інститут загальної та
неорганічної хімії

ім. в.і. вернадського
національної академії наук україни

ВІДДІЛ ХІМІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

Напрямки роботи відділу

Співробітники відділу

Наукові дослідження відділу спрямовано на вирішення наступних науково-технічних проблем та завдань:
(1) Розроблення нових матеріалів для активних мас біосенсорів та хімічних джерел струму;
(2) Розвиток методів аналізу та електрохімічного тестування хімічних джерел струму, біосенсорів, природної та стічної води.

Історія відділу

Відділ створено у 1965 році як відділ науково-технічної інформації. З 1968 р. при відділі створюють картотеку з патентної інформації та започатковують регулярну співпрацю із засобами масової інформації. Водночас започатковується й видавнича діяльність Інституту і основну роботу відділу спрямовано на сприяння науковим підрозділам Інституту у виконанні науково-дослідних робіт, підготовку інформаційних матеріалів про результати досліджень, патентно-ліцензійну роботу, організацію видавничої діяльності, пошук нових партнерів, укладання договорів та контрактів.

В інституті багато років була постійно діюча виставка, де демонтрувались і рекламувались досягнення інституту з питань електрохімії іонних розплавів і водних розчинів, координаційної хімії, хімічної технології, участь Інституту у міннародних і українських виставках. Так у сімдесяті роки Інститут було нагороджено 3 дипломами і 24 медалями ВДНХ СРСР, 10 дипломами ВДНХ УРСР, диплом міжнародної виставки "Хімія-77". Видано близько ста найменувань інформаційних листків, буклетів і проспектів з рекламою інститутських досягнень. Співробітникам інституту за безпосередньої допомоги відділу інформації видано десятки монографій, тематичних збірників, сотні статей у переодичних виданнях. Згодом до складу інформаційного відділу було приєднано утворений у 1978 році патентний відділ, головним завданням якого було здійснення винахідницької та патентно ліцензійної роботи, проведення патентних пошуків, допомога співробітникам у оформленні заявок, проведення патентування винаходів за кордоном.

За період з 1975-80 років одержано більше 150 авторських свідоцтв, а за 1979 рік 30 винаходів впроваджені у народне господарство країни.

У 1990 році пройшло об’єднання відділу науково-технічної інформації, сектору патентно-ліцензійної, винахідницької роботи, науково-технічної бібліотеки та аналітичну групу. З того часу відділ отримав свою назву – «Відділ хімічного та інформаційного аналізу». Напрямками роботи відділу залишилися: аналіз та узагальнення інформації для визначення перспективних досліджень Інституту, використання результатів досліджень у маркетинговій діяльності, яка спрямована на реалізацію та впровадження науково-технічної продукції Інституту. На співробітників відділу покладено також завдання забезпечення підготовки до друку та випуск фахового «Українського хімічного журналу». Поряд із цим відділ займається розвитком редакційно-видавничих послуг як для співробітників інституту, так і замовників інших наукових закладів.

Чергове засідання спеціалізованої вченої ради Інституту

За участі співробітників відділу у Інституті видано 25 тематичних збірників. Співробітники Інституту підготували до друку і опублікували понад 110 монографій, окремі з яких перекладено і видано за кордоном; за період з 1980 р. опубліковано понад 4 000 наукових статей, з них 427 надруковано у провідних зарубіжних журналах; одержано 801 авторське свідоцтво; отримано 32 патенти України, а також європатенти та 28 патентів зарубіжних країн (Російська Федерація – 15, Північно-Африканська Республіка – 3, інщі – Австралія, Болівія, Канада, Мексика, Польща, Німеччина, Японія тощо).

Співробітники відділу зробили свій внесок у нагородження наукових розробок інституту високими відзнаками. Маються на увазі 5 золотих, 6 срібних, 47 бронзових медалей та 37 дипломів виставок різних рівнів (вітчизняних та закордонних).

Відділ хімічного та інформаційного аналізу систематично бере участь в організації та проведенні шорічних виїзних сесій Наукових рад НАН України з проблем "Неорганічна хімія” та “Електрохімія”; наукових конференцій з неорганічної хімії (16 конференцій); електрохімії (6 конференцій); Українських електрохімічних з'їздів та науково-виробничих семінарів, за участі співробітників відділу проведено 2 міжнародні конференції з фізико-неорганічної хімії.

Однією зі складових відділу є аналітична лабораторія, яку було створено ще у 1940 р. академіком АН УРСР А. К. Бабком, де поряд із класичними методами хімічного аналізу застосовують більшість сучасних методів аналізу, серед яких полуменева фотометрія, атомно-абсорбційний, емісійний аналіз та ін.

Чергове засідання спеціалізованої вченої ради Інституту

Захист дисертиційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидат хімічних наук Діаманта В.А.

Захист дисертиційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидат хімічних наук Чабан М.О.

Бібліотека Інституту була організованна у 1931 році як бібліотека Інституту хімії АН УРСР, а з 1944 р. - бібліотека Інстмтуту загальної і неорганічної хімії АН України (нині завідувачка О.І. Линник).

Вона є одна з найстаріших(до 1991 року була найбагатшою) спеціалізованою хімічною бібліотекою країни: бібліотечний фонд нараховує більше 200700 примірників українською, російською, іноземними мовами, у т.ч. автореферати дисертації, спеціальні види науково-технічної літератури, довідкова література, мікрофіші. Книг -29тис. примірників (2 тис. прим. - іноземні); періодичних видань - 142 тис. примірників (80 тис. - іноземні).

У фонді представлена література із загальної та неорганічної хімії, електрохімії, корозії металів, металургії хімічної технології, з окремих суміжних питань фізики та математики.

Значна частина періодичних видань, а також видань, що продовжуються, представлена багаторічними комплектами: "Журнал русского физико-химического общества" (1901 - 1930 рр.) "Известия сектора платины и других благородных металов" (з 1921 р.), "Журнал прикладной химии" (з 1930 р.), "Журнал физической химии" (з 1930 р.), "Журнал общей химии" (з 1931 р.), "Цветные металы" (з 1930 р.), "Заводская лаборотория" (з 1933 р.), "Chemical Abstracts" (1910-1974 рр.), "Chemishes Zentralblatt" (1867-1969 рр.), "Jornal of the American Chemical SoCiety" (1890 р.), "Annales de Chimie" (1914 - 1940 рр.), Бібліотека до недавна (до 90х років) обслуговувала по міжбібліотечному абоненту (МБА) 43 бібліотеки країни і, в свою чергу, користувався МБА найбільших бібліотек Радянського Союзу.

У бібліотеці зберігаеться повний комплект "Українського хімічного журналу", фонд також поповнюється сучасними номерами, збірниками матеріалів проведених наукових заходів, брошюрами, підручниками, монографіями і т.п.

Після розповсюдження мережі інтернет проведена (частково) комп’ютеризація бібліотеки, що дає можливість міжбібліотечного інтернет - спілкування, виходу на міжнарониі інформаційні канали зв’язку, створити електронний каталог книг, що є у наявності у фондах бібліотеки.

Керівниками відділу у різний час були: Л. Н. Марцин, В. А. Сахаренко, д. х. н. В. І. Пехньо, д. х. н. К. А. Каздобін. Зараз відділ очолює д. х. н. К. Д. Першина. Вона ж нині є науковим редактором «Українського хімічного журналу».

Сучасний склад відділу

Старший науковий співробітник
Коваль Лариса Борисівна
Молодші наукові співробітники
Бойчук Олександр Владиславович Перинська Наталія Іванівна Ходикіна Марія Олегівна
Провідні інженер-технологи
Бистрик Ольга Василівна Гайдай Ольга Григорівна Асєєва Дарья Антонівна
Ляшевський Олександр Ігорович Рязанов Олександр Прокопович

Реалізовані проекти відділу

Національні проекти

• Розвиток основ хімії розчинів, вдосконалення хіміко-технологічних процесів, № Держреєстрації 0106U003194;

• Трансформація структури водного балансу на території Криму у ХХ ст. – на поч. ХХI ст. та її оптимізація» (2010–2011 рр.), № Держреєстрації 0110U002247;

• Розробка нових багатофункціональних адсорбентів на основі Кримської сировини» (Грант АРК), № Держреєстрації 0107U009842;

• Розробка інноваційної стратегії регіонального розвитку на базі поновлюваної енергії, ресурсо- і енергозбереження (2007–2010, Грант НАН України);

• Розробка основ синтезу електродних матеріалів з наноструктурованою поверхнею для одержання водню з деполяризацією виділення кисню і концентруванням дейтерію (D2O)», № Держреєстрації 0107U000180;

• Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» (КПКВ 2201040);

• Розробка екологічно збалансованих способів захисту і відновлення водних об'єктів в умовах півдня України» № Держреєстрації 0112U000940.

Міжнародні проекти

• Розробка препаратів для водоочищення в рамках україно-ірландського проекту «Інно Ентерпрайз»;

• NATO HiTech. CRG #941095 “Sorption Electrodes for reagentless dilute Waste treatment“ together with the Laboratory for Chemical Engineering Sciences, CNRS, Nancy France (Dr. Grevillot);

• NATO waste water-GR program, expert visits to the Athens Water Supply and Sewage Company, Sanitary Research & Development Center (EYDAP -SERDC), (Dr. Aggidis);

• INTAS-UA Project #95-199 “Sorption Electrodes for Environmental Decontamination and Environmental Control“, together with Berlin University, Germany (Prof. F. Scholz) and CNRS, Nancy (Dr. G. Grévillot);

• NATO SFP #97240 “Removal of heavy or transition metals from dilute process solutions by ion-exchange assisted electrodialysis” under Eindhoven Technical University (Dr. LJJ Janssen) and the Laboratory for Chemical Engineering Sciences, CNRS, Nancy France (Dr. F. Lapicque).

• FP–5 INCO Ref.# ICA2-CT-2000-10052 “Polymeric materials based on functionalized cyclodextrins for water decontamination” (Prof. Angela Danil de Namor).

• STCU #1183 “Electromembrane technological process investigation and autonomos pilot - plant devise of water desalination design for civil needs”.

Найбільш значимі та цитовані статті

1. Synthesis and properties of supramolecular systems based on silica LA Belyakova, KA Kazdobin, VN Belyakov, SV Ryabov… - Journal of colloid and interface science, 2005
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2004.09.012

2. Conductivity of water media as an alternative of electronic and ionic transfer ED Pershina, KA Kazdobin - Journal of Water Chemistry and Technology, 2008
https://doi.org/10.3103/S1063455X08060052

3. Electrochemical behavior of diluted aqueous electrolytes containing oxygen after superimposition of mechanical effects KA Kazdobin, ED Pershina, EV Kokhanenko, VY Duma - Journal of Water Chemistry and Technology, 2009
https://doi.org/10.3103/S1063455X09030060

4. Aluminosilicate conductivity at the presence of water ED Pershina, NA Karpushin, KA Kazdobin - Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2010
https://doi.org/10.3103/S1068375510040083

5. Identification of the sugars content in the production of champagne by the electrochemical impedance spectroscopy method ED Pershina, VE Burda, KA Kazdobin, VV Kokhanenko - Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2013
https://doi.org/10.3103/S1068375513040133

6. Analysis of the activity of immobilized enzyme preparations of black horseradish using electrochemical impedance spectroscopy KD Pershina, MO Khodykina, KA Kazdobin - Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2015
https://doi.org/10.3103/S1068375515060095

7. Control of the State of Primary Alkaline Zn–MnO 2 Cells Using the Electrochemical Impedance Spectroscopy Method OL Riabokin, AV Boichuk, KD Pershina - Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2018
https://doi.org/10.3103/S1068375518060108

8. Electrochemical properties of Sodium bis [salicylato (2-)]-borate-γ-butyrolactone Electrolytes in Sodium Battery VA Diamant, SM Malovanyy, KD Pershina… - Materials Today: Proceedings, 2019
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.079

9. Electrochemical Properties of Powder Iron/Carbon System in Basic Solution OV Kravchenko, KD Pershina, RA Panteleymonov… - Materials Today: Proceedings, 2019
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.076

10. Thermo-galvanic effects in a non-isothermal element based on the of iron-carbon compositional electrode and alkaline electrolyte. Boichuk, O., Pershina, K., Riabokin, O., Kravchenko, A., & Panteleimonov, R. (2020). Ukrainian Chemistry Journal, 86(4), 108-117.