP7-PEOPLE-2009-IRSES, № PIRSES-GA-2009-247579 “Nanostructured Lithium Conducting Materials ” (2011-2015).
19. Українсько-польський дослідницький проект № 29 «Synthesis and characterization of nanostructured perovskite ceramics and films with ionic conductivity for gas sensors» (2012-2014 р.)
20. Спільний українсько-словацький дослідницький проект № M-328 «Багатофункціональні сегнетоелектричні матеріали на основі Ag(Nb,Ta)O3» (2013-2014 р.)
21. Українсько-польський дослідницький проект № 47 «Функціоналізовані магнітні гомо- та гетероструктури на основі наночастинок феритів для прогресивних біомедичних застосувань» «Functionalized magnetic homo- and heterostructures based on ferrite nanoparticles for advanced biomedical applications» (2015-2017 р.)
22. Спільний українсько-словацький дослідницький проект № 14 «Синтез та порівняння властивостей наночасток Fe3O4 та (La,Sr)MnO3 і магнітних рідин на їх основі» (2017-2019 р)
23. NATO project SPS G5683 "Novel Composites based on Cerium Oxide Nanoparticles and Carbon Enterosorbents for Acute Radiation Sickness Therapy" (2020-2022).
https://sites.fct.unl.pt/natosps5683
24. Спільний українсько-словацький проект «Покращення біоактивності наночастинок церій діоксиду», що реалізується в рамках двостороннього договору про співпрацю між САН та НАНУ (2020-2023).

Національні проекти


1. 5.11.01/003-92 Розробка складів та технології одержання позисторної кераміки, Державна науково-технічна програма (1992-1995)
2. 07.04.01/003-93 Дрібнодисперсні порошки матеріалів на основі оксиду цирконію Державна науково-технічна програма (1994-1995)
3. 0194V010818 Исследование условий образования оксидных поликристаллических полупроводников со структурой перовскита и исследование влияния химического состава на размер частиц и их свойства (1994-1996)
4. 193 Е Синтез и исследование свойств сложных оксидов с канальной структурой и разработка на их основе диэлектриков, катионных проводников, полупроводников (1995-1998)
5. 213Е "Синтез, особливості структури і каталітичні властивості оксидів на основі 3d-металів зі структурою перовскіту" (1996-1999)
6. 217Е Синтез, структура і властивості складних оксидів титану і марганцю з аномально високою зміною електропровідності (1998-2001)
7. 228Е Синтез, структура та властивості нових діелектричних і літій провідних оксидів ніобію і танталу зі структурою дефектного перовкита (2001-2004)
8. 233 Е “Нові неорганічні сполуки і матеріали: наноматеріали, нестехіометричні сполуки, – іонні рідкі кристали, (анізотропні розплави) та ін.” (2005-2006)
9. 255ЕН “Нанокристалічні порошки оксиду цирконію і низькотемпературна кераміка на їх основі (синтез, структурні особливості, властивості”. (2004-2005)
10. 264ЕН “Структурний дизайн перовскитоподібних складних оксидів ніобію”. (2004-2005)
11. 265ЕН “Нанокристалічний гексаферит барію з керованою формою часток” (2004-2005)
12. 268 Е “Синтез (золь-гель, співосадження) нанорозмірних складних оксидів металів IV-V груп і нові об’ємні та плівкові матеріали на їх основі ”. (2005-2007)
13. 280Е “Розробка концепції розвитку фізико-неорганічної хімії та нових способів створення матеріалів”. (2005-2008) 14. 283Е ”Особливості спрямованої організації наночасток і кристалічної структури та їх визначальний вплив на властивості функціональних матеріалів” (2008-2012 р.)
15. 293Е ”Стратегія і шляхи хімічної гібридизації функціональних систем і речовин” (2012-2016 р.)
16. 300Е ”Синтез і властивості нанорозмірних «core-shell» структур складних оксидів та створенні на їх основі нових функціональних матеріалів” (2013-2017 р.)
17. Проект 05.04/01239 “Розробка технології і організація виробництва позисторних керамічних нагрівних елементів для побутових і промислових виробів” Державна науково-технічна програма “Надтверді, керамічні конструкційні та функціональні матеріали” (1997)
18. Проект 3.4/310 “Фізико-хімічні основи керування морфологією мікрочасток гідроксидів і оксидів заліза та цирконію і складних оксидів на їх основі”, Державний фонду фундаментальних досліджень (1997-2000)
19. Проект 4.4/258 “Фізико-хімічні закономірності утворення і синтезу оксидних сегнетоелектриків-напівпровідників з заданими властивостями” Державний фонду фундаментальних досліджень (1997-2000)
20. Проект 3.4/411 "Керування гетерогенно-каталітичними реакціями електрохімічною поляризацією міжфазної межі" Державний фонду фундаментальних досліджень (1998-1999)
21. Договір №2М/121-2001 "Одержання позисторних нагрівачів", згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2001 р. № 297. (2001-2003)
22. Договір №Ф7/486-2001 "Нові літій провідні матеріали зі структурою дефектного перовскиту (синтез, структурні особливості, електрофізичні властивості", Державний фонду фундаментальних досліджень (2001-2003)
23. Договір № 2-007 “Нанокристалічні порошки оксиду цирконію і низькотемпературна кераміка на їх основі (синтез, структурні особливості, властивості”. Програма фундаментальних досліджень “Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології”. (2003-2005)
24. Договір № 88/05-Н “Структурний дизайн перовскитоподібних складних оксидів ніобію”. Програма фундаментальних досліджень “Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології”. (2005-2006)
25. Договір № 89/05-Н “Нанокристалічний гексаферит барію з керованою формою часток”. Програма “Наноструктурні системи, наноматеріали та нанотехнології” (2005-2006)
26. Договір № 18/05-Н “Нанокристалічні порошки оксиду цирконію і низькотемпературна кераміка на їх основі (синтез, структурні особливості, властивості”. Програма “Наноструктурні системи, наноматеріали та нанотехнології” (2005-2006)
27. Договір № 92640/29 “Розробка нових надвисокочастотних діелектричних матеріалів та елементної бази на їх основі для сучасних систем зв’язку”. Міністерство промислової політики України (2005-2006)
28. Договір № 55/07-Н “Нанорозмірні дефекти та самоорганізація кристалічної гратки складних оксидів ніобію ”. Програма фундаментальних досліджень “Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології”. (2005-2007)
29. Договір № 77/07-Н “Самоорганізація наночасток і нанокристалічних матеріалів на основі оксиду цирконію”. Програма фундаментальних досліджень “Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології”. (2007)
30. Договір № 50/10-Н “Синтез, структурні особливості і властивості нових гетероструктур на основі складних оксидних систем”. Державна комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України “Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій”. (2010)
31. Договір № 6.22.1.8 “Розробка методів синтезу нових іонпровідних наноматеріалів на основі оксидів перехідних металів для сенсорних та енергоперетворюючих систем”. Державна цільова науково-технічна програма “Нанотехнології та наноматеріали”. (2011)
32. Договір № 47 “Електричні та електродні матеріали для низькотемпературної (600°С) паливної комірки”. Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України “Фундаментальні проблеми водневої енергетики”. (2007-2011)
33. Договір № 30 “Електролітні та електродні матеріали для низькотемпературної (600°С) паливної комірки на основі оксиду цирконію, стабілізованого комплексними скандійвмісними добавками”. Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України “Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях”. (2011-2015)
34. Договір № 20 Багатошарові структури на основі товстих плівок для низькотемпературної (600°С) паливної комірки цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України. «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» (2016-2018).
35. Договір № 50/11-Н “Синтез, структурні особливості і властивості нових гетероструктур на основі складних оксидних систем”. Державна комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України “Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій”. (2011-2014)
36. Договір № 4.10.9.3/13 “Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення нових високо добротних діелектричних та нелінійних НВЧ матеріалів на основі наноструктурованих оксидних систем”. Державна цільова науково-технічна програма “Нанотехнології та наноматеріали”. (2013)
37. Договір № 92956/29 “Розроблення та впровадження дешевих діелектричних матеріалів та резонансних елементів на їх основі з експериментально високою добротністю для електронної апаратури сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль”. Міністерство промислової політики України (2007-2008).
38. Договір № М/136-2005 “Мікрохвильові діелектричні резонатори зі збільшеною добротністю, що не містять танталу” (2007).
39. Договір № П.29.П “Термостабілізовані керамічні нагрівачі для систем забезпечення працездатності дизельного двигуна енергоагрегатів”. Казенне підприємство “Харківське конструкторське бюро з двигунобудування” (2007)
40. Договір № 5.4.10.9.3/10 “Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення нових високо добротних діелектричних та нелінійних НВЧ матеріалів на основі наноструктурованих оксидних систем”. Державна цільова науково-технічна програма “Нанотехнології та наноматеріали”. (2010)
41. Договір № 748А «Розроблення конструкторської документації нагрівальних елементів на основі позисторної кераміки» (2010)
42. Договір № 09.06/11 “Розробка методів синтезу неагломерованих нанорозмірних матеріалів та дослідження їх властивостей”. (2011)
43. Договір № 36/11 “Розробка та впровадження діелектричних матеріалів і резонансних елементів на їх основі для приймальної апаратури глобальної навігаційної системи GPS ГЛОНАСС”. (2011)
44. Договір № М/442-2011 “Синтез і властивості нанорозмірного кисеньпровідного диоксиду цирконію, стабілізованого складними домішками на основі оксиду скандію”. (2011)
45. Науковий проект № 5/12 Синтез, структурні особливості і властивості феромагнітних core/shell наноструктур цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» (2012-2013)
46. Договір № М/329-2013 «Мікрохвильові нелінійні матеріали, композити та пристрої-984091». Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (2013)
47. Договір № М/328-2013 «Багатофункціональні сегнетоелектричні матеріали на основі Ag(Nb,Ta)O3». Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (2013)
48. Договір № Ф49/414-2013 «Синтез та дослідження властивостей нанорозмірних слабкоагломерованих протон- та кисень-провідних оксидних матеріалів і "ядро-оболонка" структур на їх основі». Державний фонд фундаментальних досліджень (2013).
49. Проект № 1-17 «Синтез і властивості конденсаторних матеріалів з колосальною величиною діелектричної проникності на основі складних оксидів перехідних металів» цільової програми фундаментальних досліджень НАН України “Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва” (2017-2018)
50. Проект № 12-6/2017 «Твердотільні літієві акумулятори на основі оксидних систем», який виконується в рамках програми науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (2017-2018).
51. Проект № 4.4/17 «Розробка біосумісних носіїв медичного призначення на основі нанорозмірних магнітних матеріалів, вуглецю та церію» цільової програми «Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання і використання» (2017-2021).
52. Договір № 7/15 «Синтез і властивості феромагнітних наноструктур і їх можливе використання в медицині і НВЧ техніці», Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» (2014-2016).
53. Договір № 21/15 «Розробка новітніх резонансних елементів з екстремально низьким рівнем діелектричних втрат для надчутливих радіотехнічних систем», Цільова науково-технічна програма НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави», (2015-2017).
https://files.nas.gov.ua/.../0528e.pdf
54. Договір № 31/11 “Електролітні та електродні матеріали для низькотемпературної (600°С) паливної комірки”, Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України “Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях” (2011-2015).
55. Договір № 34/15-Н “Синтез і властивості нових гетероструктур на основі феромагнітних широкозонних напівпровідників, іонних провідників та органо-неорганічних сполук зі структурою перовскиту”, Державна комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України “Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій” на 2015-2019 роки (2015-2019).
56. Договір № 50/14-Н “Комплексний проект: Синтез, структурні особливості і властивості нових гетероструктур на основі складних оксидних систем”, Державна комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України “Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій” (2010-2014).
57. Договір № М/159-2014 «Багатофункціональні сегнетоелектричні матеріали на основі Ag(Nb,Ta)O3», Конкурсна програма Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (2013-2014).
58. Договір № 38-18 «Розробка та впровадження діелектричних матеріалів та дискових блокувальних конденсаторів на їх основі для інтегральних НВЧ пристроїв радіолокаційних станцій» (2018)
https://files.nas.gov.ua/.../0505.pdf
59. Договір № 85/19-Н «Композитні тверді електроліти на основі неорганічних наночастинок зі структурою NASICON і полімеру» Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальніпроблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» 2019 р.
60. Договір № 26-2021 "Розробка та виготовлення керамічних комплектуючих елементів для систем управління безпілотних літальних апаратів та модернізації корабельних локаційних комплексів ВМФ України " Науково-технічний проєкт «Розробка та виготовлення керамічних комплектуючих елементів для систем управління безпілотних літальних апаратів та модернізації корабельних локаційних комплексів ВМФ України» 2021р.
61. Договір № 18/02-2021(3) “Мультифункціональні нанокомпозити на основі церій діоксиду та феромагнітних наночастинок: синтез, властивості, застосування”. Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки». 2021-2022 рр.
62. 310Е Нові неорганічні сполуки та високоефективні функціональні матеріали (фізико-хімічні основи конструювання, гетерогенно-гетерофазний синтез, структура, властивості) Відомча тематика. (2017-2021 р.)
63. 315Е Синтез, будова і властивості функціональних матеріалів на основі неорганічних і органо-неорганічних систем з канальною структурою для одержання, акумуляції та зберігання енергії. Відомча тематика. (2018-2022 р.)
64. Договір № 29/20-Н від 16.04.2020. Гібридні нанокомпозити і полікристалічні гетероструктури на основі складних оксидних систем. Цільова програма фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» на 2020–2024 рр.
65. Договір № 17-20 від 10.03.2020. Структурні, імпедансні та електронномікроскопічні дослідження багатошарових систем для низькотемпературної (600 °С) паливної комірки. Цільова програма наукових досліджень НАН України «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення» на 2019-2021 рр.
66. Договір № 8-20 від 10.03.2020 Діелектричні матеріали з високою проникністю на основі спонтанно поляризованих систем, літієвих провідників і оксидів перехідних металів Цільова програма наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва» на 2017-2021 рр.
67. Договір № 4-2020 від 03.02.2020 Розробка нових діелектричних НВЧ матеріалів для резонаторів, які підвищать чутливість ЕПР приладів, та створення на їх основі міні-ЕПР аналізатора для експрес аналізу в медицині та моніторингу навколишнього середовищ. Цільова програма наукових досліджень НАН України «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018-2022 pp.
68. Договір № 4.4/20 від 02.03.2020. Розробка біосумісних носіїв медичного призначення на основі нанорозмірних магнітних матеріалів, вуглецю та церію. Цільова програма наукових досліджень НАН України «Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання і використання» на 2017-2021 рр.

Старший науковий співробітник, к.х.н. Л. Л. Коваленко. Проводить синтез нових керамічних матеріалів розроблених у відділі

Проекти, які відділ виконує на теперішній час

Міжнародні проєкти


1. Проект НАТО по програмі «Science for Peace and Security Programme» НАТО_G6002 «3D metamaterial-inspired dielectric resonator rectenna for energy harvesting and electromagnetic sensing» (2023-2025 рр.)
https://www.ftmc.lt/nato-sps-projects

Національні проєкти


1. Договір 325Е «Синтез, будова і властивості нових композиційних систем на основі оксидних структур для систем безпровідного зв’язку (5G), генерування і зберігання енергії, медицини» (2023-2027 рр.) Цільова наукова програма Відділення хімії НАН України “Фундаментальні дослідження за пріоритетними напрямами хімії”. Відомча тематика.
2. Договір № 69-09/05-2024 «Синтез та дослідження нанорозмірних функціональних матеріалів для енергогенеруючих та енергозберігаючих сиситем» 2023-2024 рр. Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2023-2024 рр.
3. Договір № 177/0154 «Розробка нових типів твердотільних літієвих акумуляторів високої ємності для забезпечення енергетичної безпеки України» Конкурс НФДУ «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди» (2023-2024 рр.) https://nddkr.ukrintei.ua/view/ok/10aa0653523b928ee52e5e349726ac2f
4. Договір № ДНДЧ/0201.01/4020.01/115/2023 «Мікрохвильові пристрої на основі резонансних структур з метаматеріальними властивостями для захисту життєдіяльності та інформаційної безпеки України» Конкурс НФДУ «Наука для безпеки і сталого розвитку України» (2023-2025 рр.) https://nddkr.ukrintei.ua/view/ok/2064ead18de3277f0d8628aca2671559

Нагороди відділу

К.х.н. Т.О. Плутенко виконує фізико-хімічні дослідження нових керамічних зразків отриманих у відділі

 1. 1995. В’юнов О.І. Стипендия Президента Украины молодым ученым (1995-1998)
 2. 1997. Коваленко Л.Л. Стипендия Президента Украины молодым ученым (1997-2000)
 3. 1999. В’юнов О.І. Стипендія ДКНТ України.
 4. 2004. Білоус А.Г. Заслужений діяч науки і техніки України.
 5. 2008. Білоус А.Г. Державна премія України в галузі науки і техніки.
 6. 2011. Солопан С.О. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.
 7. 2013. Солопан С.О. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік
 8. 2013. В’юнов О.І. Ювілейна почесна грамота НАН України за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію ідей В.І.Вернадського.
 9. 2014. Солопан С.О. Премія президента України для молодих вчених
 10. 2014. Дурилін Д.О. Премія президента України для молодих вчених
 11. 2014. Кобилянська С.Д. Премія президента України для молодих вчених
 12. 2016. Соловйова К.Д. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік
 13. 2016. Єленіч О.В. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік
 14. 2017 Білоус А.Г. Премія імені І.П. Пулюя. Розробка нових оксидних наноматеріалів для елементів інформаційних систем, магнітних охолоджувачів та самоконтрольованих магнітних нагрівачів
 15. 2017. Соловйова К.Д. Грант Президента України. Розробка феромагнітних плівок та створення на їх основі магнітокерованих композиційних НВЧ структур
 16. 2018. Коваленко Л.Л. Винахідник року-2018
 17. 2018. В’юнов О.І. Ювілейна почесна грамота НАН України за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, … та самовіддану сумлінну працю.
 18. 2018. Коваленко Л.Л. Почесна відзнака на честь 100-річчя Національної Академії Наук України (2018)
 19. 2019. Білоус А.Г. Орден князя Ярослава Мудрого V cт.

Список публікацій відділу

  2017 р.

  1) Статті
  1. Daugėla, S.; Kežionis, A.; Šalkus, T.; Orliukas, A. F.; Belous, A. G.; V'yunov, O. I.; Kobylianska, S. D.; Vasylechko, L. O., Peculiarities of ionic conduction in Li0.5−yNayLa0.5Nb2O6 system at high temperatures. Solid State Ionics 2017, 300, 86-90.
  2. Линева, Б. А.; Кобылянская, С. Д.; Коваленко, Л. Л.; Вьюнов, О. И.; Белоус, А. Г., Влияние примесей на электрофизические свойства дефектного перовскита Li0.33La0.57TiO3. Неорганические материалы 2017, 53 (3), 315-321.
  3. Білоус, А. Г.; В’юнов, О. І.; Кобилянська, С. Д.; Іщенко, О. О.; Кулініч, А. В., Залежність мікроструктури і властивостей плівок органо-неорганічних перовскiтів CH3NH3PbI3 від співвідношення CH3NH3I і PbI2 у вихідних розчинах. Украинский химический журнал 2017, 83 (5-6), 44-49.
  4. В’юнов, О. І.; Решитько, Б. А.; Білоус, А. Г., Синтез і властивості напівпровідникового BaTiO3 з колосальною величиною діелектричної проникності. Украинский химический журнал 2017, 83 (7), 42-50.
  5. Shlapa, Yu.; Solopan S.; Bodnaruk A.; Kulyk M.; Kalita V.; Tykhonenko-Polishchuk Yu.; Tovstolytkin A.; Zinchenko V.; Belous A. Lanthanum-strontium manganites for magnetic nanohyperthermia: fine tuning of parameters by substitutions in the lanthanum sublattice. J. of Alloys Compd. 2017, 702, 31-37.
  6. Shlapa, Yu.; Solopan S.; Bodnaruk A.; Kulyk M.; Kalita V.; Tykhonenko-Polishchuk Yu.; Tovstolytkin A.; Belous A. Effect of synthesis temperature on structure and magnetic properties of (La,Nd)0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles. Nanoscale Res. Lett. 2017, 12, 1-7.
  7. Білоус, А.Г.; Товстолиткін О. І.; Солопан С. О.; Шлапа Ю. Ю.; Федорчук О. П. Нанорозмірні оксидні магнетики: синтез, властивості, застосування. Укр. Хім. Журн. 2017, 83, 3-24.
  8. Olga Shydlovska, Nadiya Zholobak, Svitlana Dybkova, Sergej Osinsky, Larissa Bubnovskaya, Oleksandr Yelenich, Sergii Solopan and Anatolii Belous Synthesis and comparative characteristics of biological activities of (La,Sr)MnO3 and Fe3O4 nanoparticles. European Journal of Nanomedicine 2017, 9, 33-43.
  9. Д.М. Полищук, Ю.О. Тихоненко-Полищук, С.А. Солопан, А.В. Боднарук, Н.Н. Кулик, А.И. Товстолыткин, А.Н. Погорелый Особенности магнитного состояния ансамбля наночастиц замещенных манганитов: эксперимент и модельные расчет. Физика низких температур, 2017, 43 (5), 714–723.
  10. A. V. Nagornyi, V. I. Petrenko, M. V. Avdeev, O. V. Yelenich, S. O. Solopan, A. G. Belous, A. Yu. Gruzinov, O. I. Ivankov, L. A. Bulavin Structural aspects of magnetic fluid stabilization in aqueous agarose solutions. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2017, 431, 16-19.
  11. Федорчук, О.П.; Попов М.А.. Магнітокеровані композиційні елементи на основі системи «діелектричний резонатор/плівка фериту». Електроніка й зв’язок 2017, 22 (2).
  12. Suslov, A.; Kobylianska S.; Durilin D.; Ovchar O.; Trachevskii V.; Jancar B.; Belous A. Modified Pechini Processing of Barium and Lanthanum-Lithium Titanate Nanoparticles and Thin Films. Nanoscale Research Letters. 2017, 12, Article 350.
  13. Kalita, V.M., Polishchuk, D.M., Kovalchuk, D.G., Bodnaruk, A.V., Solopan, S.O., Tovstolytkin, A.I., Ryabchenko, S.M. and Belous, A.G. Interplay between superparamagnetic and blocked behavior in an ensemble of lanthanum–strontium manganite nanoparticles. Physical Chemistry Chemical Physics 2017, 19(39), pp.27015-27024.
  14. Kalita, V. M.; Polishchuk, D. M.; Kovalchuk, D. G.; Bodnaruk, A. V.; Solopan, S. O.; Tovstolytkin, A. I. Ryabchenko S. M. and Belous A. G. Interplay between superparamagnetic and blocked behavior in an ensemble of lanthanum–strontium manganite nanoparticles Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19, 27015 – 27024.
  15. Акимов, Г.Я., Новохацька, А.О., Коваленко, Л.Л. Роль надлишкового марганцю в формуванні властивостей наноструктурного композиту на основі манганіту і стабілізованого діоксиду цирконію. «Інноваційні технології хімічних і фармацевтичних виробництв» 2017, 1, 153-157.
  16. Акимов, Г.Я.; Новохацкая, А.А.; Коваленко, Л.Л.; Бурховецкий, В.В.; Комыса, Ю.А. Влияние малых добавок оксида алюминия на микроструктуру и электропроводность оксида циркония, легированного оксидом скандия и оксидом висмута. Огнеупоры и техническая керамика. 2017, 1-2, 7-11.

  2) Тези доповідей на конференціях 1. Коваленко, Л. Л.; Бродніковський, Є. М.; Білоус, А. Г.; В’юнов, О. І.; Янчевський, О. З., Розробка методології одержання багатошарової системи, яка складається з пористої товстої плівки анодного матеріалу та щільної плівки електроліту. Наукова сесія «Фундаментальні проблеми водневої енергетики», ІПМ НАНУ: Київ, Україна, Грудень 7, 2016; c 31.
  2. Belous, A. G.; V'yunov, O. I.; Reshytko, B. A., Y-doped BaTiO3 Ceramics with Mn Additives as Ferroelectric-Semiconductor with Nanosize Inner Interfaces. ХVI International coference of phisics and technology of thin films and nanosystem (dedicated to memory Professor Dmytro Freik), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University: Ivanо-Frankivsk, Ukraine, May 15-20, 2017; p 61.
  3. Belous, A. G.; V’yunov, O. I.; Kobylianskaya, S. D.; Ishchenko, O. O.; Kulinich, A. V., Thin Films of Organic-Inorganic Perovskites CH3NH3PbI3: Control of Microstructure and Properties. ХVI International coference of phisics and technology of thin films and nanosystem (dedicated to memory Professor Dmytro Freik), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University: Ivanо-Frankivsk, Ukraine, May 15-20, 2017; p 108.
  4. Іщенко, О. О.; Кулініч, А. В.; В’юнов, О. І.; Кобилянска, С. Д.; Білоус, А. Г., Вплив умов синтезу на мікроструктуру та спектральні характеристики плівок органо-неорганічних перовскитів CH3NH3PbI3. Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта, ПУЕТ: Полтава, Україна, Березень 14–15, 2017; c 3-5.
  5. Liniova, B. O.; Belous, A. G.; V’yunov, O. I.; Kobylianska, S. D.; Ishchenko, O. O.; Kulinich, A. V., Processing of thin films of organic-inorganic perovskites CH3NH3PbI3 with control of microstructure. Abstract Book. International reserch and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2017), SME Burlaka: Chernivtsi, Ukraine, August 23-26, 2017; p 427.
  6. V'yunov, O. I.; Reshytko, B. A.; Belous, A. G., Contribution of polarization mechanisms in colossal permittivity of doped BaTiO3 ceramics. Abstract Book. International reserch and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2017), SME Burlaka: Chernivtsi, Ukraine, August 23-26, 2017; p 739.
  7. Vasylyev, O.; Brodnikovskyi, Y.; V'yunov, O.; Kovalenko, L.; Yanchevskii, O.; Belous, A., Zirconium Oxide Stabilized by Scandium (III) and Cerium (IV) Complex Oxides as the Basis for Preparation of Thick Films and Multilayers Structures for Low Temperature (600 °C) Fuel Cell. IXth International Chemistry Conference “Kyiv-Toulouse” Dedicated to the 100th Anniversary of Fedir Babichev, Taras Shevchenko National University of Kyiv: Kyiv, Ukraine, June 4-9, 2017; p 118.
  8. Kulinich, A. V.; Ishchenko, A. A.; Belous, A. G.; V'yunov, O. I.; Kobylianska, S. D., Synthesis, Structure and Spectral Fluorescent Properties of Organic Inorganic Perovskite CH3NH3PbI3 Films. XXIII Galvna Puchkovska International School-Seminar "Spectroscopy of Molecules and Crystals" Taras Shevchenko National University of Kyiv: Kyiv, Ukraine, September 20-25, 2017.
  9. Belous A.; Tovstolytkin A.; Solopan S.; Shlapa Yu.; Fedorchuk O. Ferromagnetic Nanomaterials: Synthesis and Properties, Book of Abstracts International Conference of Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications, Lviv, Ukraine, May 29 – June 2, 2017, 193.
  10. Tovstolytkin A.; Shlapa Yu.; Solopan S.; Bodnaruk A.; Kulyk M.; Kalita V.; Zamorskyi V.; Ryabchenko S.; Belous A. Lanthanum-Strontium Manganite Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia: Fine Tuning of Parameters by Substitutions in Lanthanum and Manganese Sublattices, Book of Abstracts International Conference of Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications, Lviv, Ukraine, May 29 – June 2, 2017, 222.
  11. Shlapa Yu. Yu.; Solopan S. A.; Belous A. G. The properties of La1-xSrxMnO3 manganite nanoparticles synthesized by precipitation from microemulsions, Abstract book of the International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials, Chernivtsi, Ukraine, August 23 – 26, 2017, 742.
  12. Liniova B.O., Baranovskyi D.I., Ivanchenko S.E., Kobylianska S.D., Bilous A.G. Jimenez R, Ragulya A.V. Effect of lamination on the microstructural properties of Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 thick films, Abstract Book. International reserch and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2017), SME Burlaka: Chernivtsi, Ukraine, August 23-26, 2017; 428.
  13. Скороход А.А., Солопан С.О. Вплив особливостей синтезу феримагнітних матеріалів зі структурою шпінелі на їх властивості в надвисокочастотному діапазоні Вісімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» Київ, 2017 р., 17-19 травня С.69.
  14. Solopan S.О., Skorokhod A.A., Fedorchuk О.P. Microwave Ferromagnetic Materials with Spinel Structure: Influence on Properties of Synthesis Features ХVI International conference on physics and technology of thin films and nanosystems Ivanо-Frankivsk, May 15-20, 2017 Р.355.
  15. G. Akimov, A. Novokhatska, L. Kovalenko. Effect of small additions of Al2O3 on the microstructure and electrical conductivity of ScSZ ceramics, D.P1.2. 2017 E-MRS Fall Meeting and Exhibit, Warsaw, Poland, September 18 – 21, 2017.
  16. G. Akimov, A. Novokhatska, L. Kovalenko. Effect of excess manganese on the structural and electroconductive properties of cathode-electrolyte composites for SOFC. D.P1.12. 2017 E-MRS Fall Meeting and Exhibit, Warsaw, Poland, September 18 – 21, 2017.
  17. Y. Brodnikovskyi, I. Brodnikovska, L. Kovalenko, D. Brodnikovskyi, I. Polishko, O, Vasylyev, A. Belous Yttria- and Scandia stabilized zirconia composite of SOFC application. D.1.2. 2017 E-MRS Fall Meeting and Exhibit, Warsaw, Poland, September 18 – 21, 2017

  3) Патенти та заявки
  1. Білоус А.Г., Колбасов Г.Я., Болдирєв Є.І., Коваленко Л.Л., Сокольський Г.В., Літій – повітряне хімічне джерело струму. Патент на корисну модель № 113655 від 10.02.2017 р.
  2. Білоус А.Г., Овчар О.В., Дурилін Д.О, Суслов О.М. Керамічний мікрохвильовий діелектричний матеріал на основі ніобату-танталату аргентуму. Патент на корисну модель № 113547 від 10.02.2017 р. 2018 р.

  1) Монографії</br> 1. Белоус, А. Г.; Кобилянская, С.Д. Оксидные литийпроводящие твердые электролиты. Киев, Наукова думка, 2018. – 318 с.

  2) Статті
  1. Shlapa, Yu.; Solopan, S.; Belous, A.; Tovstolytkin, A., Effect of Synthesis Method of La1- xSrxMnO3 Manganite Nanoparticles on Their Properties. Nanoscale Research Letters 2018, 13 (13), 1–7.
  2. Polishchuk D., Nedelko N., Solopan S., Ślawska-Waniewska A., Zamorskyi V., Tovstolytkin A., Belous A., Profound Interfacial Effects in CoFe2O4/Fe3O4 and Fe3O4/CoFe2O4 Core/Shell Nanoparticles Nanoscale Research Letters 2018, 13 (67), 1–10.
  3. Tovstolytkin, A.I.; Shlapa, Yu.Yu.; Solopan, S.O.; Bodnaruk, A.V.; Kulyk, M.M.; Kalita, V.M.; Zamorskyi, V.O.; Ryabchenko, S.M; Belous, A.G., Manganite Nanoparticles as Promising Heat Mediators for Magnetic Hyperthermia: Comparison of Different Chemical Substitutions. Acta Phys. Pol. A 2018, 133 (4), 1017-1020.
  4. Belous, A.; Tovstolytkin, A.; Solopan, S.; Shlapa, Yu.; Fedorchuk, O., Synthesis, Properties and Applications of Some Magnetic Oxide Based Nanoparticles and Films. Acta Phys. Pol. A 2018, 133 (4), 1006-1012.
  5. Шлапа, Ю. Ю.; Солопан, С. А.; Белоус, А. Г., Магнитотермический эффект в нанокомпозите типа ядро/оболочка (La,Sr)MnO3/SiO2. Теорет. и эксперим. химия 2018, 54 (2), 84-89.
  6. Belous, A. G.; V’yunov, O. I.; Kobylyanska, S. D.; Ishchenko, A. A.; Kulinich, A. V., Influence of Synthesis Conditions on the Morphology and Spectral-Luminescent Properties of Films of Organic-Inorganic Perovskite CH3NH3PbI2.98Cl0.02. Russ. J. Gen. Chem. 2018, 88 (1), 114–119.
  7. Jiménez, R., del Campo, A., Calzada, M.L., Sanz, J., Kobylianska, S.D., Liniova, B.O., Belous, A.G., Ragulya, А.V. Improved conductivity in tape casted Li-NASICON supported thick films: Effect of temperature treatments and lamination. J. of the European Ceram. Soc. 2018, 38 (4), 1679-1687.
  8. Belous, A. G.; V’yunov, O. I.; Kobylianska, S. D.; Kovalenko, L. L., Impedance analysis of thin films of organic-inorganic perovskites CH3NH3PbI3 with control of microstructure. Nanoscale Research Letters 2018, 13 (98), 1-7.
  9. Belous, A., Kolbasov, G., Kovalenko, L., Boldyrev, E., Kobylianska, S., Liniova, B. All solid-state battery based on ceramic oxide electrolytes with perovskite and NASICON structure. J. Solid State Electrochem. 2018, 22(8), 2315–2320.
  10. V’yunov, O.; Reshytko, B.; Belous, A.; Kovalenko, L., Contribution of nanointerfaces to colossal permittivity of doped Ba(Ti,Sn)O3 ceramics. Applied Nanoscience 2018. P.1-7. doi.org/10.1007/s13204-018-0743-7.
  11. Vasylyev, O. D.; Brodnikovskyi, Y. M.; V'yunov, O. I.; Kovalenko, L. L.; Yanchevskii, O. Z.; Belous, A. G., Zirconium oxide stabilized by scandium (III) and cerium (IV) complex oxides as the basis for preparation of thick films and multilayers structures for low temperature (600 °C) fuel cell. French-Ukrainian Journal of Chemistry 2018, 6 (1), 16-20.
  12. В’юнов, О. І.; Решитько, Б. А.; Давиденко, Н. В., Синтез і властивості конденсаторних матеріалів з колосальною величиною діелектричної проникності на основі складних перовскитів. Укр. хим. журн. 2018, 84 (5), 13-22.
  13. Popov М.A., Fedorchuk O.P., Solopan S.O., Zavislyak I.V., Belous A.G. Microwave composite structures on the base of nickel-zinc ferrite Ni1-xZnxFe2O4 nanoparticles in the photopolymer matrix, J. Magn. Magn. Mat. 2019, 469, 398-404.
  14. A. V. Nagornyi, M. V. Avdeev, O. V. Yelenich, S. O. Solopan, A. G. Belous, A. V. Shulenina, V. A. Turchenko, D. V. Soloviov, L. A. Bulavin, and V. L. Aksenov, Structural aspects of Fe3O4/CoFe2O4 magnetic nanoparticles according to x-ray and neutron scattering Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2018, 12 (4), 737–743.

  3) Тези доповідей на конференціях
  1. Shlapa, Yu.; Solopan, S.; Belous, A., Manganite Nanoparticles of La1-xSrxMnO3 and Magnetic Fluids Based on Them. 8th International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems” (PLMMP 2018), Kyiv, May 18-22, 2018; p. 117. (стендова доповідь)
  2. Musatov, A.; Siposova, K.; Shlapa, Yu.; Belous, A., Inhibition of Protein Amyloid Formation by Cerium Oxide Nanoparticles. 8th International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems” (PLMMP 2018), Kyiv, May 18-22, 2018; p. 133. (усна доповідь, Shlapa, Yu)
  3. Кобилянська C., Хоменко В., Барсуков В., Демчук Д., Білоус А. Твердотільний літійєвий акумулятор на керамічному твердому електроліті зі структурою NASICON, VIII Український з’їзд з електрохімії, Львів, 4-7 червня 2018р; Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка: Львів, 2018; с. 206-208. (стендова доповідь)
  4. В’юнов, О. І.; Решитько, Б. А.; Давиденко, Н. В.; Білоус, А. Г. В Матеріали зі структурою ядро/оболонка та колосальною діелектричною проникністю, Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», Житомир, 16 травня; Вид-во ЖДУ ім. І. Франка: Житомир, 2018; с. 133-135. (стендова доповідь)
  5. Решетняк, О.В.; Давиденко, Н.В. Застосування композитів поліаніліну з вторинно-модифікованими частинками срібла як платформи глюкозних амперометричних сенсорів, VIII Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвячені 100-річчю Національної академії наук України, Львів, 4-7 червня; Дослідно-видавничий центр Наукового товаристваім. Шевченка: Львів, 2018; с. 141-143. (стендова доповідь)
  6. Білоус, А.Г. Літійпровідні тверді електроліти на основі оксидних систем, VIII Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвячені 100-річчю Національної академії наук України, Львів, 4-7 червня; Дослідно-видавничий центр Наукового товаристваім. Шевченка: Львів, 2018; с. 191-193. (усна доповідь, Білоус А.Г.)
  7. Polishko, I., Ivanchenko, S., Horda, R., Brodnikovskyi, Ye., Lysunenko, N., Kovalenko L., Tape casted SOFC based on Ukrainian 8YSZ powder / The 3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine «Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry», April 18, 2018, Kyiv. (стендова доповідь)
  8. В’юнов, О. І.; Коваленко, Л. Л.; Білоус, А. Г.; Решитько, Б. А.; Давиденко, Н. В., Конденсаторні матеріали на основі титанату барію з колосальною величиною діелектричної проникності. XX українська конференція з неорганічної хімії, Дніпро, 2018; p 112. (стендова доповідь)
  9. В’юнов, О. І.; Коваленко, Л. Л.; Бродніковський, Є. М.; Білоус, А. Г.; Янчевський, О. З., Багатошарові структури на основі товстих плівок для низькотемпературної (600 °С) паливної комірки. XX українська конференція з неорганічної хімії, Дніпро, 2018; p 220. (стендова доповідь)
  10. Васильєв, О.; Бродніковський, Є.; В‘юнов, О.; Коваленко, Л.; Янчевський, О.; Білоус, А., Товсті плівки та багатошарові структури для низькотемпературної (600 °C) паливної комірки на основі ZrO2-Sc2O3-CeO2 Відновлювана та воднева енергетика-2018, Київ, 2018. (стендова доповідь)
  11. Davydenko, N. V.; Yanchevskii, O. Z.; V’yunov, O. I., Yttrium Iron Garnets Doped with Mn3+ and Al3+ ions. 6th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" NANO-2018, Kiev, 2018; p 499. (стендова доповідь)
  12. Reshytko, B. A.; V’yunov, O. I.; Davydenko, N. V.; Belous, A. G., Synthesis and properties of CaCu3Ti4O12 and La2-xSrxNiO4 condenser materials with a colossal permittivity. 6th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" NANO-2018, Kiev, 2018; p 486. (стендова доповідь)
  13. Шлапа, Ю. Ю.; Сіпосова, К.; Мусатов, А.; Гунтосова, В.; Лєнкавська, Л.; Cолопан С. А.; Білоус, А. Г., Синтез наночастинок СeО2 з обернених мікроемульсій та дослідження їх біологічної активності. XX Українська конференція з неорганічної хімії Дніпро, 2018; p 83 (усна доповідь, Шлапа, Ю. Ю.)
  14. Білоус, А. Г.; Солопан, С. О.; Шлапа, Ю. Ю.; Федорчук, О. П., Синтез, властивості та застосування феромагнітних наноматеріалів. XX Українська конференція з неорганічної хімії Дніпро, 2018; p 9 (пленарна доповідь, Білоус, А. Г.)
  15. Солопан, С.О.; Шлапа, Ю.Ю.; Білоус, А.Г., Синтез та властивості феромагнітних наночасток і core/shell сполук на їх основі. XX Українська конференція з неорганічної хімії Дніпро, 2018; p 84 (усна доповідь, Солопан, С.О.)
  16. Siposova, K.; Musatov, A.; Huntosova, V.; Lenkavska, L.; Shlapa, Yu.; Solopan, S.; Belous A., Synthesis of CeO2 Nanoparticles and Study of Their Biocompatibility and Bioactivity. 6th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" NANO-2018, Kiev, 2018; p 152. (усна доповідь, Shlapa, Yu)
  17. Tovstolytkin A.I., Polek T.I., Fedorchuk O.P., Solopan S.O., Belous A.G. Interparticle interaction in polymer-nanoferrite composites and their manifestation in ferromagnetic resonance spectra 6th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" NANO-2018, Kiev, 2018; p 251. (стендова доповідь)
  18. Solopan S., Nedelko N., Lewinska S., Ślawska-Waniewska A., Zamorskyi V., Tovstolytkin A., Belous A. Core/shell architecture as an efficient tool to tune DC magnetic parameters and AC losses in spinel ferrite nanoparticles spectra 6th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" NANO-2018, Kiev, 2018; p 389. (стендова доповідь)
  19. Tovstolytkin A.I., Zamorskyi V.O., Kulyk M.M., Kalita V.M., Ryabchenko S.M., Fedorchuk O.P., Solopan S.O., Belous A.G., Nickel-zinc spinel nanoferrites: magnetic characterization and prospects for the use in self-controlled magnetic hyperthermia 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties, P. 04NNLS05-1 – 04NNLS05-5 (стендова доповідь).

  4) Патенти та заявки
  1. Білоус, А. Г.; Шлапа, Ю. Ю.; Солопан, С. О.; Хоменко, Б. С. Спосіб синтезу наночастинок La1 xSrxMnO3 осадженням із обернених мікроемульсій. Патент UA 123708 U, 12 березня, 2018.
  2. Білоус А.Г., Солопан С.О., Ступін Ю.Д., Хоменко Б.С., Коваленко Л.Л., Федорчук О.П. Метод синтезу нікель-марганець-цинкових НВЧ феритів із структурою шпінелі. Патент UA 123709 U, 12 березня, 2018.
  3. Білоус А.Г., Колбасов Г.Я., Болдирєв Є.І., Коваленко Л.Л., Кобилянська С.Д., Ліньова Б.О., Сокольський Г.В. Літієвий акумулятор на основі твердого електроліту титанату лантану-літію. Патент на корисну модель № 124081 від 26.03.2018 р.
  4. Білоус А.Г., Колбасов Г.Я., Болдирєв Є.І., Коваленко Л.Л., Кобилянська С.Д., Ліньова Б.О., Сокольський Г.В. Літієвий акумулятор на основі твердого електроліту зі структурою NASICON. Патент на корисну модель № 127256 від 25.07.2018 р.

  2019 р.

  1) Статті
  1. Давиденко, Н. В.; Янчевський, О. З.; В’юнов, O. I.; Решітько, Б. А.; Білоус, A. Г., Особливості утворення La2-XSrXNiO4 в умовах твердофазного синтезу Український хімічний журнал 2018, 84 (11), 13-19.
  2. Belous, A.; Kobylianska, S.; V’yunov, O.; Torchyniuk, P.; Yukhymchuk, V.; Hreshchuk, O., Effect of non-stoichiometry of initial reagents on morphological and structural properties of perovskites CH3NH3PbI3. Nanoscale Research Letters 2019, 14 (4), 1-9.
  3. Kostylyov, V. P.; Sachenko, A. V.; Vlasiuk, V. M.; Sokolovskyi, I. O.; Kobylianska, S. D.; Torchyniuk, P. V.; V'yunov, O. I.; Belous, A. G., Synthesis and investigation of the properties of organic-inorganic perovskite films with non-contact optical methods. arXiv preprint arXiv:1901.07853 2019.
  4. Y. Brodnikovskyi, N. McDonald, I. Polishko, D. Brodnikovskyi, I. Brodnikovska, M. Brychevskyi, L. Kovalenko, O. Vasylyev, A. Belous, R. Steinberger-Wilckens. Properties of 10Sc1CeSZ-3.5YSZ(33-, 40-, 50-wt.%) Composite Ceramics for SOFC Application Materials Today: Proceedings 6 (2019) 26–35
  5. Polishko, S. Ivanchenko, R. Horda, Y. Brodnikovskyi, N. Lysunenko, L. Kovalenko. Tape casted SOFC based on Ukrainian 8YSZ powder/ Today: Proceedings 6 (2019) 2p7-241
  6. M.A. Popov, O.P. Fedorchuk, S.O. Solopan, I.V. Zavislyak, A.G. Belous, Microwave composite structures on the base of nickel-zinc ferrite Ni1−xZnxFe2O4 nanoparticles in the photopolymer matrix. Journal of Magnetism and Magetic Materials, volume 469, 1 January 2019, pages 398-404.
  7. A.I.Tovstolytkin, M.M. Kulyk, V.M. Kalita, S.M. Ryabchenko, V.O. Zamorskyi, O.P. Fedorchuk, S.O.Solopan, A.G.Belous, Nickel-zinc spinel nanoferrites: magnetic characterization and prospects of the use in self-controlled magnetic hyperthermia. Journal of Magnetism and Magetic Materials, volume 473, 1 March 2019, pages 422-427.
  8. Siposova, K.; Huntosova, V.; Shlapa, Yu.; Lenkavska, L.; Macajova, M.; Belous. A.; Musatov, A. Advances in the Study of Cerium Oxide Nanoparticles: New Insights into Antiamyloidogenic Activity. ACS Appl. Bio Mater 2019, 2(5), 1884-1896.
  9. Shlapa, Yu.; Sarnatskaya, V.; Timashkov, I.; Yushko, L.; Antal, I.; Gerashchenko, B.; Nychyporenko, I.; Belous, A.; Nikolaev, V.; Timko, M. Synthesis of CeO2 Nanoparticles by Precipitation in Reversal Microemulsions and Their Physical-Chemical and Biological Properties. Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. 2019, 125 (6), 412 (1-10).
  10. В’юнов, О. І.; Кончус, Б. А.; Янчевський, О. З.; Білоус, А. Г., Синтез, властивості CaCu3Ti4O12 з колосальною величиною діелектричної проникності. Укр. хим. журн. 2019, 85 (6), 77-86.
  11. Федорчук О.П., Солопан С.О., Попов М.О., Зависляк І.В., Білоус А.Г. Синтез нанорозмірних магнітних матеріалів на основі оксидних систем і створення невзаємних композиційних елементів на їх основі. Український хімічний журнал. 2019, т . 85, No 7 с.16-23.
  12. Торчинюк, П. В.; В’юнов, О. І.; Іщенко, О. О.; Курдюкова, І. В.; Власюк, В. М.; Костильов, В. П.; Білоус, А. Г., Органо-неорганічний перовскит CH3NH3PbI3: морфологічні, структурні та електрофізичні властивості. Укр. хим. журн. 2019, 85 (9), 31-43.
  13. І.П. Тімашков, Ю.Ю. Шлапа, С.О. Солопан, А.Г. Білоус Синтез та кристалохімічні властивості церій-заміщених наночастинок манганіту (La,Sr)MnO3 Укр. хим. журн. 2019, 85 (9), 17-24.
  14. Bodnaruk, A.V., Kalita, V.M., Kulyk, M.M., Ryabchenko, S.M., Tovstolytkin, A.I., Solopan, S.O., Belous, A.G. Critical behavior of ensembles of superparamagnetic nanoparticles with dispersions of magnetic parameters Journal of Physics Condensed Matter (2019)) 31 (37), art. no. 375801
  15. Bereznyak, E.G., Dukhopelnikov, E.V., Pesina, D.A., Gladkovskaya, N.A., Vakula, A.S., Kalmykova, T.D., Tarapov, S.I., Polozov, S.D., Krasnoselsky, N.V., Belous, A.G., Solopan, S.A. Binding Parameters of Magnetite Nanoparticles Interaction with Anticancer Drug Doxorubicin //BioNanoScience V.9, I. 2, 2019, P. 406-413
  16. Solopan, S.O., Nedelko, N., Lewińska, S., Ślawska-Waniewska, A., Zamorskyi, V.O., Tovstolytkin, A.I., Belous, A.G. Core/shell architecture as an efficient tool to tune DC magnetic parameters and AC losses in spinel ferrite nanoparticles //Journal of Alloys and Compounds V.788, 2019, P. 1203-1210
  17. Miliaiev, M., Vakula, A., Tarapov, S., Belous, A., Solopan, S. The effect of heat treatment on the temperature dependence of the ferromagnetic resonance in nanoparticles ZnFe2O4 //Functional Materials V. 26, I. 2, 2019, P. 284-288.
  18. S. Kobylianska, D. Demchuk, V. Khomenko, V. Barsukov and A. Belous Surface Modification of the LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathode by a Protective Interface Layer of Li1.3Ti1.7Al0.3(PO4)3// J. Electrochem. Soc. 2019 volume 166, issue 10, A1920-A1925 doi: 10.1149/2.0701908jes

  2) Тези доповідей на конференціях
  1. Torchyniuk, P. V.; V’yunov, O. I.; Belous, A. G. In Synthesis of nanosized organic-inorganic perovskite films CH3NH3PbI3: effect of initial reagents ratio on formation and microstructure, Ukrainian Conference with International Participation «Chemistry, physics and technology of surface» and Workshop «Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications», Kyiv, Ukraine, 15-17 May; Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine: Kyiv, Ukraine, 2019; p 192.
  2. Torchyniuk, P. V.; V’yunov, O. I.; Belous, A. G.; Kurdyukova, I. V.; Ishchenko, O. O. In Composite structure «organic-inorganic perovskite – protective polymeric layer», Функціональні матеріали для інноваційної енергетики — ФМІЕ-2019, Kyiv, Ukraine, 15-17 May; Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України: Kyiv, Ukraine, 2019; p 37.
  3. В’юнов, О. І.; Коваленко, Л. Л.; Янчевський, О.; Солопан, С. О.; Білоус, А. Г. In Синтез та дослідження конденсаторних матеріалів на основі твердих розчинів титанату барію, Функціональні матеріали для інноваційної енергетики, Київ, Україна, 13-15 травня; Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України: Київ, Україна, 2019; p 18.
  4. Торчинюк, П. В.; В’юнов, О. І.; Іщенко, О. О.; Юхимчук, В. О.; Костильов, В. П.; Білоус, А. Г. In Синтез та властивості плівок органо-неорганічного перовскиту CH3NH3PbI3, Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, Україна, 30 травня; Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України: Київ, Україна, 2019; pp 14-15.
  5. Ponomarova, L. N.; Rozhdestvenska, L. M.; V’yunov, O. I.; Bilduykevich, A. V.; Ivchenko, V. D.; Zmievskii, Y. G. Composite Ultrafiltration Membrane Incorporated with Dispersed Oxide Nanoparticles, 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties '2019, 15-20 September; Sumy State University: Odesa, Ukraine, 2019; pp 02NEE07-1 - 02NEE07-7.
  6. Лісовський І.В., Солопан С.О., Демчук Д.Л., Хоменко В.Г. Електрохімічні характеристики композитних катодних матеріалів на основі core/shell структур NMC/LATP // Функціональні матеріали для інноваційної енергетики – Київ, 2019 – С. 129.
  7. Лісовський І.В., Солопан С.О., Білоус А.Г. Синтез нанорозмірних Li-провідних частинок зі структурою NASICON // Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. І.В. Вернадського НАН України – Київ, 2019 – С. 13.
  8. Belous A.; Tovstolytkin A.; Solopan S.; Shlapa Yu.; Fedorchuk O. Ferromagnetic Nanomaterials: Synthesis and Properties, Book of Abstracts International Conference of Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications, Lviv, Ukraine, May 29 – June 2, 2017, 193.
  9. Solopan S.О., Skorokhod A.A., Fedorchuk О.P. Microwave Ferromagnetic Materials with Spinel Structure: Influence on Properties of Synthesis Features ХVI International conference on physics and technology of thin films and nanosystems Ivanо-Frankivsk, May 15-20, 2017 Р.355.
  10. О.П. Федорчук. Дослідження магнітокерованих двошарових резонансних НВЧ елементів у вигляді системи «діелектричний резонатор – товста плівка фериту нікелю», збірник тез Наукової конференції молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, Україна, 17-18 листопада, 2016, 56.
  11. Solovyova K.D., Fedorchuk О.P. Synthesis and properties of thick nanocrystalline films of M-type barium ferrite and nickel ferrite with spinel structure. Book of Abstracts Ukrainian conference with international participation "Chemistry, physics and technology of surface" devoted to the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine and Workshop "Nanostructured biocompatible / bioactive materials", Kyiv, Ukraine, May 17-18, 2016, 151.
  12. “Interparticle interactions in polymer - nanoferrite composites and their manifestation in ferromagnetic resonance spectra”. Materials from International Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” (NANO-2018), August 27-30, 2018, Kyiv, Ukraine.
  13. Білоус А.Г., Солопан С.О., Шлапа Ю.Ю., Федорчук О.П.. Синтез, властивості та застосування феритових наноматеріалів. Матеріали XX Української конференції з неорганічної хімії, 17-20 вересня, 2018 р., м. Дніпро.
  14. Shlapa, Yu.; Timashkov, I.; Solopan, S.; Rajnak, M.; Kovac, J.; Molcan, M.; Timko, M.; Belous, A. Се-doped manganites of lanthanum-strontium as promising inducers of magnetic hyperthermia // 2015 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2019 - Conference Proceedings, Pages 439-443.
  15. Timashkov, I.; Shlapa, Yu.; Solopan, S.; Belous, A. Microemulsion synthesis of CeO2 nanoparticles and their properties // Ukrainian conference with international participation «Chemistry, Physics and Technology of Surface» (Kyiv, 15 – 17 May, 2019). – Kyiv, 2019. – P. 190.
  16. Тімашков, І. П.; Шлапа, Ю.Ю.; Білоус, А.Г. Кристалохімічні властивості наночастинок манганіту (La,Ce.Sr)MnO3 // Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ, Україна. – 30 травня 2019. – С. 8 – 9.
  17. А.О. Новохатська, Г.Я. Єкимов, Л.Л. Коваленко. Особливості структури і електропровідності катоду на основі манганіту неодима, обумовлені надлишковим марганцем. // XX ювілейна міжнародна науково-практична конференція "відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті" 15-16 травня 2019 р. Київ.
  18. A. Belous, O. Fedorchuk, S. Solopan, M. Popov, I. Zavislyak Magnetically controlled nanocomposite for microwave elements / 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties '2019 Odesa, Ukraine, 15-20 Sept. 2019, 02M10-1-5
  19. V'yunov, O. I.; Kovalenko, L. L.; Belous, A. G.; Klimenko, N. S.; Gumenna, M. A.; Stryutsky, A. V. In Synthesis and investigation of components of composite solid electrolyte based on inorganic nano-particles of NASICON and LiClO4-doped polyethylene oxyurea, The International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2019), Lviv, Ukraine, 27-30 August; LLC «Computer-publishing, information center»: Lviv, Ukraine, 2019; pp 246-247.
  20. Lisovskyi I.V., Solopan S.O. Synthesis of Li-conductive nanoparticles with NASICON-type structure // 7th International conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” (NANO-2019)
  21. V’yunov, O.; Belous, A. In Mechanisms of ionic conductivity in materials with perovskite structure, International Conference on the Cooperation and Integration of Industry, Education, Research, and Application, Nanchang, Jiangxi, China, 11-13 June; Education Department of Jiangxi Province, Nanchang University, Nanchang Hangkong University: Nanchang, Jiangxi, China, 2019; p 56.
  22. Torchvniuk, P. V.; V’yunov, O. I.; Yukhymchuk, V.; Hreshchuk, O. M.; Belous, A. G. In Synthesis and degradation of organic-inorganic compounds, The International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2019), Lviv, Ukraine, 27-30 August; LLC «Computer-publishing, information center»: Lviv, Ukraine, 2019; p 449.
  23. A. Belous, O. Fedorchuk, S. Solopan, M. Popov, I. Zavislyak Magnetically controlled nanocomposite for microwave elements / 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties '2019 Odesa, Ukraine, 15-20 Sept. 2019, 02M10-1-5.
  24. Yu. Shlapa, S. Solopan, A. Belous Synthesis of ferromagnetic La1-xSrxMnO3 nanoparticles by precipitation in the reversed microemulsions /9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties '2019 Odesa, Ukraine, 15-20 Sept. 2019, 02M11-1-5.

  2020 р.

  1) Статті
  1. Tovstolytkin, A.I.; Lytvynenko, Ya.M.; Bodnaruk, A.V.; Bondar, O.V.; Kalita, V.M.; Ryabchenko, S.M.; Shlapa, Yu.Yu.; Solopan, S.O.; Belous, A.G. Unusual Magnetic and Calorimetric Properties of Lanthanum-Strontium Manganite Nanoparticles. J. Magn. Magn. Mater., 2020, 498, 166088. (Q2) https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.166088 (Country: Netherlands)
  2. Bubnovskaya, L.; Lukyanova, N; Belous, A; Solopan, S; Shlapa, Yu; Podoltsev, A; Kondratenko, A. Some Effects of Nanohyperthermia on the Basis of Lanthanum-Strontium Manganites (La,Sr)MnO3 Nanoparticles as Heating Mediators. Acta Scientif. Cancer Biol., 2020, 4(3), 01-08. https://doi.org/10.31080/ASCB.2020.04.0208 (Country: India)
  3. Sarnatskaya, V.; Shlapa, Yu.; Yushko, L.; Shton, I.; Solopan, S.; Ostrovska, G.; Kalachniuk, L.; Negelia, A.; Garmanchuk, L.; Prokopenko, I.; Khudenko, N.; Maslenny, V.; Bubnovskaya, L.; Belous. A.; Nikolaev. V. Biological Activity of Cerium Dioxide Nanoparticles. J Biomed Mater Res. 2020, 108, 1703-1712. (Q1) https://doi.org/10.1002/jbm.a.36936 (Country: USA)
  4. Shlapa, Yu.; Solopan, S.; Belous, A. Nanoparticles of La1-xSrxMnO3 (0.23≤ x≤ 0.25) manganite: features of synthesis and crystallochemical properties. J. Magn. Magn. Mater. 2020, 510, 166902. (Q2) https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2020.166902 (Country: Netherlands)
  5. Nagornyi, A.V.; Shlapa, Yu.Yu.; Avdeev, M.V.; Solopan, S.O.; Belous, A.G.; Shulenina, A.; Ivankov, O.I.; Bulavin, L.A. Structural Characterization of Aqueous Magnetic Fluids with Nanomagnetite of Different Origin Stabilized by Sodium Oleate. J. Mol. Liq. 2020, 312, 113430. (Q1) https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113430 (Country: Netherlands)
  6. V.O. Zamorskyi, Ya.M. Lytvynenko, A.M. Pogorily, A.I. Tovstolytkin, S.O. Solopan, A.G. Belous Magnetic properties of Fe3O4/CoFe2O4 composite nanoparticles with core/shell architecture Ukr. J. Phys. 2020. 65, No. 10., 898-904. https://doi.org/10.15407/ujpe65.10.904 (Country: Ukraine)
  7. Belous A., Fedorchuk O., Solopan S., Popov M., Zavislyak I. Magnetically tunable composite ferrite-dielectric microwave elements J. Magn. Magn. Mater. 2020, 505, 166691. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2020.166691 (Country: Netherlands)
  8. Rusetskii, I. A.; Kovalenko, L. L.; Slobodyanyuk, I. A.; Danilov, M. O.; Fomanyuk, S. S.; Smilyk, V. O.; Belous, A. G.; Kolbasov, G. Y., Photoelectrochemical systems for hydrogen evolution using ion-conducting membranes. ECS Transactions 2020, 99 (1), 221-227. Scopus. Q2. doi: https://doi.org/10.1149/09901.0221ecst.

  2) Тези доповідей на конференціях
  1. Shlapa, Yu.; Solopan, S.; Timashkov, I.; Belous, A. Synthesis of Cerium Dioxide Nanoparticles in Aqueous Solution at Controlled pH Values // Book of Abstracts of the 1st International Research and Practice Conference “Nanoobjects & Nanostructuring” (N&N-2020) (Lviv, 20-23 September, 2020). – Lviv, Ukraine. – P. 71.
  2. Timashkov, I.; Shlapa, Yu.; Solopan, S. Criochemical Synthesis of NixZn1-xFe2O4 Nanoparticles and Study of Their Properties // Materials of the International Meeting "Clusters and nanostructured materials (CNM-6)" (Uzhgorod, 5-9 October, 2020). – Uzhgorod, Ukraine. – P. 307-308.
  3. Tovstolytkin, A.I.; Lytvynenko, Ya.M.; Kuzmak, O.M.; Bodnaruk, A.V.; Kalita, V.M.; Ryabchenko, S.M.; Shlapa, Yu.Yu.; Solopan S.O.; Belous, A.G. Manganite-Based Nanoparticles as Promising Materials for Biomedical Applications: Achievements, Challenges and Prospects // Book of Abstracts of the International Conference “Modern Problems of Solid State and Statistical Physics” (Kyiv, 14-15 September, 2020). – Kyiv, Ukraine. – P. 52-53.
  4. Kostylyov, V. P.; Sachenko, A. V.; Sokolovskyi, I. O.; Vlasiuk, V. M.; Torchyniuk, P. V.; V'yunov, O. I.; Belous, A. G.; Shkrebtii, A. I. In Synthesis of perovskite films for photovoltaics: influence of the reagents’ ratio on the material properties, 37th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Lisbon, Portugal, 7-11 September; European Commission: Lisbon, Portugal, 2020; pp 673-677.
  5. Plutenko, T. O.; V'yunov, O. I.; Torchyniuk, P. V.; Yanchevskii, O. Z.; Fedorchuk, O. P.; Belous, A. G. In Dielectric Properties of Ionic-Conducting Materials, 5th International scientific and practical conference "Actual trends of modern scientific research", Munich, Germany, 8-10 November; MDPC Publishing: Munich, Germany, 2020; pp 110-113.
  6. Torchyniuk, P. V.; V'yunov, O. I.; Plutenko, T. O.; Fedorchuk, O. P.; Yanchevskii, O. Z.; Belous, A. G. In III International scientific and practical conference "Priority Directions of Science and Technology Development", Kyiv, Ukraine, 22-24 November; MDPC Publishing: Kyiv, Ukraine, 2020.
  7. В’юнов, О. І.; Коваленко, Л. Л.; Янчевський, О. З.; Білоус, А. Г.; Полішко, І. О.; Бродніковський, Є. М.; Лисуненко, Н. О.; Бродніковський, Д. М.; Бродніковська, І. В.; Бричевський, М. М.; Васильєв, О. Д. In Структурні, імпедансні та електронномікроскопічні дослідження багатошарових систем керамічного електроліту та анодного матеріалу, Наукова звітна сесія «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення», Київ, Україна, 11 грудня; ІПМ НАНУ: Київ, Україна, 2020; С. 28.
  8. Новохацька А.О., Акимов Г.Я., Коваленко Л.Л. «Вивчення електропровідних властивостей композитів катодного матеріалу для керамічних паливних комірок». Міжнародна школа-семінар для молодих вчених «Функціональні матеріали для технічних та біомедичних застосувань», Харків, Україна з 07 по 10 вересня 2020 р.
  9. І. A. Rusetskyi, L. L. Kovalenko, I. A. Slobodyanyuk, M. O. Danilov, S. S. Fomanyuk, V. O. Smilyk, A. G. Belous, G.Ya. Kolbasov. Photoelectrochemical systems for hydrogen evolution using ion-conducting membranes. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 21st ABAF. Edited by Marie Sedlaříková, Vítězslav Novák, Tomáš Kazda and Petr Bača. Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology. 2020, P. 66-68.

  2021

  1) Монографії
  1. Білоус, А. Г.; В'юнов, О. I.; Янчевський, О. З.; Коваленко, Л. Л.; Плутенко, Т. О.; Ступін, Ю. Д., Матеріали з високою діелектричною проникністю на основі спонтанно поляризованих систем, літієвих провідників і оксидів перехідних металів. In Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва, ВД «Академперіодика» НАН України: Київ, 2021; pp 63-74.
  2. Tovstolytkin, A.; Belous, A.; Lytvynenko, Y.; Shlapa, Y.; Solopan, S.; Bubnovskaya, L., Nanoscale heat mediators for magnetic hyperthermia: materials, problems, and prospects. In Surfaces and Interfaces of Metal Oxide Thin Films, Multilayers, Nanoparticles and Nano-composites, Springer: 2021; pp 25-64. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-74073-3_2.
  3. V’yunov, O.; Kovalenko, L.; Yanchevskii, O.; Polishko, I.; Ivanchenko, S.; Lysunenko, N.; Brodnikovskyi, D.; Chedryk, V.; Brodnikovska, I.; O., V., Structural, impedance and electron-microscopic studies of multilayer systems for low-temperature (600° C) fuel cell. In Hydrogen base of energy storage: status and recent development., Prostir-M: Lviv, 2021; pp 222-228.
  4. Brodnikovskyi, Y.; Vasylyev, O.; Polishko, I.; Lysynenko, N.; Kovalenko, L.; Ivanchenko, S.; Brodnikovskyi, D.; Chedryk, V.; Brodnikovska, I.; Horda, R.; Smyrnova-Zamkova, M.; Marek, I.; Myslyvchenko, O.; Ragulya, A.; Orlyk, S.; Belous, A.; Vereshchak, V.; Nosyk, A., Development of tape casting technique regimes for manufacturing of solid oxide fuel cells. In Hydrogen base of energy storage: status and recent development., Prostir-M: Lviv, 2021; pp 229-237.

  2) Статті
  1. Belous, A.; Tovstolytkin, A.; Fedorchuk, O.; Shlapa, Y.; Solopan, S.; Khomenko, B., Al-doped yttrium iron garnets Y3AlFe4O12: Synthesis and properties. J Alloy Compd 2021, 856, 158140. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.158140.
  2. Belous, A. G.; Ishchenko, A. A.; V'yunov, O. I.; Torchyniuk, P. V., Preparation and properties of films of organic-inorganic perovskites MAPbX(3) (MA = CH3NH3; X = Cl, Br, I) for solar cells: a review. Theor Exp Chem+ 2021, 56 (6), 359-386. Scopus. Q3. doi: https://doi.org/10.1007/s11237-021-09666-6.
  3. Kostylyov, V. P.; Sachenko, A. V.; Sokolovskyi, I. O.; Vlasiuk, V. M.; Torchyniuk, P. V.; V’yunov, O. I.; Belous, A. G.; Shkrebtii, A. I., Influence of the reagents’ ratio on photoelectric and optical properties of perovskite films for photovoltaics. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics 2021, 24 (3), 295-303. Scopus. Q4. doi: https://doi.org/10.15407/spqeo24.03.295.
  4. Kostylyov, V. P.; Sachenko, A. V.; Vlasiuk, V. M.; Sokolovskyi, I. O.; Kobylianska, S. D.; Torchyniuk, P. V.; V'yunov, O. I.; Belous, A. G., Synthesis and investigation of the properties of organic-inorganic perovskite films with non-contact methods. Ukr J Phys 2021, 66 (5), 429-438. Scopus. Q4. doi: https://doi.org/10.15407/ujpe66.5.429.
  5. Lemishko, S. V.; Vorona, I. P.; Golovina, I. S.; Yukhymchuk, V. O.; Okulov, S. M.; Nosenko, V. V.; Solopan, S. O.; Belous, A. G., Development and characterization of ceramic inserts used in metallic resonators of EPR spectrometers to increase their sensitivity. Ukr J Phys 2021, 66 (6), 497-502. Scopus. Q4. doi: https://doi.org/10.15407/ujpe66.6.497.
  6. Nagornyi, A. V.; Avdeev, M. V.; Ivankov, O. I.; Shlapa, Y. Y.; Solopan, S. O.; Nagorna, T. V.; Shulenina, A. V.; Zabulonov, Y. L.; Belous, A. G.; Bulavin, L. A., Structural stability of dispersions of magnetic nanoparticles in aqueous solutions of polysorbate-80. J Surf Investig 2021, 15 (4), 781-786. Scopus. Q4. doi: https://doi.org/10.1134/S1027451021040339.
  7. Shlapa, Y.; Timashkov, I.; Veltruska, K.; Siposova, K.; Garcarova, I.; Musatov, A.; Solopan, S.; Kubovcikova, M.; Belous, A., Structural and physical-chemical characterization of redox active CeO2 nanoparticles synthesized by precipitation in water-alcohol solutions. Nanotechnology 2021, 32 (31), 315706. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1088/1361-6528/abf7e9.
  8. Solopan, S.; Yukhymchuk, V.; Vorona, I.; Belous, A.; Lemishko, S.; Shlapa, Y., Dielectric materials for enhancement of the sensitivity of electron paramagnetic resonance spectroscopy. Mater Sci Eng B-Adv 2021, 272, 115303. Scopus. Q2. doi: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115303.
  9. Sova, K. Y.; Vakula, A. S.; Tarapov, S. I.; Belous, A. G.; Solopan, S. O., Analysis of low-temperature FMR spectra of Fe3O4 and ZnFe2O4 nanoparticles synthesized using organic molecules. Low Temp Phys 2021, 47 (3), 220-227. Scopus. Q3. doi: https://doi.org/10.1063/10.0003522.
  10. Timashkov, I.; Shlapa, Y.; Maraloiu, V. A.; Rajnak, M.; Timko, M.; Belous, A., Properties of Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles with the spinel structure synthesized via cryo-chemical method. Appl Phys A: Mater 2021, 127 (9). Scopus. Q2. doi: https://doi.org/10.1007/s00339-021-04795-0.
  11. Torchyniuk, P. V.; V'yunov, O. I.; Kovalenko, L. L.; Ishchenko, A. A.; Kurdyukova, I. V.; Belous, A. G., Influence of solvent on stability and electrophysical properties of organic-inorganic perovskites films CH3NH3PbI3. Theor Exp Chem 2021, 57 (2), 113-120. Scopus. Q3. doi: https://doi.org/10.1007/s11237-021-09679-1.
  12. V'yunov, O. I.; Plutenko, T. O.; Fedorchuk, O. P.; Belous, A. G.; Lobko, Y. V., Synthesis and dielectric properties in the lithium-ion conducting material La0.5Li0.5 xNaxTiO3. J Alloy Compd 2021, 889, 161556. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161556.
  13. Yanchevskii, O. Z.; V'yunov, O. I.; Belous, A. G.; Kovalenko, L. L., Dielectric properties of CaCu3Ti4O12 ceramics doped with aluminium and fluorine. J Alloy Compd 2021, 874, 159861. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.159861.
  14. Torchyniuk, P. V.; V’yunov, O. I.; Ishchenko, A. A.; Kurdyukova, I. V.; Belous, A. G., Synthesis of organic-inorganic perovskite CH3NH3PbI3 using DMSO solvent. Engineered Science 2021. doi: https://doi.org/10.30919/es8d541.
  15. Plutenko, T.; V'yunov, O.; Fedorchuk, O.; Yanchevskii, O.; Belous, A., The synthesis impact on dielectric properties of La0.5Li0.5-xNaxTiO3. Ukr Chem J 2021, 87 (5), 15-24. doi: https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.05.2021.15-24.
  16. Torchyniuk, P.; V'yunov, O.; Yukhymchuk, V.; Hreshchuk, O.; Vakarov, S.; Belous, A., Phase formation processes of organic-inorganic CH3NH3PbI3 perovskites using a DMF solvent. Ukr Chem J 2021, 87 (8), 63-81. doi: https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.08.2021.63-81.
  17. Yanchevsky, O. Z.; V’yunov, O. I.; Plutenko, T. O., Carbonate precursor route for preparation of CaCu3Ti4O12. Ukr Chem J 2021, 87 (7), 47-60. doi: https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.07.2021.47-60.
  18. Lisovskyi, I.; Barykin, M.; Solopan, S.; Belous, A., Features of Phase Transformations in the Synthesis of Complex Lithium-Conducting Oxide Materials. Ukrainian Chemistry Journal 2021, 87 (9), 14-34. doi: https://doi.org/10.33609/2708-129x.87.09.2021.14-34.
  19. Ostroverkh, A.; Ostroverkh, Y.; Kovalenko, L.; Samelyuk, A.; Bezdorozhev, O.; Vasylyev, O.; Solonin, Y., Features of ZnO application in the structure of hydrogen fuel cell. Ukrainian Chemistry Journal 2021, 87 (12), 109-120. doi: https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.11.2021.109-120.
  20. V’yunov, O. I.; Plutenko, T. O.; Fedorchuk, O. P.; Belous, A. G.; Lobko, Y. V., Synthesis and dielectric properties in the lithium-ion conducting material La0.5Li0.5−xNaxTiO3. Journal of Alloys and Compounds 2021, 889. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161556.

  3) Тези доповідей на конференціях
  1. Лісовський, І. В.; Солопан, С. О.; Білоус, А. Г.; Хоменко, В. Г. В Комбінований електроліт на основі кераміки Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 та рідкого електроліту LiPF6 для літій-іонних батарей, ІІІ Всеукраїнська конференція «Сучасне матеріалознавство. Матеріали та технології. СММТ-2021», Київ, Україна, Київ, Україна, 2021; p 59. url: https://www.imp.kiev.ua/mmsmt/wp-content/uploads/2021/10/МАТЕРІАЛИ-ІІІ-ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ-КОНФЕРЕНЦІЇ.pdf. (стендова доповідь).
  2. Островерх, Є. М.; Коваленко, Л. Л.; Самелюк, А. В.; Бричевський, М. М.; Лисуненко, Н. О.; Васильєв, О. Д.; Островерх, А. С. In Вплив температури спікання на електричну провідність кераміки з ZnO, Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів, Ужгород, Україна, травень 26–28 Ужгород, Україна, 2021; pp 56–58. url: http://www.iep.org.ua/content/conferenc/iep_2021/files/IEP-2021%20Book%20of%20abstracts.pdf. (стендова доповідь).
  3. Belous, A. In Magnetic nanoparticles based on oxide systems: synthesis, properties, applications, Plenary section of XIX International Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials", Lviv, Ukraine, August 25-27; The House of Scientists: Lviv, Ukraine, 2021. url: http://nano-conference.iop.kiev.ua/. (пленарна доповідь).
  4. Fedorchuk, O. P.; Solopan, S. O.; Plutenko, T. O.; Torchyniuk, P. V.; V'yunov, O. I. In Double-Layered Microwave Elements Controlled by Magnetic Field, I International Scientific Conference «Current Problems of Chemistry, Materials Science and Ecology» Lutsk, Ukraine, 12-14 May; Lesya Ukrainka Volyn National University: Lutsk, Ukraine, 2021; pp 127-129. url: https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr-Parchenko/publication/351838129_Proceedings_Conf_Lutsk-2021/links/60aca862a6fdcc6d62721118/Proceedings-Conf-Lutsk-2021.pdf#page=128. (стендова доповідь).
  5. Lisovskyi, I. V.; Solopan, S. A.; Belous, A. G.; Khomenko, V. G. In Hybrid solid electrolyte based on the combination of Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 ceramic and liquid solution with LiPF6 for Li-ion batteries, International Conference of Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications, Lviv, Ukraine, September 2 – October 2; Lviv, Ukraine, 2021; p 69. url: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2021/sep/24928/omee-2021-abstracts-and-title.pdf. (стендова доповідь).
  6. Plutenko, T. O.; V’yunov, O. I.; Kovalenko, L. L.; Fedorchuk, O. P.; Belous, A. G. In Materials with High Permittivity Based on Ferroelectric and Ion-Conducting Systems, International Conference of Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications, OMEE-2021, Lviv, Ukraine, September 28 - October 2; Lviv Polytechnic Publishing House: Lviv, Ukraine, 2021; p 131. url: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2021/sep/24928/omee-2021-abstracts-and-title.pdf. (стендова доповідь).
  7. Shlapa, Y.; Solopan, S.; Timashkov, I.; Belous, A. In Synthesis of CeO2 nanoparticles by precipitation in the solutions and their physical-chemical properties, International Conference of Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications, OMEE-2021, Lviv, Ukraine, September 2 – October 2; Lviv, Ukraine, 2021; p 60. url: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2021/sep/24928/omee-2021-abstracts-and-title.pdf. (стендова доповідь).
  8. Torchyniuk, P. V.; V'yunov, O. I.; Yukhymchuk, V. O.; Greshchuk, O. M.; Belous, A. G. In Phase Transformations at the Synthesis of Organic- Inorganic Perovskites CH3NH3PbI3, International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and applications, OMEE-2021, Lviv, Ukraine, September 28 - October 2; Lviv Polytechnic Publishing House: Lviv, Ukraine, 2021; p 61. url: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2021/sep/24928/omee-2021-abstracts-and-title.pdf. (усна доповідь).
  9. Лісовський, І. В.; Солопан, С. О.; Хоменко, В. Г.; Білоус, А. Г. In Композитний електроліт на основі керамічної матриці Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 та рідкого електроліту для літій-іонних акумуляторів, Конференція молодих вчених ІЗНХ – 2021, Київ, 24-25 листопада 2021; Київ, 2021; p 73. (усна доповідь).
  10. Torchyniuk, P. V.; Vyunov, O. I.; Plutenko, T. O.; Khomenko, B. S.; Belous, A. G. In Synthesis and Properties of Organic-Inorganic Perovskite CH3NH3PbI3 Using DMSO Solvent and Different Ratio of Initial Reagents, I International Scientific Conference «Current Problems of Chemistry, Materials Science and Ecology» Lutsk, Ukraine, 12-14 May; Lesya Ukrainka Volyn National University: Lutsk, Ukraine, 2021; pp 130-132. url: https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr-Parchenko/publication/351838129_Proceedings_Conf_Lutsk-2021/links/60aca8b6299bf1031fc892a0/Proceedings-Conf-Lutsk-2021.pdf#page=131. (стендова доповідь).
  11. Tovstolytkin, A. I.; Nakonechna, O. I.; Sharay, I. V.; Bodnaruk, A. V.; Kalita, V. M.; Ryabchenko, S. M.; Shlapa, Y. Y.; Solopan, S. O.; Belous, A. G. In Advanced magnetic nanostructures for biomedical applications, International Conference of Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications, Lviv, Ukraine, September 2 – October 2; Lviv, Ukraine, 2021; p 55. url: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2021/sep/24928/omee-2021-abstracts-and-title.pdf. (пленарна доповідь).
  12. Lisovskyi, I.; Barykin, M.; Solopan, S.; Khomenko, V.; Barsukov, V. In Modification of the surface of the cathode material NMC 622 using Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, 13th International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-13), Sant Feliu de Guixols, Spain, Sant Feliu de Guixols, Spain, 2021; pp 189-191. url: https://icpam.ro/main/wp-content/uploads/BoA_PAMS-4-v2.pdf. (стендова доповідь).

  2022 р.

  1) Монографії
  1) Плутенко, Т. О.; В'юнов, О. I.; Янчевський, О. З.; Федорчук, О. П.; Білоус, А. Г., Матеріали на основі титанату барію, що проявляють колосальну діелектричну проникність при високих температурах. In Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, Волинський національний університет імені Лесі Українки: Луцьк, 2022; pp 207-219. doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.7085583.

  2) Статті
  1. Kolkovska, H.; Yaremiy, I.; Kolkovskyi, P.; Sklepova, S.; Rachiy, B.; Belous, A.; Halushchak, M., Electrochemical Properties of Hybrid Supercapacitors Formed Based on Carbon and ABO3-Type Perovskite Materials. Journal of Nano- and Electronic Physics 2022, 14 (1-6). Scopus. Q4. doi: https://doi.org/10.21272/jnep.14(1).01020.
  2. Kolkovskyi, P.; Rachiy, B.; Ostafiychuk, B.; Kolkovska, H.; Lisovskyy, R.; Vyshnevskyi, O., Synthesis and Electrochemical Properties of α and β Modifications of MnO2 for Supercapacitors Application. Journal of Nano Research 2022, 71, 111-119. Scopus. Q3. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/JNanoR.71.111.
  3. Kovalenko, L. L.; V'yunov, O. I.; Plutenko, T. O.; Yanchevskii, O. Z.; Fedorchuk, O. P.; Bilous, A. G.; Stupin, Y. D., Synthesis and Electrophysical Properties of Ba(Ti, Sn)TiO3 and (Ba, Nd)TiO3 Solid Solutions. Acta Physica Polonica A 2022, 141 (4), 410-414. Scopus. Q4. doi: https://doi.org/10.12693/APhysPolA.141.410.
  4. Lisovskyi, I. V.; Solopan, S. O.; Belous, A. G.; Khomenko, V. G.; Barsukov, V. Z., An effective modification of LiNi0.6CO0.2Mn0.2O2 with Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 as a high-performance cathode material for Li-ion batteries. Journal of Applied Electrochemistry 2022. Scopus. Q2. doi: https://doi.org/10.1007/s10800-022-01736-4.
  5. Nakonechna, O. I.; Lotey, G. S.; Kaur, J.; Bodnaruk, A. V.; Kalita, V. M.; Shlapa, Y. Y.; Solopan, S. O.; Tovstolytkin, A. I., AC Field Threshold Effect as a Key Factor toward the Efficient Heating of Fluids with NaFeO2 Magnetic Nanoparticles. Particle & Particle Systems Characterization 2022, 2200095. Q2. doi: https://doi.org/10.1002/ppsc.202200095.
  6. Nosenko, V. V.; Vorona, I. P.; Lemishko, S. V.; Golovina, I. S.; Yukhymchuk, V. O.; Okulov, S. M.; Neimash, V. B.; Povarchuk, V. Y.; Solopan, S. O.; Belous, A. G., Enhancement of radiation-induced EPR signal in bioapatites. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics 2022, 25 (2), 173-178. Scopus. Q4. doi: https://doi.org/10.15407/spqeo25.02.ххх.
  7. Plutenko, T. O.; V’yunov, O. I.; Fedorchuk, O. P.; Plutenko, M. O.; Solopan, S. O.; Khomenko, B. S., Microemulsion-based method of synthesis of zinc-nickel ferrite and their magnetic properties. Ukrainian Chemistry Journal 2022, 88 (7), 16-28. doi: https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.07.2022.16-28.
  8. Plutenko, T.; V'yunov, O.; Yanchevskii, O.; Fedorchuk, O.; Belous, A.; Plutenko, M., Effect of lithium substitution with sodium on electrical properties in La0.5Li0.5-xNaxTiO3 and La0.67Li0.2-yNayTi0.8Al0.2O3 solid solutions. Solid State Communications 2022, 343. Scopus. Q2. doi: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2022.114663.
  9. Sarnatskaya, V.; Shlapa, Y.; Lykhova, A.; Brieieva, O.; Prokopenko, I.; Sidorenko, A.; Solopan, S.; Kolesnik, D.; Belous, A.; Nikolaev, V., Structure and biological activity of particles produced from highly activated carbon adsorbent. Heliyon 2022, 8 (3), 1-16. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09163.
  10. Siposova, K.; Huntosova, V.; Garcarova, I.; Shlapa, Y.; Timashkov, I.; Belous, A.; Musatov, A., Dual-Functional Antioxidant and Antiamyloid Cerium Oxide Nanoparticles Fabricated by Controlled Synthesis in Water-Alcohol Solutions. Biomedicines 2022, 10 (5), 942. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.3390/biomedicines10050942.
  11. Sova, K. Y.; Vakula, A.; Kalmykova, T.; Tarapov, S.; Petrushenko, S.; Belous, A.; Solopan, S., Low-temperature ferromagnetic resonance in bare and SiO2 coated La0.775Sr0.225MnO3 nanoparticles. Low Temperature Physics 2022, 48 (4), 330-335. Scopus. Q3. doi: https://doi.org/10.1063/10.0009738.
  12. Starchuk, Y.; Ivanichok, N.; Budzulyak, I.; Sklepova, S.-V.; Popovych, O.; Kolkovskyi, P.; Rachiy, B., Electrochemical properties of nanoporous carbon material subjected to multiple chemical activation. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 2022, 1, 1-6. Scopus. Q3. doi: https://doi.org/10.1080/1536383X.2022.2043285.
  13. Torchyniuk, P.V; V’yunov, O.I; Ishchenko, A.A; Kurdyukova, I.V; Belous. A.G, Synthesis of Organic-Inorganic Perovskite CH3NH3PbI3 using Dimethyl Sulfoxide (DMSO) Solvent. Engineered Science 2022, 17, 156-166. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.30919/es8d541.
  14. Torchyniuk, P. V.; V'yunov, O. I.; Vlasyuk, V. M.; Kostylyov, V. P.; Belous, A. G., Influence of the solvent and the ratio of starting reagents on the properties of organic-inorganic perovskite MAPbI3. Ukrainian Chemistry Journal 2022, 88 (4), 79-93. doi: https://doi.org/10.33609/2708-129x.88.04.2022.79-93.
  15. Tovstolytkin, A. I.; Nakonechna, O. I.; Sharay, I. V.; Bodnaruk, A. V.; Bondar, O. V.; Kalita, V. M.; Ryabchenko, S. M.; Shlapa, Y. Y.; Solopan, S. O.; Belous, A. G., On Collective Interparticle Effects Underlying Unusual Coercive Behavior of Ensembles of Substituted Manganite Nanoparticles. Acta Physica Polonica A 2022, 141 (4), 351-355. Scopus. Q4. doi: https://doi.org/10.12693/APhysPolA.141.351.
  16. 18. Shevchenko, V. V.; Belous, A. G.; Stryutsky, A. V.; Kovalenko, L. L.; Klimenko, N. S.; Gumenna, M. A.; Pilipenko, A. M., Anomalous Increase in Ionic Conductivity in Peo-Containing System Segmented Polyurethane – Segmented Oligourethane with LiClO4. Theoretical and Experimental Chemistry 2022, 57, 429-436. Scopus. Q3. doi: https://doi.org/10.1007/s11237-022-09712-x.
  17. Shlapa, Y.; Solopan, S.; Sarnatskaya, V.; Siposova, K.; Garcarova, I.; Veltruska, K.; Timashkov, I.; Lykhova, O.; Kolesnik, D.; Musatov, A.; Nikolaev, V.; Belous, A., Cerium Dioxide Nanoparticles Synthesized via Precipitation at Constant pH: Synthesis, Physical-Chemical and Antioxidant Properties. Colloids Surf. B Biointerface 2022, 220, 112960. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.112960.
  18. Zamorskyi, V. O.; Solopan, S. O.; Belous, A. G.; Tovstolytkin, A. I., Features of Dispersion of Dimensional and Magnetic Parameters in Spinel Ferrite Nanoparticles. Metallofizika I Noveishie Tekhnologii 2022, 44 (1), 1-8. Scopus. Q3. doi: https://doi.org/10.15407/mfint.44.01.0001.
  19. Zhivkov, Alex; Ilchenko, Mykhailo; Fedorchuk, Oleksandr; Vyunov, Oleg; Plutenko, Tetiana; Belous Anatolii, Modified Split-Ring Resonator with Electromagnetically Induced Transparency. Research & Development in Material Science 2022, 17 (3). doi: https://doi.org/10.31031/rdms.2022.17.000914.
  20. Іванічок, Н. Я.; Іванічок, О.; Колковський, П. І.; Рачій, Б. І.; Склепова, С.-В.; Кулик, Ю. О.; Бачук, В. В., Пориста структура вуглецевих матеріалів отриманих із шкарлупи волоських горіхів. Physics and Chemistry of Solid State 2022, 23 (1), 172-178. Scopus. Q4. doi: https://doi.org/10.15330/pcss.23.1.172-178.
  21. Шевченко, В. В.; Гуменна, М. А.; Клименко, Н. С.; Стрюцький, О. В.; Трачевський, В. В.; Коваленко, Л. Л.; В.В., К., Протоннi олiгосилсесквiоксановi дікатiоннi іонні рiдини з двома типами iонних центрiв у органiчному обрамленнi Теоретична та експериментальна хімія 2022, 58 (2), 126-132. Scopus. Q3. doi: https://doi.org/10.1007/s11237-022-09732-7.
  22. Rusetskyi, I. A.; Kovalenko, L. L.; Danilov, M. O.; Slobodyanyuk, I. A.; Fomanyuk, S. S.; Smilyk, V. O.; Belous, A. G.; Kolbasov, G. Y., Photoelectrochemical Hydrogen Production System Using Li-Conductive Ceramic Membrane. Membranes (Basel) 2022, 12 (12). PubMed-not-MEDLINE, Scopus. Q2. doi: https://doi.org/10.3390/membranes12121189.
  23. Sklepova, S. V. S.; Gasyuk, I. M.; Ivanichok, N. Y.; Kolkovskyi, P. I.; Kotsyubynsky, V. O.; Rachiy, B. I., The porous structure of activated carbon-based on waste coffee grounds. Physics and Chemistry of Solid State 2022, 23 (3), 484-490. Scopus. Q4. doi: https://doi.org/10.15330/pcss.23.3.484-490.

  3) Тези доповідей на конференціях
  1) Belous, A.; Shlapa, Y.; Solopan, S.; Fedorchuk, O. In Functional materials based on the oxide magnetic nanosystems, Ceramic in Europe, Krakow, Poland, 10-14 July; Krakow, 2022; p 264. url: https://www.ceramicsineurope2022.org/conf-data/icc2022/files/abstracts.pdf. (усна доповідь)
  2) Fedorchuk, O.; Popov, M.; Vyunov, O.; Solopan, S.; Plutenko, T.; Bilous, A. In Dielectric microwave components with magnetic films for communications, International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2022), Kyiv, Ukraine, October 10 – 14; Kyiv, Ukraine, 2022; p 63. (усна доповідь).
  3) Kolkovskyi, P. I.; Rachiy, B. I.; Kolkovska, H. M.; Ivanichok, N. Y.; Yaremiy, I. P. In Controllable synthesis of Strontium Manganite Perovskites nanostructures for electrochemical capacitors, XV International Rzeszow Conference of Young Physicists, Rzeszow, July 1; University of Rzeszow: Rzeszow, 2022; pp 8-9. url: https://universityuta.github.io/Conference-program/pdf/abstracts%20conference.pdf. (стендова доповідь).
  4) Plutenko, M. O.; Fedorchuk, O. P.; Plutenko, T. O.; Torchyniuk, P. V. In Synthesis, microstructure and magnetic properties of binary Ni–Zn based ferrites, II International scientific conference Current problems of chemistry, materials science and ecology, Lutsk, Ukraine, June 1-3; Lesya Ukrainka Volyn National University: Lutsk, Ukraine, 2022; pp 90-92. (стендова доповідь).
  5) Plutenko, M. O.; Plutenko, T. O.; Fedorchuk, O. P. In Novel method for synthesis and characterization of Ni–Zn ferrite nanoparticles, International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials”, Lviv, Ukraine, 25-27 August Lviv, Ukraine, 2022; p 41. url: http://nano-conference.iop.kiev.ua/assets/files/nano22bookOfAbstracts.pdf. (стендова доповідь).
  6) Plutenko, T. O.; Fedorchuk, O. P.; Torchyniuk, P. V.; Khomenko, O. V. In High dielectric permittivity in lithium sodium lanthanum titanate, II International scientific conference Current problems of chemistry, materials science and ecology, Lutsk, Ukraine, June 1-3,; Lesya Ukrainka Volyn National University: Lutsk, Ukraine, 2022; pp 87-89. (стендова доповідь).
  7) Plutenko, T. O.; V’yunov, O. I.; Fedorchuk, O. P.; Ischenko, M. V.; Plutenko, M. O. In Li-containing (1-x)BaTiO3–xLi0.5Bi0.5TiO3 solid solutions with colossal dielectric permittivity, International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials”, Lviv, Ukraine, 25–27 August Lviv, Ukraine, 2022; p 194. url: http://nano-conference.iop.kiev.ua/assets/files/nano22bookOfAbstracts.pdf. (стендова доповідь).
  8) Polishko, І. О.; Brodnikovskyi, Y. M.; Brodnikovskyi, D. M.; Khomenkova, L. Y.; Lysunenko, N. O.; Horda, R. V.; Myslyvchenko, О. М.; Dudnik, О. V.; Smirnova-Zamkova, M. Y.; Marek, I. O.; Kotko, A. V.; Kovalenko, L. L.; Korsunska, N. O.; Bilous, A. G.; Vasylyev, O. D. In ZrO2-based Nanopowders for Fuel Cells: 8Ce2YSZ for anode with enhanced ionic conductivity, 2022 IEEE 12th International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties” (IEEE NAP-2022), Krakow, Poland, Sep. 11-16, 2022; Krakow, Poland, 2022. (стендова доповідь).
  9) Torchyniuk, P. V.; Vyunov, O. I.; Plutenko, T. O.; Fedorchuk, O. P.; Belous, A. G. In Peculiarities of the formation and properties of organic-inorganic perovskite CH3NH3PbI3, II International scientific conference Current problems of chemistry, materials science and ecology, Lutsk, Ukraine, June 1-3; Lesya Ukrainka Volyn National University: Lutsk, Ukraine, 2022; pp 66-69. (стендова доповідь).
  10) Sklepova, S-V.S.; Ivanichok, N.Ya.; Gasyuk, I.M.; Kolkovskyi, P.I.; Soltys, A.M.; Rachiy, B.I. In The porous structure of activated carbon obtained from waste coffee grounds, XV International Rzeszow Conference of Young Physicists, Rzeszow, July 1; University of Rzeszow: Rzeszow, 2022; pp 9-10. url: https://universityuta.github.io/Conference-program/pdf/abstracts%20conference.pdf. (стендова доповідь).
  11) V'yunov, O.; Fedorchuk, O.; Plutenko, T.; Solopan, S. In Magnetic properties of solid solutions Ni1xZnxFe2O4 prepared by stepwise precipitation 41st International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2022), Kyiv, Ukraine, October 10 – 14; Kyiv, Ukraine, 2022; p 145. (усна доповідь).
  12) Tetiana Plutenko, Oleg V'yunov, Anatolii Belous, Oleksandr Fedorchuk, Oleg Yanchevskii, Yuriy Stupin. In Barium Titanate Based High-Temperature Dielectric Materials Doped with Bismuth, Sodium, Lithium for Metamaterial Application 41st International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2022), Kyiv, Ukraine, October 10 – 14; Kyiv, Ukraine, 2022; p 64. (усна доповідь).
  13) Zamorskyi, V. O.; Solopan, S. O.; Belous, A. G.; Tovstolytkin, A. I. In Features of dispersion of dimensional and magnetic parameters in spinel ferrite nanoparticles, International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials”, Lviv, Ukraine 25–27 August 2022; Lviv, Ukraine 2022; p 56. url: http://nano-conference.iop.kiev.ua/assets/files/nano22bookOfAbstracts.pdf. (стендова доповідь).
  14) Лісовський, І. В.; Солопан, С. О.; Хоменко, В. Г.; Білоус, А. Г. In Модифікація поверхні катодних матеріалів складу LiNixMnyCozO2 шляхом створення захисного шару з наночастинок Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, Конференція молодих вчених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України (ІЗНХ-2022), Київ, 02 грудня; Київ, 2022. url. (усна доповідь).

  4) Патенти та заявки
  1. Білоус А. Г., В’юнов О. І., Плутенко Т. О., Федорчук О. П., Янчевський О. З. Спосіб одержання матеріалу з високою діелектричною проникністю на основі лантану, літію, натрію та титану / Патент на корисну модель № 150464, Україна, u202103818 МПК C04B 35/00, H01G 4/12, заявлено 05.07.21. Патент опубліковано 23.02.2022, бюл. № 8/2022. url: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280686.
  2. Ільченко М.Ю., Живков О.П., Камаралі Р.В., Шевцов К.О., Білоус А.Г., В’юнов О.І., Плутенко Т.О., Федорчук О.П. Надвисокочастотний фільтр з індукованим вікном прозорості на основі модифікованого split-ring резонатора / Патент на корисну модель № 150190, Україна, u202104507 МПК H01P 1/203, заявлено 04.08.21. Патент опубліковано 12.01.2022, бюл. № 2/2022. url: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280181.

  2023 р.

  1) Статті
  1. Belous, A. G.; V’yunov, O. I., Main Trends in the Development of Microwave Dielectric Materials for Cellular Communication Devices: A Review. Theoretical and Experimental Chemistry 2023, 58 (6), 1-16. Scopus. Q3. doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11237-023-09759-4.
  2. Garcarova, I.; Valusova, E.; Shlapa, Y.; Belous, A.; Musatov, A.; Siposova, K., Surface-modified cerium dioxide nanoparticles with improved anti-amyloid and preserved nanozymatic activity. Colloids Surf B Biointerfaces 2023, 227, 113356. Medline, Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113356.
  3. Gumenna, M. A.; Stryutsky, A. V.; Sobko, O. O.; Kozachuk, D. V.; Kravchenko, V. V.; Kovalenko, L. L.; Trachevsky, V. V.; Shevchenko, V. V., Protic ion-crosslinked polymer ionic liquid (PIL) based on linear oligomers. Polym. J. 2023, 45 (1), 27-36. Scopus. Q2. doi: https://doi.org/10.15407/polymerj.45.01.027.
  4. Haiyan, K.; Tongxiang, L.; Xiang, H.; Shan, W.; Vyunov, O.; Dongfang, P., Dielectric, ferroelectric, and piezoelectric properties of rare earth Sm-doped 0.94 Bi0.5Na0.5TiO3-0.06 BaTiO3 lead-free ceramics. Journal of Alloys and Compounds 2023, 960. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.170913.
  5. Ilchenko, M. Y.; Zhivkov, O. P.; Kamarali, R. V.; Lutchak, O. V.; Fedorchuk, O. P.; V’yunov, O. I.; Belous, A. G.; Plutenko, T. O.; Avdeyenko, G. L., Modeling of Electromagnetically Induced Transparency With RLC Circuits and Metamaterial Cell. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 2023, 1-0. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1109/tmtt.2023.3275653.
  6. Ivanichok, N.; Kolkovskyi, P.; Ivanichok, O.; Rachiy, B.; Borchuk, D.; Poveda, R.; Ilnitsky, N.; Boychuk, V., Fractal characteristics of porous carbon materials obtained from walnut shells. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 2023, 31 (9), 828-832. Scopus. Q2. doi: https://doi.org/10.1080/1536383x.2023.2211696.
  7. Ivanichok, N. Y.; Kolkovskyi, P. I.; Soltys, A. M.; Boychuk, V. M.; Mandzyuk, V. I.; Yablon, L. S.; Rachiy, B. I., The effect of orthophosphoric acid on energy-intensive parameters of porous carbon electrode materials. Physics and Chemistry of Solid State 2023, 24 (1), 34-45. Scopus. Q4. doi: https://doi.org/10.15330/pcss.24.1.34-45.
  8. Plutenko, T.; V'yunov, O.; Fedorchuk, O.; Khomenko, B.; Belous, A., Sol-gel synthesis, structure, and dielectric properties of La0.67LixTi1-xAlxO3 solid solutions. Heliyon 2023, 9 (4), e15392. PubMed-not-MEDLINE, Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15392.
  9. Plutenko, T.; V'yunov, O.; Fedorchuk, O.; Yanchevskii, O.; Torchyniuk, P., Al-doped lanthanum-lithium titanate with high dielectric constant. Ukrainian Chemistry Journal 2023, 89 (6), 71-78. doi: https://doi.org/10.33609/2708-129x.89.06.2023.71-78.
  10. Plutenko, T.; V’yunov, O.; Ischenko, M.; Plutenko, M.; Fedorchuk, O., Ferroelectric solid solutions based on (1-x)BaTiO3–xLi0.5Bi0.5TiO3 with colossal dielectric constant for metamaterial applications. Applied Nanoscience 2023. Scopus. Q2. doi: https://doi.org/10.1007/s13204-023-02964-6.
  11. Solopan, S.; Tovstolytkin, A.; Zamorskyi, V.; Shlapa, Y.; Maraloiu, V. A.; Fedorchuk, O.; Belous, A., Nanoscale Y3AlFe4O12 garnets: Looking into subtle features of crystalline structure and properties formation. Journal of Alloys and Compounds 2023, 968. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.172248.
  12. Yanchevskii, O. Z.; V'yunov O, I.; Plutenko, T. O.; Belous, A. G.; Trachevskii, V. V.; Matolinova, I.; Veltruska, K.; Kalinovych, V.; Lobko, Y., Microstructure, chemical composition, and dielectric response of CaCu3Ti4O12 ceramics doped with F, Al, and Mg ions. Heliyon 2023, 9 (8), e18523. PubMed-not-MEDLINE, Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18523.
  13. Sklepova, S. V.; Ivanichok, N.; Kolkovskyi, P.; Kotsyubynsky, V.; Boychuk, V.; Rachiy, B.; Uhrynski, A.; Bembenek, M.; Ropyak, L., Porous Structure and Fractal Dimensions of Activated Carbon Prepared from Waste Coffee Grounds. Materials (Basel) 2023, 16 (18). PubMed-not-MEDLINE. Q2 doi: https://doi.org/10.3390/ma16186127.
  14. Shlapa, Y.; Siposova, K.; Veltruska, K.; Maraloiu, V.-A.; Rajnak, M.; Garcarova, I.; Timko, M.; Musatov, A.; A, B., Design of Magnetic Fe3O4/CeO2 “Core/Shell” Nanocomposites with the Pronounced Anti-Amyloidogenic and Antioxidant Bioactivity. ACS Applied Materials &Interfaces 2023. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1021/acsami.3c10845.
  15. Mas, H.; Khomenko, O.; Lisovskyi, I.; Khomenko, V.; Solopan, S.; Belous, A. Synthesis and investigation of electrochemical characteristics of oxide li-conductive materials with spinel and peroskite structures. Ukrainian Chemistry Journal 2023, 89 (1), 3-17. doi: https://doi.org/10.33609/2708-129x.89.01.2023.3-17.
  16. Lemishko, S. V.; Vorona, I. P.; Yukhymchuk, V. O.; Bratus, V. Y.; Okulov, S. M.; Nosenko, V. V.; Solopan, S. O.; Belous, A. G., Dielectric resonator in rectangular ТЕ102 cavity for electron paramagnetic resonance study of thin films. Thin Solid Films 2023, 768. Scopus. Q2. doi: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.139703.
  17. Fedorchuk, O. P.; Plutenko, T. O.; Plutenko, M. O.; V’yunov, O. I.; Torchyniuk, P. V.; Khomenko, O. V.; Lobko, Y. V.; Darabut, A. M.; Rodríguez, M. G.; Nováková, J.; Matolínová, I. Synthesis and investigation of mixed Zn–Ni spinel nanoparticles for microwave applications. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2023, 1-14. Scopus. Q4. doi: https://doi.org/10.1080/15421406.2023.2272391.
  18. Wei, L.; Tongxiang, L.; Xiang, H.; Vyunov, O.; Dongfang, P.; Shan, W. Enhanced electric-field induced strain in Eu3+ doped 0.67 BiFeO3-0.33 BaTiO3 lead-free piezoelectric ceramics. Journal of Rare Earths 2023. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.jre.2023.08.001.
  19. Haiyan, K.; Xiang, H.; Vyunov, O.; Shan, W.; Dongfang, P. Large electric field-induced strain and excellent photoluminescence properties of Pr-modified 0.94 Bi0.5Na0.5TiO3-0.06 BaTiO3 lead-free ferroelectric ceramics. Ceram. Int. 2023, 49 (23), 39576-39587. Scopus. Q1. doi: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.09.309.

  2) Тези доповідей на конференціях
  1. Belous, A.; Lisovskyi, I.; Torchyniuk, P.; Shlapa, Y. In Synthesis of functional nanocomposites and nanohybrids based on the nanoscale oxide materials, IEEE 13th International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties” 2023, Bratislava, Slovakia, September 10-15; Bratislava, Slovakia, 2023.
  2. Belous, A.; Lisovskyi, I.; Torchyniuk, P.; Shlapa, Y., Synthesis of functional nanocomposites and nanohybrids based on the nanoscale oxide materials. In IEEE 13th International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties” 2023, Bratislava, Slovakia, 2023; pp 1-5. DOI: https://www.ftmc.lt/uploads/images/pages/projektai/2023_09_10.pdf.
  3. Belous, A.; Shlapa, Y.; Tovstolytkin, O.; Bubnovskaya, L.; S., S. In Ferromagnetic Nanoparticles: Synthesis, Properties, Application, NanoTech 2023, Poznan, Poland, June, 14th – 16th; Poznan, Poland, 2023; p 37.
  4. Belous, A.; V’yunov, O.; Solopan, S.; Fedorchuk, O.; Kovalenko, L. In Development and possible applications of tunable elements based on composite materials, 12th International Conference on Microwave Materials and their Applications, Mainz, Germany, September 25 – 28; Mainz, Germany, 2023; p 5552.
  5. Fedorchuk, O.; Plutenko, T.; Vyunov, O. In The influence of the thickness of films with ferrite nanoparticles on the characteristics of adjustable microwave composite filters, 11th International Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials" NANO-2023 Bukovel, Ukraine, August 16 – 19; Bukovel, Ukraine, 2023; p 133.
  6. Fedorchuk, O. P.; Torchyniuk, P. V.; Lisovskyi, I. V. In New heteromaterial dielectric components for modern microwave communications, IV International Conference "Functional materials for innovative energy - FMIE-2023", Kyiv, Ukraine, 20-21 September; Kyiv, Ukraine, 2023; p 30.
  7. Ivanichok, N. Y.; Kolkovskyi, P. I.; Ivaniv, I. I.; Rachiy, B. I.; Borchuk, D. S.; Kovtonyuk, V. A. In Electrochemical Behavior of the Activated Carbon/ZnMn2O4 System in an Aqueous Electrolyte, International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN-XIX, Ivano-Frankivsk, Ukraine, October 9-14; Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2023; p 48.
  8. Kolkovskyi, P. I.; Ivanichok, N. Y.; Kolkovska, H. M.; Rachiy, B. I.; Belous, A. G. In Application of LaMnO3 as electrode material for supercapasitor, Scientific Conference of Young Scientists IGIC - 2023, Kyiv, Ukraine, 30 May; Kyiv, Ukraine, 2023; pp 26-27.
  9. Kolkovskyi, P. I.; Rachiy, B. I.; Kolkovska, H. M.; Ivanichok, O. M.; Bushkova, V. S. In Electrophysical properties of manganese dioxide various modifications and composites based on α -MnO2/C and β - MnO2/C, International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN-XIX, Ivano-Frankivsk, Ukraine, October 9-14; Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2023; p 52.
  10. Musatov, A.; Siposova, K.; Garcarova, I.; Balicka, A.; Shlapa, Y.; Belous, A. In Versatile, Antioxidant, and Anti-amyloidogenic Cerium Oxide Nanoparticles, NanoTech 2023, Poznan, Poland, June, 14th – 16th; Poznan, Poland, 2023; p 166.
  11. Plutenko, T.; Fedorchuk, O.; Torchyniuk, P.; Vyunov, O.; Belous, A. In High-Q ceramics with a near-zero temperature coefficient at microwave frequencies, IІІ International Scientific Conference "Current problems of chemistry, materials science and ecology", Lutsk, Ukraine, June 1-3; Lutsk, Ukraine, 2023; pp 86-87.
  12. Plutenko, T.; Fedorchuk, O.; Torchyniuk, P.; Vyunov, O.; Plutenko, M. In Composite high-Q microwave elements with resonance frequency controlled by spinel-type film, IІІ International Scientific Conference "Current problems of chemistry, materials science and ecology", Lutsk, Ukraine, June 1-3; Lutsk, Ukraine, 2023; pp 84-85.
  13. Plutenko, T. O. In Synthesis, structure, and dielectric properties of La0.67LixTi1-xAlxO3 solid solutions, Scientific Conference of Young Scientists IGIC - 2023, Kyiv, Ukraine, 30 May; Kyiv, Ukraine, 2023; pp 37-38.
  14. Rachiy, B. I.; Ivanichok, N. Y.; Kolkovskyi, P. I.; Soltys, A. M.; Yablon, L. S.; Mandzyuk, V. I.; Khrushch, L. Z.; Voitkiv, H. V. In Electrochemical properties of nanoporous carbon materials obtained from waste coffee grounds, International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN-XIX, Ivano-Frankivsk, Ukraine, October 9-14; Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2023; p 50.
  15. Sarnatskaya, V.; Kolesnik, D.; Shlapa, Y.; Klymchuk, D.; Lykhova, A.; Siposova, K.; Musatov, A.; Solopan, S.; Belous, A. In Size-Dependent Biological Properties of Cerium Dioxide Nanoparticles Precipitated at Constant pH 36th Congress of the International Society for the Advancement of Cytometry (CYTO 2023), Montreal, Canada, May, 20th – 24th; Montreal, Canada, 2023; p 254.
  16. Sarnatskaya, V.; Lykhova, A.; Shlapa, Y.; Solopan, S.; Klymchuk, D.; Sydorenko, O.; Belous, A. In Structure and Biological Activity of C@CeO2 Nanocomposites, 19th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Liepaja, Latvia, June, 12th -14th; Liepaja, Latvia, 2023; pp 156-157.
  17. Shlapa, Y.; Siposova, K.; Musatov, A.; Maraloiu, V.-A.; Belous, A. In Fe3O4/CeO2 “Core/shell”-Like Nanocomposites for Perspective Application in Medicine: Fabrication and Characterization, NanoTech 2023, Poznan, Poland, June, 14th – 16th; Poznan, Poland, 2023; p 98.
  18. Siposova, K.; Garcarova, I.; Shlapa, Y.; Belous, A.; Musatov, A. In “Core-shell”-Like Fe3O4/CeO2 Particles: Physical-Chemical Properties vs. Bioactivity, NanoTech 2023, Poznan, Poland, June, 14th – 16th; Poznan, Poland, 2023; p 124.
  19. Sklepova, S.-V. S.; Ivanichok, N. Y.; Kolkovskyi, P. I.; Borchuk, D. S.; Rachiy, B. I. In Porous structure and electrochemical properties of activated carbon-based on waste coffee grounds, Scientific Conference of Young Scientists IGIC - 2023, Kyiv, Ukraine, 30 May; Kyiv, Ukraine, 2023; pp 42-43.
  20. Torchyniuk, P.; Vyunov, O.; Plutenko, T.; Fedorchuk, O.; Ishchenko, A.; Belous, A. In Influence of optically transparent polymers on stability of organic-inorganic perovskite CH3NH3PbI3, IІІ International Scientific Conference "Current problems of chemistry, materials science and ecology", Lutsk, Ukraine, June 1-3; Lutsk, Ukraine, 2023; pp 79-81.
  21. Лісовський, І. В.; Солопан, С. О.; Хоменко, В. Г.; Г., Б. А. In Розробка анодних матеріалів для літій-іонних акумуляторів на основі літій-провідних титанатів лантану, Конференція молодих вчених ІЗНХ - 2023, Київ, Україна, 30 травня; Київ, Україна, 2023; С. 30-31.
  22. Лісовський, І. В.; Хоменко, В. Г.; Солопан, С. О.; Білоус, А. Г. In Модифікація поверхні шаруватих оксидних катодних матеріалів наночастинками Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, IV Міжнародна конференція "Функціональні матеріали для інноваційної енергетики — ФМІЕ-2023", Київ, Україна, 20-21 вересня; Київ, Україна, 2023; С. 27.
  23. Торчинюк, П. В.; В’юнов, О. І.; Білоус, А. Г. In Вплив умов синтезу на властивості органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3, Конференція молодих вчених ІЗНХ - 2023, Київ, Україна, 30 травня; Київ, Україна, 2023; С. 12-13.
  24. Торчинюк, П. В.; Лісовський, І. В.; Федорчук, О. П.; В’юнов, О. І.; Білоус, А. Г. In Вплив співвідношення вихідних реагентів та концентрації полімеру на стійкість органо-неорганічних перовськитів, IV Міжнародна конференція "Функціональні матеріали для інноваційної енергетики — ФМІЕ-2023", Київ, Україна, 20-21 вересня; Київ, Україна, 2023; С. 19.
  25. Zhivkov, O.; V’yunov, O.; Kamarali, R.; Fedorchuk, O.; Avdeyenko, G.; Stepanenko, V. In Simulation of electromagnetically induced transparency and Autler–Townes splitting in microwave frequency range Workshop on Microwave Theory and Technology in Wireless Communications (MTTW'23), Riga, Latvia, 4 - 6 October Riga, Latvia, 2023. url: https://mttw.rtu.lv/program/.
  26. Торчинюк, П. В.; Лісовський, І. В. In Підвищення стабільності енергогенеруючих та енергозберігаючих матеріалів, XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», Полтава, Україна, 12-13 грудня; Полтава, Україна, 2023; С. 188-190.

  3) Патенти та заявки
  1. Плутенко Т. О., В’юнов О. І., Федорчук О. П., Білоус А. Г., Ступін Ю. Д. Спосіб одержання матеріалу з високою діелектричною проникністю на основі літію, лантану, титану та алюмінію/ Патент на корисну модель № 154216, Україна, u202200556 МПК C04B 35/00, H01G 4/12, заявлено 09.02.22. Патент опубліковано 25.10.2023, бюл. № 43/2023. url: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=286672.
  2. В’юнов О.І., Плутенко Т.О., Янчевський О.З., Білоус А.Г., Федорчук О.П. Матеріал з високою діелектричною проникністю і низькими діелектричними втратами на основі оксидів кальцію, міді, титану, алюмінію та фтору в діапазоні частот 10Гц - 10 ГГц. Заявка на корисну модель. A 2023 03671 від 28.07.2023.